Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje

Na PUESC możesz skorzystać z usług skarbowo-celnych poprzez kanał webservice (usługa sieciowa).
Dowiedz się więcej o usługach sieciowych i pobierz specyfikacje, aby skorzystać z tej formy komunikacji z PUESC.

To usługa, która umożliwia przesyłanie elektronicznych komunikatów (zgłoszeń, wniosków, potwierdzeń itp.) bezpośrednio między twoim systemem a PUESC. Struktura przesyłanych komunikatów musi być zgodna ze strukturą XML (schematem XSD).

Aby skorzystać z kanału webservice konieczne jest specjalne oprogramowanie. Możesz zakupić program komercyjny, który umożliwia korzystanie z tej usługi, lub dostosować oprogramowanie własne. Oprogramowanie takie musi umożliwiać przesłanie komunikatów w wymaganej strukturze (specyfikacja XML komunikatu) za pośrednictwem udostępnionego kanału (specyfikacja kanału webservice).

Uwaga: Zarówno strukturę XML i specyfikację wymagań kanału komunikacyjnego znajdziesz poniżej. Pamiętaj, że mogą one ulegać zmianom, które wynikają najczęściej z konieczności dostosowania do zmian prawnych. To z kolei powoduje konieczność każdorazowego dostosowania twojego oprogramowania do nowych wymagań.

Zmiany są sygnalizowane przez KAS z odpowiednim wyprzedzeniem, tak aby klienci lub producenci oprogramowania mogli dostosować na czas własne systemy. Jeśli zdecydujesz się na zakup programu komercyjnego, sprawdź czy licencja na nie obejmuje również jego aktualizację, w tym dostosowanie do zmieniających się wymagań KAS.

Usługa sieciowa SEAP jest podstawowym kanałem komunikacyjnym użytkowników zewnętrznych z Systemem Informacyjnym Skarbowo-Celnym (SISC), który wykorzystuje webservice i umożliwia przesyłanie komunikatów elektronicznych w strukturze XML. Obsługuje on komunikację dwustronną. Oznacza to, że umożliwia zarówno przesyłanie komunikatów elektronicznych z twojego systemu bezpośrednio do PUESC, jak i pobieranie odpowiedzi.

Jeśli twój system będzie komunikował się z usługą sieciową zgodnie ze specyfikacją, to PUESC będzie zwrotnie przesyłać do niego odpowiedzi (bez konieczności cyklicznego odpytywania usługi sieciowej SEAP). Poniżej znajdziesz informacje m.in. o skonfigurowaniu komunikacji za pośrednictwem tego kanału, uwierzytelnianiu usługi sieciowej, strukturze i zawartości informacyjnej komunikatu, kopercie. Jeśli używasz oprogramowania komercyjnego, informacje o wykorzystaniu usługi sieciowej powinny znajdować się w instrukcji obsługi tego oprogramowania.

System Informacyjny Skarbowo-Celny (SISC) to środowisko mające charakter komponentowy wchodzące w skład systemu informacyjnego resortu finansów, udostępniające klientom KAS e-usługi publiczne poprzez PUESC oraz zapewniające funkcjonalnosci do obsługi procesów wewnętrznych w KAS związanych z udostępnianymi usługami publicznymi. SISC składa sie z komponentów informatycznych, z których część udostępnia e-usługi publiczne kanałem webservice (usługi sieciowe):

 • Automatyczny System Eksportu (AES),
 • Automatyczny System Importu (AIS),
 • System Przemieszczania i Nadzoru Wyrobów Akcyzowych (EMCS PL2),
 • System Zintegrowanej Taryfy Celnej (ISZTAR4),
 • System Kontroli Tranzytu – Nowy Skomputeryzowany System Tranzytowy (NCTS2),
 • Zintegrowany System Obsługi Zabezpieczeń (OSOZ2),
 • Platforma Koordynacji i Wymiany Danych – Single Window (PKWD–SINGLE WINDOW),
 • System Rozliczania Procedur Specjalnych (RPS),
 • System Awizacji Towarów i Osób (SATOS),
 • System Pojedynczy Elektroniczny Punkt Dostępu (SEAP),
 • System Elektronicznego Nadzoru Transportu (SENT),
 • System Zwrot VAT dla Podróżnych (TAX FREE),
 • Zintegrowany System Poboru Należności i Rozliczania z UE i Budżetem (ZEFIR2).
 • Potraktuj poniższe specyfikacje jako dokument źródłowy przy projektowaniu i implementacji systemu informatycznego, który będzie wykorzystywać kanał webservice.

 • Zapoznaj się również z informacjami o dostępnych środowiskach testowych, w których możesz sprawdzić poprawność działania tworzonego przez ciebie oprogramowania.

Uwaga! Na PUESC zostały udostępnione specyfikacje techniczne XML komunikatów przyjmowanych przez PUESC. Znajdziesz je w sekcjach poszczególnych systemów, które udostępniają usługi sieciowe.

Wygenerowany zgodnie ze specyfikacją techniczną XML elektroniczny komunikat (deklarację, zgłoszenie, wniosek itp.) możesz:

 • przesłać bezpośrednio z twojego systemu do PUESC,
 • przesłać jako załącznik do wiadomości przekazywanej pocztą elektroniczną na adres puesc@mf.gov.pl,
 • wczytać na PUESC.

Aby wczytać na PUESC plik komunikatu, postępuj zgodnie z poniższym opisem.

KROK 1

Przygotuj plik XML

 1. Wygeneruj komunikat w formacie .XML. Komunikat możesz wygenerować w dedykowanej aplikacji lub innym narzędziu.
 2. Komunikat w formacie XML zapisz jako plik XML na dysku swojego urządzenia, np. na pulpicie.
 3. Jeśli jest to wymagane, podpisz komunikat. Możesz go również podpisać później na PUESC – patrz KROK 4.

KROK 2

 1. Zaloguj się na PUESC.

 2. Wybierz kontekst, w którym masz uprawnienia do wysłania danego typu komunikatu.

KROK 3

Wczytaj plik XML

 1. Wybierz zakładkę Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Naciśnij przycisk „+ Nowy dokument”.
 3. Naciśnij przycisk „Z PLIKU”.
 4. Wybierz zapisany na dysku twojego urządzenia plik (komunikat w formacie XML), który chcesz wysłać.
 5. Naciśnij przycisk „Prześlij pliki”.

KROK 4

Podpisz plik XML

Jeśli nie podpisałeś pliku .XML wcześniej, podpisz komunikat na PUESC.

Możesz to zrobić przy użyciu podpisu dopuszczonego dla danego typu komunikatu. Sposoby podpisania komunikatu znajdziesz w opisie usługi, z której korzystasz, lub w specyfikacji technicznej XML.

Żeby podpisać plik na PUESC:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.
 2. Na liście dokumentów znajdź i zaznacz wczytany plik.
 3. Naciśnij przycisk PODPISZ, a dalej postępuj zgodnie z wyświetlanymi poleceniami.

KROK 5

Wyślij plik XML

 1. W zakładce Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wczytany plik.

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś właściwe komunikaty zwrotne (np. potwierdzenie wysłania i odebrania wysłanego komunikatu).

Uwaga! Komunikaty zwrotne zależą od usługi, z której korzystasz.

Kontakt całodobowy 24/7/365 poprzez:

 • portal CSD - Centralny Service Desk: 

Uwaga! Jeżeli chcesz skorzystać z Help Desk SISC dla usług sieciowych:

 • zaloguj się na PUESC i na stronie POMOC wybierz Help Desk SISC
 • przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera sie w nowym oknie)
 • w portalu CSD kliknij Nowe zgłoszenie
 • z Katalogu usług wybierz  - Usługi sieciowe PUESC
 • po wybraniu usługi wybierz klasyfikację - ten wybór pozwoli bardziej szczegółowo opisać zgłoszenie
 • otworzy się formularz zgłoszenie - w polu opis zgłoszenia napisz czego dotyczy twój problem
 • jeżeli uważasz, że opisałeś już wszystko kliknij w przycisk Kontynuuj
 • teraz możesz dodać załączniki do zgłoszenia (zrzuty ekranu lub inne istotne twoim zdaniem informacje), możesz również wysłać zgłoszenie bez załączników.
 • kliknij przycisk Zgłoś - zgłoszenie niezwłocznie trafi do operatorów Help Desk SISC a ty otrzymasz:
  • informację w oknie - Utworzono zgłoszenie o numerze ZGL2329987 (przykladowy numer)
  • wiadomość email potwierdzającą zarejestrowanie zgłoszenia
 • po obsłużeniu zgłoszenia przez operatorów Help Desk SISC otrzymasz wiadomość email potwierdzającą rozwiązanie zgłoszenia

Uwaga! Wszystkie wiadomości wysyłane są z adresu pomoc.Informatyczna@mf.gov.pl

 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl
  • w polu temat wpisz nazwę usługi oraz system - np. Usługi sieciowe AES
  • w treści wiadomości opisz co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC) - wiadomosć wysłana z innego adresu zostanie automatycznie odrzucona 
 • telefon:

Uwaga! Nie świadczymy wsparcia telefonicznego w zakresie usług sieciowych

Czas realizacji

 • Rejestracja zgłoszeń oraz wniosków – niezwłocznie, całodobowo.
 • Obsługa standardowych zgłoszeń lub wniosków, dla których zostały opracowane rozwiązania – na bieżąco,  maksymalny czas obsługi zgłoszenia lub wniosku do  4 godzin.
 • Obsługa zgłoszeń wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej w dni robocze od 7:30 do 15:30 – maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 20 dni roboczych.
 • Obsługa wniosków wymagająca wiedzy specjalistycznej bądź technicznej  w dni robocze od 7:30 do 15:30 maksymalny czas obsługi zgłoszenia do 10 dni roboczych.

Jeśli chcesz sprawdzić funkcjonalności kanału webservice, skorzystaj ze środowiska testowego:

Środowisko testowe usługi sieciowej SEAP (strona otwiera się w nowym oknie)

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów AES

Materiały informacyjne AES

e-Załączniki

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS/e-COMMERCE

AIS/INTRASTAT

Materiały informacyjne AIS

AIS/IMP

AIS/ICS

AIS/e-COMMERCE

AIS/INTRASTAT

Generowanie elektronicznych zgłoszeń INTRASTAT

Informacje szczegółowe o INTRASTAT

e-Załączniki

Specyfikacje komunikatów EMCS PL2

Materiały informacyjne EMCS PL2

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów NCTS2

Materiały informacyjne NCTS2

Specyfikacja techniczna usługi sieciowej SEAP

Specyfikacje komunikatów OSOZ2

Specyfikacja komunikatów usługi sieciowej OSOZ2 nie jest publikowana. Specyfikacja ta jest jedynie udostępniana na żądanie.

Specyfikacje usług sieciowych

Specyfikacje komunikatów ZEFIR2

Materiały informacyjne ZEFIR2

 • ZF2 ewidencja AKC-US wersja 1 - folder zip (495 KB) - zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla deklaracji AKC-US (1), instrukcję oraz przykładowy plik XML
 • ZF2 ewidencja WZBO wersja 1 - folder zip (374 KB) - zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla wniosku WZBO (1), instrukcję oraz przykładowy plik XML
 • ZF2 ewidencja WZZA wersja 1 - folder zip (353 KB) - zawiera arkusz do prowadzenia ewidencji pojazdów dla wniosku WZZA (1), instrukcję oraz przykładowy plik XML
 • ZF2 ewidencja VAT14 wersja 20210706 - folder zip (817 KB) - zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji VAT-14 oraz instrukcję obsługi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji VAT-14
 • ZF2 ewidencja AKCU wersja 20160930 - folder zip (857 KB) - zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U oraz instrukcję obsługi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U
 • ZF2 ewidencja AKCUS wersja 20190717 - folder zip (450 KB) - zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S; w tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie czy auto ma posiadać zwolnienie z podatku akcyzowego w związku z rodzajem napędu: elektryczne, hybrydowe etc.
 • ZF2 ewidencja AKCUS wersja 2.1 20200227 - folder zip (453 KB) - zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 2_1 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 2_1; w tej wersji ewidencji użytkownik będzie mógł zaznaczyć w rekordzie „Typ zwolnienia": mienie przesiedleńcze; samochód elektryczny / napędzany wodorem; samochód specjalistyczny; samochód hybrydowy; pozostałe zwolnienia bądź pozostawić puste pole
 • ZF2 ewidencja AKCUS wersja 3 - folder zip (495 KB) - zawiera skoroszyt Excel do prowadzenia ewidencji AKC-U/S dla wersji formularza nr 3 oraz instrukcję obsługi wraz z przykładowym plikiem XML zawierającym dane z samochodami osobowymi; skoroszyt umożliwia wyeksportowanie wprowadzonych danych do pliku XML, następnie tak stworzony plik XML można zaimportować do formularza deklaracji AKC-U/S w wersji 3