6.24 Przypadki szczególne związane z procedurami specjalnymi - zasady wypełniania pól importowego zgłoszenia celnego wpływające na obliczenie należności celnych i podatkowych

Zasada podstawowa (ogólna) dotycząca kalkulacji wskazuje na jedną datę do kalkulacji, którą jest data właściwa dla wnioskowanej procedury (dla zakończenia procedury specjalnej dopuszczeniem do obrotu będzie to data nadania MRN zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu – np. 4051). Zasada ta odzwierciedla regulację zawartą w art. 85 UKC.

Wśród przypadków z grupy wyjątków (zakończenie procedury specjalnej uszlachetniania czynnego i procedury przetwarzania pod kontrolą celną oraz odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych) istnieją przypadki wymagające zastosowania dwóch dat do kalkulacji.

Opisane poniżej przypadki są uszczegółowieniem powyższych wyjątków poprzez wskazanie z jakiej daty należy stosować elementy kalkulacyjne dla należności celnych, a z jakiej elementy konieczne do obliczenia podatków importowych.

Reguły wstępne:

 1. Następstwo procedur. W przypadku gdy poprzednią procedurą była procedura składu celnego lub odprawy czasowej, bądź gdy towary zostały wyprowadzone z woc, odnoszący się do ww. procedur kod (odpowiednio: 71, 53, 78) powinien zostać użyty jedynie w przypadku, gdy towary nie były wcześniej objęte procedurą specjalną taką jak: uszlachetnianie czynne, uszlachetnianie bierne, przetwarzanie pod kontrolą celną (przykładowy przebieg: uszlachetnianie czynne (51) – skład celny (71) – dopuszczenie do obrotu (40), to w zgłoszeniu o dopuszczenie do obrotu w polu 37 należy wpisać kod 4051).
 2. Podatek akcyzowy i podatek VAT.
  1. Objęcie towaru procedurą specjalną

W zgłoszeniu celnym o objęcie procedurą uszlachetniania czynnego (51) i odprawy czasowej (53) zawsze wykazywany jest podatek akcyzowy (typ opłaty 1A1) i podatek VAT (typ opłaty B00) w celu ewentualnego zabezpieczenia obliczonych należności, z wyjątkiem odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych, dla której powstaje obowiązek podatkowy (ponieważ w tej procedurze, zgodnie z art. 77 ust. 1 lit. b UKC, powstaje dług celny, a obowiązek podatkowy związany jest z powstaniem długu celnego).

 1. Dopuszczenie do obrotu po procedurze specjalnej

W przypadku dopuszczenia towaru do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego lub odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych, elementy kalkulacyjne służące do określenia kwoty akcyzy z tytułu importu, takie jak rodzaj wyrobu akcyzowego (w tym kod CN wyrobu), stawka akcyzy oraz podstawa opodatkowania (w tym np. ilość wyrobu, wartość opałowa wyrobu), powinny być brane z dnia powstania obowiązku podatkowego z tytułu importu, tzn. z dnia zwolnienia z procedury celnej lub jej zakończenia i powstania długu celnego w związku z dopuszczeniem do obrotu, towaru przywiezionego, albo produktu przetworzonego. To oznacza określenie kwoty akcyzy nie od wyrobu akcyzowego pierwotnie przywiezionego, ale od towaru/wyrobu akcyzowego, produktu przetworzonego, według stawek akcyzy obowiązujących w dniu dopuszczenia do obrotu tego towaru/wyrobu akcyzowego.

Uwaga! Unijny kod uszczegóławiający procedurę dla przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszonego poboru akcyzy – F06, dla potrzeb kończenia procedur specjalnych, może być stosowany z kodami procedur 40, 42.

 1. Podstawa opodatkowania.

Zasadą jest, że do podstawy opodatkowania podatkiem akcyzowym i podatkiem VAT dolicza się odpowiednio: należne cło – dla akcyzy oraz należne cło i należny podatek akcyzowy – dla VAT.

W związku z tym, cło i podatek nie są należne, jeżeli np. jest zwolnienie celne lub podatkowe, jak również w przypadku procedury zawieszenia poboru akcyzy, dla której pobór podatku akcyzowego zostaje zawieszony (np. procedura 45, procedura 40/42 z kodem uszczegóławiającym F06), co wyraża się poprzez metodę płatności „Z” (dla zwolnień celnych) albo „L” dla innych przypadków, które są podawane dla poszczególnych typów opłat.

W opisie przypadków szczególnych wskazane zostały zasady związane z podstawą opłat podawaną w polu 47 zgłoszenia dla typów opłat B00 i 1A1, ale wyłącznie w odniesieniu do zwiększania podstawy opodatkowania o cło albo podatek akcyzowy. Nie zmienia to obowiązujących zasad doliczeń i odliczeń wynikających z zasad określonych w Instrukcji w opisie pola 44 w przypadku importu (np. doliczenia do podstawy B00 kwot podanych po kodach np. 070P, 071V).

 1. Typy opłat dla należności celnych. Podawany w przypadkach szczególnych typ opłaty A00 obejmuje również typy opłat A20 oraz 1P1. Jeżeli pojawia się typ opłaty 1P1, to zawsze wystąpi typ opłaty 1S1.
 2. Cło antydumpingowe i wyrównawcze:
  1. w zgłoszeniach o objęcie procedurami uszlachetniania czynnego i odprawy czasowej (kody procedur wnioskowanych - 51 i 53) są wykazywane – o ile występują dla danego CN - typy opłat A30, A35, A40, A45 i 1T1 – i dla tych typów opłat stosuje się metodę płatności „L” albo „D”, w zależności od tego, czy istnieje obowiązek złożenia zabezpieczenia dla A00, czy też nie, a także z uwzględnieniem zasad związanych z audytowaniem i zgłoszeniami uzupełniającymi (patrz: opis MP=L w polu 47 oraz przypadek szczególny 6.22),
  2. obowiązek wykazania i pobrania bądź zabezpieczenia ceł antydumpingowych i ceł wyrównawczych powstaje dopiero w zgłoszeniu do procedury dopuszczenia do obrotu – typy opłat A30, A35, A40, A45 i 1T1:
 • w przypadku gdy towary w dniu objęcia procedurą uszlachetniania czynnego podlegały środkom polityki handlowej lub rolnej, tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji należy podać kod uszczegóławiający procedurę F44 (art. 86 ust. 3 UKC) – kalkulacja dokonywana jest wówczas wg stawki celnej właściwej na dzień przyjęcia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu stanowiącego zakończenie procedury uszlachetniania czynnego;
 • brak kodu F44 w zgłoszeniu o dopuszczenie do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego oznacza, że w chwili objęcia procedurą uszlachetniania czynnego towary nie podlegały środkom polityki handlowej lub rolnej, tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającego z zawieszenia koncesji lub, że w odniesieniu do takich towarów zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 76 ust. 3 i ust 4 rozporządzenia delegowanego 2015/2446;
 • dla procedury odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych ww. kalkulacja ceł antydumpingowych i ceł wyrównawczych dokonywana jest wg stawki właściwej na dzień przyjęcia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu, a dla procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych kalkulacja ceł antydumpingowych i ceł wyrównawczych dokonywana jest wg stawki właściwej na dzień przyjęcia zgłoszenia do procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych.
 1. Kody uszczegóławiające procedurę celną.

W zgłoszeniu celnym w AIS zakłada się powielarność drugiej części pola 37 dla kodów uszczegóławiających procedurę (może wystąpić w jednej pozycji zgłoszenia kilka kodów uszczegóławiających procedurę).

Dla potrzeb kalkulacji stosowany jest przede wszystkim kod unijny F44 dla zakończenia procedury uszlachetniania czynnego:

F44 – dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych, w przypadku gdy kwotę należności celnych przywozowych oblicza się zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC

Oznacza to, że zawsze gdy podmiot będzie miał uprawnienie do zastosowania art. 86 ust. 3 UKC, to powinien podać kod F44, bez względu na to, czy są cła antydumpingowe lub wyrównawcze, czy też nie. Ale niezależnie od ww. uprawnień, zawsze musi podać kod F44, gdy przy objęciu procedurą uszlachetniania czynnego były cła antydumpingowe lub wyrównawcze i są one nadal w chwili powstania długu celnego w odniesieniu do produktów przetworzonych, z zastrzeżeniem sytuacji, o której mowa w art. 76 ust. 4 rozporządzenia delegowanego 2015/2446.

 1. Krajowe kody uszczegóławiające procedurę dla potrzeb kalkulacji należności podawane w drugiej części pola 37 zgłoszenia celnego w AIS:

2K2 – dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych (art. 77 ust. 1 lit. b UKC)

3K3 – zastosowanie elementów kalkulacyjnych z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej, o ile objęcie tą procedurą nastąpiło przed 1 maja 2016 r.

7K7 – dopuszczenie do obrotu towarów, z których powstał produkt przetworzony niebędący wyrobem akcyzowym uzyskany w procedurze uszlachetniania czynnego z towarów będących wyrobami akcyzowymi

8K8 – dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych będących wyrobami akcyzowymi, powstałych z jednego lub z wielu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (w tym wprowadzenie ich do składu podatkowego albo przemieszczenie ich w procedurze zawieszenia poboru akcyzy)

9K9 – dopuszczenie do obrotu towarów bezpośrednio po procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem z należności celnych albo składu celnego albo woc, ale pierwotną procedurą przed odprawą czasową, składem celnym albo woc była procedura uszlachetniania czynnego (nie ma zastosowanie kod uszczegóławiający procedurę F44)

1L1 – dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym towaru korzystającego ze zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na swoje szczególne przeznaczenie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 73 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

 1. Krajowe kody dodatkowe dla potrzeb kalkulacji należności podawane w polu 44 zgłoszenia celnego:

1PL10 – dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego po uszlachetnianiu czynnym z zastosowaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej dla zakończenia procedury uszlachetniania czynnego rozpoczętej w innym państwie członkowskim; po tym kodzie podaje się wartość samochodu z dnia objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu; kod podaje się tylko wtedy, gdy samochód osobowy był przedmiotem objęcia procedurą uszlachetniania czynnego

1PL12 – nowe zgłoszenie celne zawierające dane z unieważnionego zgłoszenia dla procedur innych niż zakończenie procedur specjalnych i innych niż zgłoszenie uzupełniające do wpisu do rejestru

1PL13 – nowe zgłoszenie celne zawierające dane z unieważnionego zgłoszenia dla zgłoszeń kończących procedury specjalne (nowe zgłoszenie z kodami procedur: 4051, 4054, 4091, 4092, 4251, 4254, 4291, 4292, 4551, 4554, 4591, 4592, 5151, 5154, 5351, 5354, 7151, 7154, 5141, 5341, 7141, 5191, 5192)

1PL14 – nowe zgłoszenie celne zawierające dane z unieważnionego zgłoszenia -unieważnienie zgłoszenia celnego złożonego w formie wpisu do rejestru ze zgłoszeniem uzupełniającym; po tym kodzie należy podać datę unieważnionego wpisu do rejestru

2DK8 – oświadczenie, że towary zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego spełniały warunki do korzystania z preferencji taryfowych obowiązujących w ramach kontyngentów taryfowych lub plafonów towarowych w dniu objęcia ich procedurą uszlachetniania czynnego, zgodnie z art. 74 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

Przypadki szczególne:

 1. Procedura dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego z zastosowaniem art. 86 ust. 3 UKC.
  1. Dopuszczenie do obrotu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, innych niż wyroby akcyzowe, podlegające należnościom celnym, podatkowi akcyzowemu (samochody osobowe) i podatkowi VAT

Pole 22 – waluta z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 23 – kurs waluty z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 33 – kod towaru z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 37 – 4051 albo 4054 albo 4251 albo 4254; w drugiej części pola 37 kod F44

Pole 42 – wartość pozycji z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 44 – dla procedur 4054 i 4254 podaje się kod dodatkowy 1PL10, ale tylko wtedy, gdy samochód osobowy był przedmiotem objęcia procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 47:

A00 – stawka celna z dnia objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu

1A1 – tylko dla samochodów osobowych – podstawa opodatkowania, czyli wartość celna powiększona o należne cło;

dla kodów 4051 i 4251 wartość celna i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą uszlachetniania czynnego, natomiast stawka akcyzy z dnia dopuszczenia do obrotu;

dla kodów 4054 i 4254 wartość celna i stawka akcyzy z dnia dopuszczenia do obrotu;

B00 – podstawa opodatkowania, czyli wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy, przy czym wartość towaru i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą uszlachetniania czynnego, natomiast stawka VAT z dnia objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.

Kod informacji dodatkowej

1PL10 – dopuszczenie do obrotu samochodu osobowego po uszlachetnianiu czynnym z zastosowaniem dostawy wewnątrzwspólnotowej dla zakończenia procedury uszlachetniania czynnego rozpoczętej w innym państwie członkowskim; po tym kodzie podaje się wartość samochodu z dnia objęcia go procedurą dopuszczenia do obrotu;

kod podaje się tylko wtedy, gdy samochód osobowy był przedmiotem objęcia procedurą uszlachetniania czynnego.

 1. Wyroby akcyzowe (podlegające należnościom celnym, podatkowi VAT i podatkowi akcyzowemu:
  1. Dopuszczenie do obrotu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego (z kodem F44), które w wyniku przetworzenia stały się wyrobami akcyzowymi

Pole 22 – waluta w PLN

Pole 23 – nie wypełnia się

Pole 33 – kod towaru właściwy dla wyrobu akcyzowego z dnia dopuszczenia go do obrotu

Pole 37 – 4051 albo 4054 albo 4251 albo 4254 (dla tych kodów może wystąpić F06) albo 4551 albo 4554; w drugiej części pola 37 zawsze kod 8K8 oraz kod F44

Pole 40 - dla procedury 51 albo 54 przy typach zgłoszeń A, B, C, D, E, F, i Z należy podać MRN (wyjątkiem jest typ X i Y, czyli zgłoszenie uzupełniające dla zgłoszenia uproszczonego z pozwoleniem lub bez). Powyższy MRN należy podać w każdym zgłoszeniu o dopuszczenie do obrotu (czyli w typie A, B, C, D, E, F, X, Y i Z).

Pole 42 – wartość pozycji z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego (zsumowana wartość celna w PLN właściwa dla poszczególnych towarów przywożonych/surowców z zastosowaniem kursów walut na dzień/dni obejmowania towarów procedurą uszlachetniania czynnego)

Pole 47:

A00 – w kolumnie „Podstawa opłaty” podaje się zsumowaną wartość celną obliczoną dla towarów przywiezionych, które weszły w skład wyrobu akcyzowego obliczoną według kodu CN z dnia objęcia tych towarów procedurą uszlachetniania czynnego, ale według stawki celnej z dnia objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu;

w kolumnie „Stawka” nie podaje się stawki celnej (pole pozostaje puste);

w kolumnie „Kwota” podaje się zsumowaną kwotę cła obliczoną dla towarów przywiezionych, które weszły w skład wyrobu akcyzowego obliczoną według stawki/stawek celnych z dnia objęcia tych towarów procedurą dopuszczenia do obrotu;

1A1 – stawka akcyzy z dnia objęcia wyrobu akcyzowego, czyli produktu przetworzonego procedurą dopuszczenia do obrotu;

B00 – w kolumnie „Podstawa opłaty” podaje się podstawę opodatkowania jako zsumowaną wartość celną obliczoną dla towarów przywiezionych, które weszły w skład wyrobu akcyzowego, powiększoną o podatek akcyzowy; (wartość celna i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą uszlachetniania czynnego);

w kolumnie „Stawka” nie podaje się stawki podatkowej (pole pozostaje puste);

w kolumnie „Kwota” podaje się zsumowaną kwotę podatku VAT obliczoną dla towarów przywiezionych, które weszły w skład wyrobu akcyzowego obliczoną według stawki/stawek podatkowych z dnia objęcia tych towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.

Nowy kod uszczegóławiający procedurę:

8K8 – dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych będących wyrobami akcyzowymi, powstałych z jednego lub z wielu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego lub procedurą przetwarzania pod kontrolą celną (w tym wprowadzenie ich do składu podatkowego albo przemieszczenie ich w procedurze zawieszenia poboru akcyzy)

 1. dopuszczenie do obrotu towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego, z których powstał produkt przetworzony niebędący wyrobem akcyzowym uzyskany w procedurze uszlachetniania czynnego z towarów będących wyrobami akcyzowymi (z kodem F44)

Pole 22 – waluta z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 23 – kurs waluty z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 33 – kod towaru z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 37 – 4051 albo 4054 albo 4251 albo 4254; w drugiej części pola 37 zawsze kod F44 oraz kod 7K7

Pole 42 – wartość pozycji z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 47:

A00 – stawka celna z dnia objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu

1A1 – nie podaje się tego typu opłaty

B00 – podstawa opodatkowania, czyli wartość celna powiększona o należne cło, przy czym wartość celna i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą uszlachetniania czynnego, natomiast stawka VAT z dnia objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu. Podstawa opodatkowania podatkiem VAT nie jest powiększana o podatek akcyzowy.

Nowy kod uszczegóławiający procedurę:

7K7 – dopuszczenie do obrotu towarów, z których powstał produkt przetworzony niebędący wyrobem akcyzowym uzyskany w procedurze uszlachetniania czynnego z towarów będących wyrobami akcyzowymi

 1. Dopuszczenie do obrotu towaru objętego pierwotnie uszlachetnianiem czynnym, ale dopuszczenie do obrotu następuje bezpośrednio po procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych albo składowania celnego albo woc – z zastosowaniem elementów kalkulacyjnych właściwych dla towarów z dnia przyjęcia zgłoszenia do procedury uszlachetniania czynnego (art. 86 ust. 3 UKC)

Przypadek dotyczy następstwa procedur np. uszlachetnianie czynne – składowanie celne – dopuszczenie do obrotu albo uszlachetnianie czynne – odprawa czasowa z całkowitym zwolnieniem od należności celnych – dopuszczenie do obrotu.

Dopuszczenie do obrotu bezpośrednio po procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych albo składu celnego albo woc - zasady wypełniania zgłoszenia celnego jak dla dopuszczenia do obrotu po uszlachetnianiu czynnym, z odpowiednim uwzględnieniem zasad stosowania elementów kalkulacyjnych przewidzianych dla poszczególnych przypadków opisanych w pkt 1 (procedura dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego), z tym że w polu 37 należy podać kod uszczegóławiający 9K9 oraz F44.

Uwaga! Należy pamiętać, że w tych przypadkach w polu 37 pomija się kod poprzedniej procedury (odpowiednio: 53, 71, 78) ponieważ towary były wcześniej objęte uszlachetnianiem czynnym (51) – w polu 37 należy wpisać np. kod 4051.

Atrybut „DataDoKalkulacji1” – zgłaszający powinien wpisać datę objęcia procedurą uszlachetniania czynnego.

Nowy kod uszczegóławiający procedurę:

9K9 – dopuszczenie do obrotu towarów bezpośrednio po procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych albo składu celnego albo woc, ale pierwotną procedurą przed odprawą czasową, składem celnym albo woc była procedura uszlachetniania czynnego.

 1. Dopuszczenie do obrotu towaru objętego pierwotnie uszlachetnianiem czynnym, który na etapie pośrednim był objęty procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych

Przypadek dotyczy następstwa procedur np. uszlachetnianie czynne – odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem z należności celnych – dopuszczenie do obrotu.

W polu 37 pomija się kod poprzedniej procedury – 53, ponieważ towary były wcześniej objęte uszlachetnianiem czynnym (51). W polu 37 należy wpisać kod 4051.

Jednakże, zawsze gdy dopuszczenie do obrotu było poprzedzone procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych zastosowanie mają elementy kalkulacyjne właściwe dla towarów z dnia przyjęcia zgłoszenia do procedury odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych (ponieważ w tym momencie powstał dług celny).

Pole 22 – waluta z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 23 – kurs waluty z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 33 – kod towaru z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 37 – 4053 albo 4051 – wraz z kodem 2K2

Nie można podać kodu uszczegółowiającego F44 (dla stosowania elementów kalkulacyjnych z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego).

Pole 42 – wartość pozycji z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 47:

A00 – stawka celna z dnia objęcia procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych

1A1 – nie wypełnia się

B00 – nie wypełnia się

Podatek VAT i podatek akcyzowy zostały zapłacone na podstawie zgłoszenia celnego obejmującego towar procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem od należności celnych. Również w innych polach nie należy podawać danych/kodów odnoszących się do podatków, np. w polu 44 kody 074A, 071V.

Nowy kod uszczegóławiający procedurę:

2K2 – dopuszczenie do obrotu towarów uprzednio objętych procedurą odprawy czasowej z częściowym zwolnieniem z należności celnych przywozowych (art. 77 ust. 1 lit. b UKC)

 1. Dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym produktu przetworzonego korzystającego ze zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na swoje szczególne przeznaczenie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 73 RD

Pole 22 – waluta z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 23 – kurs waluty z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 33 – kod towaru z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 37 – 4051 albo 4054 albo 4251 albo 4254 (dla tych kodów może wystąpić F06) albo 4551 albo 4554; w drugiej części pola 37 zawsze kod 1L1 i F44

Pole 42 – wartość z dnia objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 47:

A00 – stawka celna z dnia objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu

1A1 – podstawa opodatkowania dla samochodów osobowych, to wartość celna powiększona o należne cło – wartość celna i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą uszlachetniania czynnego (podatek akcyzowy jest obliczany dla samochodu osobowego tylko wtedy, gdy samochód osobowy był jednocześnie przedmiotem objęcia procedurą uszlachetniania czynnego); stawka akcyzy z dnia dopuszczenia do obrotu

B00 – podstawa opodatkowania, czyli wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy, przy czym wartość towaru i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą uszlachetniania czynnego, natomiast stawka VAT z dnia objęcia towaru procedurą dopuszczenia do obrotu.

Nowy kod uszczegóławiający procedurę:

1L1 – dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym towaru korzystającego ze zwolnienia z cła lub obniżonej stawki celnej ze względu na swoje szczególne przeznaczenie, zgodnie z warunkami określonymi w art. 73 RD (zastosowanie tego kodu oznacza, że zgłaszający deklaruje spełnienie warunków o których mowa w art. 73 ust. 2 RD)

 1. Dopuszczenie do obrotu po uszlachetnianiu czynnym z uwzględnieniem kontyngentów (art. 74 RD)

Pole 22 – waluta z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 23 – kurs waluty z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 33 – kod towaru z dnia objęcia towarów procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 37 – 4051 albo 4054 albo 4251 albo 4254 (dla tych kodów może wystąpić F06) albo 4551 albo 4554 oraz zawsze F44

Pole 39 – nr kontyngentu

Pole 42 – wartość z dnia objęcia towaru procedurą uszlachetniania czynnego

Pole 44 – kod 2DK8

Pole 47:

A00 – stawka celna z dnia złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu

1A1 – stawka akcyzowa z dnia dopuszczenia do obrotu

B00 – podstawa opodatkowania, czyli wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy (nie powiększa się podstawy opodatkowania o podatek akcyzowy dla procedury 45 i procedur z kodem F06), przy czym wartość celna i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, stawka VAT z dnia objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu.

Uwaga! W przypadku wyrobów akcyzowych należy odpowiednio uwzględnić zasady stosowania elementów kalkulacyjnych przewidzianych dla przypadków opisanych w pkt I.2.

Nowy kod dokumentu:

2DK8 – oświadczenie, że towary zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu po procedurze uszlachetniania czynnego spełniały warunki do objęcia preferencyjnym traktowaniem taryfowym w ramach kontyngentów taryfowych lub plafonów taryfowych w dniu objęcia ich procedurą uszlachetniania czynnego, zgodnie z art. 74 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

 1. Dopuszczenie do obrotu, po procedurze uszlachetniania czynnego, produktów przetworzonych, powstałych z towarów nieunijnych objętych procedurą uszlachetniania czynnego, z zastosowaniem art. 85 ust. 1 UKC

Ponieważ przedmiotem zgłoszenia celnego są produkty przetworzone, to pola zgłoszenia celnego odnoszą się do produktów przetworzonych i wypełniane są na zasadach ogólnych.

Należności przywozowe obliczane są od wartości celnej produktów przetworzonych powstałych w ramach procedury uszlachetniania czynnego, w chwili powstania w stosunku do nich długu celnego (dopuszczenia do obrotu produktów przetworzonych).

Do celów określenia wartości celnej produktów przetworzonych należy stosować standardowe zasady zawarte w art. 70-74 UKC.

 

 1. Dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych powstałych z towarów nieunijnych objętych procedurą uszlachetniania czynnego, gdy produkty przetworzone są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży.

Przykład:

Do Polski z kraju trzeciego przywieziono w ramach procedury uszlachetniania czynnego drewniane szkielety krzeseł w celu zamontowania w nich unijnych obić. Gotowe krzesła są sprzedawane kupującym/odbiorcom w UE (wystawiane są faktury kupna-sprzedaży), a następnie zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu. Ustalenie wartości celnej następuje na podstawie art. 70 UKC.

Pole 22 – waluta i ogólna wartość faktury

W pierwszej części pola podać należy symbol waluty, w której została sporządzona faktura odnosząca się do transakcji kupna/sprzedaży produktu przetworzonego.

W drugiej części pola (fakultatywnie) należy wpisać cenę ujętą na fakturze odnoszącej się do transakcji kupna/sprzedaży produktu przetworzonego.

Pole 23 – kurs waluty

Stosuje się kurs waluty z dnia przyjęcia zgłoszenia do dopuszczenia do obrotu produktu przetworzonego.

Pole 31 – opis towaru

Należy podać opis produktu przetworzonego powstałego w ramach procedury uszlachetniania czynnego.

Pole 33 – kod towaru

Należy podać kod produktu przetworzonego powstałego w ramach procedury uszlachetniania czynnego.

Pole 34 – kod kraju pochodzenia

Kod kraju pochodzenia należy podać zgodnie z zasadami określania pochodzenia towarów przewidzianymi w art. 60 i 64 UKC.

Pole 36 – preferencje

Należy podać kod preferencji zaczynający się cyfrą „1” (pochodzenie niepreferencyjne art. 60 UKC).

W niektórych przypadkach możliwe jest podanie kodu preferencji zaczynającego się cyframi „2” lub „3” (art. 64 UKC). Dotyczy to sytuacji, gdy towary nieunijne posiadające status preferencyjnego pochodzenia w ramach preferencyjnego porozumienia między UE a państwami trzecimi objęte są procedurą uszlachetniania czynnego, to produkty przetworzone uzyskane z tych towarów uznaje się przy dopuszczaniu ich do obrotu za mające ten sam status preferencyjnego pochodzenia jak towary, z których zostały uzyskane.

Przykład:

Przetwarzaniu podlegały wyłącznie nieunijne towary posiadające norweskie preferencyjne pochodzenie w ramach umowy o wolnym handlu UE-Norwegia. Produkt przetworzony będzie posiadał norweskie preferencyjne pochodzenie, a dowód pochodzenia wystawiony lub sporządzony dla towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dowód pochodzenia wystawiony lub sporządzony dla produktów przetworzonych. Zastosowanie będzie miała tutaj preferencyjna stawka celna z tytułu pochodzenia produktu z Norwegii (kod preferencji zaczynający się cyfrą „3”).

Powyższe założenie odnośnie statusu pochodzenia produktu przetworzonego nie ma jednak zastosowania, gdy przetwarzanie obejmuje również inne towary nieunijne, w tym towary posiadające status preferencyjnego pochodzenia w ramach innego porozumienia preferencyjnego.

Przykład:

Przetworzeniu podlegały nieunijne towary posiadające norweskie i kanadyjskie preferencyjne pochodzenie w ramach umów o wolnym handlu pomiędzy UE i odpowiednio Norwegią oraz Kanadą. Produkt przetworzony nie posiada wówczas żadnego preferencyjnego pochodzenia i zastosowanie ma kod preferencji zaczynający się cyfrą „1”, a jego niepreferencyjne pochodzenie ustala się zgodnie z art. 60 UKC.

Przykład:

Przetworzeniu podlegały nieunijne towary posiadające kanadyjskie preferencyjne pochodzenie w ramach umowy o wolnym handlu UE-Kanada oraz towary posiadające tylko niepreferencyjne pochodzenie, np. z USA. Produkt przetworzony nie posiada wówczas żadnego preferencyjnego pochodzenia i zastosowanie ma kod preferencji zaczynający się cyfrą „1”, a jego niepreferencyjne pochodzenie ustala się zgodnie z art. 60 UKC.

Takie założenie nie ma także zastosowania gdy przetworzone produkty zostały uzyskane z towarów ekwiwalentnych, o których mowa w art. 223 UKC, jak i w przypadku gdy organy celne zezwoliły na czasowy powrotny wywóz towarów w celu dalszego przetwarzania zgodnie z art. 258 UKC. Produkty przetworzone nie posiadają wówczas żadnego preferencyjnego pochodzenia i zastosowanie ma kod preferencji zaczynający się cyfrą „1”, a ich niepreferencyjne pochodzenie ustala się zgodnie z art. 60 UKC.

Pole 42 – wartość pozycji

Należy podać, odnoszącą się do danej pozycji, część ceny, o której mowa w opisie do drugiej części Pola 22, niezależnie od tego czy pole 22 zostało wypełnione czy nie.

Pole 43 – kod metody wartościowania

Należy wpisać kod 1 oznaczający zastosowanie art. 70 UKC - metoda wartości transakcyjnej.

Pole 44 – dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

Należy wpisać, przy pomocy odpowiednich kodów dla doliczeń i odliczeń, wartości o które powinna być skorygowana wartość z pola 42 w celu ustalenia wartości celnej produktu przetworzonego.

Pole 47

A00:

 • podstawa opłaty – wartość celna produktu przetworzonego określona na podstawie wartości z pola 42. Aby prawidłowo ustalić wartość celną najpierw należy określić cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towar (art. 70 UKC) na podstawie faktury odnoszącej się do transakcji kupna-sprzedaży produktu przetworzonego. Następnie ustalić, czy cena ta zawiera wszystkie elementy, które powinny stanowić element wartości celnej (art. 71 UKC), ewentualnie również elementy, które po spełnieniu określonych warunków nie wchodzą w skład wartości celnej (art. 72 UKC).
 • stawka celna z dnia objęcia produktu przetworzonego procedurą dopuszczenia do obrotu,

A1A:

 • podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym:

1) wartość celna produktu przetworzonego będącego samochodem osobowym powiększona o należne cło

Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli elementy te nie zostały do niej włączone, a już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu osobowego.

W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego, albo

2) ilość produktu przetworzonego będącego wyrobem akcyzowym, w jednostce miary właściwej dla danego rodzaju wyrobu akcyzowego

 • stawka podatku akcyzowego z dnia objęcia produktu przetworzonego procedurą dopuszczenia do obrotu.

B00:

 • podstawa opodatkowania podatkiem VAT: wartość celna produktu przetworzonego określona na podstawie wartości z pola 42, z uwzględnieniem doliczeń i odliczeń wynikających z zasad określonych w Instrukcji w opisie Pola 44 w przypadku importu, powiększona o należne cło, a w przypadku gdy produkt przetworzony jest samochodem osobowym również o podatek akcyzowy,
 • stawka podatku VAT z dnia objęcia produktu przetworzonego procedurą dopuszczenia do obrotu.

 

 1. Dopuszczenie do obrotu produktów przetworzonych powstałych z towarów nieunijnych objętych procedurą uszlachetniania czynnego, gdy produkty przetworzone nie są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży

Przykład:

Do Polski z kraju trzeciego przywieziono w ramach procedury uszlachetniania czynnego drewniane szkielety krzeseł w celu zamontowania w nich unijnych obić. Gotowe krzesła są zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu. Zgłoszenie nie jest poprzedzone transakcją kupna/sprzedaży. Ustalenie wartości celnej następuje na podstawie art. 74 ust. 3 UKC.

Pole 22 – waluta i ogólna wartość faktury

W pierwszej części pola podać należy symbol waluty PLN.

Drugą część pola można pozostawić niewypełnioną, albo podać sumę wartości podanych w polach 42 na pozycjach towarowych.

Pole 23 – kurs waluty

Pola tego nie wypełnia się, ponieważ w tym przypadku stosuje się PLN.

Pole 31 – opis towaru

Należy podać opis produktu przetworzonego powstałego w ramach procedury uszlachetniania czynnego.

Pole 33 – kod towaru

Należy podać kod produktu przetworzonego powstałego w ramach procedury uszlachetniania czynnego.

Pole 34 – kod kraju pochodzenia

Kod kraju pochodzenia należy podać zgodnie z zasadami określania pochodzenia towarów przewidzianymi w art. 60 i 64 UKC.

Pole 36 – preferencje

Należy podać kod preferencji zaczynający się cyfrą „1” (pochodzenie niepreferencyjne art. 60 UKC).

W niektórych przypadkach możliwe jest podanie kodu preferencji zaczynającego się cyframi „2” lub „3” (art. 64 UKC). Dotyczy to sytuacji, gdy towary nieunijne posiadające status preferencyjnego pochodzenia w ramach preferencyjnego porozumienia między UE a państwami trzecimi objęte są procedurą uszlachetniania czynnego, to produkty przetworzone uzyskane z tych towarów uznaje się przy dopuszczaniu ich do obrotu za mające ten sam status preferencyjnego pochodzenia jak towary, z których zostały uzyskane.

Przykład:

Przetwarzaniu podlegały wyłącznie nieunijne towary posiadające norweskie preferencyjne pochodzenie w ramach umowy o wolnym handlu UE-Norwegia. Produkt przetworzony będzie posiadał norweskie preferencyjne pochodzenie, a dowód pochodzenia wystawiony lub sporządzony dla towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego uznaje się za dowód pochodzenia wystawiony lub sporządzony dla produktów przetworzonych. Zastosowanie będzie miała tutaj preferencyjna stawka celna z tytułu pochodzenia produktu z Norwegii (kod preferencji zaczynający się cyfrą „3”).

Powyższe założenie odnośnie statusu pochodzenia produktu przetworzonego nie ma jednak zastosowania, gdy przetwarzanie obejmuje również inne towary nieunijne, w tym towary posiadające status preferencyjnego pochodzenia w ramach innego porozumienia preferencyjnego.

Przykład:

Przetworzeniu podlegały nieunijne towary posiadające norweskie i kanadyjskie preferencyjne pochodzenie w ramach umów o wolnym handlu pomiędzy UE i odpowiednio Norwegią oraz Kanadą. Produkt przetworzony nie posiada wówczas żadnego preferencyjnego pochodzenia i zastosowanie ma kod preferencji zaczynający się cyfrą „1”, a jego niepreferencyjne pochodzenie ustala się zgodnie z art.60 UKC.

Przykład:

Przetworzeniu podlegały nieunijne towary posiadające kanadyjskie preferencyjne pochodzenie w ramach umowy o wolnym handlu UE-Kanada oraz towary posiadające tylko niepreferencyjne pochodzenie, np. z USA. Produkt przetworzony nie posiada wówczas żadnego preferencyjnego pochodzenia i zastosowanie ma kod preferencji zaczynający się cyfrą „1”, a jego niepreferencyjne pochodzenie ustala się zgodnie z art. 60 UKC.

Takie założenie nie ma także zastosowania gdy przetworzone produkty zostały uzyskane z towarów ekwiwalentnych, o których mowa w art. 223 UKC, jak i w przypadku gdy organy celne zezwoliły na czasowy powrotny wywóz towarów w celu dalszego przetwarzania zgodnie z art. 258 UKC. Produkty przetworzone nie posiadają wówczas żadnego preferencyjnego pochodzenia i zastosowanie ma kod preferencji zaczynający się cyfrą „1”, a ich niepreferencyjne pochodzenie ustala się zgodnie z art. 60 UKC.

Pole 42 – wartość pozycji

W tej części pola należy wpisać wartość produktu przetworzonego stanowiącą sumę wszystkich kosztów poniesionych w związku z jego wytworzeniem (np. wartość materiałów unijnych i nieunijnych użytych do wytworzenia produktu przetworzonego, koszty procesów zastosowanych przy wytworzeniu towaru przetworzonego, koszty robocizny itp.) po ich uprzednim przeliczeniu na PLN po kursie z dnia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu.

Pole 43 – kod metody wartościowania

Należy wpisać kod 6 oznaczający zastosowanie art. 74 ust. 3 UKC - wartość ustalana na podstawie dostępnych danych („fall-back” – metoda ostatniej szansy).

Pole 44 – dodatkowe informacje/załączone dokumenty/świadectwa i pozwolenia

W tym przypadku nie ma możliwości zastosowania w zgłoszeniu celnym kodów właściwych dla doliczeń i odliczeń o które powinna być skorygowana wartość z pola 42 zgłoszenia celnego.

Pole 47

A00:

 • podstawa opłaty – wartość celna produktu przetworzonego określona na podstawie wartości z pola 42,
 • stawka celna z dnia objęcia produktu przetworzonego procedurą dopuszczenia do obrotu,

A1A:

 • podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym:

1) wartość celna produktu przetworzonego będącego samochodem osobowym powiększona o należne cło

Podstawa opodatkowania podatkiem akcyzowym importu samochodu osobowego obejmuje również prowizję oraz koszty transportu i ubezpieczenia, jeżeli elementy te nie zostały do niej włączone, a już poniesione do pierwszego miejsca przeznaczenia na terytorium kraju. Przez pierwsze miejsce przeznaczenia rozumie się miejsce wymienione w dokumencie przewozowym lub innym dokumencie, na podstawie którego towary są importowane.

Do podstawy opodatkowania dolicza się określone w odrębnych przepisach opłaty oraz inne należności, jeżeli organy celne mają obowiązek pobierać te należności z tytułu importu samochodu osobowego.

W przypadku samochodów osobowych typu ambulans do podstawy opodatkowania nie wlicza się kwot stanowiących wartość specjalistycznego wyposażenia medycznego, albo

2) ilość produktu przetworzonego będącego wyrobem akcyzowym, w jednostce miary właściwej dla danego rodzaju wyrobu akcyzowego

 • stawka podatku akcyzowego z dnia objęcia produktu przetworzonego procedurą dopuszczenia do obrotu.

B00:

 • podstawa opodatkowania podatkiem VAT: wartość celna produktu przetworzonego określona na podstawie wartości z pola 42 powiększona o należne cło, a w przypadku gdy produkt przetworzony jest samochodem osobowym również o podatek akcyzowy,
 • stawka podatku VAT z dnia objęcia produktu przetworzonego procedurą dopuszczenia do obrotu.
 1. Procedury specjalne (uszlachetnianie czynne, odprawa czasowa, składowanie celne) po uszlachetnianiu czynnym

Należności są kalkulowane zgodnie z regułami mającymi zastosowanie do wnioskowanej (nowej) procedury celnej:

Pole 22 – waluta – PLN

Pole 23 – kurs waluty nie wypełnia się

Pole 33 – kod CN właściwy dla produktu przetworzonego z dnia przyjęcia zgłoszenia do wnioskowanej procedury, czyli do uszlachetniania czynnego (drugiego) albo procedury odprawy czasowej albo składowania celnego

Pole 35 i 38 – masa właściwa dla produktu przetworzonego

Pole 37 – odpowiednie zestawienie kodów 5151, 5154, 5351, 5354, 7151, 7154,

Pole 42 – wartość pozycji właściwa dla produktu przetworzonego na dzień objęcia wnioskowaną procedurą ustalana na podstawie dostępnych dokumentów

Pole 47 (dla procedur wnioskowanych 51 i 53):

A00 – stawka celna z dnia wnioskowanej procedury

1A1 – stawka akcyzy z dnia wnioskowanej procedury

B00 – stawka VAT z dnia wnioskowanej procedury

Dług celny nie powstaje, w związku z tym należności są obliczane dla potrzeb złożenia zabezpieczenia, jeżeli jest wymagane.

Uwaga! W przypadku objęcia towaru procedurą składu celnego nie wypełnia się pól 42 i 47 – nie ma kalkulacji należności.

 1. Procedura dopuszczenia do obrotu po procedurze odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych.

Zasadą jest, że dług celny określa się na podstawie elementów kalkulacyjnych właściwych dla towarów z chwili objęcia ich procedurą dopuszczenia do obrotu.

Wyjątek: dla towarów objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przed dniem 1 maja 2016 r.

Dopuszczenie do obrotu towarów podlegających należnościom celnym, podatkowi akcyzowemu i podatkowi VAT objętych procedurą odprawy czasowej z całkowitym zwolnieniem od należności celnych przed dniem 1 maja 2016 r. (art. 349 ust. 2 pkt b RW):

Pole 22 – waluta z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 23 – kurs waluty z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 33 – kod towaru z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 37 – 4053 albo 4253 (dla tych kodów może wystąpić F06) albo 4553 oraz zawsze kod uszczegóławiający procedurę 3K3

Pole 42 – wartość pozycji z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

Pole 47:

A00 – stawka celna z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej

1A1 – stawka akcyzy z dnia objęcia procedurą dopuszczenia do obrotu (podstawa opodatkowania samochodów osobowych to wartość celna powiększona o należne cło – wartość celna i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą odprawy czasowej)

B00 – podstawa opodatkowania to wartość celna powiększona o należne cło (wartość towaru i kurs waluty tak jak dla obliczenia wartości celnej dla cła, czyli z dnia objęcia procedurą odprawy czasowej) i podatek akcyzowy, natomiast stawka VAT z dnia objęcia towarów procedurą dopuszczenia do obrotu;

Kod uszczegóławiający procedurę

3K3 – zastosowanie elementów kalkulacyjnych z dnia objęcia towarów procedurą odprawy czasowej, o ile objęcie tą procedurą nastąpiło przed 1 maja 2016 r.

 1. Zabezpieczenie potencjalnego długu celnego w procedurze końcowego przeznaczenia
  1. Zabezpieczenie kwoty potencjalnego długu celnego na zgłoszeniu celnym – zabezpieczenie transakcyjne.

W przypadku, gdy w pozwoleniu na procedurę końcowego przeznaczenia (end-use) zostało wskazane, że kwota potencjalnego długu podlega zabezpieczeniu transakcyjnemu (identyfikacja w GRN – 10. znak to litera „S”), a nie audytowaniu (identyfikacja w GRN – 10. znak to litera „A”), to w zgłoszeniu celnym o objęcie towaru tą procedurą należy podać kod 4PL15 wraz z kwotą potencjalnego długu celnego.

Kod 4PL15 należy podać zawsze, gdy zgłoszenie jest wnioskiem o wydanie pozwolenia na procedurę końcowego przeznaczenia (kod informacji dodatkowej 00100).

W przypadku złożenia zgłoszenia do systemu AIS/IMPORT, do składającego zgłoszenie zostanie wysłany komunikat ZC284 (PODZ) z prośbą o podanie danych dotyczących zabezpieczenia dla potrzeb zabezpieczenia kwoty potencjalnego długu w systemach celnych. W odpowiedzi składający zgłoszenie powinien wysłać komunikat ZC285 z danymi dotyczącymi zabezpieczenia dla kwoty podanej w ZC215 po kodzie 4PL15. W tym przypadku w komunikacie ZC285 nie można zaznaczać opcji „natychmiastowego powiadomienia o długu”, ponieważ za pomocą funkcjonalności PODZ zabezpieczany jest wyłącznie potencjalny dług w procedurze końcowego przeznaczenia, który staje się należny, jeżeli wystąpi naruszenie warunków procedury. Zabezpieczenie takie powinno być dostępne przez cały okres trwania procedury tj. od momentu objęcia towarów procedurą do prawidłowego jej rozliczenia.

Uwaga: Zakazane jest podawanie kwoty potencjalnego długu celnego w Polu 47 – Obliczanie opłat (w AIS/IMPORT jest to element /Towar/Oplata).

 1. Brak zabezpieczenia kwoty potencjalnego długu celnego na zgłoszeniu celnym – zabezpieczenie audytowane.

W przypadku, gdy w pozwoleniu na procedurę końcowego przeznaczenia zostało wskazane, że kwota potencjalnego długu podlega audytowaniu (identyfikacja w GRN – 10. znak to litera „A”), to w zgłoszeniu celnym o objęcie towaru tą procedurą nie należy podawać kodu 4PL15, ani w żaden inny sposób wykazywać kwoty potencjalnego długu celnego w zgłoszeniu o objęcie towaru ta procedurą. W przypadku zabezpieczenia monitorowanego w drodze audytu komunikaty, ZC284 i ZC285 (PODZ) nie będą miały zastosowania.

< poprzednia strona | następna strona >