Projekt "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)"

Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

W ramach Projektu PUESC prowadzona jest modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC) to środowisko mające charakter komponentowy wchodzące w skład systemu informacyjnego resortu finansów, udostępniające klientom KAS e-usługi publiczne poprzez PUESC oraz zapewniające funkcjonalnosci do obsługi procesów wewnętrznych w Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) związanych z udostępnianymi usługami publicznymi. 

SISC tworzą m.in. następujące komponenty informatyczne, które dostarczają funkcjonalności na potrzeby e-usług publicznych:

 • Automatyczny System Eksportu (AES), który składa się z 4 podsystemów: AES/ECS2, AES/WALIDATOR, AES/STATUS, AES/KOMUNIKATOR BCP,
 • Automatyczny System Importu (AIS), który składa się z 4 podsystemów: AIS/IMPORT, AIS/ICS, AIS/TQS i AIS/INTRASTAT,
 • System Hurtowni Danych (ARIADNA2),
 • System Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej (EBTI-PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • Magistrala Celno-Akcyzowa (MCA),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE),
 • System Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE),
 • System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2),
 • Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR),
 • System Ochrony Praw Własności Intelektualnej „Leonardo da Vinci” (VINCI).

Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” dofinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1„Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. Projekt realizowany jest w formule programu.

Celem projektu jest poszerzenie zakresu spraw w obszarze celnym i akcyzowym, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.

W ramach projektu prowadzona jest modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC) – budowa nowych i ulepszenie dotychczasowych komponentów SISC oraz dostarczenie infrastruktury i sprzętu na potrzeby przejść granicznych i hurtowni danych.

W ramach Projektu PUESC prowadzona jest modernizacja komponentów SISC: AES, ARIADNA2, CYFROWA GRANICA, EMCS PL2, ISZTAR4, NCTS2, OSOZ2, PDR PL/UE, PKWD-SINGLE WINDOW, RPS, SATOS, SEAP, TAX FREE, SZPROT, ZEFIR2 i ZISAR.

Całkowita wartość Projektu PUESC to 144 616 292,00 zł, w tym wkład funduszy europejskich to 121 347 818,92 zł. Porozumienie o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisano 18 grudnia 2017 r.

W ramach Projektu PUESC modernizowany jest m.in. portal usługowy puesc.gov.pl (PUESC). Zapewnia on dostęp do e-usług publicznych KAS, szczególnie w takich obszarach jak: import, eksport i tranzyt towarów, obrót wyrobami podlegającymi akcyzie, przewóz towarów objętych systemem monitorowania oraz statystyka obrotu handlowego towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE).

Modernizacja SISC jest prowadzona z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych. Niektóre prace - m.in. dotyczące obsługi procesu zwrotu VAT dla podróżnych (TAX FREE) - są prowadzone siłami własnymi KAS.

W ramach Projektu PUESC planowane jest wdrożenie nowych i ulepszonych e-usług publicznych KAS związanych z:

 • odprawami celnymi – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych i konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie przy jednoczesnym wsparciu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku,
 • przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz współczesnymi standardami technologicznymi przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE,
 • obsługą administracyjną klienta m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej.

Zmodernizowane e-usługi usprawnią obsługę klientów KAS w tych obszarach i poszerzą zakres spraw do załatwienia w formie elektronicznej. Zapewnią one klientom:

 • Cyfrowa granica – sprawną obsługę na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem,
 • Awizacja – złożenie zawiadomienia o zamiarze pojawienia się na granicy i przekazanie wyprzedzających danych o osobach i towarach; umożliwi to po stronie KAS wstępne przygotowanie odprawy i skrócenie klientowi czasu oczekiwania na przejściu granicznym oraz pozwoli na ponowne wykorzystanie przekazanych danych w dalszej obsłudze celnej,
 • Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – mechanizmy wymiany i reużywalności danych między organami KAS a partnerami KAS oraz klientami, jak też koordynację wspólnych kontroli dla podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta,
 • Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC – realizację odprawy celnej zgodnie z nowymi zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego,
 • Rozliczanie procedur specjalnych – złożenie elektronicznego rozliczenia procedury specjalnej; ponadto usługa zapewni organom KAS zarządzanie rozliczaniem tych procedur z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych,
 • e-Decyzje – elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC,
 • e-Banderole – elektroniczną obsługę procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol),
 • e-Przemieszczanie – przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów,
 • e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych – elektroniczne potwierdzenie wypełnienia obowiązku dot. akcyzy przy rejestracji samochodu osobowego,
 • e-Dokumenty – elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC,
 • e-Płatności – uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych on-line w czasie rzeczywistym.

Projekt PUESC jest skierowany przede wszystkim do przedsiębiorców i osób fizycznych, którzy prowadzą obrót towarowy z zagranicą, w tym przekraczających granicę zewnętrzną UE i działających w obszarze akcyzowym. Skorzystają z niego:

 • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują w Polsce odprawy celne,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
 • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, które są obowiązkowo oznaczane znakami akcyzy.

Projekt PUESC zakłada zwiększenie efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie i poprawie komunikacji elektronicznej z jej partnerami. Projekt realizuje założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) i Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Cyfryzacja usług ma zwiększyć wygodę i przyspieszyć realizację procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli – jako klientów KAS i Służby Celno-Skarbowej, która działa w jej ramach. Umożliwi załatwianie spraw elektronicznie lub – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Informacje o Projekcie PUESC znajdziesz także w serwisie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej: