Deklaracja dostępności serwisu PUESC

Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

Ministerstwo Finansów (Ministerstwo) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.puesc.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej dużej aktualizacji: .

Status dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniższych:

 1. z uwagi na uwarunkowania techniczne:

  • może wystąpić nieprawidłowe działanie fokusa przy oknach modalnych,

  • sporadycznie występują pola formularzy, które nie mają właściwie określonych etykiet oraz opisanych pól formularzy,

  • występują przypadki niespójnej nawigacji,

  • występują przypadki niespójnej identyfikacji elementów strony,

  • mogą pojawić się sporadycznie elementy niedostępne z poziomu klawiatury, które mogą być obsłużone w inny sposób,

  • pojawiają się nieliczne błędy składni HTML,

 2. z uwagi na pomyłki w trakcie wprowadzania treści:

  • sporadycznie może nie być prawidłowo wskazany atrybut lang dla wstawianych cytatów lub nazw,

  • mogą pojawić się opisy i instrukcje dotyczące właściwości zmysłowych, np.: kolorów, położenia,

  • niektóre załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości i formatu pliku,

  • listy elementów mogą być rozdzielone na kilka odrębnych list i nie odzwierciedlać właściwych relacji między treściami,

  • linki w serwisie otwierają strony w nowych oknach lub na nowych kartach przeglądarki zgodnie z informacjami przekazywanymi w ich opisach, jednak w wyjątkowych sytuacjach:

   • strony mogą się otwierać w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

   • może pojawić się błędny komunikat o otwieraniu linku w nowym oknie,

 3. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,

  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i opisują schemat dokumentów,

  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,

 4. z różnych przyczyn, w wyjątkowych sytuacjach:

  • może być zaburzona kolejność i hierarchia nagłówków,

  • mogą pojawić się sytuacje niespełniania wymaganego poziomu kontrastu 4.5:1,

  • mogą pojawić się zniekształcone elementy przy powiększeniu strony do 200%,

  • linki mogą nie mieć zdefiniowanego celu lub mieć nieprawidłowo zdefiniowany cel,

  • mogą się zdarzyć sytuacje, w których nie została zachowana unikalność tytułów stron.

Ministerstwo dokłada wszelkich starań, aby wskazane niezgodności i wyłączenia, o ile jest to możliwe, były usuwane i poprawiane, a strona internetowa była dostępna cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Deklarację sporządzono dnia: .

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej zgłoś pytanie, uwagę lub problem pocztą elektroniczną na adres: redakcja.puesc@mf.gov.pl. Osobą kontaktową jest: Remigiusz Ryfa.

Tą samą drogą możesz złożyć:

 • wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej,
 • skargę na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Masz prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Możesz także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład poprzez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu czy opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji.

W treści żądania:

 • podaj swoje dane,
 • wskaż, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
 • wskaż sposób kontaktu,
 • określ formę informacji, jeżeli zgłaszasz potrzebę jej otrzymania w formie alternatywnej.

Zrealizujemy twoje żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, to niezwłocznie poinformujemy cię, kiedy realizacja żądania będzie możliwa – termin ten nie będzie dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie będzie możliwe zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli odmówimy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, będziesz mógł złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę będziesz mógł przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (strona otwiera się w nowym oknie).

Dostępność architektoniczna

Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej gmachu Ministerstwa Finansów znajdziesz na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niepełnosprawnych ruchowo (strona otwiera się w nowym oknie).

Ponadto w związku z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2023 r. poz. 20) Ministerstwo rozszerzyło w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem. Więcej informacji o na ten temat można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa w zakładce Informacja dla osób niesłyszących lub słabosłyszących (strona otwiera się w nowym oknie). 

Informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedzib jednostek Krajowej Administracji Skarbowej znajdziesz na stronach tych jednostek w zakładce: Załatwianie spraw / Dostępność. Przejdź do wykazu stron internetowych jednostek KAS (strona otwiera się w nowym oknie).

Aplikacje mobilne

Ministerstwo Finansów i Krajowa Administracja Skarbowa udostępniają następujące aplikacje mobilne związane z dostępnymi na PUESC usługami skarbowo-celnymi:

 • aplikacja Mobilna Granica,
 • aplikacja Asystent Granica,
 • aplikacja mTAX FREE PL,
 • aplikacja e-TOLL PL,
 • aplikacja SENT DOSTAWY,
 • aplikacja SENT DOSTAWY EDU.

Więcej o aplikacjach przeczytasz na stronie Aplikacje mobilne.

Deklaracje dostępności aplikacji mobilnych Asystent Granica, Mobilna Granica i mTAX FREE PL znajdziesz w serwisie granica.gov.pl (strona otwiera się w nowym oknie), z którym aplikacje te są powiązane.

Poniżej przedstawiamy deklaracje dostępności aplikacji mobilnych: