Złóż Kwit Rozliczenia

Usługa jest przeznaczona dla ciebie, jeśli:

 • posiadasz pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia i jesteś zobowiązany do złożenia rozliczenia zamknięcia w formie tzw. Kwitu Rozliczenia,
 • jesteś pełnomocnikiem posiadacza pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia, który jest zobowiązany do złożenia Kwitu Rozliczenia.

Dzięki usłudze:

 • złożysz Kwit Rozliczenia,
 • złożysz korektę Kwitu Rozliczenia,
 • wycofasz Kwit Rozliczenia.

Z usługi możesz skorzystać za pomocą:

 • dedykowanych formularzy,
 • poczty elektronicznej,
 • kanału webservice (usługa sieciowa).

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • dane z pozwolenia na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia,
 • dane ze zgłoszeń celnych o objęcie procedurą oraz – w przypadku procedury uszlachetniania czynnego – dane ze zgłoszeń celnych o zamknięcie procedury,
 • inne dokumenty lub wyjaśnienia, które chcesz dołączyć, np. opis procesu przetwarzania, wyjaśnienia dotyczące zmiany receptury, współczynnika produktywności, itp.

Pamiętaj – musisz podpisać formularz w sposób określony w KROKU 2.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Pamiętaj - wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamośćstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj firmę – uzyskaj numer EORIstrona otwiera się w nowym oknie.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowanastrona otwiera się w nowym oknie.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESCstrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmąstrona otwiera się w nowym oknie.

Pamiętaj, że możesz powiązać z firmą jedynie taką osobę, która w upoważnieniu otrzymała uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych”.

Kwit Rozliczenia może złożyć tylko osoba fizyczna bezpośrednio powiązana z firmą, tj. właściciel, pracownik bądź pełnomocnik firmy. Pracownik agencji celnej będzie mógł złożyć Kwit Rozliczenia tylko wtedy, kiedy powiąże się bezpośrednio z firmą.

Z upoważnienia udzielonego pełnomocnikowi lub z oświadczenia złożonego przez pracodawcę dla pracownika musi jednoznacznie wynikać, że pełnomocnik/ pracownik posiada uprawnienie rozszerzone „Dostęp do rozliczenia procedur specjalnych".

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz odpowiedni kontekst, tj. wybierz nazwę firmy, z którą jesteś powiązany.
 3. Następnie wybierz zakładkę „Formularze” i wyszukaj właściwy formularz. Szczegóły znajdziesz w Kroku 1.

KROK 1

Wypełnij formularz

 1. Wybierz na PUESC właściwy formularz:

Formularz RPS103 możesz wykorzystać, jeżeli chcesz wysłać dodatkowe dane, wyjaśnienia i/lub dokumenty dotyczące rozliczenia zamknięcia procedury. Te informacje i/lub dokumenty możesz przesłać z własnej inicjatywy albo na wezwanie kontrolnego urzędu celnego.

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola wybranego formularza. Skorzystaj z podpowiedzi przypisanych do pól – znajdziesz je, klikając w ikonę (przycisk) „i”.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać wraz z formularzem.

Uwaga! Wielkość Kwitu Rozliczenia wraz z załącznikami nie może przekroczyć 10 MB. Nie dołączaj kopii zgłoszeń celnych.

 1. Wybierz „Wygeneruj dokument”, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie.

KROK 2

Podpisz dokument

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i podpisz dokument.

Możesz to zrobić na 3 sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profilu zaufany).

KROK 3

Wyślij dokument

 1. W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłkistrona otwiera się w nowym oknie

zaznacz i wyślij dokument.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie

i sprawdź, czy w kolumnie „Status dokumentu” wysłany dokument otrzymał status „Zakończony”.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Komunikat potwierdzenia (RPS001), który potwierdza, że dokument został wysłany.

Komunikat zawiera numer sprawy, pod jakim został zarejestrowany Kwit Rozliczenia.

UWAGA! Wysłany przez ciebie Kwit Rozliczenia będzie sprawdzany przez kontrolny urząd celny. Może to potrwać od kilku do kilkunastu dni.

KROK 4

Odbierz komunikat akceptacji Kwitu Rozliczenia

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumentystrona otwiera się w nowym oknie.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Komunikat akceptacji Kwitu/Spisu (RPS004).

Komunikat RPS004 potwierdza, że kontrolny urząd celny uznał rozliczenie za prawidłowe.

 1. Korzystanie z usługi umożliwia złożenie rozliczenia procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia w sposób elektroniczny. Nie musisz składać dokumentów papierowych.

Zwrotną informację o wyniku sprawdzenia rozliczenia zamknięcia uzyskasz w formie komunikatu elektronicznego.

 1. Kwit Rozliczenia składasz gdy:
 • stosujesz pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia wydanych w trybie pełnym,
 • stosujesz pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego lub procedury końcowego przeznaczenia wydanych w trybie skróconym na podstawie zgłoszenia celnego (kod 00100),
 • realizujesz procedurę uszlachetniania czynnego wg zasad określonych w art. 325 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 i posiadasz pozwolenie na korzystanie z procedury uszlachetniania czynnego wydane w trybie pełnym. Tryb określony w art. 325 oznacza, że produkty przetworzone lub towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dopuszczone do obrotu, jeżeli w chwili upływu terminu zamknięcia nie zostały objęte kolejną procedurą celną ani powrotnie wywiezione. W takim przypadku zgłoszenie celne do dopuszczenia do obrotu uznaje się za złożone i przyjęte, a w składanym Kwicie Rozliczenia należy wyliczyć kwoty należności celnych i podatkowych.
 1. Kwit Rozliczenia złóż kontrolnemu urzędowi celnemu w ciągu 30 dni od upływu terminu zamknięcia procedury określonego w pozwoleniu na procedurę uszlachetniania czynnego lub procedurę końcowego przeznaczenia.
 2. Kontrolny urząd celny może przedłużyć okres na złożenie Kwitu Rozliczenia do 60 dni od upływu terminu zamknięcia procedury. Przedłużenie terminu może nastąpić na uzasadniony wniosek osoby zobowiązanej do złożenia rozliczenia zamknięcia. W szczególnych przypadkach organy celne mogą przedłużyć ten okres także po terminie zamknięcia procedury.

Uwaga! Wniosek o przedłużenie terminu możesz złożyć tylko raz – wraz z Kwitem Rozliczenia.

 1. Inne przypadki, w których możesz wykorzystać formularz Kwitu Rozliczenia (RPS100). Kwit Rozliczenia możesz złożyć także, gdy posiadasz pozwolenie na korzystanie:
 • z procedury odprawy czasowej lub
 • z procedury uszlachetniania biernego

a organ celny wezwie cię do złożenia danych i informacji o przebiegu tych procedur.

 1. Jeżeli złożyłeś Kwit Rozliczenia, to uzyskasz zwrotną informację od organu celnego o wyniku sprawdzenia rozliczenia zamknięcia. Może to być informacja o uznaniu rozliczenia procedury za prawidłowe (dzięki temu będziesz mógł szybciej uzyskać zwolnienie zabezpieczenia) lub o stwierdzonych błędach w tym rozliczeniu (dzięki temu możesz skorygować swoje przyszłe rozliczenia).
 2. Jeżeli złożony Kwit Rozliczenia zawiera błędne dane, możesz złożyć jego korektę. Korekta jest możliwa aż do chwili, gdy organ celny zakończy sprawdzanie Kwitu Rozliczenia. Organ celny będzie sprawdzał Kwit Rozliczenia z uwzględnieniem nowych, poprawionych lub uzupełnionych przez ciebie informacji.
 3. Jeśli złożyłeś Kwit Rozliczenia pomyłkowo, możesz go wycofać. Wycofanie Kwitu Rozliczenia jest możliwe aż do chwili, gdy organ celny zakończy sprawdzanie rozliczenia. Jeżeli organ zakończył sprawdzanie Kwitu Rozliczenia i wysłał do ciebie zwrotną informację w tej sprawie, wycofanie Kwitu Rozliczenia nie będzie możliwe.

Wybierz właściwy formularz:

 1. RPS100 Kwit Rozliczenia / Spis Inwentaryzacyjny / Korekta Kwitu lub Spisu [RPS]

Formularz Kwitu Rozliczenia, Spisu Inwentaryzacyjnego, Korekty Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego w ramach rozliczania procedur specjalnych
Opis sposobu wypełniania formularza znajdziesz w Podręczniku Użytkownika - plik pdf (800 KB).

 1. RPS103 Przekazanie dodatkowych informacji [RPS]

Formularz do przekazania dodatkowych informacji w związku ze złożonym Kwitem Rozliczenia, Spisem Inwentaryzacyjnym lub ich korektą wymaganych przy rozliczaniu procedury specjalnej

 1. RPS108 Potwierdzenie odebrania powiadomienia o długu [RPS]

Formularz do potwierdzenia, że odebrano powiadomienie o długu, wymagane przy rozliczaniu procedury specjalnej

 1. RPS109 Wycofanie Kwitu Rozliczenia/ Spisu Inwentaryzacyjnego [RPS]

Formularz do wycofania Kwitu Rozliczenia lub Spisu Inwentaryzacyjnego, uprzednio złożonego w celu rozliczenia procedury specjalnej

 1. Możesz przesłać Kwit Rozliczenia pocztą elektroniczną w postaci pliku XML zgodnego ze schemą:

schema pliku XML - folder zip (21,5 KB).

Plik XML podpisz ważnym podpisem elektronicznym lub certyfikatem celnym, a następnie wyślij go pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl.

 1. Możesz przesyłać komunikaty przy wykorzystaniu funkcjonalności systemów zewnętrznych zintegrowanych z PUESC (kanał webservice - usługa sieciowa). Szczegółowe informacje o możliwościach i warunkach skorzystania z tej formy udostępnienia usługi znajdziesz na stronie dostępnej z menu Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje -> System RPS.

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię po stronie SISC lub zapowiadane prace serwisowe.

Złóż Kwit Rozliczenia, gdy system zacznie ponownie działać.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 27.12.2023 12:50 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 16.07.2021 13:00 Jerzy Ciechocki