9.2 Wypełnianie zgłoszenia kurierskiego w systemie AES/ECS2

Unijne przepisy celne przewidują możliwość zgłoszenia towaru w przesyłkach ekspresowych w formie zgłoszenia ustnego i zgłoszenia w formie innych czynności uznawanych za zgłoszenie.

Zgłoszenie do wywozu towarów, o których mowa w art. 137 ust. 1 lit. b oraz art. 140 ust. 1 lit. d rozporządzenia delegowanego ustne i zgłoszenie w formie innej czynności ww. towarów regulowane jest następującymi przepisami rozporządzenia delegowanego:

  1. art. 137 ust. 1 lit. b, który stanowi, że przedmiotem ustnych zgłoszeń celnych do wywozu mogą być towary o charakterze handlowym, pod warunkiem że ich wartość nie przekracza 1 000 EUR lub ich masa netto nie przekracza 1 000 kg;
  2. art. 140 ust. 1 lit. d, który stanowi, że towary w przesyłkach pocztowych lub ekspresowych, których wartość nie przekracza 1 000 EUR i które nie podlegają należnościom celnym wywozowym uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie z art. 141, jeżeli nie zostały zgłoszone w inny sposób.

Zgłoszenie, o którym mowa w art. 141 ust. 1, to czynność uznawana za zgłoszenie, do której należy m.in. czynność przekroczenia przez towary granicy obszaru celnego Unii, jeżeli towary uznaje się za zgłoszone do wywozu zgodnie z art. 140 ust. 1 niniejszego rozporządzenia (art. 141 ust. 1 lit. d pkt (iii) rozporządzenia delegowanego).

Zgodnie z art. 141 ust. 4a rozporządzenia delegowanego towary, o których mowa w art. 140 ust. 1 lit. d tego rozporządzenia, uznaje się za zgłoszone do wywozu poprzez ich przedstawienie w urzędzie celnym wyprowadzenia, pod warunkiem że dane w dokumencie przewozowym lub na fakturze są dostępne organom celnym i zostają przez nie zaakceptowane.

W przypadku wywozu przesyłek, o których mowa w art. 137 ust. 1 lit. b oraz art. 140 ust. 1 lit. d oraz art. 141 ust. 4a rozporządzenia delegowanego, podmioty dokonujące wywozu kurierskiego takich przesyłek, stosując § 23 rozporządzenia w sprawie zgłoszeń celnych mogą skorzystać z elektronicznej formy zbiorczego zgłoszenia wywozowego, jeżeli zechcą mieć udokumentowany wywóz tego rodzaju towarów.

Zgłoszenie takie może mieć tylko i wyłącznie postać zgłoszenia jednopozycyjnego, w którym zgłaszane jest wiele przesyłek, z których każda nie przekracza 1.000 euro.

Przesyłany przez operatora komunikat IE 515 nie może za sobą pociągać generowania komunikatu IE 501 (do urzędu wyprowadzenia o planowanym przybyciu danej przesyłki), co oznacza, iż mamy do czynienia z jedną z poniższych sytuacji:

  • strona wnioskuje o zastosowanie art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 (jednolita umowa przewozu),
  • zgłoszenie do procedury wywozu jest składane w urzędzie celnym granicznym,
  • urząd celny wywozu jest jednocześnie urzędem celnym wyjścia dla procedury tranzytu.

W sytuacjach innych niż trzy powyżej wymienione sporządzenie zbiorczego zgłoszenia kurierskiego przez operatora nie jest możliwe i wtedy konieczne jest wypełnienie standardowego komunikatu IE 515.

Komunikat IE 515 w przypadku zgłoszenia zbiorczego wypełniany jest na zasadach określonych w specyfikacji XML systemu AES/ECS2, przy czym:

Pole 2 – podać dane operatora, natomiast w oddziale celnym należy przedstawić zestawienie zawierające dane faktycznych nadawców paczek,

Pole 6 – wpisać ogólną ilość paczek składających się na przesyłkę,

Pole 8 – w sytuacji, gdy jest więcej niż jeden odbiorca to - ze względu na brak możliwości podawania w tym polu w systemie AES/ECS2 kodu „Różne - 00200” - zgłaszający powinien w tym polu podać dane nadawcy, które podał w Polu 2. Natomiast w urzędzie należy przedstawić zestawienie zawierające dane faktycznych odbiorców paczek,

Pole 14 – podać dane operatora albo innego przedstawiciela, wraz z kodem statusu przedstawicielstwa,

Jeżeli zgłoszenia dokonuje przedstawiciel inny niż operator kurierski, to może on działać na podstawie pełnomocnictwa udzielonego albo bezpośrednio przez faktycznego nadawcę paczki, albo na podstawie upoważnienia udzielonego przez operatora kurierskiego do wykonania określonych czynności, za zgodą osoby udzielającej upoważnienia, czyli za zgodą nadawcy paczki (art. 77 Prawa celnego).

Pole 17a – podać kod kraju, do którego towary są wywożone, (jeśli w przesyłce występuje więcej niż jeden kraj wywozu, to należy podać kod kraju dominującego wartościowo),

Pole 22 – wpisać łączną wartość towarów w przesyłce, w walucie kraju dominującego wartościowo,

Pole 31 – wpisać informację „Przesyłki kurierskie” (natomiast w urzędzie przedstawić należy specyfikację odzwierciedlającą zawartość poszczególnych paczek),

Pole 33 – podać kod CN towaru (jeśli w przesyłce występuje więcej niż jeden kod CN to należy podać kod CN towaru dominującego wartościowo),

Pola 34 i 47 – nie należy wypełniać,

Pole 37 – podać kod procedury, a w drugiej części wpisać należy kod krajowy:

1PL – przesyłki do 1000 EURO,

Pole 41 – wypełniane tylko wtedy, gdy w Polu 33 widnieje kod CN, w stosunku do którego TARIC wymaga podania jednostki uzupełniającej,

Pole 44 – pola tego nie wypełnia się w części dotyczącej wartości celnej (wpisuje się wymagane dokumenty oraz kody informacji dodatkowej),

Polu 46 – przenieść wartość z Pola 22 przeliczoną na PLN.

< poprzednia strona | następna strona >