6.15 Uszlachetnianie czynne, o którym mowa w art. 258 UKC tzw. „czynne – bierne – czynne”

Przykład

Materiał jeans przywożony jest do Polski w procedurze uszlachetniania czynnego, tutaj szyte są spodnie, które następnie zostają czasowo powrotnie wywiezione na Ukrainę celem wszycia dodatków (np. guzików i suwaków), a następnie znowu są przywożone do Polski w celu kontynuowania uszlachetniania czynnego celem wszycia oznaczeń firmowych.

Przykład opisuje jeden proces, składający się z dwóch etapów uszlachetniania czynnego połączonego z uszlachetnianiem biernym.

Jeżeli po drugim uszlachetnianiu czynnym towary zostaną powrotnie wywiezione (UszCzynne1-UszBierne-UszCzynne2-Powrotny Wywóz), to nie powstają żadne należności celno-podatkowe.

Należności takie powstają jedynie w sytuacji, gdy cały proces skończy się zgłoszeniem do dopuszczenia do obrotu (UszCzynne1-UszBierne-UszCzynne2-Dopuszczenie do Obrotu).

Oba etapy uszlachetniania czynnego powinny być rozliczone w jednym zgłoszeniu o objęcie towaru procedurą dopuszczenia do obrotu, natomiast uszlachetnianie bierne –
w jednocześnie wydawanej z urzędu decyzji o powstaniu długu celnego (na podstawie art. 85 ust. 5 UKC).

Zarówno zgłoszenie do uszlachetniania biernego, jak i zgłoszenie do drugiego etapu uszlachetniania czynnego, a także zgłoszenie do dopuszczenia do obrotu kończącego cały proces uszlachetniania czynnego, identyfikowane jest poprzez obligatoryjne wpisanie w Polu 44 krajowego kodu informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC” (w zgłoszeniu celnym o dopuszczenie do obrotu kod ten wpisuje się wraz z obligatoryjnym w takiej sytuacji unijnym kodem 00700).

Wypełnienie zgłoszenia do drugiego etapu uszlachetniania czynnego, czyli po zakończeniu przetwarzania w państwie trzecim przedstawia się następująco:

Pole 22 – należy podać koszt przetworzenia wynikający z faktury

Pole 37 – 5121

Uwaga! W drodze wyjątku dopuszczalne jest użycie w drugiej części pola kodu 1B1 wskazującego na rodzaj wykorzystanej przez zgłaszającego metody wyliczenia należności (co do zasady kod 1B1 używany jest tylko dla procedury uszlachetniania biernego rozpoczętej przed dniem 1 maja 2016 r. i w ramach powrotnego przywozu „61”).

Pole 42 - należy podać koszt przetworzenia odnoszący się do danej pozycji towarowej

Pole 44 –kod informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC”

Pole 47 – w zakresie należności celnych przywozowych w kolumnie „Podstawa opłaty” należy podać koszt przetworzenia z Pola 42 skorygowany o ewentualne elementy dodawane lub odejmowane wynikające z Pola 44.

Wypełnione w ten sposób zgłoszenie będzie również podstawą do wydania z urzędu decyzji rozliczającej uszlachetnianie bierne w momencie, gdy operacja UszCzynne1-UszBierne-UszCzynne2 zostanie zamknięta poprzez dopuszczenie do obrotu.

W zgłoszeniu celnym do uszlachetniania biernego oraz w zgłoszeniu do drugiego etapu uszlachetniania czynnego (czyli po zakończeniu operacji przetwarzania w państwie trzecim – kod procedury 5121) należy podać kod dokumentu wymaganego 4DK3, oraz krajowy kod informacji dodatkowej „1PL01 – UB w UC”. Z uwagi na specyfikę całości operacji nie wymaga się podawania kodu dokumentu C710, bowiem w takim przypadku ujednolicona wymiana informacji, o której mowa w art. 176 rozporządzenia delegowanego nie będzie miała zastosowania.

Poniżej przedstawione zostały przykłady ilustrujące sposób realizacji procedury uszlachetniania czynnego przy wykorzystaniu trybu z art. 258 UKC.

Przykład 1.

Model: UszCzynne1(proces)-UszBierne(proces)-UszCzynne2(proces)-Dopuszczenie do Obrotu.

 1. Przedsiębiorca przywozi jedną tonę metryczną walcowanych blach stalowych o wartości celnej 600 EUR z państwa trzeciego A do państwa członkowskiego, w którym towary są obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego.
 2. Po przetworzeniu w państwie członkowskim walcowane blachy stalowe o wartości 720 EUR (wzrost wartości o 20% lub 120 EUR) są czasowo powrotnie wywożone do państwa trzeciego B w celu dalszego przetwarzania w trybie określonym w art. 258 UKC.
 3. Po zakończeniu operacji przetwarzania przeprowadzonych w państwie trzecim B, przetworzone produkty są przywożone z powrotem do państwa członkowskiego z nową wartością 1 080 EUR (wzrost wartości o 50% lub o 360 EUR), w którym poddawane są dalszemu przetwarzaniu w ramach procedury uszlachetniania czynnego, nazwana UszCzynnym2.
 4. Po przetworzeniu w państwie członkowskim dalsze produkty przetworzone o wartości celnej 1 620 EUR (wzrost wartości o 50% lub 540 EUR) zostają ostatecznie dopuszczone do obrotu.

Możliwe są następujące scenariusze:

Scenariusz 1a: do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym ma zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC.

W takim przypadku należności celne przywozowe będą obliczone poprzez dodanie należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 ust. 3 UKC i należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 ust. 5 UKC, w następujący sposób:

 • UszCzynne1 + UszCzynne2 Podstawa wymiaru cła - 600 EUR (wartość towarów objętych Uszlachetnianiem Czynnym) x 25% = 150 EUR
 • UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana w wyniku dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami uszlachetniania biernego) x 25% = 90

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 240 EUR

Scenariusz 1b: do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym ma zastosowanie art. 85 ust. 1 UKC

W takim przypadku należności celne przywozowe zostaną obliczone poprzez dodanie należności celnych przywozowych na podstawie art. 85 ust. 1 UKC i należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 ust. 5 UKC, w następujący sposób:

 • UszCzynne1 + UszCzynne2 Podstawa wymiaru cła - 1 620 EUR (wartość finalnego produktu przetworzonego dopuszczonego do obrotu w ramach uszlachetniania czynnego) x 25% = 405 EUR
 • UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana w wyniku dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania biernego) x 25% = 90 EUR

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 495 EUR

Przykład 2

Model: UszCzynne1(proces)-UszBierne(proces)-UszCzynne2(bez procesu)-Dopuszczenie do Obrotu.

 1. Przedsiębiorca przywozi jedną tonę metryczną walcowanych blach stalowych o wartości celnej 600 EUR z państwa trzeciego A do państwa członkowskiego, w którym towary są obejmowane procedurą uszlachetniania czynnego.
 2. Po przetworzeniu w państwie członkowskim walcowane blachy stalowe o wartości 720 EUR (wzrost wartości o 20% lub 120 EUR) są czasowo powrotnie wywożone do państwa trzeciego B w celu dalszego przetwarzania w trybie określonym w art. 258 UKC.
 3. Po zakończeniu operacji przetwarzania przeprowadzonych w państwie trzecim B, przetworzone produkty są przywożone z powrotem do państwa członkowskiego z nową wartością 1 080 EUR (wzrost wartości o 50% lub o 360 EUR), gdzie są dopuszczane do obrotu.

Możliwe są następujące scenariusze:

Scenariusz 2a: gdy do obliczenia kwoty należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym ma zastosowanie art. 86 ust. 3 UKC.

W takim przypadku całkowita kwota należności celnych przywozowych będzie obliczona poprzez dodanie kwoty należności celnych przywozowych obliczonej zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC i kwoty obliczonej na podstawie art. 86 ust. 5 UKC w następujący sposób:

 • UszCzynne1 Podstawa wymiaru cła - 600 EUR (wartość towarów objętych uszlachetnianiem czynnym) x 25% = 150 EUR
 • UszBierne Podstawa wymiaru cła – 360 EUR (wartość dodana wynikająca z dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania biernego) x 25% = 90 EUR

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 240 EUR

Scenariusz 2b: gdy do obliczania należności celnych przywozowych w uszlachetnianiu czynnym ma zastosowanie art. 85 ust. 1 UKC.

W takim przypadku należności celne przywozowe zostaną obliczone poprzez dodanie należności celnych przywozowych na podstawie art. 85 ust. 1 UKC i należności celnych przywozowych na podstawie art. 86 ust. 5 UKC w następujący sposób:

 • UszCzynne1 Podstawa wymiaru cła - 1 080 EUR (wartość towarów objętych uszlachetnianiem czynnym) x 25% = 270 EUR
 • UszBierne Podstawa wymiaru cła - 360 EUR (wartość dodana wynikająca z dalszego przetwarzania dokonanego zgodnie z warunkami dla uszlachetniania biernego) x 25% = 90 EUR

Całkowita kwota należnych należności celnych przywozowych: 360 EUR

< poprzednia strona | następna strona >