6.18 Procedury 42 i 63 (odpowiednio import i re-import z kraju trzeciego z bezpośrednio następującą po nim dostawą wewnątrzwspólnotową)

W zgłoszeniach celnych o objęcie towarów procedurą oznaczoną kodem „42” bądź „63” wprowadza się obowiązek deklarowania numeru VAT osób uczestniczących w obrocie towarowym (w transakcji). Zgodnie z przepisami podatkowymi w momencie importu konieczne jest podanie numerów identyfikacyjnych VAT zarówno podatnika przywożącego towary do państwa członkowskiego importu, jak i nabywcy w państwie członkowskim będącym miejscem przeznaczenia towarów. Obowiązek ten zgłaszający realizuje z wykorzystaniem unijnych kodów FR1, FR2 i FR3, które opisane są w pkt 4.2.20.1 Instrukcji.

Przykład: FR1 - PL1234578458, gdzie:

Kod statusu osoby (roli, w jakiej osoba występuje w transakcji)

Kod kraju ISO alpha-2 państwa członkowskiego nadającego numer VAT

Numer VAT

FR1

PL

1234578458

 

Ponadto, zgodnie z przepisami podatkowymi, w momencie importu konieczne jest przedstawienie dowodu wskazującego, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Obowiązek ten zgłaszający realizuje z wykorzystaniem unijnego kodu „Y044” podawanego w Polu 44 zgłoszenia celnego. Kod ten w wykazie unijnych kodów ma następujący opis:

Y044 - dowód przeznaczenia importowanego towaru do transportu lub wysyłki z państwa członkowskiego importu do innego państwa członkowskiego.

Dowodem takim, co do zasady, jest każdy dokument zawierający informacje wskazujące, że importowane towary przeznaczone są do transportu lub wysyłki z terytorium kraju na terytorium innego państwa członkowskiego. Przykładowo dowodem takim może być dokument przewozowy lub umowa przewozu, umowa sprzedaży z nabywcą towarów, faktura - z których to dokumentów wynika, że towar ma być przemieszczony na terytorium innego państwa członkowskiego. Identyfikacja takiego dowodu w Polu 44 zgłoszenia następuje poprzez podanie po kodzie „Y044” po myślniku nazwy dokumentu, a następnie po kolejnym myślniku oznaczenia dokumentu.

Przykłady:

Y044 – faktura - 0002/01/13

Y044 – CMR - 1234567

Uwaga! W przypadku gdy faktura albo inny dokument, którego podanie w zgłoszeniu celnym jest obowiązkowe z zastosowaniem innych unijnych kodów, jest jednocześnie dowodem przeznaczenia importowanego towaru do transportu lub wysyłki z państwa członkowskiego importu do innego państwa członkowskiego, konieczne jest podanie tego samego dokumentu odrębnie przy dwóch lub więcej wymaganych kodach.

Przykład:

N935 – 0002/01/13

Y044 – faktura - 0002/01/13”.

Ponadto, zgodnie z przepisami podatkowymi, w przypadku gdy importer ustanowił przedstawiciela podatkowego w momencie importu konieczne jest także przedstawienie kopii umowy ustanawiającej przedstawiciela podatkowego, o którym mowa w art. 18d ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Zgłaszający realizuje przedmiotowy obowiązek z wykorzystaniem podawanego w Polu 44 zgłoszenia celnego kodu 3DK5 specyficznego dla umowy ustanawiającej przedstawiciela podatkowego, a w przypadku, gdy konkretna umowa po raz pierwszy przedkładana jest w organie celnym, dodatkowo także za pomocą krajowego kodu informacji dodatkowej 3DK5X.

< poprzednia strona | następna strona >