6.31 Zgłoszenia celne podmiotów będących członkami grupy VAT

Grupa VAT (GV) jako szczególny rodzaj podatnika istnieje tylko do celów podatku od towarów i usług (VAT) i posługuje się NIP dla grupy VAT. Członkowie grupy VAT są uważani za jednego podatnika dla celów VAT jako grupa VAT (art. 15a ustawy o VAT).

W zgłoszeniach celnych, w których odbiorcą w przywozie i eksporterem w wywozie jest członek grupy VAT, każdorazowo należy podać krajowy kod informacji dodatkowej GRVAT wraz z numerem identyfikacyjnym VAT grupy VAT.

Numer VAT (TIN) członka grupy VAT również wystąpi w zgłoszeniu celnych w przypadkach i zgodnie z następującymi zasadami:

 1. Zgłoszenie celne w przywozie i w wywozie z udziałem członka grupy VAT, w tym w procedurach specjalnych, inne niż w pkt 2 i 3:
 1. w  polu PGOdbiorca w zgłoszeniu importowym i w polu Eksporter w zgłoszeniu wywozowym należy podać NIP członka grupy VAT,
 2. podać kod informacji dodatkowej GRVAT wraz z numerem identyfikacyjnym VAT grupy VAT.
 1. Zgłoszenia celne z zastosowaniem art. 33a ustawy o VAT:
 1. w  polu PGOdbiorca należy podać NIP członka grupy VAT,
 2. podać kod informacji dodatkowej GRVAT wraz z numerem identyfikacyjnym VAT grupy VAT,
 3. w odniesieniach podatkowych należy podać kod FR7 wraz z numerem VAT grupy VAT, który będzie tożsamy z numerem VAT podanym po kodzie GRVAT.
 1. Zgłoszenia celne w procedurze 42 i 63
 1. w  polu PGOdbiorca należy podać NIP członka grupy VAT,
 2. podać kod informacji dodatkowej GRVAT wraz z numerem identyfikacyjnym VAT grupy VAT,
 3. w odniesieniach podatkowych po kodzie FR1 – o ile wystąpi w danym zgłoszeniu - należy podać numer VAT dla grupy VAT, który będzie tożsamy z numerem VAT podanym po kodzie GRVAT.

Uwaga!

Odnośnie kodu FR2: osobą zobowiązaną do zapłaty podatku od wartości dodanej z tytułu WNT zgodnie z art. 200 dyrektywy 2006/112/WE może być również grupa VAT z innego państwa członkowskiego UE, niemiej zasady wypełniania zgłoszeń w niniejszej Instrukcji związane są z instytucją grupy VAT w rozumieniu polskiej ustawy o VAT. Podmioty dokonujące WNT (w tym grupę VAT z innego państwa członkowskiego UE) i ich identyfikację, to będą one posługiwać się nadanymi numerami identyfikacji podatkowej w innym państwie członkowskim UE, a nie w Polsce. Nie jest zatem zasadne wskazywanie, że są one członkiem grupy VAT w rozumieniu ustawy o VAT.

Odnośnie kodu FR3: z uwagi na warunki jakie musi spełniać podmiot, aby zostać przedstawicielem podatkowym, o którym mowa w art. 18d ustawy o VAT, oraz ciążące na nim obowiązki, nie jest możliwe, aby przedstawicielem podatkowym był podmiot będący członkiem grupy VAT, ani grupa VAT. Jeżeli w zgłoszeniu wystąpi kod FR3, to należy podać NIP właściwy dla przedstawiciela podatkowego.

< poprzednia strona | następna strona >