6.1 Wypełnianie zbiorczego zgłoszenia celnego w systemie AIS/IMPORT dla niektórych towarów zwolnionych z należności celnych i zwolnionych z podatku VAT

Przywóz

Zasady wypełniania zbiorczego zgłoszenia dla towarów zwolnionych z należności celnych i zwolnionych z podatku VAT

Zgodnie z § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych od 1 lipca 2021 r. zgłoszenie celne o objęcie procedurą dopuszczenia do obrotu przesyłek zawierających towary zwolnione z należności celnych przywozowych na podstawie art. 86‒94 i art. 102‒104 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych i zwolnione z podatku w trybie przepisów odrębnych, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 150 euro, może być dokonane zbiorczo na jednym zgłoszeniu celnym.

Zbiorcze zgłoszenie, o którym mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych, ma postać zgłoszenia jednopozycyjnego.

Zgłoszenia te należy składać do systemu AIS/IMPORT.

Uwaga: Od 1 lipca 2021 r. z przepisu tego zostały wyłączone przesyłki, o których mowa w art. 23-27 i art. 74 ust. 1 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, do których zastosowanie maja następujące zasady:

 1. w przypadku towarów, o których mowa w art. 23-27 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zgłoszenie celne należy złożyć w systemie AIS/e-COMMERCE na zasadach opisanych w pkt 6.29 niniejszej Instrukcji,
 2. w przypadku towarów, o których mowa w art. 74 ust. 4 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, należy złożyć standardowe zgłoszenie celne w systemie AIS/IMPORT zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej Instrukcji. Udzielenie zwolnienia na podstawie tego przepisu uzależnione jest od decyzji Komisji Europejskiej, która określa zakres i warunki tego zwolnienia, co wynika z art. 76 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych.

Wypełnianie poszczególnych pól w przywozie:

Pole 2 – składający zgłoszenie może zastosować jeden z trzech sposobów wypełnienia tego pola:

 1. w nagłówku komunikatu podać dane nadawców przesyłek; jeżeli występuje więcej niż jeden nadawca, to w zgłoszeniu do AIS/IMPORT w atrybucie Informacja Dodatkowa@Kod (odpowiednik pola 44) należy jednocześnie wpisać kod informacji dodatkowej "Różni - 00200"), albo
 2. w przypadku, gdy składający zgłoszenie nie jest w stanie wprowadzić do komunikatu danych poszczególnych nadawców, to w komunikacie do AIS/IMPORT należy wypełnić element „Nadawca” podając dane zagranicznej firmy kurierskiej, która przesłała paczki do Polski, albo
 3. w przypadku, gdy składający zgłoszenie nie jest w stanie wprowadzić do komunikatu danych nadawców i w danym przypadku brak jest zagranicznej firmy kurierskiej, która przesłała paczki do Polski, to w komunikacie do AIS/IMPORT należy wypełnić element „Nadawca” podając nazwę polskiego operatora kurierskiego.

Jeśli nie został zastosowany sposób, o którym mowa pkt 1, wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić zestawienie zawierające dane poszczególnych nadawców. W takim przypadku należy zastosować kod 3DK6, zgodnie z opisem tego kodu podanym w Części IV niniejszej Instrukcji.

Pole 5 – wpisać "1",

Pole 6 – wpisać liczbę opakowań składających się na daną przesyłkę; liczba podana w tym polu nie może odnosić się do jednego zbiorczego opakowania, np. jeden kontener, ze wskazaniem w polu wartości „1”, ale podana ilość paczek nie powinna być mniejsza niż ilość odbiorców;

Pole 8 – składający zgłoszenie może zastosować jeden z dwóch sposobów wypełnienia tego pola:

 1. w nagłówku komunikatu podać dane odbiorców przesyłek; jeżeli występuje więcej niż jeden odbiorca, to w zgłoszeniu do AIS/IMPORT w atrybucie Informacja Dodatkowa@Kod (odpowiednik pola 44) należy jednocześnie wpisać kod informacji dodatkowej "Różni - 00200"), albo
 2. w przypadku, gdy firma nie jest w stanie wprowadzić do komunikatu danych poszczególnych odbiorców, to w komunikacie do AIS/IMPORT należy wypełnić element „Odbiorca” podając dane polskiego operatora kurierskiego.

Jeśli nie został zastosowany sposób, o którym mowa pkt 1, wraz ze zgłoszeniem należy przedstawić zestawienie zawierające dane poszczególnych odbiorców. W takim przypadku należy zastosować kod 3DK6, zgodnie z opisem tego kodu podanym w Części IV niniejszej Instrukcji.

Pole 14 – wypełnić zgodnie z opisem atrybutów „Przedstawiciel” i „Zgłaszający”;

Jeżeli zgłoszenia dokonuje przedstawiciel inny niż operator kurierski, to może on działać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego albo bezpośrednio przez odbiorcę przesyłki, albo na podstawie upoważnienia udzielonego przez operatora kurierskiego do wykonania określonych czynności, za zgodą osoby udzielającej upoważnienia, czyli za zgodą odbiorcy przesyłki (art. 77 Prawa celnego).

Uwaga: w tym przypadki nie ma zastosowania art. 77a Prawa celnego dotyczący tzw. pełnomocnictwa dorozumianego

Pole 15a – podać kod kraju, z którego towary są przywożone (jeśli w przesyłce występuje więcej niż jeden kraj przywozu, to należy podać kod kraju dominującego wartościowo);

Pole 22 – podać kod waluty kraju dominującego wartościowo w przesyłce (natomiast podanie wartości w tej walucie jest fakultatywne dla zgłaszającego);

Pole 31 – w atrybucie opis towaru podać kod informacji dodatkowej "Różne - 00200" (natomiast do zgłoszenia celnego należy załączyć specyfikację odzwierciedlającą zawartość poszczególnych paczek; w takim przypadku należy zastosować kod 3DK6, zgodnie z opisem tego kodu podanym w Części IV niniejszej Instrukcji);

Pola 12, 17, 33, 34, 41, 43, 47 – nie należy wypełniać;

Pole 37 – podać kod procedury dopuszczającej towar do obrotu, a w drugiej części wpisać należy kod krajowy:

2PL – zbiorcze zgłoszenie w przywozie dla przesyłek zgłaszanych w:

 1. AIS/e-COMMERCE na podstawie art. 25-27 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych,
 2. AIS/IMPORT na podstawie § 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych.

Pole 42 – podać łączną wartość towarów w przesyłce, w walucie kraju dominującego wartościowo,

Pole 44 – zgłaszający może zastosować jeden z dwóch sposobów wypełnienia tego pola:

 1. standardowo wymienić nr faktur i nr dokumentów przewozowych (np. listów HAWB), z zastosowaniem stosownych kodów unijnych,
 2. po stosownym kodzie unijnym dokumentu wymaganego podać nr zbiorczego dokumentu przewozowego (np. manifestu przewozowego zawierającego wykaz HAWB) i jednocześnie zarówno po kodzie faktury, jak i po kodzie przewidzianym dla indywidualnych dokumentów przewozowych (np. HAWB) wpisać po myślniku wyraz "Różne" oraz podać ilość faktur/indywidualnych dokumentów przewozowych.

Do zgłoszenia należy załączyć dokumenty/specyfikacje uwzględniające numery faktur i wartości fakturowe oraz numery indywidualnych dokumentów przewozowych.

Pola tego nie wypełnia się w części dotyczącej wartości celnej.

Uwaga! Jeżeli w elementach Nadawca lub Odbiorca występuje więcej niż jeden nadawca lub odbiorca, to w zgłoszeniu do AIS/IMPORT w atrybucie „Informacja Dodatkowa@Kod” (odpowiednik pola 44) należy wpisać kod informacji dodatkowej "Różni - 00200";

Pole 46 – wartość statystyczną należy podać w PLN w odniesieniu do wszystkich towarów w przesyłce.

Dane dotyczące nadawców i odbiorców, o których mowa w Polach 2 i 8 (o ile nie zostały wpisane w zgłoszeniu), a także dane, o których mowa przy opisie Pól 31 i 44 mogą zostać przedstawione organowi celnemu w jednym dokumencie/specyfikacji, o ile spełnia on wymagania określone w opisie każdego z pól.

Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z zasadami zawartymi w Częściach II – IV niniejszej Instrukcji.

Wywóz

W systemie AES/ECS2 jest możliwość dokonania zgłoszenia o objęcie procedurą wywozu paczek zawierających towary nie podlegające należnościom celnym wywozowym, których łączna wartość w jednej przesyłce nie przekracza równowartości 1000 euro (jedna paczka o wartości do 1000 euro lub wiele paczek składających się na przesyłkę o wartości do 1000 euro). Zgłoszenie takie może mieć tylko i wyłącznie postać zgłoszenia jednopozycyjnego. W jednej pozycji zgłoszenia celnego może zostać zgłoszone jedna/wiele przesyłek, z których każda nie przekracza wartości 1000 euro (szczegółowe zasady związane ze zgłoszeniem kurierskim w systemie AES/ECS2 zostały opisane w Części IX Instrukcji).

< poprzednia strona | następna strona >