Uzyskaj numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy

Jeśli zamierzasz:

 • dokonywać nabyć wewnątrzwspólnotowych lub
 • dokonać jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego

wyrobów akcyzowych:

 • wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy akcyzowej,
 • alkoholu etylowego całkowicie skażonego

poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy jako uprawniony odbiorca, musisz posiadać numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy. Jest to niezbędne do realizacji przemieszczeń w systemie EMCS PL2 na podstawie dokumentu e-SAD.

W usłudze możesz złożyć wniosek o

 • nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub
 • nadanie numeru akcyzowego jednorazowego uprawnionego odbiorcy

oraz

 • zmianę danych zawartych w tych wnioskach.

Z usługi możesz skorzystać tylko elektronicznie za pomocą formularza.

Przed wypełnieniem formularza przygotuj:

 • podstawowe dane podmiotu (NIP) oraz prowadzonej przez niego działalności gospodarczej,
 • numer akcyzowy podmiotu prowadzącego skład podatkowy w przypadku podmiotu prowadzącego skład podatkowy,
 • numery akcyzowe zarejestrowanego odbiorcy związane z miejscami odbioru wyrobów akcyzowych – w przypadku zarejestrowanego odbiorcy, z wyłączeniem zarejestrowanego odbiorcy posiadającego zezwolenie na jednorazowe nabycie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany odbiorca,
 • dane wymagane do prawidłowego wypełnienia formularza:
  • określenie rodzaju wyrobów akcyzowych, które będą nabywane/zostaną nabyte wewnątrzwspólnotowo,
  • w przypadku wniosku o nadanie numeru akcyzowego jednorazowego uprawnionego odbiorcy – dodatkowo określenie ilości wyrobów akcyzowych, które zostaną nabyte wewnątrzwspólnotowo oraz dane podmiotu, od którego zostaną nabyte, w szczególności numer akcyzowy tego podmiotu,
 • dane do komunikacji z EMCS – w przypadku wniosku o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub jednorazowego uprawnionego odbiorcy:
  • sposób komunikacji:
   • e-mail,
    lub
   • webservice,
  • dane osób uprawnionych do komunikacji z systemem EMCS.

Pamiętaj – musisz podpisać wniosek w sposób określony w KROKU 2.
Przygotuj dane do złożenia podpisu elektronicznego.

Uwaga! Linki w sekcji "Usługa krok po kroku" otwierają się w nowych oknach przeglądarki.

KROK WSTĘPNY

 1. Załóż konto na PUESC – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś.

Uwaga! Wybierz „ROZSZERZONY ZAKRES UPRAWNIEŃ”.

Podczas rejestracji możesz pominąć „CEL REJESTRACJI”.

Podpisz wniosek rejestracyjny. Jeśli wyślesz niepodpisany wniosek, będziesz musiał osobiście potwierdzić swoją tożsamość.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Zarejestruj firmę na PUESC – jeśli nie jest zarejestrowana. Sprawdź, jak to zrobić w usłudze Zarejestruj dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Zarejestruj firmę w obszarze działania AKCYZA (CRPA). Skorzystaj w tym celu z usługi CRPA – uzyskaj wpis do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Podczas rejestracji firmy na PUESC, możesz od razu powiązać reprezentanta z firmą. Wymagane uprawnienia dla powiązania reprezentanta z firmą, które są konieczne dla skorzystania z usługi, są opisane w punkcie 3.

Pamiętaj, że jednoczesna rejestracja firmy z reprezentacją wydłuża czas rejestracji, ponieważ musisz dostarczyć oryginał upoważnienia wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej.

Możesz sprawdzić, czy firma jest zarejestrowana – skorzystaj z wyszukiwarki podmiotów udostępnionej w usłudze Sprawdź, czy firma jest zarejestrowana.strona otwiera się w nowym oknie

Jeżeli dane firmy już zarejestrowanej na PUESC są nieaktualne, skorzystaj z usługi Zmień dane firmy na PUESC.strona otwiera się w nowym oknie

 1. Aby skorzystać z usługi, powiąż reprezentanta z firmą.

W tym celu powiąż osobę z firmą – sprawdź, jak to zrobić w usłudze Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

Do złożenia wniosku o nadanie numeru akcyzowego, niezbędne jest posiadanie przez reprezentanta firmy minimum jednego z uprawnień rozszerzonych:

 • składanie wniosków w zakresie akcyzy lub
 • aktualizacja danych podmiotu.

Sprawdź, czy posiadasz minimum jedno z powyższych uprawnień rozszerzonych – skorzystaj z usługi Sprawdź zarejestrowane powiązania.strona otwiera się w nowym oknie

Jeśli nie masz żadnego z uprawnień rozszerzonych, zaktualizuj zakres reprezentacji – skorzystaj z usługi Powiąż reprezentanta z firmą.strona otwiera się w nowym oknie

Uwaga! Pamiętaj, że uprawnienia rozszerzone muszą wynikać wprost z treści udzielonego upoważnienia. Upoważnienie musi zawierać dane identyfikacyjne, zarówno mocodawcy (tj. nazwę, numer identyfikacyjny – np.: NIP, IDSISC, itp.), jak i reprezentanta (imię i nazwisko, a także numer PESEL, bądź inny numer identyfikacyjny).

KROK 0

 1. Zaloguj się na PUESC.
 2. Przejdź w kontekst firmy, dla której składasz wniosek - w nagłówku portalu Wybierz powiązanie pierwsze.
 3. Wybierz formularz wniosku:
 • o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy

WDAUO01 - Numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy - nadanie lub zmiana danych [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie lub

 • o nadanie numeru akcyzowego jednorazowego uprawnionego odbiorcy

WDAUOJ01 - Numer akcyzowy jednorazowego uprawnionego odbiorcy - nadanie lub zmiana danych [SZPROT]strona otwiera się w nowym oknie

Szczegóły znajdziesz w KROKU 1.

KROK 1

Wypełnij wniosek

 1. Wypełnij wszystkie wymagane pola we wniosku.

Uwaga! Pola obowiązkowe są oznaczone czerwoną gwiazdką.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosku jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu.

 1. Dołącz załączniki, które chcesz przesłać z wnioskiem.
 2. Wybierz Wygeneruj dokument, a następnie przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

Jeżeli na końcu wniosku wyświetli się informacja o błędach, to popraw dane we wskazanych polach i wygeneruj dokument ponownie.

KROK 2

Podpisz wniosek

W zakładce

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki.

wybierz przycisk „Podpisz”.

Wniosek możesz podpisać na trzy sposoby:

 1. kwalifikowanym podpisem elektronicznym,
 2. podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego,
 3. podpisem zaufanym (profil zaufany).

KROK 3

Wyślij wniosek

 1. Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Do wysyłki i robocze | Dokumenty do wysyłki

zaznacz i wyślij wniosek używając przycisku „Wyślij”.

 1. Sprawdź, czy otrzymałeś Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).

Przejdź do zakładki

Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty

i sprawdź, czy otrzymałeś UPO.

UPO potwierdza, że złożyłeś wniosek w formie elektronicznej.

KROK 4

Odbierz potwierdzenie nadania numeru akcyzowego lub potwierdzenie zmiany danych lub odmowę nadania numeru akcyzowego

Uwaga! Przejdź na swój kontekst (osoby fizycznej) – w nagłówku portalu zaznacz pole wyboru przy swoim imieniu i nazwisku.

Dokument możesz odnaleźć także w kontekście firmy, o ile posiadasz zarejestrowane na PUESC uprawnienie „Wgląd we wszystkie komunikaty przesyłane/odbierane w imieniu i na rzecz Podmiotu przez wszystkie osoby upoważnione”. Pamiętaj, aby w filtrach wybrać opcję wszystkie.

Aby sprawdzić, czy otrzymałeś numer akcyzowy, czy zmieniono dane na potwierdzeniu albo czy otrzymałeś odmowę nadania numeru akcyzowego:

 1. Przejdź do zakładki Mój pulpit | Moje sprawy i dokumenty | Dokumenty.
 2. Wyszukaj dokument o nazwie:
 • Potwierdzenie nadania numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub
 • Potwierdzenie nadania numeru akcyzowego jednorazowego uprawnionego odbiorcy lub
 • Potwierdzenie zmiany danych dla numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub
 • Potwierdzenie zmiany danych dla numeru akcyzowego jednorazowego uprawnionego odbiorcy lub
 • Odmowa dot. wniosku o numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy lub
 • Odmowa dot. wniosku o numer akcyzowy jednorazowego uprawnionego odbiorcy.
 1. Zaznacz go i wybierz Podgląd Dokumentu, a następnie zakładkę Podgląd Załączników i zapoznaj się z dokumentem.
 1. W przypadku numeru akcyzowego jednorazowego uprawnionego odbiorcy, nadanego na potrzeby jednorazowego nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych jako uprawniony odbiorca, nabycia wewnątrzwspólnotowego musisz dokonać w terminie 3 miesięcy od dnia nadania numeru akcyzowego, uprawnionego odbiorcy, po 3 miesiącach numer ten wygasa.
 2. Pamiętaj, że o każdej zmianie danych zawartych we wniosku musisz powiadomić Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu. Jeśli zmieniasz dane dotyczące:
 1. Właściwy naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję o utracie ważności numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy, jeżeli:
 • uprawniony odbiorca nie istnieje albo
 • przez okres kolejnych 12 miesięcy nie dokona nabycia wewnątrzwspólnotowego jako uprawniony odbiorca.

Wybierz właściwy formularz:

 1. WDAUO01 - Numer akcyzowy uprawnionego odbiorcy - nadanie lub zmiana danych [SZPROT]
  Formularz wniosku o nadanie numeru akcyzowego uprawnionego odbiorcy lub zmianę danych
 2. WDAUOJ01 - Numer akcyzowy jednorazowego uprawnionego odbiorcy - nadanie lub zmiana danych [SZPROT]
  Formularz wniosku o nadanie numeru akcyzowego jednorazowego uprawnionego odbiorcy lub zmianę danych

Usługa jest bezpłatna.

Sytuacje nadzwyczajne to niedostępność usługi, w szczególności ze względu na awarię lub zapowiadane prace serwisowe.

Usługa jest dostępna tylko na portalu PUESC. W przypadku niedostępności usługi, spróbuj ponownie, gdy pojawi się informacja o usunięciu awarii lub zakończeniu prac serwisowych.

Informacje o publikacji

Ostatnia aktualizacja: 25.08.2023 13:55 Monika Damentko
Pierwsza publikacja: 30.12.2022 16:53 Monika Damentko