Regulamin korzystania z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, zwany dalej „regulaminem", reguluje zasady wymiany informacji, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi, o których mowa w ustawie z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zmianami).
 2. Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (zwana dalej PUESC) stanowi pojedynczy punkt dostępu do elektronicznych usług publicznych Krajowej Administracji Skarbowej w obszarze celno-granicznym i akcyzowym.
 3. PUESC udostępniana jest przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej z siedzibą przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.
 4. Administratorem danych jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej, zwany dalej „administratorem".

§ 2. Definicje

Wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie:

 1. konto PUESC – konto użytkownika utworzone w celu umożliwienia korzystania z elektronicznych usług publicznych udostępnianych przez Krajową Administrację Skarbową;
 2. urzędowe poświadczenie przedłożenia/UPP – dokument elektroniczny wydawany  przez podmiot administracji publicznej jako poświadczenie złożenia dokumentu elektronicznego;
 3. urzędowe poświadczenie doręczenia/UPD – dokument elektroniczny stanowiący potwierdzenie, że został doręczony dokument elektroniczny, którego nadawcą jest podmiot administracji publicznej;
 4. użytkownik – osoba fizyczna, która korzysta z elektronicznych usług publicznych udostępnianych na PUESC przez Krajową Administrację Skarbową.

§ 3. Uwarunkowania ogólne

 1. Korzystanie z PUESC jest bezpłatne.
 2. W celu prawidłowego korzystania z PUESC niezbędne jest:
  1. połączenie z siecią Internet;
  2. przeglądarka internetowa:
   • Gogle Chrome w wersji 80.0.3987 lub wyższej,
   • Mozilla FireFox w wersji 74.0.1 lub nowszej,
   • Microsoft Edge w wersji 80.0.361;
  3. system operacyjny: Windows: 10, 8 lub 7;
  4. włączenie obsługi technologii Java Script oraz tzw. "cookies";
  5. w przypadku niektórych elementów witryny internetowej może być konieczne zainstalowanie i włączenie wtyczki Flash Media Player w najnowszej wersji ze strony Adobe dla przeglądarek wymienionych w lit. b, jeżeli takiej brakuje lub aktualizacja do najnowszej wersji w przypadku problemów z wyświetlaniem niektórych elementów strony.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z PUESC.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do PUESC z przyczyn niezależnych od administratora.
 5. Administrator zastrzega sobie prawo decydowania o zawartości PUESC.
 6. Administrator dokłada wszelkich starań, aby treści PUESC były aktualne i rzetelne.
 7. Administrator ze względów bezpieczeństwa oraz z powodu innych ważnych przyczyn niezależnych od administratora ma prawo czasowo zawiesić dostęp użytkownikom do PUESC na okres niezbędny do wyeliminowania, niepożądanych dla administratora lub użytkowników, skutków zaistniałych okoliczności.

§ 4. Rejestracja - utworzenie konta PUESC

 1. Administrator udostępnia na PUESC treści:
  1. ogólnodostępne dedykowane dla ogółu odbiorców,
  2. dostępne dla użytkowników.
 2. Założenie konta PUESC wymaga zgody osoby fizycznej oraz udostępnienia jej imienia i nazwiska, adresu e-mail, daty urodzenia, płci, nazwy kraju pochodzenia oraz numeru PESEL (w przypadku osób niekrajowych numeru dokumentu tożsamości).
 3. Dane o użytkownikach będą wykorzystywane tylko do wymiany informacji drogą elektroniczną.
 4. Użytkownikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Użytkownik może w każdym czasie odwołać zgodę, o której mowa w ust. 2,  co będzie równoznaczne z rezygnacją z posiadania konta PUESC.

§ 5. Zawieszenie/usunięcie konta PUESC

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta PUESC, kiedy użytkownik naruszy prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu.
 2. Użytkownik, którego konto zostało zawieszone, nie może ponownie utworzyć konta PUESC ani zarejestrować się bez uprzedniej zgody administratora.
 3. W przypadku gdy po okresie zawieszenia użytkownik nie zaprzestanie działań sprzecznych z prawem lub postanowieniami regulaminu, administrator zastrzega sobie możliwość trwałego usunięcia konta.
 4. Administrator informuje użytkownika o zawieszeniu bądź usunięciu jego konta.

§ 6. Prawa i obowiązki administratora

 1. Administrator nadaje uprawnienia do korzystania z elektronicznych usług publicznych udostępnianych na PUESC przez Krajową Administrację Skarbową.
 2. Administrator gwarantuje niezaprzeczalność wystawianych następujących poświadczeń:
  1. urzędowe poświadczenie przedłożenia/UPP,
  2. urzędowe poświadczenie doręczenia/UPD.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania użytkownika bądź osoby upoważnionej przez użytkownika do działania w jego imieniu.
 4. Administrator zobowiązuje się podejmować niezbędne działania w celu wyeliminowania nielegalnych lub niezgodnych z regulaminem działań użytkowników.
 5. Administrator zobowiązuje się do ochrony danych osobowych użytkowników zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

§ 7. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z PUESC w sposób zgodny z obowiązującym prawem oraz postanowieniami niniejszego regulaminu, w tym także do powstrzymania się od dokonywania, w ramach korzystania z usług, z jakichkolwiek działań sprzecznych z normami społecznymi, obyczajowymi oraz powszechnie obowiązującymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 2. Użytkownik ma prawo korzystać z elektronicznych usług publicznych z chwilą dokonania rejestracji, przy czym korzystanie z usług zaawansowanych, w tym w obszarze importu, eksportu, tranzytu, obrotu wewnątrzwspólnotowego, przemieszczenia towarów w zakresie akcyzy, wymaga rozszerzonych uprawnień uzyskanych w procesie rejestracji.

§ 8. Ochrona danych osobowych

 1. Administrator gwarantuje ochronę danych i informacji o korzystającym z PUESC zgodnie z przyjętą i stosowaną polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieuprawnioną zmianę danych lub dostęp do informacji przeznaczonej dla korzystającego z PUESC przez osoby trzecie przy użyciu oryginalnych identyfikatorów korzystającego.

§ 9. Prawa autorskie i pokrewne

Zawartość PUESC jest chroniona prawem autorskim z uwzględnieniem treści art. 4 ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), zgodnie z którym nie stanowią przedmiotu prawa autorskiego:

 1. akty normatywne lub ich urzędowe projekty,
 2. urzędowe dokumenty, materiały, znaki i symbole,
 3. publikowane opisy patentowe lub ochronne,
 4. proste informacje prasowe.

§ 10. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od 1 lutego 2021 r.
 2. Regulamin jest udostępniony nieodpłatnie w formie umożliwiającej jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
  Regulamin korzystania z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) - plik pdf (273 KB)
 3. W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa.
 4. Regulamin może być zmieniany.
 5. W przypadku zmiany treści regulaminu użytkownik zostanie o tym fakcie poinformowany podczas uwierzytelniania dostępu do konta.

Informacja uzupełniająca

Administrator informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z elektronicznych usług publicznych. Informacja dotyczy zagrożeń, które administrator identyfikuje jako zagrożenia potencjalne i które powinny być brane pod uwagę, mimo stosowania przez administratora systemów zabezpieczających infrastrukturę resortu finansów przed nieuprawnionym oddziaływaniem osób trzecich:

 1. możliwość działania szkodliwego oprogramowania (np. oprogramowanie malware, robaki internetowe),
 2. możliwość odnalezienia słabości systemu kryptograficznego, a tym samym umożliwienia jego złamania lub obejścia, a w konsekwencji możliwość pozyskania osobistych i poufnych informacji,
 3. możliwość łowienia haseł (phishing) poprzez wysyłanie fałszywych wiadomości elektronicznych przypominających do złudzenia autentyczne i w konsekwencji pozyskanie osobistych i poufnych informacji dotyczących użytkownika.

Administrator informuje, iż w celu podnoszenia jakości usług i badania preferencji klientów stosuje pliki "cookie". Pliki cookie umożliwiają podnoszenie jakości usług dzięki przechowywaniu preferencji klientów. Administrator gromadzi informacje z plików cookie na własny użytek. Pliki cookie nie identyfikują danych osobowych, nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego lub jego oprogramowania. Plik cookie stanowi łańcuch znaków, który jest wysyłany z systemu teleinformatycznego administratora do komputera użytkownika podczas wywołania przez przeglądarkę strony internetowej. W plikach cookie mogą być przechowywane preferencje użytkownika i inne informacje, przy czym warunkiem działania plików cookie jest zawsze ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie z dysku. W ustawieniach przeglądarki można wybrać opcję odrzucania plików cookie lub sygnalizowania, że plik cookie został przesłany.