Zmień lub usuń powiązania

Dzięki usłudze możesz zmienić istniejące powiązania osoby fizycznej lub podmiotu z firmą lub je usunąć.

Aby zmienić lub usunąć powiązanie z firmą, przygotuj:

 • login i hasło do portalu,
 • numer IDSISC lub NIP firmy,
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby fizycznej lub IDSISC i nazwę osoby prawnej,
 • upoważnienie – chyba, że:
  • jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy lub
  • złożyłeś wcześniej upoważnienie przy rejestracji firmy lub jeżeli zakres wniosku wykracza poza dotychczas złożone upoważnienie,
  • masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia, o ile jest wymagana,
 • jeżeli upoważnienie jest od podmiotu zagranicznego, dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę, która podpisała upoważnienie (o ile nie zostały dostarczone w trakcie rejestracji podmiotu),
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany). Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz zmienić lub usunąć powiązanie:
 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, dla której chcesz zmienić lub usunąć powiązanie.

Jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:

 • wybierz w pierwszym powiązaniu agencję celną, z którą jesteś powiązany,
 • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna, dla której chcesz zmienić lub usunąć powiązanie.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Wybierz formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 2. Wypełnij formularz.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
  UWAGA! Jeśli ZMIENIASZ powiązanie i jesteś reprezentantem podmiotu na podstawie upoważnienia, załącz do wniosku skan upoważnienia papierowego lub upoważnienie podpisane elektroniczne przez mocodawcę oraz jeżeli jest wymagana, dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.
  UWAGA! Jeśli USUWASZ powiązanie, wskaż we wniosku datę usunięcia powiązania. Powiązanie przestanie obwiązywać ze wskazaną przez ciebie datą. W tym celu musisz na wniosku odznaczyć, że reprezentacja jest bezterminowa i uzupełnić pole "Data koniec obowiązywania".
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

 1. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania).
  UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.
   
 2. Złożony wniosek w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  dopóki nie zostanie zakończony, będzie miał status „W toku”.

KROK 5

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC.

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

odszukaj dokument „Potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC”, lub „Informacja o konieczności uzupełnienia braków” i przeczytaj jego treść.

W tym celu zaznacz go i wybierz opcję „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

W „Potwierdzeniu rejestracji reprezentacji w SISC” otrzymasz informację o:

 • aktualizacji reprezentacji lub,
 • usunięciu powiązania (tzn. dacie zakończenia obowiązywania reprezentacji na portalu).

UWAGA!

Jeżeli otrzymałeś dokument o nazwie: „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”, to zapoznaj się z jego treścią i dostarcz brakujące dokumenty.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Służy do zmiany istniejącego powiązania lub usunięcia powiązania osoby fizycznej lub podmiotu z firmą.

Dane powiązania może zmienić lub usunąć osoba, która jest:

 • właścicielem lub
 • posiada uprawnienie rozszerzone "Dezaktywacja reprezentacji" lub
 • posiada upoważnienie do reprezentowania firmy lub
 • chce usunąć swoje powiązanie z firmą.

Zmieniasz powiązanie, gdy:

 • zmienił się zakres twojego upoważnienia, np. dodano lub odebrano ci uprawnienia,
 • zmieniła się ważność twojego upoważnienia, np. nadal jest terminowe, ale termin ważności został wydłużony lub skrócony,
 • otrzymałeś jako osoba prawna kolejne upoważnienie z innym rodzajem przedstawicielstwa, np. masz zarejestrowane upoważnienie pośrednie, a dostałeś od podmiotu upoważnienie bezpośrednie i chcesz je zarejestrować.

Po zarejestrowaniu nowych uprawnień możesz wykonywać dodatkowe czynności dla firmy, z którą jesteś powiązany.

Usuwasz powiązanie, gdy:

 • nie jesteś już pracownikiem firmy,
 • nie wykonujesz już zadań w ramach realizowanych czynności służbowych,
 • firma wycofała swoje upoważnienie dla ciebie,
 • firma wycofała swoje upoważnienie dla podmiotu, w którym pracujesz, np. firma wycofała upoważnienie dla agencji celnej,
 • zwolniłeś pracownika i nie chcesz, aby miał dostęp do danych firmy, komunikatów, spraw i dokumentów na PUESC,
 • wypowiedziałeś umowę agencji celnej i nie chcesz, aby pracownicy agencji mieli dostęp do danych firmy, komunikatów, spraw i dokumentów na PUESC,
 • zakończyłeś współpracę z firmą i nie chcesz już być z nią powiązany.

Po usunięciu powiązania nie będziesz miał już dostępu do danych firmy, jej spraw, dokumentów czy komunikatów.

Firma ta nie będzie już widoczna na liście firm, z którymi jesteś powiązany.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone, uprawnienia do systemów, które zaznaczysz/wybierzesz na formularzu wniosku WPE0001 na PUESC muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia.

W szczególnych przypadkach sprawdź wyjątki w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą (w sekcji "Co powinieneś wiedzieć").

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś osobą:

 1. uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS),
 2. uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, lecz nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, ale masz taki dokument - to załącz go w sekcji ZAŁĄCZNIKI,
 3. wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i umowa spółki to potwierdza. W sekcji REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) wybierz formę reprezentacji: Właściciel/Osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji. A skan umowy spółki cywilnej załącz w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jeśli mocodawcą jest:

 1. firma zagraniczna – załącz dokumenty rejestrowe i ich tłumaczenie robocze (na język polski) w sekcji ZAŁĄCZNIKI,
 2. spółka cywilna – załącz umowę spółki cywilnej w sekcji ZAŁĄCZNIKI,
 3. podmiot, którego reprezentacji nie można zweryfikować w publicznych rejestrach – załącz dokument ustanawiający sposób reprezentacji w sekcji ZAŁĄCZNIKI.

Jeśli jesteś pracownikiem firmy i wybrałeś tę formę reprezentacji na formularzu wniosku, pamiętaj, żeby taką informację umieścić na upoważnieniu.

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 1. przekaż upoważnienie elektroniczne – to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
 • jako załącznik (w sekcji ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku,

albo

albo

 1. złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 1. wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:

Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
Wydział Centralna Rejestracja
ul. Smoluchowskiego 1
60-179 Poznań

WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o powiązanie nowego reprezentanta (osoby fizycznej lub podmiotu) z firmą na PUESC lub o usunięcie lub zmianę zakresu już istniejącego powiązania

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia. Przeczytaj więcej w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 26.01.2024 15:27 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 28.06.2021 13:17 Sylwia Mystkowska