6.25 Zasady podawania w zgłoszeniu celnym w procedurach specjalnych dokumentu INF albo wskazywania na inne środki elektronicznej wymiany informacji (art. 176 ust. 1 rozporządzenia delegowanego)

Podmiot posiadający pozwolenie na stosowanie:

 • procedury uszlachetniania czynnego IP EX/IM lub procedury uszlachetniania biernego OP EX/IM, jeżeli w procedurę zaangażowane jest jedno lub więcej niż jedno państwo członkowskie,
 • procedury uszlachetniania czynnego IP IM/EX lub procedury uszlachetniania biernego OP IM/EX, jeżeli w procedurę zaangażowane jest więcej niż jedno państwo członkowskie,

zobowiązany jest do korzystania albo z INF w formie elektronicznej, albo z innych środków elektronicznej wymiany informacji (art. 176 ust. 1 UKC-RD).

Jeśli podmiot zobowiązany jest do stosowania INF w formie elektronicznej, wówczas w zgłoszeniach do systemu AIS/IMPORT oraz AES/ECS, NCTS2 należy zastosować kod dokumentu C710 wraz z numerem dokumentu INF.

Jeśli podmiot stosuje inne środki elektronicznej wymiany informacji niż INF, to wówczas w zgłoszeniach do systemu AIS/IMPORT oraz AES/ECS2, NCTS2 należy zastosować nowy krajowy kod informacji dodatkowej – 4DK3, który oznacza korzystanie z innych niż INF środków elektronicznej wymiany informacji uzgodnionych z organem celnym w związku z art. 176 ust. 1 lit. a UKC RD.

Jako realizacja powyższego, dla opisanych poniżej przypadków należy stosować następujące zasady:

 1. W zgłoszeniach typu A, B, C, D, E, F powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego albo C710 albo 4DK3, jeżeli w polu 37 (1) są następujące kody procedur:
  1. 5111, 6121, 6321, 6821, 1100, 2100, 2144, 2146, 2148, 2151 lub 2154,
  2. 51xx oraz 3151, jeżeli występuje pozwolenie z udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego,
  3. 46xx i w polu 37 (2) jest kod B07, jeżeli występuje pozwolenie z udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego.
 2. W zgłoszeniu typu Z powinien wystąpić kod dokumentu wymaganego 4DK3, jeżeli w polu 37 (1) jest kod 5111, 6121 lub 6821.

W przypadku pozwolenia na zgłoszeniu celnym oraz w przypadku, gdy organ celny w „pełnym” pozwoleniu wyraził zgodę na to, aby posiadacz pozwolenia stosował środki elektronicznej wymiany informacji inne niż INF, to wówczas w zgłoszeniach celnych przywozowych i wywozowych należy zastosować nowy krajowy kod informacji dodatkowej – 4DK3.

Uwaga! W przypadku gdy pełny numer INF nadany przez system INF (tj. 38 znaków) jest za długi w stosunku do długości pola w AIS/AES (35 znaków), w którym numer INF ma być podany, to przyjętym obecnie rozwiązaniem jest usunięcie trzech pierwszych znaków z numeru INF, czyli wyznacznika procedury oraz spacji. Przykład: numer „IP EX/IM002PLIPOPLXXXXXX-2019-FTGXXXX0” (widoczny w systemie INF) należy zadeklarować w zgłoszeniach celnych przywozowych i wywozowych jako numer „EX/IM002PLIPOPLXXXXXX-2019-FTGXXXX0”. Informacja, czy INF dotyczy uszlachetniania czynnego, czy uszlachetniania biernego może być pozyskana z systemu INF lub innych danych zawartych w zgłoszeniu celnym. Okoliczność niewpisywania trzech pierwszych znaków z numeru INF nie wpływa na możliwość odnalezienia go w systemie INF.

Od powyższej zasady zastosowanie mają następujące przypadki szczególne:

 1. Brak dostępu do systemu w innym państwie członkowskim lub procedura awaryjna

Jeżeli z pozwolenia wynika obowiązek stosowania INF, a państwo członkowskie uczestniczące w realizacji pozwolenia zgłosiło Komisji Europejskiej brak wdrożenia systemu, to do czasu wdrożenia systemu w tym państwie stosuje się dotychczasowe papierowe formularze INF, które - po zatwierdzeniu na dotychczasowych zasadach przez organ celny - należy zeskanować i przesłać do właściwego organu w innym państwie członkowskim. Na portalu PUESC, w zakładce dotyczącej INF będą na bieżąco aktualizowane informacje dotyczące tych niedostępności.

W przypadku innym niż opisany powyżej (czyli w przypadku procedury awaryjnej) stosowanie papierowych formularzy INF – bez konieczności ich skanowania i przesyłania - możliwe jest wyłącznie na podstawie zgody na korzystanie z procedury awaryjnej uzyskanej z HELPDESK dla systemu INF.

W związku z tym przy zgłoszeniach celnych należy podać w polu 44 zgłoszenia celnego kod C710 oraz odpowiedni kod dokumentu TARIC: C603 dla INF 1, C604 dla INF2, C606 dla INF5, C610 dla INF9 - po których to kodach należy podać numer INF. Taki przypadek szczególny nie będzie obsługiwany w systemie INF.

 1. Obsługa INF wydanych i użytych przed 1 czerwca 2020 r.

W przypadku papierowych formularzy INF, które zostały już wydane i użyte przed dniem 1 czerwca 2020 r., a nie zostały jeszcze w całości „zakończone”/”rozliczone”, przedstawianych po dniu 31 maja 2020 r. przy zgłoszeniach celnych należy podać w polu 44 zgłoszenia celnego odpowiedni kod dokumentu TARIC: C603 (dla INF 1), C604 (dla INF2), C606 (dla INF5), C610 (dla INF9), po którym należy podać numer INF oraz podać nowy kod C710 z tym samym numerem INF. Taki przypadek szczególny nie będzie obsługiwany w systemie INF.

 1. Podanie numeru INF w formie elektronicznej w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na zgłoszeniu celnym (zgłoszenie celne z kodem informacji dodatkowej 00100)

Po uzyskaniu numeru INF z systemu INF, przedsiębiorca wpisuje ten numer w polu 44 zgłoszenia celnego (stanowiącego wniosek o udzielenie pozwolenia na zgłoszeniu celnym) i przesyła zgłoszenie celne do krajowego systemu wywozu.

W zgłoszeniu celnym przywozowym do kolejnej procedury celnej następującej po procedurze uszlachetniania czynnego, w celu zamknięcia procedury uszlachetniania zgodnie z art. 215 ust. 1 UKC, należy podać w polu 44 zgłoszenia kod informacji dodatkowej 00700 z numerem pozwolenia dla procedury uszlachetniania czynnego lub kod C710 wraz z numerem INF.

Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego podlegają szczególnym środkom polityki handlowej i takie środki mają w dalszym ciągu zastosowanie w chwili objęcia towarów kolejną procedurą celną, niezależnie od tego, czy towary te stanowią produkty przetworzone, czy też nie, zgłoszenie celne do kolejnej procedury celnej musi zawierać w polu 44 dane, o których mowa w akapicie powyżej oraz dodatkowo kod informacji dodatkowej 00800.

Jeżeli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego są powrotnie wywożone zgodnie z art. 270 ust. 1 UKC, to zgłoszenie celne do powrotnego wywozu musi zawierać dane, o których mowa w powyższych dwóch akapitach.