Deklaracja dostępności serwisu PUESC

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.puesc.gov.pl wraz z powiązaną stroną internetową www-2.puesc.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie).

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej dużej aktualizacji: .

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniższych:

 1. linki w serwisie kierujące do informacji na stronach zewnętrznych otwierają się w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki zgodnie z informacjami przekazywanymi w ich opisach, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w tym samym oknie lub w nowym oknie czy na nowej karcie przeglądarki nie informując o tym użytkownika,

 2. z uwagi na trwający proces dostosowawczy oraz ograniczenia systemowe w serwisie:

  • nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,
  • nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,
  • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,
  • nie wszystkie elementy dostępne są z poziomu klawiatury,
  • może być zaburzona kolejność focusa,
  • obrazki umieszczone na stronie mogą nie mieć opisów alternatywnych,
  • na wybranych stronach tabele używane są do budowania struktury strony,
  • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1,
  • mogą pojawić się elementy niewidoczne przy powiększeniu strony do 200%,
  • nie wszystkie formularze osadzone na stronie posiadają dostępne nazwy,
  • linki mogą nie mieć zdefiniowanego celu,
  • mogą pojawić się opisy i instrukcje dotyczące właściwości zmysłowych, np.: kolorów, położenia,
 3. z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron,

 4. pewne udostępniane w serwisie usługi, pomimo starań programistów mogą nie mieć właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,

 5. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 6. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  • cel linku nie jest odpowiednio określony,
  • załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej,

Ministerstwo dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Deklarację sporządzono dnia: .

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zgłoś pytanie, uwagę lub problem pocztą elektroniczną na adres: redakcja.puesc@mf.gov.pl. Osobą kontaktową jest: Remigiusz Ryfa.

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

 • podaj swoje dane,
 • wskaż, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • wskaż sposób kontaktu,
 • określ formę informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona otwiera się w nowym oknie).

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strona otwiera się w nowym oknie).

Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładceInformacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (strona otwiera się w nowym oknie). 

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedzib jednostek Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz na stronach tych jednostek w zakładce: Załatwianie spraw / Dostępność. Przejdź do wykazu stron internetowych jednostek KAS (strona otwiera się w nowym oknie).

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniają następujące aplikacje mobilne związane z dostępnymi na PUESC usługami skarbowo-celnymi:

 • aplikacja bordAiR,
 • aplikacja Mobilna Granica,
 • aplikacja Asystent Granica,
 • aplikacja e-TOLL PL,
 • aplikacja SENT DOSTAWY.

Więcej o aplikacjach przeczytasz na stronie Aplikacje mobilne.

Deklaracje dostępności aplikacji mobilnych Asystent Granica i Mobilna Granica znajdziesz w serwisie granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie), z którym aplikacje te są powiązane.

Poniżej przedstawiamy deklaracje dostępności aplikacji mobilnych: