Powiąż reprezentanta z firmą

Sprawdź w opisie usługi, z której będziesz korzystać, czy musisz powiązać się z firmą, aby reprezentować firmę na PUESC i działać w jej imieniu. Jeśli tak, powiąż się z firmą, wybierając w formularzu wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] właściwe uprawnienie dla usługi, z której będziesz korzystać. Nazwę uprawnienia odnajdziesz w opisie tej usługi.

Po powiązaniu będziesz mógł w imieniu firmy:

 • dokonywać zgłoszeń celnych,
 • wysyłać zgłoszenia INTRASTAT,
 • wysyłać komunikaty potwierdzające odbiór wyrobów akcyzowych,
 • wysyłać wnioski w zakresie banderol,
 • wysyłać wnioski o wydanie zaświadczeń w zakresie podatku akcyzowego dla samochodów,
 • zapłacić należności online,
 • wysyłać, aktualizować, uzupełniać lub potwierdzać zgłoszenia w systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów,
 • zarządzać sprawami i dokumentami,
 • sprawdzać powiązania z jej pracownikami/pełnomocnikami oraz innymi firmami reprezentującymi,
 • składać sprawozdania CBAM.

Sprawdź, czy do powiązania reprezentanta z firmą potrzebujesz upoważnienia i jak je dostarczyć.

Zapoznaj się z Uprawnieniami na PUESC i ich widocznością podczas powiązania reprezentanta z firmą.

Uwaga! Aby wysłać deklaracje podatkowe na PUESC w imieniu firmy:

Uwaga! Linki w sekcji Usługa krok po kroku otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

Aby powiązać siebie lub inną osobę z firmą, przygotuj:

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które wybierzesz w formularzu wniosku WPE0001 na PUESC muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia. Szczegóły znajdziesz w sekcji Co powinieneś wiedzieć.strona otwiera się w nowym oknie

KROK WSTĘPNY

 1.  Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.
  Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.
  Podpisz wniosek rejestracyjny.
  Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie
 2. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
  Uwaga! Uprawnienie na formularzu wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] będzie widoczne tylko wtedy, jeśli firma będzie zarejestrowana na PUESC w odpowiednim dla danego uprawnienia obszarze działania – patrz opis Uprawnienia na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie
  Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana na PUESC – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie
  Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie

KROK 0

Zaloguj się na PUESC.

KROK 1

Odszukaj uprawnienie i wypełnij formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

 1. Odszukaj w opisie usługi,strona otwiera się w nowym oknie z której będziesz korzystać, jakie uprawnienia do reprezentacji są wymagane. Znajdziesz je najczęściej w sekcji Usługa krok po kroku w KROKU WSTĘPNYM.
 2. Wybierz na PUESC formularz wniosku WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT].strona otwiera się w nowym oknie
 3. Wypełnij pola formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do niektórych pól – znajdziesz je, klikając w ikonę „i”.
  Pola oznaczone czerwonymi gwiazdkami są obowiązkowe.

UWAGA! Sprawdź dodatkowe informacje:

 1. Wybierz przycisk Zakończ i utwórz dokument.
  Jeżeli na końcu wniosku w czerwonej ramce wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i podpisz wniosek.

Wniosek możesz podpisać jednym z trzech sposobów:

 1. podpisem kwalifikowanym,
 2. podpisem zaufanym składanym za pomocą profilu zaufanego,
 3. zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

KROK 3

Wyślij wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek.

KROK 4

Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO)

 1. W zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty
  sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru z przyjęciem do przetwarzania.
  UPO potwierdza, że złożyłeś formularz w formie elektronicznej.
 2. Dopóki nie obsłużymy twojego wniosku, sprawa w zakładce
  Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Sprawy
  będzie miała status „w toku”.

KROK 5

Sprawdź, czy otrzymałeś potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC

W zakładce

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

odszukaj dokument „Potwierdzenie rejestracji reprezentacji w SISC” lub „Informacja o konieczności uzupełnienia braków” i przeczytaj jego treść.

W tym celu zaznacz go i wybierz opcję „Podgląd Dokumentu”, a następnie zakładkę „Podgląd Załączników”.

UWAGA!

Jeżeli otrzymałeś dokument o nazwie: „Informacja o konieczności uzupełnienia braków", to zapoznaj się z jego treścią i dostarcz brakujące dokumenty.

Pamiętaj, że wszystkie uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów, które zaznaczysz/wybierzesz na formularzu wniosku WPE0001 na PUESC, muszą być wpisane wprost do twojego upoważnienia.

UWAGA!

W szczególnych przypadkach dla uprawnień:

 • Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa – firma reprezentowana musi posiadać status upoważnionego przedsiębiorcy AEO lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych, a uprawnienie musi wynikać wprost z treści pełnomocnictwa. Szczegóły znajdziesz w sekcji Jak uwierzytelnić odpis pełnomocnictwa.
 • Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej – uprawnienie jest dostępne dla reprezentanta osoby fizycznej tylko wtedy, gdy jest on:
  • właścicielem/osobą uprawnioną do samodzielnej reprezentacji firmy lub
  • pracownikiem, co wynika wprost z treści pełnomocnictwa lub
  • przedstawicielem i posiada numer EORI.

W przypadku firm krajowych i unijnych uprawnienie jest dostępne dla reprezentanta podmiotu tylko wtedy, gdy zostało ono udzielone na pełnomocnictwie bezpośrednim.

Nie potrzebujesz upoważnienia, jeżeli jesteś osobą:

 1. uprawnioną do reprezentowania firmy z mocy prawa (np. właścicielem jednoosobowej działalności gospodarczej, prokurentem samoistnym, prezesem zarządu lub członkiem zarządu uprawnionym do samodzielnej reprezentacji w KRS),
 2. uprawnioną do samodzielnego reprezentowania firmy, lecz nie można tego potwierdzić w publicznych rejestrach, ale masz taki dokument - to załącz go na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 3. wspólnikiem spółki cywilnej uprawnionym do samodzielnej reprezentacji i umowa spółki to potwierdza. Na karcie REPREZENTANT (OSOBA FIZYCZNA) wybierz formę reprezentacji: Właściciel/Osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji. A skan umowy spółki cywilnej załącz na karcie ZAŁĄCZNIKI.

W każdym innym przypadku potrzebujesz upoważnienia.

Jeśli mocodawcą jest:

 1. firma zagraniczna – załącz dokumenty rejestrowe i ich tłumaczenie robocze (na język polski) na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 2. spółka cywilna – załącz umowę spółki cywilnej na karcie ZAŁĄCZNIKI,
 3. podmiot, którego reprezentacji nie można zweryfikować w publicznych rejestrach – załącz dokument ustanawiający sposób reprezentacji na karcie ZAŁĄCZNIKI.

Jeśli jesteś pracownikiem firmy i wybrałeś tę formę reprezentacji na formularzu wniosku, pamiętaj, żeby taką informację umieścić na upoważnieniu.

Uprawnienie Udzielanie substytucji w ramach pełnomocnictwa

Jeśli posiadasz zarejestrowane to uprawnienie na PUESC, to możesz przekazać swoje zarejestrowane uprawnienia względem firmy, którą reprezentujesz innej osobie (pracownikowi). W takim przypadku nie musisz dostarczyć oryginału upoważnienia udzielonego innej osobie (pracownikowi). Dotyczy to tylko uprawnień z obszaru działalności CŁO (EORI) lub INTRASTAT – sprawdź jakie to uprawnienia, z wyjątkiem:

 • płatności online za cło i podatki z tytułu importu oraz należności niepodatkowe zaksięgowane w ZEFIR2 (uprawnienie nr 10),
 • płatności online za należności podatkowe zaksięgowane w ZEFIR2 (uprawnienie nr 11),
 • składanie wniosków w zakresie akcyzy (uprawnienie nr 14).

Do uzyskanie tych uprawnień musisz dostarczyć oryginał pełnomocnictwa.

Pamiętaj, że w pełnomocnictwie powinny znaleźć się:

 • dane podmiotu (nazwa firmy, NIP lub ID SISC lub numer EORI),
 • dane reprezentanta (nazwa firmy, NIP lub ID SISC lub numer EORI, a w przypadku osoby fizycznej imię i nazwisko, PESEL lub ID SISC),
 • zakres pełnomocnictwa – tj. uprawnienia, które wybrałeś we wniosku muszą być wpisane wprost w treści pełnomocnictwa. Pamiętaj o wyjątkach wskazanych w Co powinieneś wiedzieć,
 • data udzielenia,
 • termin obowiązywania,
 • rodzaj przedstawicielstwa (tylko w przypadku upoważnień celnych)
 • forma reprezentacji (pracownik lub pełnomocnik),
 • podpis mocodawcy.

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 • przekaż upoważnienie elektronicznie - to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
  • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku
   albo
  • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami,

albo

 • złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 • wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

Przypominamy, że możesz uwierzytelnić oryginał papierowego pełnomocnictwa, które chcesz wysłać elektronicznie do organu KAS poprzez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Komu przysługuje ułatwienie

Żeby skorzystać z tego ułatwienia, musisz łącznie spełnić następujące warunki:

 • otrzymać upoważnienie od przedsiębiorcy, który posiada pozwolenie na korzystanie ze statusu upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń w rozumieniu przepisów celnych,
 • z treści upoważnienia musi wprost wynikać uprawnienie do uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa,
 • złożyć formularz WPE0001 – Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT] i zarejestrować uprawnienie rozszerzone Uwierzytelniania odpisu pełnomocnictwa.

Po zarejestrowaniu uprawnienia rozszerzonego możesz już uwierzytelniać odpis pełnomocnictwa.

Ważne: Jeśli posiadasz uprawnienie rozszerzone Uwierzytelnianie odpisu pełnomocnictwa nadane przez podmiot, który posiada status upoważnionego przedsiębiorcy AEO lub pozwolenie na stosowanie uproszczeń celnych, możesz:

 • uwierzytelniać każde pełnomocnictwo wystawione przez ten podmiot,
 • uwierzytelniać każde pełnomocnictwo udzielone temu podmiotowi przez inny podmiot.

Jak uwierzytelnić pełnomocnictwo

W tym celu:

 • najpierw w jednym pliku zeskanuj otrzymany oryginał pełnomocnictwa oraz potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej w formacie PDF (o ile opłata od złożonego pełnomocnictwa jest należna),

UWAGA: Skan oznacza elektroniczne odwzorowanie oryginału pełnomocnictwa w wersji papierowej.

 • następnie podpisz plik podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym lub zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego i załącz go do składanego wniosku na PUESC.

Pamiętaj! Jeżeli posiadasz pełnomocnictwo do działania zarówno jako przedstawiciel pośredni, jak i bezpośredni, to przygotuj dwa komplety plików w formacie pdf (jeden komplet dot. przedstawicielstwa pośredniego, drugi komplet dot. przedstawicielstwa bezpośredniego).

W przypadku pełnomocnictwa wystawionego przez podmiot dla więcej niż jednego przedstawiciela, komplet zeskanowanych dokumentów powinien zawierać pełnomocnictwo wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej, w wysokości odpowiadającej ilości stosunków prawnych wskazanych w pełnomocnictwie.

WPE0001 Rejestracja aktualizacja reprezentacji firmy [SZPROT]

Formularz wniosku o powiązanie nowego reprezentanta (osoby fizycznej lub podmiotu) z firmą na PUESC lub o usunięcie lub zmianę zakresu już istniejącego powiązania

Usługa jest bezpłatna.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego pełnomocnictwa. Przeczytaj więcej w sekcji Jak dostarczyć upoważnienie.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi w szczególności ze względu na awarie lub zapowiadane prace serwisowe.

W przypadku niedostępności usługi poczekaj, aż portal zacznie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 11.04.2024 13:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 25.06.2021 15:23 Monika Damentko