Złóż zgłoszenie INTRASTAT

Jeżeli przywozisz lub wywozisz towary w ramach krajów członkowskich UE i jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT, dzięki tej usłudze będziesz mógł złożyć zgłoszenie w formie elektronicznej.

Z usługi możesz skorzystać wypełniając formularz interaktywny lub w inny sposób – informacje znajdziesz w sekcji Inne formy skorzystania z usługi. Obsługę formularza znajdziesz poniżej w sekcji „Usługa krok po kroku”.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki. 

Pamiętaj – musisz podpisać deklarację w sposób określony w KROKU 2.

KROK WSTĘPNY

Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

KROK 0

Zaloguj się na PUESC i przejdź na kontekst reprezentowanego podmiotu poprzez wybranie powiązania.

KROK 1

Wypełnij formularz IST

 1. Wybierz na PUESC formularz zgłoszenia IST - Deklaracja AIS INTRASTAT [AIS/INTRASTAT]
 2. Wypełnij formularz.
 3. Wygeneruj dokument (zgłoszenie) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz zgłoszenie

Możesz to zrobić na 4 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym,
 4. podpisem osobistym.

KROK 3

Wyślij zgłoszenie

 1. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki zaznacz i wyślij zgłoszenie.
 2. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty i sprawdź komunikaty.
  UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) potwierdza, że zgłoszenie zostało poprawnie przetworzone na PUESC i zostało skierowane do obsługi w systemie AIS/INTRASTAT. Otrzymanie komunikatu UPO nie jest potwierdzeniem akceptacji zgłoszenia. O skutecznym zarejestrowaniu dokumentu w systemie AIS/INTRASTAT świadczą komunikaty ISTA i ISTD.
  Na temat otrzymywanych komunikatów dowiesz się więcej w sekcji Powiązane dokumenty (zalecenia, instrukcje), w dokumencie „Podstawowe informacje nt. składania zgłoszeń INTRASTAT”.

Obowiązek przekazywania informacji w ramach systemu INTRASTAT dotyczy tych podmiotów, których wartość obrotów w przywozie lub w wywozie w danym roku (lub w roku poprzednim)  przekroczyła ustalony i ogłoszony przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na dany rok sprawozdawczy tzw. próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie).

Skorzystaj z usługi jeżeli:

 • jesteś zarejestrowany jako podatnik VAT w Polsce,
 • uczestniczysz w obrocie towarowym z państwami członkowskimi Unii Europejskiej,
 • w roku poprzednim dokonałeś przywozów lub wywozów towarów o wartości wyższej niż statystyczny próg podstawowy ustalony na bieżący rok, lub w roku bieżącym dokonałeś przywozów lub wywozów towarów o wartości wyższej niż statystyczny próg podstawowy ustalony na bieżący rok.

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy złóż nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie.

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc kalendarzowy, w trakcie którego Twoja firma dokonała wewnątrzunijnej wymiany towarowej (wywozu lub przywozu towarów).

Masz możliwość przekazywania informacji obejmującej okres krótszy niż miesiąc w formie zgłoszenia częściowego, jednak te częściowe zgłoszenia muszą łącznie obejmować cały miesięczny okres sprawozdawczy. Ostatnie zgłoszenie częściowe za dany okres sprawozdawczy złóż nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po okresie, którego dotyczy zgłoszenie INTRASTAT.

IST - Deklaracja AIS INTRASTAT [AIS/INTRASTAT]

Formularz zgłoszenia INTRASTAT

Zgłoszenie INTRASTAT możesz przesłać także w poniższy sposób:

 • wczytaj plik utworzony poza PUESC (np. z pomocą programu istat - folder zip (1,41 MB) lub innej dedykowanej aplikacji),
 • wyślij plik jako załącznik pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl
  Przed wysłaniem wiadomości zgłoszenie podpisz podpisem elektronicznym i uzupełnij pole „temat”!
 • prześlij komunikat przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice, usługa sieciowa).
  Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępniania usługi znajdziesz na stronie Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje.

Darmowa aplikacja istat

Jeśli chcesz skorzystać z udostępnionej darmowej aplikacji istat do generowania zgłoszeń INTRASTAT:

 • zaloguj się na PUESC,
 • przejdź do zakładki Mój pulpit,
 • wybierz „Nowy dokument”,
 • kliknij w przycisk WYBIERZ,
 • na liście odszukaj „Statystyka UE (Intrastat)”,
 • wybierz program_istat.

Kanały komunikacyjne przy wykorzystaniu aplikacji istat:

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku wystąpienia takiej sytuacji, gdy nie jest możliwe złożenie zgłoszenia INTRASTAT za pomocą usługi na PUESC, możesz plik xml sporządzony w dedykowanej aplikacji wysłać jako załącznik pocztą elektroniczną na adres: puesc@mf.gov.pl.

Pamiętaj – przed wysłaniem wiadomości podpisz zgłoszenie elektronicznie oraz uzupełnij pole „temat”.

 1. Błędne numerowanie korekt i zamian

  Przed wysłaniem korekty lub zamiany upewnij się wcześniej, że do systemu został przyjęty dokument, który chcesz korygować lub zamieniać.

  W przypadku gdy dokonujesz korekty/zamiany zgłoszenia w „numerze  zgłoszenia” zawsze przywołaj numer zgłoszenia pierwotnego. Musisz zmienić wyłącznie numer wersji dokumentu.

  Przykład

  Poniższy przykład przedstawia sposób wypełnienia zgłoszenia w programie istat.

  Do systemu zostało wysłane i zaakceptowane zgłoszenie INTRASTAT za miesiąc styczeń 2024 r. w przywozie o nr zgłoszenia 1 w wersji 1.

  zrzut ekranu nr 1 z programu istat - pole Nr wersji zgłosz/Nr korekty jest nieaktywne

  Korekty/zamiany tego zgłoszenia w polu „Nr zgł. w okresie sprawozd.” muszą mieć wartość „1”, natomiast w polu ”Nr wersji zgłosz./Nr korekty„ numer kolejnej wersji dokumentu.

  zrzut ekranu nr 2 z programu istat - pole Nr wersji zgłosz/Nr korekty posiada wartość 2

  zrzut ekranu nr 3 z programu istat - pole Nr wersji zgłosz/Nr korekty posiada wartość 3

 2. Błędne podanie numeru REGON

  Obowiązkowo podaj 14-cyfrowy numer REGON w polu 4 zgłoszenia INTRASTAT, za wyjątkiem podmiotów zagranicznych nie posiadających siedziby lub miejsca zamieszkania  w Polsce, zarejestrowanych w Polsce na potrzeby podatku VAT UE.

  Jeżeli podmiot posiada 9-cyfrowy numer REGON, końcowe 5 znaków uzupełnij zerami.
  W przypadku podmiotów nieposiadających numeru REGON pole 4  pozostaw niewypełnione.

 3. Deklarowanie zwrotu towarów

  Zwrot towarów w zgłoszeniach INTRASTAT powinieneś wykazywać w zależności od kierunku w jakim nastąpił fizyczny przepływ towarów.

  Przykład

  Złożyłeś zgłoszenie INTRASTAT dla towaru wywiezionego z Polski. Część towaru została zwrócona. W takiej sytuacji złóż zgłoszenie INTRASTAT w przywozie
  z kodem transakcji 21 (zwrot towaru), podając wartość towaru zwróconego, która została zadeklarowana przy wywozie. Jeżeli podmiot w imieniu którego składasz zgłoszenia nie  jest zobowiązany w przywozie, nie  dokonujesz takiego zgłoszenia, chyba że suma wartości zwracanego towaru i ewentualnie wykonanych w tym kierunku obrotów przekroczy obowiązujący próg podstawowy.

  Błędem jest korygowanie zgłoszenia pierwotnego.

 4. Deklarowanie ujemnych wartości towaru, mas netto, ilości w uzupełniającej jednostce miary

  W żadnym przypadku nie podawaj danych liczbowych jako wartości ujemnych. Zawsze podawaj dane rzeczywiste w dodatnich liczbach całkowitych.

 5. Użycie nieaktualnego kodu towarowego

  Ze względu na coroczną nowelizację Nomenklatury Scalonej CN zawsze stosuj kody CN obowiązujące w roku sprawozdawczym, którego dotyczy zgłoszenie INTRASTAT.

 6. Brak danych osoby dokonującej zgłoszenia w polu 21

  Jako wypełniający, zgodnie z opisem pola 21 w części IV Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń INTRASTAT, wpisuj swoje dane (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail) oraz miejscowość i datę sporządzenia dokumentu.

 7. Błędy w wypełnianiu pola 18 (ilość w uzupełniającej jednostce miary)

  W polu 18 podaj ilość towaru w liczbach całkowitych, wyrażoną w jednostce miary wskazanej dla danej pozycji towarowej w obowiązującej wersji Nomenklatury Scalonej (CN), jeżeli dla danego kodu towarowego przewiduje ona dodatkową jednostkę miary (w przeciwnym razie pola tego nie wypełniaj).

  Przykładowymi uzupełniającymi jednostkami miary mogą być: sztuka, litr, m2, m3, itp.

 8. Brak zgłoszeń zerowych

  Jeżeli w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana do złożenia zgłoszenia nie zrealizowała żadnych przywozów lub wywozów towarów, musisz za ten miesiąc dokonać zgłoszenia zerowego. Zgłoszenie zerowe jest informacją dla systemu o braku obrotów w danym okresie sprawozdawczym.

 9. Błędy w wypełnianiu pola 12 (kod warunków dostawy)

  W polu 12 wpisz, zgodny z umową, 3 literowy kod warunków dostaw wg INCOTERMS 2020.

  Reguły Incoterms 2020 Incoterms – ICC/ECE
  EXW z zakładu
  FCA dostarczony do przewoźnika
  CPT przewóz opłacony do
  CIP przewóz i ubezpieczenie opłacone do
  DPU dostarczony do miejsca rozładunku
  DAP dostarczony do miejsca
  DDP dostarczony cło opłacone
  FAS dostarczony wzdłuż burty statku
  FOB dostarczony na statek
  CFR koszt i fracht
  CIF koszt ubezpieczenie fracht

  Zestawienie kodów warunków dostaw wg INCOTERMS 2020.

  Jeżeli ze względów handlowych umowa zawarta jest na innych warunkach niż określone w INCOTERMS 2020, wpisz symbol INCOTERMS 2020 najbardziej zbliżony do warunków zawartych w umowie.

  Pole musisz wypełnić w przypadku dokonywania zgłoszenia przez podmiot, którego suma wartości dokonanych przywozów lub wywozów przekroczyła wartość ustaloną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub w wywozie.

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki:

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 15.07.2024 11:13 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 08.06.2021 13:36 Piotr Wróbel