Klauzule przetwarzania danych osobowych (RODO)

Organy Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) wykonują swoje zadania w szczególności przy wykorzystaniu Centralnego Rejestru Danych Podatkowych (CRDP).

CRDP służy do gromadzenia, analizy oraz przetwarzania danych wynikających w szczególności z deklaracji składanych przez podatników i płatników, z decyzji, postanowień oraz innych dokumentów związanych z obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i celnego, a także innych dokumentów i informacji przekazanych organom KAS w celu realizacji zadań ustawowych.

Współadministratorami danych zawartych w CRDP są Minister Finansów oraz Szef Krajowej Administracji Skarbowej.

Przetwarzanie danych zawartych w CRDP odbywa się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych MF i KAS, w tym wchodzących w skład Systemu Informacyjnego Skarbowo-Celnego (SISC). Więcej o SISC dowiesz się z informacji w zakładkach Projekt PUESC oraz Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje.

Zapoznaj się z (strony otwierają się w nowych oknach przeglądarki):

Informacja przekazywana jest zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO).

Zapoznaj się z klauzulą przetwarzania danych osobowych w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC):

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorem danych przetwarzanych w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC) jest Szef Krajowej Administracji Skarbowej mający siedzibę przy ul. Świętokrzyskiej 12, 00-916 Warszawa.

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z Administratorem danych może Pani/Pan skontaktować się pisemnie na adres siedziby Administratora.

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może Pani/Pan skontaktować się poprzez e-mail: iod@mf.gov.pl.

Do inspektora ochrony danych może Pani/Pan napisać we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych zadań Administratora, na podstawie przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

 • obsługi i wsparcia podatnika i płatnika w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych,
 • obsługi i wsparcia przedsiębiorcy w prawidłowym wykonywaniu obowiązków celnych,
 • poboru i zwrotu podatków i ceł oraz egzekucji należności Skarbu Państwa,
 • obsługi i kontroli obrotu towarowego z zagranicą i obrotu towarami podlegającymi akcyzie,
 • monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi,
 • obsługi i kontroli działalności w zakresie gier hazardowych,
 • zwalczania przestępczości podatkowej, finansowej i granicznej, w tym prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

ODBIORCY DANYCH

Pani/Pana dane osobowe mogą być na podstawie przepisów prawa udostępniane i przekazywane organom administracji publicznej, służbom, sądom i prokuraturze.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w tym państwa trzecie, nienależące do UE, w uzasadnionych przypadkach i na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo:

 • dostępu do Pani/Pana danych z zastrzeżeniem, że udostępniane dane osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz z zastrzeżeniem art. 5 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
 • prawo żądania ich sprostowania,
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
telefon: (22) 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane przetwarzane w SISC pochodzą od osób, których dane dotyczą oraz instytucji i organów na mocy przepisów prawa.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisów prawa, natomiast w zakresie założenia konta na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC) odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI ORAZ PROFILOWANIE

Przetwarzanie Pani/Pana danych może odbywać się w sposób zautomatyzowany, co może wiązać się ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji, w tym z profilowaniem, które wykonywane jest przez Administratora na mocy obowiązujących przepisów prawa. Dotyczy to poniższych przypadków:

 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych zadeklarowanych w złożonych dokumentach, w oparciu o ustalone kryteria,
 • dokonywania oceny ryzyka naruszenia prawa, gdzie ocena ta dokonywana jest na podstawie danych pozyskiwanych z dostępnych publicznie rejestrów oraz portali społecznościowych, w oparciu o ustalone kryteria.

Konsekwencją dokonanej oceny, w powyższych przypadkach, jest automatyczne zakwalifikowanie do grupy ryzyka, gdzie kwalifikacja do grupy nieakceptowalnego ryzyka może skutkować zmianą relacji i podjęciem dodatkowych czynności przewidzianych prawem.

Pomiędzy:

 • Ministrem właściwym do spraw finansów publicznych,
 • Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,
 • Dyrektorami izb administracji skarbowej,
 • Dyrektorem Krajowej Informacji Skarbowej

zawarte zostało 23 kwietnia 2019 roku Porozumienie w sprawie współadministrowania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Do pobrania:

Porozumienie w sprawie współadministrowania w zakresie przetwarzania danych osobowych - plik pdf (515 KB)

Porozumienie w sprawie współadministrowania w zakresie przetwarzania danych osobowych - plik skan pdf (1870 KB)