Projekt "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)"

Projekt „Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)” dofinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś priorytetowa nr 2 „E-administracja i otwarty rząd”, Działanie nr 2.1 „Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych”. 

W ramach Projektu PUESC przeprowadzona została modernizacja Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC).

W zakładce Materiały informacyjne i promocyjne znajdziesz materiały graficzne do pobrania, materiały wideo i linki do informacji w Internecie, które dotyczą e-usług skarbowo-celnych oraz Projektu "Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC)".

Fundusze Europejskie Polska Cyfrowa, Ministerstwo Finansów, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

 

System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC) to środowisko mające charakter komponentowy wchodzące w skład systemu informacyjnego resortu finansów, udostępniające klientom Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) e-usługi publiczne poprzez PUESC oraz zapewniające funkcjonalności do obsługi procesów wewnętrznych w KAS związanych z udostępnianymi usługami publicznymi. 

SISC tworzą m.in. następujące komponenty informatyczne, które dostarczają funkcjonalności na potrzeby e-usług publicznych:

 • Automatyczny System Eksportu (AES), który składa się z podsystemów: AES/ECS2, AES/KOMUNIKATOR BCP, AES/STATUS, AES/PoUS, AES/WALIDATOR, AES/ECS2 PLUS,
 • Automatyczny System Importu (AIS), który składa się z podsystemów: AIS/CCI, AIS/e-COMMERCE, AIS/e-COMMERCE HUB, AIS/ICS, AIS/ICS2, AIS/IMPORT, AIS/IMPORT PLUS, AIS/INTRASTAT, AIS/KEX, AIS/TQS PLUS, AIS/VAT,
 • System Hurtowni Danych (ARIADNA2),
 • System Obsługi na Granicy (CYFROWA GRANICA),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Europejskiej Wiążącej Informacji Taryfowej (EBTI-PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4) wraz z Serwisem Informacyjnym Taryfy Celnej (ext-isztar4.mf.gov.pl),
 • Magistrala Celno-Akcyzowa (MCA),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • System Danych Referencyjnych (PDR PL/UE),
 • System Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP) wraz z Platformą Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC, puesc.gov.pl),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT) wraz z aplikacjami mobilnymi SENT DOSTAWY i SENT DOSTAWY (EDU),
 • System Obsługi Zwrotu Podatku VAT Podróżnym (TAX FREE2) wraz z aplikacją mobilną mTAX FREE PL,
 • System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców i Obsługi Wniosków (SZPROT),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2),
 • Zintegrowany System Zarządzania Ryzykiem (ZISAR),
 • System Ochrony Praw Własności Intelektualnej „Leonardo da Vinci” (VINCI).

Projekt PUESC realizowany był w formule programu od 1 lutego 2018 roku do 31 stycznia 2022 roku.

Celem projektu było poszerzenie zakresu spraw w obszarze celnym i akcyzowym, które obywatele i przedsiębiorcy mogą załatwić drogą elektroniczną.

W ramach projektu przeprowadzona została modernizacja SISC – zbudowane zostały nowe i ulepszone zostały dotychczas wykorzystywane komponenty SISC oraz dostarczona została infrastruktura i sprzęt na potrzeby przejść granicznych i hurtowni danych.

Modernizacja SISC obejmowała:

 • zbudowanie nowych systemów: CYFROWA GRANICA, PKWD-SINGLE-WINDOW, RPS i SATOS,
 • zmodernizowanie użytkowanych systemów: AES, ARIADNA2, EMCS PL2, ISZTAR4, NCTS2, OSOZ2, PDR PL/UE, SEAP, TAX FREE, SZPROT, ZEFIR2 i ZISAR.

Całkowita wartość Projektu PUESC to 140 805 757,26 zł, w tym wydatki kwalifikowalne to 140 311 471,22 zł. Porozumienie o dofinansowanie przedsięwzięcia podpisano 18 grudnia 2017 r.

W ramach Projektu PUESC zmodernizowany został m.in. portal usługowy puesc.gov.pl (PUESC). Zapewnia on dostęp do e-usług publicznych KAS, szczególnie w takich obszarach jak: import, eksport i tranzyt towarów, obrót wyrobami podlegającymi akcyzie, przewóz towarów objętych systemem monitorowania oraz statystyka obrotu handlowego towarami między państwami członkowskimi Unii Europejskiej (UE).

Modernizacja SISC w ramach Projektu PUESC prowadzona była z udziałem wykonawców zewnętrznych wyłonionych w postępowaniach przetargowych. Niektóre prace np. dotyczące obsługi procesu zwrotu VAT podróżnym (TAX FREE) były prowadzone siłami własnymi KAS.

Raport końcowy z Projektu PUESC znajdziesz na stronie Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji - Projekt PUESC - raport końcowy (strona otwiera się w nowym oknie).

W ramach Projektu PUESC udostępnione zostały nowe i ulepszone e-usługi publiczne KAS związane z:

 • odprawami celnymi – z uwzględnieniem nowych wymagań unijnych i konieczności ujednolicenia, elektronizacji i usprawnienia obsługi klienta przez różne służby uczestniczące w procesie przy jednoczesnym wsparciu zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa obrotu towarowego i ochrony rynku,
 • przekraczaniem granicy – w oparciu o maksymalną automatyzację i elektronizację, co pozwoli realizować proces szybko, sprawnie, zgodnie z oczekiwaniami klientów oraz współczesnymi standardami technologicznymi przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa zewnętrznej granicy UE,
 • obsługą administracyjną klienta m.in. w zakresie umożliwienia działalności, rozliczenia procedur specjalnych, wydawania decyzji, jak również w sprawach związanych z podatkiem akcyzowym – przy wykorzystaniu transakcyjnych, spersonalizowanych kanałów komunikacji elektronicznej.

Zmodernizowane e-usługi publiczne poszerzyły zakres spraw możliwych do załatwienia w formie elektronicznej. E-usługi publiczne udostępnione zostały na PUESC i w powiązanym serwisie taryfowym w formie pakietów usług skarbowo-celnych oraz na przejściach granicznych w formie rozwiązań organizacyjno-technicznych zapewniających klientom:

 • Cyfrowa granica – sprawną obsługę na przejściach granicznych z wykorzystaniem mechanizmów automatycznej wymiany danych oraz automatycznej identyfikacji pojazdów i sterowania ruchem,
 • Awizacja – złożenie zawiadomienia o zamiarze pojawienia się na granicy i przekazanie wyprzedzających danych o osobach i towarach; umożliwia to po stronie KAS wstępne przygotowanie odprawy i skrócenie klientowi czasu oczekiwania na przejściu granicznym oraz pozwala na ponowne wykorzystanie przekazanych danych w dalszej obsłudze celnej,
 • Pojedyncze okno w obrocie towarowym z zagranicą – mechanizmy wymiany i reużywalności danych między organami KAS a partnerami KAS oraz klientami, jak też koordynację wspólnych kontroli dla podniesienia jakości i przyspieszenia obsługi klienta,
 • Cyfrowa odprawa zgodnie z UKC – realizację odprawy celnej zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Unijnego Kodeksu Celnego,
 • Rozliczanie procedur specjalnych – złożenie elektronicznego rozliczenia procedury specjalnej; ponadto usługa zapewnia organom KAS zarządzanie rozliczaniem tych procedur z wykorzystaniem mechanizmów automatycznych i elektronicznej wymiany danych,
 • e-Decyzje – elektroniczną obsługę procesu wydawania, zmian i cofania decyzji, pozwoleń, zezwoleń i zaświadczeń, w tym zgodnie z UKC,
 • e-Banderole – elektroniczną obsługę procesów nabywania i rozliczania znaków akcyzy (banderol),
 • e-Przemieszczanie – przemieszczanie wyrobów akcyzowych z wykorzystaniem elektronicznych dokumentów,
 • e-Wsparcie rejestracji samochodów osobowych – elektroniczne potwierdzenie wypełnienia obowiązku dot. akcyzy przy rejestracji samochodu osobowego,
 • e-Dokumenty – elektroniczne dostarczanie dokumentów, które będą wykorzystane w procesach realizowanych w ramach e-usług udostępnionych na portalu PUESC,
 • e-Płatności – uregulowanie należności w formie płatności elektronicznych online w czasie rzeczywistym.

Produkty Projektu PUESC - nowe i ulepszone systemy i e-usługi - udostępnione zostały przede wszystkim przedsiębiorcom i osobom fizycznych prowadzącym obrót towarowy z zagranicą, w tym przekraczającym granicę zewnętrzną UE i działającym w obszarze akcyzowym. Odbiorcami nowych rozwiązań są w szczególności:

 • wszyscy przedsiębiorcy polscy i zagraniczni, którzy realizują w Polsce odprawy celne,
 • przedsiębiorcy i osoby fizyczne, którzy przekraczają granicę zewnętrzną UE,
 • przedsiębiorcy, którzy obracają wyrobami akcyzowymi innymi niż wyroby znajdujące się w procedurze zawieszenia poboru akcyzy,
 • podatnicy, którzy nabywają wewnątrzwspólnotowo i importują samochody osobowe oraz przedsiębiorcy obracający wyrobami akcyzowymi, które są obowiązkowo oznaczane znakami akcyzy.

Założeniem Projektu PUESC było zwiększenie efektywności KAS dzięki objęciu przetwarzaniem elektronicznym większej liczby danych o szerszym zakresie i poprawie komunikacji elektronicznej z partnerami KAS. Projekt realizował założenia dokumentów unijnych, w tym Wieloletniego Planu Strategicznego dla Elektronicznego Cła (MASP) i Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Cyfryzacja usług zwiększa wygodę i przyspiesza realizację procesów biznesowych przez przedsiębiorców i obywateli – jako klientów KAS i Służby Celno-Skarbowej, która działa w jej ramach. Umożliwia załatwianie spraw elektronicznie lub – przy ograniczeniu konieczności bezpośredniego kontaktu z KAS – zdalnie, niezależnie od miejsca pobytu czy prowadzonej działalności i rodzaju zastosowanej technologii.

Informacje o Projekcie PUESC znajdziesz także w serwisie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej:

Mapa Dotacji - informacje o Projekcie PUESC (strona otwiera się w nowym oknie).