Zmień lub usuń powiązania

Dzięki usłudze możesz zmienić istniejące powiązania osoby fizycznej lub podmiotu z firmą lub je usunąć.

Załóż konto

Zaloguj się

KROK 1

Wypełnij wniosek

KROK 2

Podpisz wniosek

KROK 3

Wyślij wniosek

KROK 4

Odbierz UPO

KROK 5

Odbierz Potwierdzenie aktualizacji reprezentacji lub dezaktywacji reprezentacji

Aby zmienić lub usunąć powiązanie z firmą, przygotuj:

 • login i hasło do portalu,
 • numer IDSISC lub NIP firmy,
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby fizycznej lub IDSISC i nazwę osoby prawnej,
 • upoważnienie – chyba, że:
  • jesteś właścicielem lub osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy lub
  • złożyłeś wcześniej upoważnienie przy rejestracji firmy lub jeżeli zakres wniosku wykracza poza dotychczas złożone upoważnienie,
  • masz zarejestrowane na PUESC upoważnienie (przygotuj jego numer),
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia, o ile jest wymagana,
 • jeżeli upoważnienie jest od podmiotu zagranicznego, dokumenty, z których wynika prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę, która podpisała upoważnienie (o ile nie zostały dostarczone w trakcie rejestracji podmiotu),
 • podpis elektroniczny (certyfikat celny, podpis kwalifikowany lub profil zaufany). Wniosek przed wysłaniem musisz podpisać.

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz kontekst firmy, dla której chcesz zmienić lub usunąć powiązanie:
 • wybierz w pierwszym powiązaniu firmę, dla której chcesz zmienić lub usunąć powiązanie.

Jeśli jesteś pracownikiem agencji celnej:

 • wybierz w pierwszym powiązaniu agencję celną, z którą jesteś powiązany,
 • wybierz w drugim powiązaniu firmę, z którą powiązana jest twoja agencja celna, dla której chcesz zmienić lub usunąć powiązanie.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Wybierz formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 2. Wypełnij formularz.
  Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól formularza – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.
  UWAGA! Jeśli ZMIENIASZ powiązanie i jesteś reprezentantem podmiotu na podstawie upoważnienia, załącz do wniosku skan upoważnienia papierowego lub upoważnienie podpisane elektroniczne przez mocodawcę oraz jeżeli jest wymagana, dowód uiszczenia opłaty skarbowej. Sprawdź, jak dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z opłatą skarbową do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu w sekcji Co powinieneś wiedzieć.
  UWAGA! Jeśli USUWASZ powiązanie, wskaż we wniosku datę usunięcia powiązania. Powiązanie przestanie obwiązywać ze wskazaną przez ciebie datą. W tym celu musisz na wniosku odznaczyć, że reprezentacja jest bezterminowa i uzupełnić pole "Data koniec obowiązywania".
 3. Wygeneruj dokument (wniosek) i przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Odbierz UPO

 1. Przejdź do zakładki
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  i sprawdź, czy otrzymałeś UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania).
  UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.
  UWAGA! Wysłany przez ciebie wniosek będzie weryfikowany w systemie. Może to potrwać kilka dni.
 2. Złożony wniosek w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  dopóki nie zostanie zakończony, będzie miał status „W toku”.

KROK 5

Odbierz Potwierdzenie aktualizacji reprezentacji lub potwierdzenie dezaktywacji reprezentacji

Przejdź do zakładki:

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

Tam znajduje się informacja o rozstrzygnięciu sprawy:

 • Potwierdzenie aktualizacji reprezentacji lub
 • Potwierdzenie dezaktywacji reprezentacji.

Zapoznaj się z nim – zaznacz go i wybierz „Podgląd dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd załączników”.

UWAGA! Potwierdzenie otrzymasz dopiero po zakończeniu obsługi wniosku przez prowadzącego sprawę.

Uwaga! Jeżeli wniosek nie może zostać obsłużony przez prowadzącego sprawę, w zakładce Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty pojawi się dokument „Informacja o konieczności uzupełnienia braków”. Zapoznaj się z nim - zaznacz go i wybierz „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”. Dostarcz brakujące dokumenty zgodnie z treścią pisma.

Sprawa zostanie zakończona po uzupełnieniu braków we wniosku.

Usługa jest dostępna tylko elektronicznie.

Służy do zmiany istniejącego powiązania lub usunięcia powiązania osoby fizycznej lub podmiotu z firmą.

Dane powiązania może zmienić lub usunąć osoba, która jest:

 • właścicielem lub
 • posiada uprawnienie do rejestracji, aktualizacji i dezaktywacji reprezentacji lub
 • posiada upoważnienie do reprezentowania firmy lub
 • chce usunąć swoje powiązanie z firmą.

Zmieniasz powiązanie gdy:

 • zmienił się zakres twojego upoważnienia, np. dodano lub odebrano ci uprawnienia,
 • zmieniła się ważność twojego upoważnienia, np. nadal jest terminowe, ale termin ważności został wydłużony lub skrócony,
 • otrzymałeś jako osoba prawna kolejne upoważnienie z innym rodzajem przedstawicielstwa, np. masz zarejestrowane upoważnienie pośrednie, a dostałeś od podmiotu upoważnienie bezpośrednie i chcesz je zarejestrować.

Po zarejestrowaniu nowych uprawnień możesz wykonywać dodatkowe czynności dla firmy, z którą jesteś powiązany.

Usuwasz powiązanie gdy:

 • nie jesteś już pracownikiem firmy,
 • nie wykonujesz już zadań w ramach realizowanych czynności służbowych,
 • firma wycofała swoje upoważnienie dla ciebie,
 • firma wycofała swoje upoważnienie dla podmiotu, w którym pracujesz, np. firma wycofała upoważnienie dla agencji celnej,
 • zwolniłeś pracownika i nie chcesz, aby miał dostęp do danych twojego podmiotu, komunikatów, spraw i dokumentów na PUESC,
 • wypowiedziałeś umowę agencji celnej i nie chcesz, aby pracownicy agencji mieli dostęp do danych twojej firmy, komunikatów, spraw i dokumentów na PUESC,
 • zakończyłeś współpracę z firmą i nie chcesz już być z nim powiązany.

Po usunięciu uprawnień będziesz miał mniejszy dostęp do usług w powiązaniu z tą firmą. Po usunięciu powiązania nie będziesz miał już dostępu do danych tej firmy, jej spraw, dokumentów czy komunikatów.

Firma ta nie będzie już widoczna na twojej liście firm powiązanych.

Jeśli jesteś upoważniony

Jeżeli zmieniasz dane podmiotu, a występujesz jako osoba, która została upoważniona, musisz dołączyć do wniosku skan upoważnienia, z którego wynika zakres twoich uprawnień oraz skan potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej. Nie dotyczy to osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu z mocy prawa, np. właściciela, prokurenta samoistnego, prezesa zarządu czy członka zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji w KRS.

Jeżeli upoważnienie jest wymagane, przekaż oryginał pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej do Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

Możesz to zrobić poprzez:

 • przekazanie upoważnienia elektronicznego , podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, korzystając z usługi Zarządzaj sprawami i dokumentami,
 • przesłanie pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne, na adres:
  pelnomocnictwo@mf.gov.pl 
 • złożenie dokumentu w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,
 • przesłanie dokumentów pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o powiązanie nowego reprezentanta (osoby fizycznej lub podmiotu) z firmą na PUESC lub o usunięcie lub zmianę zakresu już istniejącego powiązania

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania Wydział Finansowy PKO BP S.A.

nr 94102040270000160212620763

Opłatę składa się tylko raz. Jednakże jeżeli zmieniasz zakres uprawnień na podstawie nowego upoważnienia, musisz ponownie uiścić opłatę skarbową.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • telefon:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco, maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do 4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków, która wymaga wiedzy specjalistycznej bądź technicznej (w zależności od godzin pracy II oraz III linii) w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.
 1. Jak zmienić reprezentację, np. dodać nowe uprawnienie do istniejącej reprezentacji, jeżeli we wniosku "WPE0001 Rejestracja aktualizcja reprezentacji firmy [SZPROT]" jest tylko możliwość dodania osoby fizycznej lub podmiotu reprezentującego?

Aby zaktualizować/zmienić dane reprezentacji należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie i zatwierdzić dane.
 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:
 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,
 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.
 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.
 2. Po zmianie danych wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.
 1. Jak usunąć reprezentację, jeżeli we wniosku "WPE0001 Rejestracja aktualizcja reprezentacji firmy [SZPROT]" jest tylko możliwość dodania osoby fizycznej lub podmiotu reprezentującego?

Aby usunąć reprezentację, należy:

 1. Wybrać wniosek WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].
 2. W sekcji "Podmiot reprezentowany" wpisać numer IDSISC firmy, dla której chcemy zaktualizować powiązanie, i zatwierdzić dane.
 3. Zaznaczyć checbox, którą reprezentację zmieniamy:
 • chcę dodać reprezentantów będących osobą fizyczną,
 • chcę dodać reprezentantów będących podmiotem.
 1. W sekcji "Reprezentant" wpisać:
 • numer IDSISC, imię i nazwisko osoby reprezentującej

lub/i

 • numer IDSISC podmiotu reprezentującego

i wyjść enterem lub tabulatorem z pola.

 1. Do wniosku zostaną pobrane dane reprezentacji, które można dowolnie modyfikować.
 1. Aby zakończyć reprezentację, należy uzupełnić sekcję dotyczącą danych ogólnych pełnomocnictwa:
 • odznaczyć pole "Pełnomocnictwo udzielone bezterminowo",
 • wypełnić datę końca obowiązywania pełnomocnictwa.
 1. Po uzupełnieniu danych dotyczących końca obowiązywania pełnomocnictwa wniosek należy wygenerować, podpisać i wysłać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 24.03.2023 16:28 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 28.06.2021 13:17 Sylwia Mystkowska
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF