6.23 Procedura dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego w związku z art. 76 i 166 RD

Stosowanie przepisu art. 76 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 generuje trzy przypadki:

  1. Zgłaszający ma obowiązek wpisania kodu „F44”, jeżeli wobec towaru wystąpią okoliczności przewidziane w art. 76 ust. 1 ww. rozporządzenia delegowanego, czyli:
    1. produkty przetworzone powstałe w ramach procedury uszlachetniania czynnego zostają przywiezione bezpośrednio lub pośrednio przez odpowiedniego posiadacza pozwolenia w okresie jednego roku od ich powrotnego wywozu;
    2. w chwili przyjęcia zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego towary podlegałyby środkowi polityki rolnej lub handlowej, tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu;
    3. zgodnie z art. 166 ww. rozporządzenia delegowanego nie było konieczne sprawdzenie warunków ekonomicznych.

Powyższe nie ma zastosowania, jeśli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego nie podlegają już tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji w chwili powstania długu celnego w odniesieniu do produktów przetworzonych (art. 76 ust. 2 ww. rozporządzenia delegowanego).

  1. Zgłaszający ma obowiązek wpisania kodu „F44”, jeżeli wobec towaru wystąpią okoliczności przewidziane w art. 76 ust. 2 rozporządzenia delegowanego, czyli jeżeli produkty przetworzone zostały uzyskane z towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, które w chwili przyjęcia pierwszego zgłoszenia celnego o objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego podlegałyby tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu, a dany przypadek nie jest objęty art. 167 ust. 1 lit. h), i), m) lub p) ww. rozporządzenia delegowanego.

Powyższe nie ma zastosowania jeśli towary objęte procedurą uszlachetniania czynnego nie podlegają już tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji w chwili powstania długu celnego w odniesieniu do produktów przetworzonych (art. 76 ust. 2 ww. rozporządzenia delegowanego).

  1. W odniesieniu do towarów zgłoszonych do procedury uszlachetniania czynnego nie później niż dnia 16 lipca 2021 r., jeżeli towary te są objęte pozwoleniem na stosowanie procedury uszlachetniania czynnego udzielonym przed dniem 16 lipca 2020 r. (a więc pozwoleniem udzielonym na podstawie postanowień art. 168 ust. 1 i art. 166 ust. 1 lit b w brzmieniu przed zmianą wprowadzoną rozporządzeniem delegowanym Komisji 2020/877 z dnia 3 kwietnia 2020 r.), nie ma zastosowania obowiązek wpisania kodu „F44”, jeżeli wobec takiego towaru wystąpią okoliczności przewidziane w art. 76 ust. 2 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446 (jest to przepis przejściowy dotyczący stosowania kodu „F44” wynikający z art. 76 ust. 4 ww. rozporządzenia delegowanego)

< poprzednia strona | następna strona >