Uprawnienia do PUESC

Poprzez „uprawnienia” możesz otrzymać lub nadać innej osobie (np. pełnomocnikowi) określony zakres dostępu do usług oferowanych na PUESC.

Uprawnienia podzielono na dwie grupy:

 • uprawnienia rozszerzone,
 • uprawnienia do systemów.

Aby dowiedzieć się, z jakich usług będziesz mógł korzystać, posiadając określone uprawnienie, zobacz Katalog uprawnień na PUESC.

Osoba, która na PUESC będzie reprezentować firmę, musi być z tą firmą elektronicznie powiązana jako jej reprezentant. Portal odczytuje uprawnienia i w ten sposób sprawdza, czy ma do czynienia z osobą odpowiednio umocowaną do działania w imieniu firmy.

Uprawnienia wybierasz, składając wniosek o rejestrację lub aktualizację reprezentacji – na formularzu WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] dostępnym w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Aby poznać warunki, od których zależy widoczność uprawnień na formularzu wniosku podczas powiązania reprezentanta z firmą, zobacz Widoczność uprawnień na PUESC podczas powiązania reprezentanta z firmą.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które wybierzesz na formularzu wniosku podczas powiązania reprezentanta z firmą, muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia/pełnomocnictwa. Sprawdź wyjątki w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą.

Uwaga

Aby wysłać deklaracje podatkowe na PUESC w imieniu firmy, nie potrzebujesz uprawnień rozszerzonych, wystarczy, jeżeli:

 1. założysz na PUESC konto z podstawowym zakresem uprawnień oraz
 2. złożysz pełnomocnictwo na formularzu UPL-1 w e-Urzędzie Skarbowym lub poprzez ePUAP - sprawdź, jak to zrobić (strona otwiera się w nowym oknie).

Aby poznać warunki, od których zależy widoczność uprawnień na formularzu wniosku podczas powiązania reprezentanta z firmą, zobacz Widoczność uprawnień na PUESC podczas powiązania reprezentanta z firmą.

Poprzez uprawnienia rozszerzone otrzymujesz lub nadajesz innej osobie (np. pełnomocnikowi) dostęp do Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC), a tym samym do zawartych w nim informacji, danych i usług.

Organ Krajowej Administracji Skarbowej sprawdzi, czy przysługują ci uprawnienia, o które wnioskujesz. W tym celu porówna wniosek o rejestrację, aktualizację reprezentacji z treścią złożonego pełnomocnictwa/upoważnienia.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które wybierzesz na formularzu wniosku podczas powiązania reprezentanta z firmą, muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia/pełnomocnictwa. Sprawdź wyjątki w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą.

Uwaga

Aby wysłać deklaracje podatkowe na PUESC w imieniu firmy, nie potrzebujesz uprawnień rozszerzonych. Wystarczy, jeżeli:

 1. założysz na PUESC konto z podstawowym zakresem uprawnień oraz
 2. złożysz pełnomocnictwo na formularzu UPL-1 w e-Urzędzie Skarbowym lub poprzez ePUAP - sprawdź, jak to zrobić (strona otwiera się w nowym oknie).

Katalog uprawnień rozszerzonych na PUESC

Lp.

Uprawnienie rozszerzone

Opis uprawnienia

1.

Aktualizacja danych podmiotu

Uprawnienie pozwala dokonać na portalu PUESC zmiany danych firmy.

Więcej informacji oraz formularz do wypełnienia znajduje się w opisie usługi Zmień dane firmy na PUESC.

Uprawnienie pozwala także złożyć wniosek o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub jednorazowego uprawnionego odbiorcy oraz zmienić dane zawarte w tych wnioskach.

Więcej informacji oraz formularze do wypełnienia znajdują się w opisie usługi Uzyskaj numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy.

Uprawnienie pozwala także złożyć wniosek o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego wysyłającego lub jednorazowego uprawnionego wysyłającego oraz zmienić dane zawarte w tych wnioskach.

Więcej informacji oraz formularze do wypełnienia znajdują się w opisie usługi Uzyskaj numer akcyzowy uprawnionego wysyłającego.

2.

Dezaktywacja reprezentacji

Uprawnienie (dawniej: Rejestracja, aktualizacja i dezaktywacja reprezentacji) pozwala na usunięcie na portalu PUESC reprezentanta firmy i usunięcie powiązania bez konieczności składania dodatkowych dokumentów. Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Zmień lub usuń powiązania.

3.

Dostęp do cieplo.gov.pl

Portal ciepło.gov.pl jest portalem zewnętrznym.

Na portalu ciepło.gov.pl może się zarejestrować tylko taki przedsiębiorca lub jego reprezentant, który jest zarejestrowany na PUESC z uprawnieniem rozszerzonym Dostęp do cieplo.gov.pl.

4.

Dostęp do rejestru CBAM

Uprawnienie pozwala na dostęp (zalogowanie) poprzez PUESC do unijnego rejestru przejściowego CBAM w celu składania sprawozdań CBAM w okresie przejściowym przez zgłaszających objętych obowiązkiem sprawozdawczym.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi CBAM – uzyskaj dostęp do rejestru przejściowego CBAM.

5.

Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych

Uprawnienie pozwala złożyć w systemie RPS (Rozliczanie Procedur Specjalnych) tzw. rozliczenie zamknięcia. Obowiązek złożenia takiego rozliczenia określają przepisy unijnego prawa celnego.

Więcej informacji znajduje się w opisach usług:

W opisach usług dostępne są także formularze do wypełnienia.

6.

Dostęp do systemu INF

Uprawnienie pozwala na dostęp (zalogowanie) poprzez PUESC do unijnego systemu INF w celu złożenia elektronicznego wniosku o wystawienie arkusza informacyjnego INF. Uprawnienie pozwala także na monitorowanie statusu arkusza INF.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi:

INF STP - uzyskaj Arkusz Informacyjny INF dla Procedur Specjalnych w Systemie INF SP.

7.

Informacja o zabezpieczeniach (saldo, dokumenty/operacje obciążające, historie operacji) (OSOZ2)

Uprawnienie pozwala uzyskać informacje o zabezpieczeniach zarejestrowanych w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2), tj.:

 • zabezpieczeniach długu celnego,

 • zabezpieczeniach tranzytowych,

 • zabezpieczeniach akcyzowych,

 • zabezpieczeniach gier hazardowych.

Uprawnienie pozwala również:

 • włączyć otrzymywanie powiadomień e-mail dotyczących swoich zabezpieczeń i uzyskiwać informacje o upływającym terminie ważności lub o zbliżającym się limicie salda zabezpieczenia,

 • zarejestrować gwarancje pojedyncze w formie karnetów stosowanych w procedurze tranzytu.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Uzyskaj informacje o zabezpieczeniu.

W opisie usługi dostępne są także formularze do wypełnienia.

8.

Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej

Uprawnienie pozwala na dostęp (zalogowanie) poprzez portal PUESC do systemu EBTI PL2 i złożenie elektronicznie wniosku o udzielenie Wiążącej Informacji Taryfowej (WIT).

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Uzyskaj Wiążącą Informację Taryfową (WIT).

W opisie usługi dostępne są także formularze do wypełnienia.

9.

Obsługa wniosków REX

Uprawnienie pozwala na dostęp (zalogowanie) poprzez portal PUESC do unijnego systemu REX w celu złożenia elektronicznie wniosku o nadanie statusu zarejestrowanego eksportera.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi REX – uzyskaj status zarejestrowanego eksportera.

W opisie usługi dostępne są także formularze do wypełnienia.

10.

Obsługa wniosków dotyczących pozwoleń objętych Systemem Decyzje Celne (CDS)

Uprawnienie pozwala na dostęp (zalogowanie) poprzez portal PUESC do unijnego Systemu Decyzje Celne (CDS) w celu złożenia elektronicznego wniosku o wydanie pozwolenia celnego, które będzie ważne w Polsce i w co najmniej jednym innym państwie Unii Europejskiej.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi CDS - uzyskaj pozwolenie celne obowiązujące w kilku państwach członkowskich UE.

11.

Płatności online za cło i podatki z tytułu importu oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR2

Uprawnienie pozwala zapłacić elektronicznie podatki (akcyzowy, od gier, od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych – VAT14), opłaty (paliwową, emisyjną), cło i podatki od importu, kary i grzywny celno-skarbowe, dokumenty z przekroczonym terminem płatności – zaksięgowane w systemie ZEFIR2.

W upoważnieniu dla reprezentanta firmy należy wskazać pełny zakres uprawnienia do:

„Płatności online za cło i podatki z tytułu importu oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR2 dotyczące należności wynikających m.in. ze zgłoszenia celnego, mandatów, kar i grzywien, w tym:

 • dokonywania wpłat zbiorczych poprzez pliki specyfikacji,

 • sprawdzania stanu rozliczeń (w tym zaległości) oraz nadpłat.”

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności.

Na PUESC dostępna jest także uproszczona usługa Zapłać za dokument poprzez e-Płatności. Jest ona stosowana, gdy płatność dotyczy deklaracji AKC-US, wniosku o wydanie banderol WNSB lub kontroli/rozstrzygnięcia wydanego przez graniczną inspekcję.

12.

Płatności online za należności podatkowe zaksięgowane w ZEFIR2

Uprawnienie pozwala zapłacić elektronicznie podatek akcyzowy krajowy i wewnątrzwspólnotowy, podatek od gier, podatek od wydobycia niektórych kopalin, podatek od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (VAT-14), opłaty paliwowe i emisyjne – zaksięgowane w systemie ZEFIR2.

W upoważnieniu dla reprezentanta firmy należy wskazać pełny zakres uprawnienia do:

„Płatności online za należności podatkowe zaksięgowane w ZEFIR2 dotyczące podatku akcyzowego krajowego i wewnątrzwspólnotowego, podatku od gier, od wydobycia niektórych kopalin, VAT-14, opłaty paliwowej i emisyjnej, w tym:

 • zapłaty online zaliczek dziennych,

 • dokonywania wpłat zbiorczych poprzez pliki specyfikacji,

 • sprawdzania stanu rozliczeń (w tym zaległości) oraz nadpłat.”

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności.

13.

Saldowanie zabezpieczeń dla uprawnionych podmiotów (OSOZ2)

Uprawnienie pozwala obciążyć w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2) zabezpieczenie akcyzowe, zwolnić kwotę tego zabezpieczenia, wycofać obciążenie zabezpieczenia oraz wycofać zamiar zwolnienia zabezpieczenia.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Wykonaj operacje na zabezpieczeniu.

W opisie usługi dostępne są także formularze do wypełnienia.

14.

SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

Uprawnienie pozwala wysyłać, uzupełniać oraz aktualizować zgłoszenia w Elektronicznym Systemie Nadzoru Transportu (SENT) obejmujące przewóz tzw. „towarów wrażliwych” i obrót paliwami opałowymi. Uprawnienie umożliwia także rejestrowanie usługi zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL).

Więcej informacji znajduje się na stronie Przewóz towarów objęty monitorowaniem (SENT).

15.

Składanie wniosków w zakresie akcyzy

Uprawnienie pozwala skorzystać z następujących usług dostępnych na portalu PUESC:

Więcej informacji znajduje się w opisach tych usług.

W opisach dostępne są także formularze do wypełnienia.

16.

Udzielanie substytucji w ramach pełnomocnictwa

Uprawnienie pozwala na ustanowienie dalszego pełnomocnika w ramach posiadanego upoważnienia.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą w zakładce Czy potrzebujesz upoważnienia.

17.

Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa

Uprawnienie pozwala na portalu PUESC złożyć elektronicznie skan (odpis) oryginału papierowego pełnomocnictwa uwierzytelniony elektronicznie.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą w zakładce Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.

18.

Wgląd w listę wszystkich reprezentantów

Uprawnienie pozwala na wgląd na portalu PUESC w listę reprezentantów firmy oraz w zakres ich uprawnień.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Sprawdź zarejestrowane powiązania.

19.

Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione

Uprawnienie pozwala na wgląd na portalu PUESC we wszystkie komunikaty (pisma, zgłoszenia do systemów operacyjnych), które zostały wysłane oraz odebrane przez wszystkich reprezentantów firmy.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami.

20.

Zarządzanie usługami ZSL/OBU

Uprawnienie pozwala na dostęp do usług przeznaczonych dla operatora zewnętrznych systemów lokalizacji ZSL/OBU (ZSL - Zewnętrzny System Lokalizacji; OBU - On Board Unit - urządzenie pokładowe).

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Obsługa zewnętrznych systemów lokalizacji (ZSL/OBU).

W opisie dostępne są także formularze do wypełnienia.

21.

Zmiana kodu dostępu dla zabezpieczenia/gwarancji (OSOZ2)

Uprawnienie pozwala poprzez PUESC zmienić w Zintegrowanym Systemie Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2) uzyskany kod dostępu do zabezpieczenia lub uzyskać dodatkowe kody.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Skonfiguruj zabezpieczenie i zarejestruj karnet.

W opisie dostępne są także formularze do wypełnienia.

22.

Zarządzanie wnioskiem e-AEO

Uprawnienie pozwala na dostęp (zalogowanie) do unijnego systemu e-AEO w celu wglądu w treść wniosku  na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy złożonego w tym systemie przed 1.12.2023 r.

23.

Zarządzanie pozwoleniem
e-AEO

Uprawnienie pozwala na dostęp (zalogowanie) do unijnego systemu e-AEO w celu wglądu w treść pozwolenia AEO wydanego w tym systemie.

Uprawnienia do systemów dostępne na PUESC

Lp.

Uprawnienie do systemów

Opis uprawnienia

1.

AES

Uprawnienie pozwala złożyć w systemie AIS/AES wywozowe zgłoszenie celne. Obowiązek złożenia takiego zgłoszenia określają przepisy unijnego prawa celnego.

Więcej informacji oraz formularz do wypełnienia znajduje się w opisie usługi Złóż wywozowe zgłoszenie celne.

2.

AIS/IMPORT

Uprawnienie pozwala złożyć w systemie AIS/IMPORT przywozowe zgłoszenie celne. Obowiązek złożenia takiego zgłoszenia określają przepisy unijnego prawa celnego.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Złóż przywozowe zgłoszenie celne.

3.

AIS/ICS

Uprawnienie pozwala złożyć w systemie AIS/ICS przywozową deklarację skróconą. Obowiązek złożenia takiej deklaracji określają przepisy unijnego prawa celnego.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Złóż przywozową deklarację skróconą.

4.

NCTS2

Uprawnienie pozwala złożyć w systemie NCTS2 tranzytowe zgłoszenie celne. Obowiązek złożenia takiego zgłoszenia określają przepisy unijnego prawa celnego.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Złóż tranzytowe zgłoszenie celne.

5.

CYFROWA GRANICA

Uprawnienie pozwala uzyskać bieżącą informacją o statusie odprawy granicznej pojazdu należącego do przewoźnika wykonującego międzynarodowy przewóz towarów i przekraczającego przejście graniczne.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Sprawdź status odprawy granicznej pojazdu.

6.

EMCS PL2

Uprawnienie umożliwia obsługę przemieszczania wyrobów akcyzowych systemie Przemieszczania oraz Nadzoru Wyrobów Akcyzowych EMCS PL2.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Przemieszczanie wyrobów akcyzowych (EMCS PL2).

7.

AIS/INTRASTAT

Uprawnienie pozwala złożyć w systemie AIS/INTRASTAT  zgłoszenie INTRASTAT. Obowiązek złożenia takiego zgłoszenia określają przepisy w sprawie europejskiej statystyki gospodarczej oraz przepisy krajowe.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Złóż zgłoszenie INTRASTAT.

8.

TAX FREE

Uprawnienie pozwala zarejestrować firmę do obsługi elektronicznych dokumentów TAX FREE, zarządzać dokumentami oraz dokonywać zwrotu podatku VAT. 

Obowiązki wynikają z ustawy o podatku od towarów i usług.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Złóż zgłoszenie TAX FREE.

9.

PKWD-SINGLE WINDOW

W przypadku, gdy użytkownik nie posiada dostępu do żadnego systemu w ramach PUESC, nadanie uprawnienia jest niezbędne do złożenia wniosku do Inspekcji w systemie Single Window.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Single Window i kontrole inspekcji granicznych.

10.

OSOZ2 - komunikacja awaryjna

Uprawnienie pozwalające korzystać z Systemu OSOZ2 przez awaryjny kanał komunikacji BCP.

Więcej informacji znajduje się w opisie usługi Kanały komunikacyjne.

 

Plik do pobrania:

Katalog uprawnień na PUESC - plik pdf (223 KB)

Poniższe tabele zawierają katalog nadawanych uprawnień do usług PUESC wraz z warunkami, od których zależy widoczność tych uprawnień na formularzu wniosku o rejestrację lub aktualizację reprezentacji.

Uprawnienia wybierasz, składając wniosek o rejestrację lub aktualizację reprezentacji – na formularzu WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] dostępnym w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które wybierzesz na formularzu wniosku podczas powiązania reprezentanta z firmą, muszą wynikać z twojego upoważnienia/pełnomocnictwa. Sprawdź wyjątki w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą.

Widoczność uprawnień rozszerzonych na PUESC

Lp.

Uprawnienia rozszerzone

Uprawnienie jest widoczne, gdy firma jest zarejestrowana na PUESC w obszarze działania:

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ FIZYCZNĄ

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ PRAWNĄ (inną firmą)

1.

Aktualizacja danych podmiotu

dowolny

tak

tak

2.

Dezaktywacja reprezentacji

dowolny

tak

nie

3.

Dostęp do cieplo.gov.pl

akcyza

tak

nie

4.

Dostęp do rejestru CBAM

cło (EORI)

tak

nie

5.

Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych

cło (EORI)

tak

nie

6.

Dostęp do systemu INF

cło (EORI)

tak

nie

7.

Informacja o zabezpieczeniach (saldo, dokumenty/operacje obciążające, historie operacji) (OSOZ2)

cło (EORI), akcyza

tak

nie

8.

Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą

cło (EORI)

tak

tak

9.

Obsługa wniosków REX

cło (EORI)

tak

tak

10.

Obsługa wniosków dotyczących pozwoleń objętych Systemem Decyzje Celne (CDS)

cło (EORI)

tak

nie

11.

Płatności online za cło i podatki z tytułu importu oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR2

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności

dowolny

tak

tak

12.

Płatności online za należności podatkowe zaksięgowane w ZEFIR2

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Zapłać należności poprzez e-Płatności

dowolny

tak

nie

13.

Saldowanie zabezpieczeń dla uprawnionych podmiotów (OSOZ2)

cło (EORI), akcyza

tak

nie

14.

SENT – przesyłanie, uzupełnianie lub aktualizacja zgłoszeń w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów

monitorowanie przewozu

tak

nie

15.

Składanie wniosków w zakresie akcyzy

dowolny

tak

nie

16.

Udzielanie substytucji w ramach pełnomocnictwa

dowolny

tak

tak

17.

Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa

Sprawdź szczegóły w opisie usługi Powiąż reprezentanta z firmą

cło (EORI)

tak

nie

18.

Wgląd w listę wszystkich reprezentantów

dowolny

tak

nie

19.

Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione

dowolny

tak

nie

20.

Zarządzanie usługami ZSL/OBU

monitorowanie przewozu

tak

nie

21.

Zmiana kodu dostępu dla zabezpieczenia/gwarancji (OSOZ2)

cło (EORI), akcyza

tak

nie

22.

Zarządzanie wnioskiem
e-AEO

cło (EORI)

tak

nie

23.

Zarządzanie pozwoleniem
e-AEO

cło (EORI)

tak

nie

 

Widoczność uprawnień do systemów na PUESC

Lp.

Uprawnienia do systemów

Uprawnienie jest widoczne, gdy firma jest zarejestrowana na PUESC w obszarze działania:

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ FIZYCZNĄ

Uprawnienie jest widoczne dla REPREZENTANTA, który jest OSOBĄ PRAWNĄ (inną firmą)

1.

AES

cło (EORI)

tak

tak

2.

AIS - IMPORT

cło (EORI)

tak

tak

3.

AIS - ICS

cło (EORI)

tak

tak

4.

NCTS2

cło (EORI)

tak

tak

5.

CYFROWA GRANICA

cło (EORI)

tak

tak

6.

EMCS PL2

akcyza

tak

nie

7.

AIS-INTRASTAT WYWÓZ

intrastat

tak

tak

8.

AIS-INTRASTAT PRZYWÓZ

intrastat

tak

tak

9.

TAX FREE

TaxFree

tak

nie

10.

PKWD-SINGLE WINDOW

dowolny

tak

tak

11

OSOZ2 - komunikacja awaryjna

akcyza, cło (EORI)

tak

nie

 

Jeżeli nie widzisz we wniosku uprawnień rozszerzonych lub do systemów, to oznacza, że firma, z którą się chcesz powiązać, nie zarejestrowała się w obszarze działania, z którym związane jest to uprawnienie. W celu uzupełnienia rejestracji skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

Jeśli nie widzisz żadnych uprawnień, to oznacza, że reprezentant nie potwierdził swojej tożsamości. W celu potwierdzenia tożsamości reprezentant musi podjąć działania, które opisane są na stronie Sposoby potwierdzania tożsamości.

Jeśli nie widzisz uprawnień do systemów celnych (AES, AIS-ICS, AIS-Import), to oznacza, że reprezentant nie zaakceptował oświadczenia: „Oświadczam, że zapoznałem się z Instrukcją obsługi i stosowania elektronicznych zgłoszeń celnych w procedurach przywozowych i/lub Instrukcją dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych w systemie AES oraz że zobowiązuję się do ich stosowania w praktyce obrotu towarowego”. Reprezentant może sprawdzić swoje oświadczenie w usłudze Załóż konto lub sprawdź swoje dane. W celu zaakceptowania oświadczenia reprezentant musi skorzystać z usługi Zmień swoje dane.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

Plik do pobrania:

Widoczność uprawnień na PUESC - plik pdf (184 KB)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 03.06.2024 09:03 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 02.01.2023 13:10 Sylwia Mystkowska