4.1 Uwagi ogólne

Poniżej podane zostały kody i symbole, których użycie jest niezbędne przy wypełnianiu zgłoszenia celnego.

W przypadku formalności tranzytowych dokonywanych przy zastosowaniu wymiany komunikatów elektronicznych w systemie NCTS2, zasady przedstawione w Części IV Instrukcji znajdują także zastosowanie, chyba że postanowienia zawarte w Dodatku C2 Załącznika 9 przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 stanowią inaczej.

W niektórych przypadkach zostały określone wymagania odnośnie rodzaju i długości wpisywanych danych. Wymagania te zostały podane w opisie kodowym poszczególnych pól. I tak:

(a) – kod literowy,

(n) – kod numeryczny (cyfrowy),

(an) – kod literowo-numeryczny.

Cyfra użyta w powyższych oznaczeniach wskazuje na długość wpisywanych danych.

(a2) – 2-znakowy kod literowy np. EU,

(an5) – 5-znakowy kod literowo-numeryczny np. 12R23

Użyte w oznaczeniu dwie kropki przed wskazaniem długości wpisu wskazują, iż długość wpisu nie jest jednoznacznie określona, lecz ilość znaków nie może być większa niż we wskazaniu długości.

(n..6) – maximum 6 cyfr,

(an..23) – na wpis w polu składają się maximum 23 litery i cyfry.

Uwaga! Określenie „umawiające się strony Konwencji o uproszczeniu formalności w obrocie towarowym” w tej części Instrukcji, odnosi się do następujących państw: Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Liechtenstein, Turcja, Macedonia Północna, Serbia oraz Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Ukraina.