Złóż przywozową deklarację skróconą i wykonaj inne obowiązki związane z bezpieczeństwem i ochroną rynku i obywateli Unii Europejskiej

I. Informacje ogólne

Usługa umożliwia dopełnienie formalności związanych z bezpieczeństwem i ochroną rynku i obywateli Unii Europejskiej (UE). Dzięki usłudze złożysz:

 1. przywozową deklarację skróconą (PDS),
 2. powiadomienie o przybyciu środka transportu do pierwszego urzędu wprowadzenia,
 3. powiadomienie o przedstawieniu towarów do kontroli w zakresie bezpieczeństwa i ochrony.

Ad 1. Pierwszy dokument uruchamia podproces umożliwiający wykonanie obowiązku złożenia PDS, wynikającego z art. 127 Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

PDS składane są przed załadunkiem lub przed przybyciem towarów na obszar celny Unii i zawierają dane o towarach i podmiotach. Dane te umożliwiają organom celnym dokonanie analizy ryzyka pod kątem bezpieczeństwa i ochrony. Celem takiego działania jest wczesna identyfikacja zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa obywateli i rynku UE oraz możliwość interwencji organów celnych w odpowiednim czasie, a więc przed wprowadzeniem towarów na teren UE.

Kto jest zobowiązany złożyć PDS, zawiadomić o przybyciu towarów i przedstawić towar do kontroli

Obowiązek prawny złożenia PDS spoczywa na przewoźniku a dodatkowo też na operatorze pocztowym.

Oprócz przewoźnika, PDS może również złożyć: importer lub odbiorca, lub inna osoba, w imieniu której działa przewoźnik. Osobą składającą PDS może być także każda osoba, która jest w stanie przedstawić towar w urzędzie celnym wprowadzenia.

Towary wyłączone z obowiązku złożenia PDS

Obowiązek złożenia PDS nie dotyczy np. następujących towarów:

 • Energii elektrycznej;
 • Towarów wprowadzanych rurociągiem;
 • Przesyłek z korespondencją;
 • Towarów znajdujących się w bagażu osobistym podróżnych.

Pełna lista włączeń od obowiązku złożenia danych PDS jest w art. 104 Rozporządzenia Delegowanego (RW) do Unijnego Kodeksu Celnego (UKC).

Ad 2. Drugi dokument uruchamia podproces powiadomienia o przybyciu, które jest stosowane tylko w transporcie morskim i lotniczym. Jest to wiadomość wysyłana do urzędu celnego pierwszego wprowadzenia w celu powiadomienia, że statek lub samolot przybył.

Powiadomienie o przybyciu należy przesłać, gdy towary dotrą do Polski. Powiadomienie to musi odnosić się do wszystkich towarów wyszczególnionych w dokumentach PDS, które znajdują się na statku morskim lub w samolocie, także tych, które w tym urzędzie nie będą przedstawione organowi celnemu.

Ad 3. Trzeci dokument inicjuje podproces przedstawienia towarów (przesyłek) do kontroli.

Przedstawienia towarów należy dokonać, gdy towary (przesyłki) dotrą do urzędu granicznego. Jest ono wymagane w pierwszym urzędzie wprowadzenia (a w transporcie morskim i lotniczym także w następnym urzędzie wprowadzenia) i odnosi się do towarów, które mają być wwiezione na obszar celny Unii Europejskiej przez urząd graniczny, w którym są przedstawiane organowi celnemu.

Przedstawienie towarów do kontroli jest dokonywane we wszystkich rodzajach transportu przez osobę dysponującą towarem (np. przewoźnika, kuriera ekspresowego, operatora pocztowego) lub jej przedstawiciela.

II. Informacje dotyczące możliwości skorzystania z usługi

Usługa jest realizowana przez dwa systemy informatyczne: krajowy AIS/ICS oraz unijny ICS2. Zastosowanie każdego z ww. systemów zależy od rodzaju podmiotu zobowiązanego do złożenia PDS. Poniżej szczegółowo opisano zasady korzystania z obu systemów.

System AIS/ICS jest przeznaczony dla wszystkich podmiotów za wyjątkiem podmiotów dokonujących:

 • wprowadzania na obszar UE przesyłek pocztowych; Przesyłki pocztowe, objęte są system ICS2.
 • wprowadzania na obszar UE towarów, po 29.02.2024, w przesyłkach, w transporcie morskim, drogowym i kolejowym – z powodu objęcia takich przypadków systemem ICS2;
 • wprowadzania wszystkich towarów na obszar UE, po 28.02.2025, z powodu objęcia takich przypadków wyłącznie systemem ICS2, po tym terminie.

System ICS2 jest przeznaczony dla innych przypadków, w których nie ma zastosowania AIS/ICS.

Unijny system ICS2 składał się będzie zarówno z komponentów unijnych, jak i krajowych. W Polsce podział ten jest następujący:

 • Komponent unijnym przeznaczonym dla podmiotów jest STI. Przyjmuje on komunikaty PDS od podmiotów.
 • Krajowym komponentem jest system SATOS/ICS2. Przyjmuje on komunikaty przedstawienia towaru.

Wdrożenie unijnego systemu ICS2 wraz z krajowym komponentem SATOS/ICS2 w Polsce będzie następowało w trzech etapach:

 1. Etap pierwszy

Kiedy i jakie przesyłki

od 01.10.2021, obejmuje wyłącznie przesyłki pocztowe i ekspresowe w transporcie lotniczym.

Kto

Przewoźnicy ekspresowi i wyznaczeni operatorzy pocztowi posiadający siedzibę w UE.

Zakres danych PDS

Operatorzy pocztowi składają:

 • minimalny zestaw danych PDS przed załadunkiem przesyłek na statek powietrzny w krajach trzecich oraz

 • pełny zestaw danych PDS przed przybyciem towarów do urzędu celnego pierwszego wprowadzenia..

Operatorzy ekspresowi składają do systemu ICS2 wyłącznie minimalny zestaw danych PDS przed załadunkiem na statek powietrzny.

UWAGA: Jednocześnie, operatorzy ekspresowi nadal są zobowiązani do składania danych PDS do AIS/ICS, przed przybyciem towarów do urzędu celnego pierwszego wprowadzenia – do momentu rozpoczęcia etapu II wdrażania ICS2.

 1. Etap drugi

Kiedy i jakie przesyłki

od 01.03.2023 r. – obejmie dodatkowo pozostałe przesyłki w transporcie lotniczym.

Kto

Jak w etapie pierwszym wdrożenia oraz dodatkowo przewoźnicy lotniczy oraz spedytorzy.

Zakres składanych danych PDS

Operatorzy pocztowi i przewoźnicy ekspresowi i spedytorzy składają minimalny (przed załadunkiem) i pełny zestaw danych (przed przybyciem).

Przewoźnicy lotniczy składają pełny zestaw danych przed przybyciem samolotu. 

UWAGA: Przewoźnicy ekspresowi od tego etapu składają dane tylko do ICS2.

 1. Etap trzeci

Kiedy i jakie przesyłki

od 01.03.2024 – obejmie wszystkie przesyłki w transporcie morskim, drogowym i kolejowym.

Kto

Jak w etapie pierwszym i drugim wdrożenia oraz dodatkowo przewoźnicy przewożący towary transportem morskim, żeglugą śródlądową, transportem drogowym i kolejowym. W tym ujęci są przewoźnicy ekspresowi i inne podmioty, akie jak dostawcy usług logistycznych.

Zakres danych PDS

Pełny zestaw danych PDS przed przybyciem środka transportu. Wyjątkiem od tego są towary przewożone transportem morskim – gdzie dane PDS w odniesieniu do przesyłek kontenerowych muszą być złożone 24 godziny przed załadowaniem towarów na statek. Więcej szczegółów – zobacz artykuł 105 RW UKC.

UWAGA: Do 28.02.2025 systemy AIS/ICS i ICS2 będą działały równolegle. Po tej dacie system AIS/ICS zostaje w pełni zastąpiony przez ICS2.

Usługa jest realizowana przez dwa systemy informatyczne: AIS/ICS oraz ICS2. Zastosowanie każdego z ww. systemów zależy od rodzaju podmiotu zobowiązanego.

AIS/ICS

Usługę realizuje system AIS/ICS za pośrednictwem dwóch portali:

 • puesc.gov.pl (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych PUESC) – portal podstawowy
 • bcp.mf.gov.pl – portal alternatywny, stosowany tylko w razie awarii portalu podstawowego.

Oba portale świadczą usługi komunikacji poprzez trzy kanały komunikacyjne:

 1. interfejs niewizualny, dostępny w oprogramowaniu zainstalowanym po stronie podmiotu;
  1. typ pull – wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez KAS przy wysyłaniu i odbieraniu komunikatów,
  2. typ push – wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez KAS przy wysyłaniu komunikatów przez podmiot; wywoływanie serwisów sieciowych świadczonych przez podmiot przy odbieraniu komunikatów przez podmiot;
 2. pocztę e-mail;
 3. interfejs WWW, dostępny w przeglądarce internetowej;

ICS2

 • do składania PDS służy interfejs komponentu unijnego – STI (zgodny z HTI) - plik pdf (1,1 MB), który jest udostępniony przez Komisję Europejską.
 • do składania powiadomienia o przedstawieniu towarów urzędowi celnemu, służy krajowy system SATOS/ICS2.

Załóż konto

KROK 1

Przygotuj komunikat

KROK 2

Podpisz komunikat

KROK 3

Wyślij komunikat

KROK 4

Odbierz komunikaty zwrotne

Pamiętaj!

Żeby skorzystać z usługi musisz zarejestrować siebie, firmę oraz twoje uprawnienia do reprezentacji firmy przed administracją celną w Polsce – patrz KROK WSTĘPNY. Wyjątkiem jest dostęp do STI (interfejs świadczony na poziomie unijnym), gdzie ww. rejestracja nie jest wymagana, pod warunkiem, że dokonana została w innym kraju członkowskim UE lub na poziomie centralnym UE (centralna usługa UUM&DS. świadczona przez Komisję Europejską).

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONYY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji w zakładce „CEL REJESTRACJI” wybierz opcję:

„Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać:

 • zgłoszenia celne,
 • Intrastat,
 • deklaracje akcyzowe,
 • zgłoszenia SENT,
 • e-DD,
 • wnioski i inne dokumenty.”

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.

 1. Zarejestruj firmę – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.

Uwaga! Twoja firma musi być zarejestrowana w obszarze cła i posiadać numer EORI.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień lub usuń dane firmy

Powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.  Upewnij się, czy w sekcji UPRAWNIENIA DO SYSTEMÓW jest zaznaczone uprawnienie „SATOS ICS2” lub „WSZYSTKIE”.

Kolejne kroki usługi zależą od systemu oraz interfejsu, do którego następuje komunikacja. Wyróżnić można trzy rodzaje komunikacji:

 1. Komunikacja z systemem AIS/ICS.
 2. Komunikacja z systemem SATOS/ICS2.
 3. Komunikacja z systemem STI.

1. AIS/ICS

KROK 2

Przygotuj komunikat

Przygotuj odpowiedni komunikat w formacie XML do systemu AIS/ICS:

 1. Jeśli chcesz złożyć PDS – przygotuj komunikat IE315,
 2. Jeśli chcesz złożyć powiadomienie o przybyciu/przedstawieniu towaru - przygotuj komunikat IE347.

Komunikat musi spełniać wymagania opisane w Specyfikacji technicznej komunikatów XML AIS/ICS [PL] zamieszczonej w zakładce Usługi sieciowe w sekcji "System AIS".

KROK 3

Podpisz komunikat

Komunikat XML możesz podpisać na 2 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentów

KROK 4

Wyślij komunikat

Komunikat możesz wysłać pośrednictwem dwóch portali:

 • puesc.gov.pl (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo – Celnych PUESC) – portal podstawowy,
 • bcp.mf.gov.pl – portal alternatywny, stosowany tylko w razie awarii portalu podstawowego.

Oba portale świadczą usługi komunikacji poprzez trzy kanały komunikacyjne:

 1. interfejs niewizualny dostępny w oprogramowaniu zainstalowanym po stronie podmiotu;
 2. pocztę e-mail;
 3. interfejs WWW, dostępny w przeglądarce internetowej.

KROK 5

Odbierz komunikat zwrotny

Możesz otrzymać następujące komunikaty zwrotne:

 • jeśli wysłałeś deklarację PDS do AIS/ICS – otrzymasz potwierdzenie zarejestrowania deklaracji PDS (IE328),
 • jeśli wysłałeś powiadomienie o przybyciu/przedstawieniu towaru – otrzymasz potwierdzenie zwolnienia towaru:
  • w AIS/ICS: IE329 lub IE330,

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • dostaniesz w poczcie e-mail,
 • zawsze jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP.

Jeśli wczytałeś plik XML na PUESC (wybrałeś interfejs WWW), to żeby odebrać komunikat zwrotny:

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś:
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) lub informacje o błędach w komunikacie OdrzucenieKomunikatu.
 • komunikat zwrotny w sprawie wysłanego wniosku.

2. SATOS/ICS2

KROK 2

Przygotuj komunikat

Przygotuj odpowiedni komunikat przedstawienia towaru (ICS100) w formacie XML, który będzie wysłany do SATOS/ICS2.

Komunikat musi spełniać wymagania opisane w Specyfikacji technicznej XML - folder zip (223 KB).

KROK 3

Podpisz komunikat

Komunikat XML możesz podpisać na 2 sposoby:

 • kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 • podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego.

Komunikat możesz podpisać w aplikacji, z której korzystasz lub na PUESC. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentów na PUESC znajdziesz w opisie usługi Elektroniczne podpisywanie dokumentów

KROK 4

Wyślij komunikat

Komunikat możesz wysłać pośrednictwem dwóch portali:

 • puesc.gov.pl (Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych PUESC) – portal podstawowy,
 • bcp.mf.gov.pl – portal alternatywny, stosowany tylko w razie awarii portalu podstawowego.

Oba portale świadczą usługi komunikacji poprzez trzy kanały komunikacyjne:

 1. interfejs niewizualny dostępny w oprogramowaniu zainstalowanym po stronie podmiotu;
 2. pocztę e-mail;
 3. interfejs WWW, dostępny w przeglądarce internetowej.

KROK 5

Odbierz komunikat zwrotny

Możesz otrzymać następujące komunikaty zwrotne:

 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (ICS001),
 • potwierdzenie zwolnienia towaru (ICS005).

W zależności od kanału komunikacyjnego, który wybrałeś, komunikat zwrotny:

 • odbierzesz we własnej aplikacji,
 • dostaniesz w poczcie e-mail,
 • zawsze jest dostępny odpowiednio na PUESC lub BCP.

Jeśli wczytałeś plik XML na PUESC (wybrałeś interfejs WWW), to żeby odebrać komunikat zwrotny:

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś:
 • Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) lub komunikat o błędach w przesłanym komunikacie (ICS002),
 • komunikat zwrotny w sprawie wysłanego wniosku.

3. STI

KROK 2

Skorzystaj ze specyfikacji i interfejsu STI (zgodny z HTI) - plik pdf (1,07 MB). 

Usługa jest nieodpłatna.

Wypełnienie obowiązku ustawowego i analizę przesyłek pod kątem bezpieczeństwa i ochrony.

Dla komponentów krajowych (AIS/ICS i SATOS/ICS2) interfejs niewizualny jest dostępny poprzez portal puesc.gov.pl. Alternatywnie w razie awarii PUESC dopuszczalna jest platforma bcp.mf.gov.pl.

Co to jest interfejs niewizualny

Interfejs niewizualny to bezpośrednia wymiana komunikatów między systemem podmiotu a systemem Krajowej Administracji Skarbowej.

Informacja dla integratorów i programistów

Środowisko testowe dla komponentów krajowych jest dostępne za pomocą platformy testowej PUESC, dostępnej pod adresem: test.puesc.gov.pl.

Środowisko testowe – alternatywne dla komponentów krajowych jest dostępne za pomocą platformy testowej BCP pod adresem: testbcp.mf.gov.pl.

Informacje o niedostępnościach systemu (planowanych lub wynikających z sytuacji awaryjnych) publikowane są na stronach PUESC. Wraz z nimi publikowane są szacowane terminy, w których planowane jest usunięcie niedostępności, jak również jaki zasięg ma niedostępność wynikająca z awarii (ogólnokrajowy, czy występują utrudnienia lokalne).

Dla ICS2 został opracowany plan działania w sytuacjach nadzwyczajnych, dla etapu 1 wdrożenia ICS2:

Business continuity plan for Economic Operators ICS2 - plik docx (196 KB)

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

AIS Pytania i odpowiedzi (FAQ) - plik doc (975 KB)

Jeśli pojawiają się dodatkowe pytania, dokument podlega cyklicznemu uzupełnianiu.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 28 lipca 2022 09:04 Sylwia Mystkowska
Pierwsza publikacja: 27 stycznia 2022 13:28 Piotr Wróbel
Komórka odpowiedzialna: Departament Ceł MF