6.22 Zasady określania w polu 47 zgłoszenia celnego podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT w przypadku obejmowania towaru procedurą specjalną oraz procedurą dopuszczenia do obrotu towarów z zerową lub w całości zawieszoną stawką celną, w odniesieniu do metody płatności L i D

W celu skorzystania ze zwolnienia z wymogu złożenia zabezpieczenia (np. na podstawie pozwolenia na procedurę gospodarczą wydanego przed dniem 1 maja 2016 r.), w polu 44 zgłoszenia celnego o objęcie procedurą uszlachetniania czynnego albo odprawy czasowej należy podać kod informacji dodatkowej – „4PL07”, konsekwencją czego dla typu opłat A00 i A20, a także dla podatków, czyli typów opłat B00 i 1A1 będzie możliwość podania metody płatności L (MP=L). Jeżeli nie będzie kodu 4PL07, to dla A00 i A20 powinna być MP =D.

Uwaga: Dla procedur specjalnych (kody procedur 51 i 53), jeżeli jest kod 4PL07, to będzie MP=L, ale jeżeli nie ma kodu 4PL07 dla procedur 51 i 53 to MP powinna być równa D, nawet wtedy gdy stawka celna równa jest „0”.

Jeżeli dla A00 jest MP=D (nie ma kodu 4PL07), ale dla B00 i 1A1 jest MP=L, to następuje sprawdzenie, czy jest złożone i zarejestrowane w systemie SZPROT oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 33 ust. 7a ustawy o VAT (dla B00) oraz oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 28 ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym (dla 1A1).

Jeżeli nie ma takiego oświadczenia w SZPROT, to jest możliwość jego przedłożenia organowi celnemu jako załącznik do zgłoszenia celnego po kodzie informacji dodatkowej 3DK8 (zaświadczenie bądź oświadczenie o spełnieniu przesłanek do niezabezpieczania podatku VAT i akcyzy w procedurze uszlachetniania czynnego lub odprawie czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych przywozowych, w związku z art. 33 ust. 7a ustawy o VAT oraz art. 28 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym) – w tym przypadku zasady wypełniania metod płatności jak dla kodu 4PL07.

Zasady określania podstawy opodatkowania w zależności od wystąpienie MP=L albo MP=D dla A00 albo 1A1:

 1. Dla procedur:
 • uszlachetniania czynnego (kod procedury w polu 37 zgłoszenia celnego - 51),
 • odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od cła (kod 53, kody szczegółowe od D1 do D30),

zasady określania podstawy opodatkowania, są następujące przy założeniach, że:

 • dla 1A1 – podatek akcyzowy jeżeli w poniższych regułach jest mowa o „wartości celnej” + „kwota cła”, to dotyczy tylko samochodów osobowych, ponieważ dla wyrobów akcyzowych są stosowane stawki specyficzne bez odniesień do wartości towaru i nie powiększane o kwotę cła, ale dla B00 „kwota akcyzy” dotyczy każdego przypadku, oraz
 • jeżeli A00 to również A20 jeżeli występuje:
 1. jeżeli dla A00 MP=D i dla 1A1 MP= D, to:

A00 (należności celne) – wartość celna

1A1 (podatek akcyzowy) – wartość celna + kwota cła

B00 (podatek VAT) - wartość celna + kwota cła + kwota akcyzy

Uwaga! Ten sposób obliczeń, pomimo stosowania MP=L dla A00, ma zastosowanie do zgłoszenia celnego składanego przez podmiot albo dla podmiotu, który:

 • na podstawie pozwolenia na procedurę uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej korzysta z audytowania a nie saldowania zabezpieczenia w OSOZ poprzez zgłoszenie złożone w systemie importowym, oraz
 • zgłoszeń uzupełniających składanych do zgłoszeń uproszczonych oraz do wpisu do rejestru zgłaszającego do procedur uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej, w związku z brakiem możliwości saldowania kwoty referencyjnej zabezpieczenia w systemie OSOZ2 poprzez zgłoszenie złożone w systemie importowym.

Dla potrzeb tych przypadków zostały wykorzystane rozwiązania przewidziane dla zwolnienia z obowiązku złożenia zabezpieczenia, czyli zestawienie kodu 4PL07 oraz metody płatności „L” dla cła (typ opłaty A00). Zasadą jest, że w przypadku zwolnienia z obowiązku zabezpieczania potencjalnego długu celnego nie powiększa się podstawy opodatkowania podatkiem VAT. Jednakże dla potrzeb audytowania kwoty zabezpieczenia, podstawa opodatkowania podatkiem VAT powinna być powiększona o kwotę obliczonego cła.

 1. jeżeli dla A00 MP=L i dla 1A1 MP= L, to:

A00 – wartość celna

1A1 – wartość celna

B00 – wartość celna

Ten sposób określania podstaw poszczególnych typów opłat dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy należności celne są zwolnione z obowiązku złożenia zabezpieczenia. Nie obejmuje on przypadku gdy MP=L dla A00 podawana jest z powodu audytowania kwoty zabezpieczenia. W przypadku audytowania kwoty zabezpieczenia dla potrzeb określenia podstaw poszczególnych typów opłat zastosowanie mają zasady określone w lit. a).

 1. jeżeli dla A00 MP=D i dla 1A1 MP= L, to:

A00 (należności celne) – wartość celna

1A1 (podatek akcyzowy) – wartość celna + kwota cła

B00 (podatek VAT) - wartość celna + kwota cła

Uwaga! Nie może być przypadku, gdy dla A00 MP=L, ale dla 1A1 MP= D lub dla B00 MP=D

 1. Dla procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych przywozowych (kod 53, kod szczegółowy D51), zasady określania podstawy opodatkowania są następujące:

A00 – wartość celna

1A1 – wartość celna + kwota cła

B00 - wartość celna + kwota cła + kwota akcyzy

Przy czym:

 • w przypadku cła (A00) powinien wystąpić jeden z dwóch następujących kodów: D albo L,
 • w przypadku akcyzy i VAT (1A1 i B00) nie może wystąpić metoda płatności, ani D, ani L, ponieważ w chwili objęcia tą procedurą powstaje obowiązek podatkowy.
 1. Dla procedury dopuszczenia do obrotu towarów z zerową lub w całości zawieszoną stawką celną, zasady określania podstawy opodatkowania są następujące:

metoda płatności L:

A00 – wartość celna

1A1 – wartość celna

B00 – wartość celna

Wszystkie opisane wyżej zasady mają odpowiednie zastosowanie również w sytuacji, gdy zgłoszenie celne nie dotyczy towaru akcyzowego, co oznacza, że podstawa opodatkowania podatkiem VAT towaru niebędącego towarem akcyzowym będzie odpowiednio uwzględniała kwotę cła bądź tej kwoty nie będzie uwzględniała.

< poprzednia strona | następna strona >