Złóż przywozową deklarację skróconą i wykonaj inne obowiązki związane z bezpieczeństwem i ochroną rynku i obywateli Unii Europejskiej

I. Informacje ogólne

Usługa umożliwia dopełnienie formalności związanych z bezpieczeństwem i ochroną rynku i obywateli Unii Europejskiej (UE). Dzięki usłudze złożysz:

 1. przywozową deklarację skróconą (PDS),
 2. powiadomienie o przybyciu środka transportu do pierwszego urzędu wprowadzenia,
 3. powiadomienie o przedstawieniu towarów do kontroli w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Ad 1. Pierwszy dokument uruchamia podproces umożliwiający wykonanie obowiązku złożenia PDS, wynikającego z art. 127 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

PDS składane są przed załadunkiem lub przed przybyciem towarów na obszar celny Unii i zawierają dane o towarach i podmiotach. Dane te umożliwiają organom celnym dokonanie analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony. Celem takiego działania jest wczesna identyfikacja zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa obywateli i rynku UE oraz możliwość interwencji organów celnych w odpowiednim czasie, a więc przed wprowadzeniem towarów na teren UE.

Kto jest zobowiązany złożyć PDS, zawiadomić o przybyciu towarów i przedstawić towar do kontroli

Obowiązek prawny złożenia PDS spoczywa na przewoźniku a dodatkowo też na operatorze pocztowym.

Oprócz przewoźnika, PDS może również złożyć: importer lub odbiorca, lub inna osoba, w imieniu której działa przewoźnik. Osobą składającą PDS może być także każda osoba, która jest w stanie przedstawić towar w urzędzie celnym wprowadzenia.

Towary wyłączone z obowiązku złożenia PDS

Obowiązek złożenia PDS nie dotyczy np. następujących towarów:

 • Energii elektrycznej;
 • Towarów wprowadzanych rurociągiem;
 • Przesyłek z korespondencją;
 • Towarów znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych.

Pełna lista włączeń od obowiązku złożenia danych PDS jest w art. 104 Rozporządzenia Delegowanego (RW) do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Ad 2. Drugi dokument uruchamia podproces powiadomienia o przybyciu, które jest stosowane tylko w transporcie morskim i lotniczym. Jest to wiadomość wysyłana do urzędu celnego pierwszego wprowadzenia w celu powiadomienia, że statek lub samolot przybył.

Powiadomienie o przybyciu należy przesłać, gdy towary dotrą do Polski. Powiadomienie to musi odnosić się do wszystkich towarów wyszczególnionych w dokumentach PDS, które znajdują się na statku morskim lub w samolocie, także tych, które w tym urzędzie nie będą przedstawione organowi celnemu.

Ad 3. Trzeci dokument inicjuje podproces przedstawienia towarów (przesyłek) do kontroli.

Przedstawienia towarów należy dokonać, gdy towary (przesyłki) dotrą do urzędu granicznego. Jest ono wymagane w pierwszym urzędzie wprowadzenia (a w transporcie morskim i lotniczym także w następnym urzędzie wprowadzenia) i odnosi się do towarów, które mają być wwiezione na obszar celny Unii Europejskiej przez urząd graniczny, w którym są przedstawiane organowi celnemu.

Przedstawienie towarów do kontroli jest dokonywane we wszystkich rodzajach transportu przez osobę dysponującą towarem (np. przewoźnika, kuriera ekspresowego, operatora pocztowego) lub jej przedstawiciela.

II. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z usługi

Usługa jest realizowana przez dwa systemy informatyczne: krajowy AIS/ICS oraz unijny ICS2. Unijny system ICS2 składał się będzie zarówno z komponentów unijnych, jak i krajowych. W Polsce podział ten jest następujący:

 • komponentem unijnym przeznaczonym dla podmiotów jest interfejs STI (ang. Shared Trader Interface), za pośrednictwem którego podmioty składają dane PDS i powiadomienia o przybyciu środka transportu;
 • krajowym komponentem jest system AIS/ICS2, przy użyciu którego podmioty składają powiadomienia o:
  • przybyciu środka transportu (podmiot dokonuje wyboru, czy stosować interfejs UE – STI, czy portal PUESC);
  • przedstawieniu towarów do kontroli.

Zastosowanie systemu AIS/ICS i unijnego ICS2 (w tym jego komponentu krajowego AIS/ICS2) zależy od rodzaju podmiotu zobowiązanego do złożenia PDS. Poniżej opisano szczegółowo zasady korzystania z obu systemów.

System AIS/ICS jest przeznaczony dla podmiotów innych niż podmioty zobowiązane do złożenia danych PDS do unijnego systemu ICS2 (w tym, w Polsce AIS/ICS2).

System ICS2 (w Polsce AIS/ICS2) jest przeznaczony dla przypadków złożeń PDS przez podmioty określonych w harmonogramie wdrożenia ICS2. Harmonogram ten jest przedstawiony poniżej.

Wdrożenie unijnego systemu ICS2 wraz z krajowym komponentem AIS/ICS2 w Polsce odbywa się w trzech etapach:

 1. Etap pierwszy

Kiedy i jakie przesyłki

Od 1.10.2021 r. - obejmował wyłącznie przesyłki pocztowe i ekspresowe w transporcie lotniczym.

Kto

Przewoźnicy ekspresowi i wyznaczeni operatorzy pocztowi posiadający siedzibę w UE.

Zakres składanych danych PDS

Operatorzy pocztowi rozpoczęli złożenie:

 • minimalnego zestawu danych PDS przed załadunkiem przesyłek na statek powietrzny w krajach trzecich oraz
 • pełnego zestaw danych PDS przed przybyciem towarów do urzędu celnego pierwszego wprowadzenia.

Operatorzy ekspresowi rozpoczęli złożenie minimalnego zestawu danych PDS przed załadunkiem przesyłek na statek powietrzny w krajach trzecich.

UWAGA: Jednocześnie operatorzy ekspresowi nadal byli zobowiązani do składania danych PDS do AIS/ICS przed przybyciem towarów do urzędu celnego pierwszego wprowadzenia – do momentu rozpoczęcia etapu II wdrażania ICS2.

 1. Etap drugi

Kiedy i jakie przesyłki

Od 1.03.2023 r. – objął (dodatkowo – do przesyłek objętych etapem pierwszym wdrożenia) pozostałe przesyłki w transporcie lotniczym.

Kto

Jak w etapie pierwszym wdrożenia oraz dodatkowo przewoźnicy lotniczy oraz spedytorzy.

Zakres składanych danych PDS

Operatorzy pocztowi i przewoźnicy ekspresowi i spedytorzy składają minimalny (przed załadunkiem) i pełny zestaw danych (przed przybyciem).

Przewoźnicy lotniczy i ekspresowi  rozpoczęli złożenie pełnego zestawu danych PDS przed przybyciem samolotu. 

UWAGA: Od momentu wdrożenia etapu II ICS2 przewoźnicy lotniczy i ekspresowi zaprzestali składania danych PDS do AIS/ICS.

 1. Etap trzeci

Kiedy i jakie przesyłki

 • przewoźnicy morscy od 03.06.2024 r., z oknem wdrożenia najpóźniej do 04.12.2024 r.
 • spedytorzy/konsolidatorzy w transporcie morskim od 04.12.2024 r., z oknem wdrożenia najpóźniej do 01.04.2025 r.
 • w transporcie drogowym i kolejowym od 01.04.2025 r., z możliwością przesunięcia o okno wdrożenia, które na razie nie jest określone.

Kto

Jak w etapie pierwszym i drugim wdrożenia oraz dodatkowo przewoźnicy przewożący towary transportem morskim, żeglugą śródlądową, transportem drogowym i kolejowym. W tym ujęci są przewoźnicy ekspresowi i inne podmioty, takie jak dostawcy usług logistycznych.

Zakres danych PDS

Podmioty zobowiązane do złożenia danych PDS do ICS2, składają pełny zestaw danych PDS przed przybyciem środka transportu. Wyjątkiem od tego są przesyłki przewożone transportem morskim – gdzie dane PDS w odniesieniu do przesyłek kontenerowych muszą być złożone 24 godziny przed załadowaniem towarów na statek. Więcej szczegółów – zobacz artykuł 105 RW UKC.

UWAGA: Systemy AIS/ICS i ICS2 będą działały równolegle do czasu aż wszystkie zobowiązane podmioty rozpoczną składanie danych do ICS2. Po tym czasie system AIS/ICS będzie w pełni zastąpiony przez ICS2.

Usługa jest realizowana przez dwa systemy informatyczne: AIS/ICS oraz ICS2. Zastosowanie każdego z ww. systemów zależy od rodzaju podmiotu zobowiązanego.

AIS/ICS

Usługę realizuje system AIS/ICS za pośrednictwem dwóch portali:

 • puesc.gov.pl (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych - PUESC) – portal podstawowy;
 • bcp.mf.gov.pl – portal alternatywny, stosowany tylko w razie awarii portalu podstawowego.

Oba portale świadczą usługi komunikacji poprzez trzy kanały komunikacyjne:

 1. interfejs niewizualny dostępny w oprogramowaniu zainstalowanym po stronie podmiotu:
  1. typ pull – wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez KAS przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów,
  2. typ push – wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez KAS przy wysyłaniu komunikatów przez podmiot; wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez podmiot przy odbieraniu komunikatów przez podmiot;
 2. pocztę e-mail;
 3. interfejs WWW dostępny w przeglądarce internetowej;

ICS2

Usługa realizowana jest w następujący sposób:

 • do składania PDS służy interfejs komponentu unijnego – STI (zgodny z HTI) - plik pdf (1,1 MB), który jest udostępniony przez Komisję Europejską;
 • do składania powiadomienia o przybyciu środka transportu służy interfejs komponentu unijnego – STI (zgodny z HTI) - plik pdf (1,1 MB), który jest udostępniony przez Komisję Europejską lub krajowy system AIS/ICS2 – przy wykorzystaniu portalu PUESC; podmiot dokonuje wyboru w zakresie stosowania wymienionych opcji;
 • do przedstawienia towarów urzędowi celnemu służy krajowy system AIS/ICS2 - przy wykorzystaniu portalu PUESC.

Pamiętaj!

Żeby skorzystać z usługi musisz zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy przed administracją celną w Polsce – patrz KROK WSTĘPNY. Wyjątkiem jest dostęp do STI (interfejs świadczony na poziomie unijnym), gdzie ww. rejestracja nie jest wymagana, pod warunkiem, że dokonana została w innym kraju członkowskim UE lub na poziomie centralnym UE (centralna usługa UUM&DS. świadczona przez Komisję Europejską).

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONYY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.

Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.  Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „AIS ICS2” lub „WSZYSTKIE”.

Kolejne kroki usługi zależą od systemu oraz interfejsu, do którego następuje komunikacja. Wyróżnić można trzy rodzaje komunikacji:

 1. Komunikacja z systemem AIS/ICS.
 2. Komunikacja z systemem AIS/ICS2.
 3. Komunikacja z systemem STI.

1. AIS/ICS

KROK 2

Przygotuj komunikat

Przygotuj odpowiedni komunikat w formacie XML do systemu AIS/ICS:

 1. Jeśli chcesz złożyć PDS – przygotuj komunikat IE315,
 2. Jeśli chcesz złożyć powiadomienie o przybyciu/przedstawieniu towaru - przygotuj komunikat IE347.

Komunikat musi spełniać wymagania opisane w Specyfikacji technicznej komunikatów XML AIS/ICS [PL] zamieszczonej w zakładce Usługi sieciowe w sekcji "System AIS".

KROK 3

Podpisz komunikat

Komunikat XML możesz podpisać na 2 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

KROK 4

Wyślij komunikat

Komunikat możesz wysłać pośrednictwem dwóch portali:

 • puesc.gov.pl (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych PUESC) – portal podstawowy,
 • bcp.mf.gov.pl – portal alternatywny, stosowany tylko w razie awarii portalu podstawowego.

Oba portale świadczą usługi komunikacji poprzez trzy kanały komunikacyjne:

 1. interfejs niewizualny dostępny w oprogramowaniu zainstalowanym po stronie podmiotu;
 2. pocztę e-mail;
 3. interfejs WWW, dostępny w przeglądarce internetowej.

KROK 5

Odbierz komunikat zwrotny

Możesz otrzymać następujące komunikaty zwrotne:

 • jeśli wysłałeś deklarację PDS do AIS/ICS – otrzymasz potwierdzenie zarejestrowania deklaracji PDS (IE328),
 • jeśli wysłałeś powiadomienie o przybyciu/przedstawieniu towaru – otrzymasz potwierdzenie zwolnienia towaru:
  • w AIS/ICS: IE329 lub IE330,

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • dostaniesz w poczcie e-mail,
 • zawsze jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP.

Jeśli wczytałeś plik XML na PUESC (wybrałeś interfejs WWW), to żeby odebrać komunikat zwrotny:

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś:
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) lub informacje o błędach w komunikacie OdrzucenieKomunikatu.
 • komunikat zwrotny w sprawie wysłanego wniosku.

2. AIS/ICS2

KROK 2

Przygotuj komunikat

Przygotuj odpowiedni komunikat przedstawienia towaru (ICS100) w formacie XML, który będzie wysłany do AIS/ICS2.

Komunikat musi spełniać wymagania opisane w Specyfikacji technicznej XML - folder zip (550 KB).

KROK 3

Podpisz komunikat

Komunikat XML możesz podpisać na 2 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentów.

KROK 4

Wyślij komunikat

Komunikat możesz wysłać pośrednictwem dwóch portali:

 • puesc.gov.pl (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC) – portal podstawowy,
 • bcp.mf.gov.pl – portal alternatywny, stosowany tylko w razie awarii portalu podstawowego.

Oba portale świadczą usługi komunikacji poprzez trzy kanały komunikacyjne:

 1. interfejs niewizualny dostępny w oprogramowaniu zainstalowanym po stronie podmiotu;
 2. pocztę e-mail;
 3. interfejs WWW, dostępny w przeglądarce internetowej.

KROK 5

Odbierz komunikat zwrotny

Możesz otrzymać następujące komunikaty zwrotne:

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (ICS001),
 • potwierdzenie zwolnienia towaru (ICS005).

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • dostaniesz w poczcie e-mail,
 • zawsze jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP.

Jeśli wczytałeś plik XML na PUESC (wybrałeś interfejs WWW), to żeby odebrać komunikat zwrotny:

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś:
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) lub komunikat o błędach w przesłanym komunikacie (ICS002),
 • komunikat zwrotny w sprawie wysłanego wniosku.

3. STI

KROK 2

Skorzystaj ze specyfikacji i interfejsu STI (zgodny z HTI) - plik pdf (1,07 MB). 

Usługa jest nieodpłatna.

Wypełnienie obowiązku ustawowego i analizę przesyłek pod kątem bezpieczeństwa i ochrony.

Dla komponentów krajowych (AIS/ICS i AIS/ICS2) interfejs niewizualny jest dostępny poprzez portal puesc.gov.pl. Alternatywnie w razie awarii PUESC dopuszczalna jest platforma bcp.mf.gov.pl.

Co to jest interfejs niewizualny

Interfejs niewizualny to bezpośrednia wymiana komunikatów między systemem podmiotu a systemem Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dla integratorów i programistów

Opracowania i dokumenty dotyczące przywozowych deklaracji skróconych zostały opublikowane w zakładce "Usługi sieciowe – informacje i specyfikacje" dla Systemu AIS w części Materiały informacyjne AIS > AIS/ICS2.

Środowisko testowe dla komponentów krajowych jest dostępne za pomocą platformy testowej PUESC, dostępnej pod adresem: test.puesc.gov.pl.

Środowisko testowe – alternatywne dla komponentów krajowych jest dostępne za pomocą platformy testowej BCP pod adresem: testbcp.mf.gov.pl.

Informacje o niedostępnościach systemu (planowanych lub wynikających z sytuacji awaryjnych) publikowane są na stronach PUESC. Wraz z nimi publikowane są szacowane terminy, w których planowane jest usunięcie niedostępności, jak również jaki zasięg ma niedostępność wynikająca z awarii (ogólnokrajowy, czy występują utrudnienia lokalne).

Dla ICS2 został opracowany plan działania w sytuacjach nadzwyczajnych:

Business continuity plan for Economic Operators ICS2 - plik docx (196 KB)

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 21.03.2024 14:31 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 27.01.2022 13:28 Piotr Wróbel