6.8 Obrót pocztowy

Podobnie jak dotychczas, tak i na gruncie nowego unijnego prawa celnego, przepisy dotyczące operatora pocztowego oraz przesyłek pocztowych, będą stosowane w przypadku realizowania obrotu pocztowego przez operatora wyznaczonego do świadczenia międzynarodowych usług regulowanych przepisami Światowej Konwencji Pocztowej. W Polsce takim operatorem jest operator wyznaczony w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe. W związku z tym, poniższe wyjaśnienia odnoszą się do sytuacji, gdy przywóz lub wywóz przesyłek pocztowych dokonywany jest przez Pocztę Polską S.A., która pełni rolę operatora wyznaczonego w rozumieniu ww. ustawy.

Poniżej ogólne zaprezentowanie sytuacji prawnej w obszarze związanym z przedstawianiem towarów i dokonywaniem zgłoszeń w obrocie pocztowym, z uwzględnieniem założeń okresu przejściowego, jak również krajowych rozwiązań legislacyjnych.

Zasady wypełniania zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu dokonywanych przez operatora wyznaczonego Pocztę Polską S.A. w odniesieniu do przesyłki, która zawiera towary o łącznej wartości wszystkich pozycji zgłoszenia powyżej równowartości 150 EUR do równowartości 1000 EUR

Niniejszy punkt odnosi się wyłącznie do obrotu pocztowego realizowanego przez operatora wyznaczonego, działającego w oparciu o regulacje Światowego Związku Pocztowego (UPU). Operatorem takim, na gruncie przepisów krajowych jest Poczta Polska S.A.

Niniejsza część odnosi się wyłącznie do wypełniania zgłoszenia celnego dla potrzeb wysyłania komunikatu ZC215H6. Zasady wypełnienia zgłoszenia celnego dla potrzeb przesyłania komunikatu ZC215H7, tj. dla przesyłek o wartości do 150 euro, o których mowa w art. 143a rozporządzenia delegowanego KE 2015/2446, zostały uregulowane w pkt 6.29 niniejszej Instrukcji.

Przepis art. 144 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego KE 2015/2446 przewiduje możliwość złożenia przez operatora pocztowego (w Polsce - Pocztę Polską S.A.) zgłoszenia celnego do dopuszczenia do obrotu z ograniczonym zakresem danych, jeśli towary znajdujące się w przesyłce spełniają łącznie następujące warunki:

 1. ich wartość nie przekracza 1.000 euro;
 2. w odniesieniu do takich towarów nie został złożony wniosek o zwrot lub umorzenie należności celnych;
 3. towary te nie są przedmiotem zakazów i ograniczeń.

W przypadku przesyłek definiowanych postanowieniami art. 144 akapit pierwszy rozporządzenia delegowanego objęcie towarów znajdujących się w przesyłce pocztowej procedurą dopuszczenia do obrotu wiąże się z obowiązkiem zapłaty należności celnych i podatkowych.

Zasady ogólne

 1. Wymagalność poszczególnych danych określona jest w specyfikacji XML dla systemu AIS/e-COMMERCE opublikowanej na portalu PUESC w zakładce Usługi sieciowe – Informacje i specyfikacje –> System AIS –> Specyfikacje komunikatów AIS –> AIS/e-COMMERCE. W związku z tym poniższe wyjaśnienia w opisie poszczególnych danych są wskazówką jakiego rodzaju informacje należy wpisać, a nie czy są one obligatoryjne, czy fakultatywne.
 2. Wypełnianie zgłoszeń z zestawem danych H6 następuje z zachowaniem zasad i kodów wynikających z niniejszej Instrukcji.
 3. Towary objęte zgłoszeniem ZC215H6 są zgłaszane do procedury dopuszczenia do obrotu z kodem „4000”.
 4. Zgłoszeniem ZC215H6 nie mogą być objęte wyroby akcyzowe.
 5. Jeżeli dana występuje na poziomie nagłówka (Y) i na poziomie pozycji (X), to dane należy podać wyłącznie w jednym z tych pól (atrybutów). Jeżeli dla wszystkich pozycji towarowych dane będą wspólne, to zaleca się ich podawanie w nagłówku, jeżeli dane te są różne, to należy podać je tylko na poszczególnych pozycjach towarowych.
 6. Dla potrzeb zgłoszeń z zestawem danych H6 wprowadzone zostały do Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych nowe kody wykorzystywane przy wypełnianiu poszczególnych pól zgłoszenia (atrybutów):
  1. nowy kod informacji dodatkowej:
   RS001 – ryczałtowa stawka celna dla przesyłek o łącznej wartości wszystkich pozycji w zgłoszeniu, większej od równowartości 150 euro, a mniejszej lub równej równowartości 700 EUR, przeznaczone dla jednego odbiorcy podawana w zgłoszeniu ZC215H6 składanym do AIS/e-COMMERCE
  2. dla potrzeb wskazania stawki podatku VAT w zgłoszeniu H6 oraz obliczenia tego podatku zastosowanie będą miały następujące kody informacji dodatkowej wspólne dla ZC215H6 i ZC215H7 (dana 2/2, Pole 44):
   VAT05 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 5% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)
   VAT08 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 8% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

Szczegóły dotyczące ich stosowania zawarte są w opisach poszczególnych pól, w których te kody mogą wystąpić.

 1. Słowniki towarowe

Podany w zgłoszeniach kod towarowy CN będzie sprawdzany w podanych niżej słownikach opublikowanych na PUESC w zakładce Strefa Klienta KAS -> Słowniki – przeglądanie i pobieranie, zgodnie z założeniami określonymi w dokumencie „Zasady działania Nowego Kalkulatora w ISZTAR4 dla H6 i H7”, zwanego „Kalkulatorem eCommerce”:

 1. „Kody CN towarów dla zgłoszeń H6, zwany „Słownikiem pozytywnym H6” (Słownik 607) - zawiera kody towarowe, które mogą być stosowane w zgłoszeniach H6, czyli dla których nie stosuje się zakazów i ograniczeń. Słownik ten nie zawiera również leków i wyrobów akcyzowych. Do kodów towarowych przyporządkowane są stawki celne i stawki podatku VAT;
 2. „Kody towarów niedozwolonych w zgłoszeniach H6 i H7”, zwany „Słownikiem Negatywnym” (Słownik 611) - zawiera kody HS, których nie można zgłaszać w zgłoszeniach np. narkotyki, towary z ograniczeniami i/lub zakazami i inne.

Zakres tych słowników może być zmieniany. Podmioty składające zgłoszenia mogą wnioskować o rozszerzenie zakresu towarów ujętych w ww. słownikach np. z uwagi na często występujące w przesyłkach towary, które nie zostały wykazane w „Słowniku pozytywnym H6”. Zgłoszenie towarów, które powinny zostać ujęte w powyższym słowniku należy przesyłać na adres: dc.isztar@mf.gov.pl

Zgłoszenie ZC215H6 ma postać zgłoszenia jednopozycyjnego albo wielopozycyjnego, w którym zgłaszane są przesyłki powyżej równowartości 150 euro do równowartości 1000 euro, przeznaczone dla jednego odbiorcy.

Dane związane z obliczaniem należności, czyli 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 Poczta Polska S.A. wypełnia wyłącznie w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kalkulacji należności po stronie systemów celnych.

Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego:

Dana 1/1 Rodzaj zgłoszenia (Pole 1)

Wpisać kod unijny IM dla wymiany handlowej z państwami i terytorium znajdującymi się poza obszarem celnym Unii, o którym mowa w pkt 4.2.1 niniejszej Instrukcji.

Dana 1/2 Rodzaj dodatkowego zgłoszenia (Pole 1.2)

Wpisać kod unijny A, o którym mowa w pkt 4.2.1 niniejszej Instrukcji.

Dana 1/6 Numer pozycji towarowej (Pole 32)

Numer pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zawartych w zgłoszeniu, jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja towarowa.

Dana 1/8 Podpis/uwierzytelnienie (Pole 54)

W związku z tym, że zgłoszenie to ma postać zgłoszenia elektronicznego, to zastosowanie mają zasady składania i podpisywania zgłoszeń elektronicznych.

Dana 1/10 Procedura (Pole 37.1)

Stosując odpowiednie kody Unii należy podać kod procedury, do której zgłaszane są towary. Dla zgłoszenia w obrocie pocztowym zasadą jest kod „40”. Zasada ta wynika z opisu danej 1/10 zawartego w załączniku B do rozporządzenia wykonawczego KE nr 2015/2446 (zmiana w rozporządzeniu nr 2019/1394). Kod procedury poprzedniej ogranicza się do kodu „00”, a przy zgłaszaniu towarów należy mieć na uwadze, że nie mogą to być zgłoszenia obejmujące towary, które:

 1. dotyczą towarów powracających (kod procedury wnioskowanej 61),
 2. są wprowadzane do składu akcyzowego (kod procedury wnioskowanej 45),
 3. są dopuszczane do obrotu z jednoczesną dostawą do innego państwa członkowskiego (kody procedury wnioskowanej 42, 63, 68),
 4. stanowią zamknięcie procedur specjalnych (kody procedur poprzednich: 51, 53, 71, 78).

Dana 1/11 Procedura dodatkowa – uszczegółowienie procedury (Pole 37.2)

Należy wpisać odpowiednie kody unijne lub kod procedury dodatkowej przewidziane przez dane państwo członkowskie m.in. kody przewidziane dla zwolnień z cła występujące w pkt 4.2.17.4.3, kody zwolnień z podatku VAT, występujące w pkt 4.2.17.6 niniejszej Instrukcji.

W przypadku zastosowania kodów zwolnień celnych lub podatkowych, wyliczone na dalszym etapie procesu należności celno-podatkowe nie mogą być pobierane od adresata zgodnie z zastosowanym kodem zwolnienia.

Przykład:

Jeżeli dla towarów: „Druki i materiały reklamowe przywożone do celów promocji handlowej”, w zgłoszeniu będzie wniosek o zwolnienie z cła poprzez podanie kodu C31, to system AIS/e-COMMERCE zwróci w komunikacie ZC291H6 obliczoną kwotę cła np. 200 PLN, ale nie oznacza to, że kwota ta jest do zapłaty przez Odbiorcę. Poczta Polska S.A. powinna w dokumencie doręczenia płatności, na podstawie którego będzie wydawała przesyłkę odbiorcy, podać dla typu opłaty A00 kwotę 0 PLN z uwagi na kod C31.

Dana 2/1 Poprzednie dokumenty (Pole 40)

Przy użyciu odpowiedniego kodu przewidzianego w opisie pola 40 w pkt 4.2.18 niniejszej Instrukcji odpowiedniego dla atrybutu „Poprzednie dokumenty”, należy podać numer ewidencyjny (MRN) przywozowej deklaracji skróconej lub innego poprzedniego dokumentu, o ile występuje.

Dana 2/2 Dodatkowe informacje (Pole 44)

Wszelkie informacje dostarczone przez zgłaszającego, które mogą okazać się przydatne dla dopuszczenia danej pozycji towarowej do obrotu (np. rodzaj przesyłki: prezent, dokument, próbka handlowa, inny).

Zastosowanie mają kody informacji dodatkowych występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Dla potrzeb wskazania stawki podatku VAT zastosowanie mają następujące kody informacji dodatkowej:

VAT05 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 5% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

VAT08 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 8% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

Jeżeli w danej pozycji zgłoszenia nie występuje żaden z tych kodów, to uznaje się, że zastosowanie dla danego kodu towarowego ma najwyższa wynikająca z przepisów prawa podatkowego stawka podatkowa.

Dana 2/3 Przedstawione dokumenty, świadectwa, pozwolenia itp. (Pole 44)

Zastosowanie mają kody dokumentów występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Dana 2/4 Numer referencyjny/UCR (Pole 7)

Zapis ten dotyczy niepowtarzalnego handlowego numeru referencyjnego przypisanego danej przesyłce przez osobę zainteresowaną. Może być on w formie kodu Światowej Organizacji Celnej (ISO 15459) lub równoważnej. Zapewnia on dostęp do odnośnych danych handlowych, będących przedmiotem zainteresowania organów celnych.

Może to być unikalny numer przesyłki pocztowej.

Dana 2/5 LRN

Stosuje się lokalny numer referencyjny (LRN). Jest on określony na poziomie krajowym i nadany przez zgłaszającego w porozumieniu z właściwymi organami w celu identyfikacji każdego zgłoszenia (np. numer własny zgłoszenia nadawany przez operatora wyznaczonego Pocztę Polską S.A.).

Dana 3/1 Eksporter (Pole 2)

Składający zgłoszenie może zastosować jeden z poniższych sposobów wypełnienia tego pola:

 1. dane nadawcy na poziomie nagłówka,
 2. jeżeli występuje więcej niż jeden nadawca, to dane nadawców poszczególnych przesyłek należy podać na poziomie pozycji.

Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI eksportera w danej 3/2.

Dana 3/2 Numer identyfikacyjny Eksportera (Pole 2)

Należy podać numer identyfikacyjny eksportera, o którym mowa w danej 3/1, zgodnie z opisem dla Pola 2, zawartym w pkt 2.3.2 niniejszej Instrukcji.

Informację podaje się gdy jest dostępna zgłaszającemu.

Dana 3/15 Importer (Pole 8)

Należy podać dane teleadresowe odbiorcy przesyłki, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI importera (dana 3/16).

Jeżeli importerem jest Poczta Polska S.A. i dokonuje zgłoszenia we własnym imieniu i na własną rzecz, to informację o tym podaje się na wszystkich pozycjach towarowych w atrybucie: „Informacja dodatkowa” (odpowiednik pola 44) poprzez podanie kodu „00500”.

Dana 3/16 Numer identyfikacyjny Importera

Należy podać numer identyfikacyjny importera, o którym mowa w danej 3/15, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

W przypadku osób fizycznych podaje się PESEL albo inny numer identyfikacyjny, jeżeli są one znane osobie składającej zgłoszenie.

Dana 3/17 Zgłaszający

Nie podaje się danych teleadresowych (nazwa, adres), ponieważ wystarczający jest numer EORI Poczty Polskiej S.A. (dana 3/18).

Dana 3/18 Numer identyfikacyjny Zgłaszającego

Należy podać numer EORI Poczty Polskiej S.A.

Dana 3/19 Przedstawiciel

Nie należy wypełniać danych teleadresowych, ponieważ Poczta Polska S.A. występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli „zgłaszający”.

Dana 3/20 Numer identyfikacyjny Przedstawiciela

Nie należy podawać numerów identyfikacyjnych przedstawiciela, ponieważ Poczta Polska S.A. występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli „zgłaszający”.

Dana 3/21 Kod statusu Przedstawiciela

Należy podać kod „3”- przedstawiciel pośredni.

Dana 3/37 Numer identyfikacyjny dodatkowych uczestników łańcucha dostaw (Pole 44)

Można wskazać dodatkowych uczestników łańcucha dostaw, by wykazać, że w całym łańcuchu dostaw uczestniczyli tylko przedsiębiorcy posiadający status AEO (upoważniony przedsiębiorca, o którym mowa w art. 38 UKC).

Dane nie muszą być podane, ale jest taka możliwość. Jeżeli Poczta Polska S.A. postanowi podawać dane, to należy to uczynić z wykorzystaniem następujących kodów:

 1. Kod roli (atrybut „Rola”)

CS - Konsolidator - spedytor łączący poszczególne małe przesyłki w jedną dużą przesyłkę (zbierając pocztę od różnych użytkowników); duża przesyłka jest wysyłana do innej firmy, prowadzącej działalność analogiczną; firma ta dzieli przesyłkę zbiorczą na poszczególne przesyłki pierwotne.

MF - Producent - Strona wytwarzająca towary.

FW - Spedytor - Strona organizująca spedycję towarów.

 1. Nr identyfikacyjny strony (atrybut „Identyfikator”)

Należy podać numer EORI lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim, jeżeli numer taki został stronie nadany.

Numer identyfikacyjny zainteresowanej strony należy poprzedzić kodem roli uczestnika, określającym jego rolę w łańcuchu dostaw, np. FW – GB123456789.

Dana 3/39 Numer identyfikacyjny posiadacza pozwolenia (Pole 44)

Dana wypełniana tylko wtedy, gdy dla potrzeb obsługi zgłoszenia Poczta Polska S.A. uzna za zasadne podanie takiej informacji.

Stosując odpowiedni kod należy podać rodzaj pozwolenia (kody pozwoleń są w słowniku 034 na PUESC) oraz numer EORI posiadacza tego pozwolenia.

Dana 3/46 Numer identyfikacyjny osoby opłacającej cło

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby opłacającej cło, jeżeli nie jest ona tożsama ze zgłaszającym. Ponieważ Poczta Polska S.A. jest zgłaszającym i płacącym należności, to pole to nie podlega wypełnieniu.

Dana 4/3 Naliczanie opłat – rodzaj opłaty (Pole 47)

Poczta Polska S.A. podaje tą daną w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kalkulacji należności po stronie systemów celnych.

Należy podać typy opłat, odpowiednio dla cła - A00 i dla VAT - B00 zgodnie z opisem dla poszczególnych kodów rodzajów opłat jak w pkt 4.2.21.1 niniejszej Instrukcji.

Dana 4/4 Naliczanie opłat – podstawa opłaty (Pole 47)

Poczta Polska S.A. podaje tą daną w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kalkulacji należności po stronie systemów celnych.

Należy podać:

 • dla cła – kod A00 – wartość towaru dla danej 4/18 powiększona o koszty transportu (dana 4/19), jeżeli są znane.
  Koszty transportu są podawane jedynie na poziomie całego zgłoszenia celnego. W przypadku zgłoszeń wielopozycyjnych, koszty będą dzielone proporcjonalnie do ilości pozycji towarowych w celu uwzględnienia ich w podstawie naliczania opłaty dla każdej pozycji towarowej zgłoszenia;
 • dla podatku VAT – kod B00 – podstawą opodatkowania jest: podstawa opłaty dla A00 powiększona o należne cło. Jeżeli towar jest zwolniony z cła, to obliczonej dla A00 kwoty cła nie należy dodawać do podstawy opodatkowania dla kodu B00.

Uwaga! Kwoty stanowiące podstawę do obliczenia cła i podatków należy podać w pełnych złotych polskich (bez miejsc po przecinku). Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki poniżej 50 groszy pomija się, a końcówki wynoszące 50 groszy i więcej podnosi się do pełnych złotych.

Dana 4/5 Naliczanie opłat – stawka opłaty (Pole 47)

Poczta Polska S.A. podaje tą daną w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kalkulacji należności po stronie systemów celnych.

Należy podać wysokość stawki (odpowiednio celnej i podatkowej) wyrażonej w procentach, która ma zastosowanie dla towaru klasyfikowanego według deklarowanego kodu taryfy celnej, z dnia złożenia zgłoszenia o dopuszczenie do obrotu, zgodnie ze „Słownikiem pozytywnym H6”, w którym jest zawarty zestaw kodów CN stosowany w zgłoszeniu H6.

Dla potrzeb określenia zastosowanej stawki VAT dla danego towaru należy podać odpowiedni kod informacji dodatkowej wskazany w punkcie „Dana 2/2” niniejszej instrukcji – VAT05 albo VAT08. Jeżeli w danej pozycji zgłoszenia nie występuje żaden z tych kodów, to uznaje się, że zastosowanie dla danego kodu towarowego ma najwyższa wynikająca z przepisów prawa podatkowego stawka podatkowa, więc jako stawkę podatkową należy podać 23%.

Jeżeli jeden z ww. kodów wystąpi na nagłówku zgłoszenia, to kod ten będzie miał zastosowanie do każdej pozycji zgłoszenia.

Jeżeli w zgłoszeniu występują towary dla których zastosowanie będą miały różne stawki podatku VAT, to kody te należy podawać dla każdej pozycji towarowej dla której zastosowanie tych kodów jest właściwe.

Dana 4/6 Naliczanie opłat – kwota należnej opłaty (Pole 47)

Poczta Polska S.A. podaje tą daną w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kalkulacji należności po stronie systemów celnych.

Należy podać oddzielnie dla każdego typu opłaty kwoty cła i podatku w złotych polskich.

Uwaga! W przypadku zastosowania kodów zwolnień celnych lub podatkowych, wyliczone na dalszym etapie procesu należności celno-podatkowe nie mogą być pobierane od adresata zgodnie z zastosowanym kodem zwolnienia – szczegółowe wyjaśnienia w opisie danej 1/11.

Uwaga! Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Dana 4/8 Naliczanie opłat – Metoda płatności (Pole 47)

W przypadku zwolnienia z cła lub z podatku VAT (szczegóły w opisie danej 1/11) albo zerowej stawki, pola Metoda płatności nie należy wypełniać.

W pozostałych przypadkach należy podawać metodę płatności „J”.

Dana 4/18 Wartość towarów

Wartość pieniężna pozycji deklarowanej do celów celnych.

 • Kwota
  Wartość towaru wynikająca z faktury lub z innego dokumentu potwierdzającego zadeklarowaną wartość towaru, podana w walucie faktury lub w innym dokumencie, określającym/ potwierdzającym wartość towaru.
 • Waluta
  Waluta faktury lub podana w innym dokumencie potwierdzającym zadeklarowaną wartość towaru.

Dana 4/19 Koszty transportu do miejsca przeznaczenia

Opłacone opłaty pocztowe poniesione przez wysyłającego lub naliczone na jego konto, jeżeli są znane zgłaszającemu.

 • Kwota
  Kwota opłat pocztowych poniesionych przez wysyłającego lub naliczonych na jego konto, jeżeli jest znana zgłaszającemu.
 • Waluta
  Waluta opłat pocztowych poniesionych przez wysyłającego lub naliczonych na jego konto, jeżeli jest znana zgłaszającemu.

Koszty transportu (opłaty pocztowe) podawane są jedynie na poziomie całego zgłoszenia celnego. W przypadku zgłoszeń wielopozycyjnych, koszty transportu będą dzielone proporcjonalnie do ilości pozycji towarowych w celu uwzględnienia ich w podstawie naliczania opłat dla każdej pozycji towarowej zgłoszenia.

Dana 5/15 Kod kraju pochodzenia (Pole 34.a)

Dana nie jest wymagana. Można wpisać odpowiedni kod unijny dotyczący kraju niepreferencyjnego pochodzenia.

Dana 6/1 Masa netto (kg) (Pole 38)

Dana nie jest wymagana.

W przypadku wypełnienie tego pola, należy podać masę netto, wyrażoną w kg, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia dotyczącym danej pozycji towarowej. Masę netto stanowi masa towaru bez jakiegokolwiek opakowania.

Jeżeli masa netto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący sposób:

 • od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg,
 • od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg.

Masę netto poniżej 1 kg należy wpisać jako „0”, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając wszystkie „0” na końcu ilości (np. 0,123 dla przesyłki o masie 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o masie 3 g i 40 miligramów lub 0,000654 dla przesyłki o masie 654 miligramów.

Dana 6/5 Masa brutto (kg) (Pole 35)

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach.

Masa brutto towarów to ciężar (masa) towarów wraz z opakowaniem, z wyjątkiem materiału transportowego przewoźnika potrzebnego do zgłoszenia.

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg), to może ona być zaokrąglona w następujący sposób:

 • od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg,
 • od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg.

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako „0”, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając wszystkie „0” na końcu ilości (np. 0,123 dla przesyłki o wadze 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o wadze 3 g i 40 miligramów lub 0,000654 dla przesyłki o wadze 654 miligramów).

Dana 6/8 Opis towarów (Pole 31)

Należy zamieścić prosty opis.

Dana 6/10 Liczba opakowań (Pole 31)

Całkowita liczba opakowań w oparciu o najmniejszą jednostkę opakowania zewnętrznego. Jest to liczba poszczególnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk w przypadku towarów nieopakowanych.

Dana 6/14 Kod towarowy (Pole 33.1)

Podać 8-cyfrowy kod CN właściwy dla towaru wskazanego w danej pozycji towarowej.

Dana 6/19 Rodzaj towarów

Dana nie jest wymagana, ale wypełniając, należy podać rodzaj towarów w przesyłce pocztowej poprzez podanie kodu właściwego dla charakteru pozycji według UPU (Światowy Związek Pocztowy) zgodnie z wykazem kodów UPU 136.

Poniższy opis zawiera tylko te dane, które są wypełniane w sposób odmienny od podanego w pkt 6.8.1.1.

Dane związane z obliczaniem należności, czyli 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 Poczta Polska S.A. wypełnia wyłącznie w przypadku braku możliwości przeprowadzenia kalkulacji należności po stronie systemów celnych.

Zastosowanie ryczałtowej stawki celnej jest fakultatywne – istnieje taka możliwość, ale nie ma obowiązku.

 1. Warunki dla ryczałtowego naliczania należności celnych są następujące:
 1. dotyczy przesyłek wysyłanych przez osoby prywatne innym osobom prywatnym pod warunkiem, że taki przywóz pozbawiony jest charakteru handlowego, czyli przesyłki zawierają towary, które są przeznaczone wyłącznie na użytek własny odbiorcy lub jego rodziny i które ze względu na swój charakter lub ilość nie posiadają żadnego przeznaczenia handlowego oraz są wysyłane przez nadawcę do odbiorcy bez jakiegokolwiek rodzaju opłat;
 2. dotyczy przesyłek, gdy łączna wartość towarów podlegających należnościom celnym przywozowym jest wyższa od 150 euro i nie przekracza 700 euro na przesyłkę; towary do równowartości 150 euro zgłaszane są w komunikacie ZC215H7 jako zwolnione z należności celnych;
 3. stawki ryczałtowej nie stosuje się do towarów, dla których tabela stawek celnych przewiduje stawkę 0% - w Słowniku Pozytywnym dla H6 są przypisane stawki celne do kodów CN, w tym stawki 0%;
 4. stawki ryczałtowej nie stosuje się do towarów objętych działem 24 Taryfy celnej, czyli tytoniu (papierosy, cygaretki, cygara) i innych przemysłowych namiastek tytoniu - w Słowniku Pozytywnym dla H6 nie ma tego rodzaju towarów.

Uwaga! W Słowniku Pozytywnym dla H6 dla wielu towarów występują stawki celne wyższe od 0%, ale niższe niż 2,5%, więc zastosowanie stawki ryczałtowej w tych przypadkach może okazać się niekorzystne dla odbiorcy.

 1. Zgłoszenie ZC215H6 z zastosowaniem stawki ryczałtowej ma postać zgłoszenia jednopozycyjnego lub wielopozycyjnego, w którym:
 1. zgłaszane są przesyłki o łącznej wartości wszystkich pozycji w zgłoszeniu większej od równowartości 150 EUR i mniejszej lub równej równowartości 700 EUR,
 2. przeznaczone dla jednego odbiorcy,
 3. podany jest kod informacji dodatkowej RS001 dla potrzeb przeprowadzenia prawidłowej kalkulacji z uwzględnieniem stawki ryczałtowej – odpowiedzialność za podanie tego kodu w zgłoszeniu spoczywa na zgłaszającym i oznacza deklarację, że warunki dla zastosowania stawki ryczałtowej są spełnione;
 4. jeżeli przynajmniej na jednej pozycji zgłoszenia podano kod informacji dodatkowej RS001, to łączna wartość wszystkich pozycji zgłoszenia (łącznie z pozycją dla której zastosowana stawka celna wynosi 0%) nie może być mniejsza od 150 EUR, a większa od 700 EUR, ponieważ zgodnie z pkt 1, stawka ryczałtowa ma zastosowanie gdy suma wartości wszystkich przedmiotów w przesyłce zadeklarowanych we wszystkich pozycjach jednego zgłoszenia mieści się w przedziale 150 - 700 EUR;
 5. w przypadku wystąpienia w przesyłce towaru, dla którego tabela stawek celnych przewiduje stawkę 0%, to towar taki należy wyodrębnić do oddzielnej pozycji tego zgłoszenia bez podawania w tej pozycji kodu RS001.
 1. Sposoby deklarowania towarów ze stawką ryczałtową

Zastosowania stawki ryczałtowej wobec zgłaszanych towarów wpływa na zasady wypełnienia zgłoszenia z uwagi na występowanie:

 1. jednego rodzaju towaru albo kilku rodzajów towarów w przesyłce, które razem mogą podlegać stawce ryczałtowej oraz tej samej stawce podatkowej – jednopozycyjne zgłoszenie celne, albo
 2. kilku rodzajów towarów, gdy nie wszystkie towary w przesyłce spełniają warunki do zastosowania stawki ryczałtowej lub spełniają warunki dla stawki ryczałtowej, ale mają różne stawki podatkowe – wielopozycyjne zgłoszenie celne.

6.8.1.2.1 Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego z uwzględnieniem stawki ryczałtowej dla jednopozycyjnego zgłoszenia celnego

W przypadku, gdy przesyłka zawiera towar jednego rodzaju albo kilka rodzajów towarów, ale wszystkie towary spełniają kryteria do zastosowania stawki ryczałtowej oraz podlegają tej samej stawce podatkowej, należy zgłosić towary w jednej pozycji zgłoszenia celnego wybierając jeden towar, którego kod CN będzie reprezentatywny dla towarów objętych zgłoszeniem.

Dana 2/2 Dodatkowe informacje (Pole 44)

Należy podać kod informacji dodatkowej dla stawki ryczałtowej RS001.

Dla zastosowania właściwej stawki VAT zastosowanie mają zasady opisane dla danej 2/2 w pkt 6.8.1 „Zgłoszenie H6” dotyczące kodów VAT05 i VAT08.

Dana 3/15 Importer (Pole 8)

Należy podać dane teleadresowe odbiorcy przesyłki, który jest osobą fizyczną.

Dana 3/16 Numer identyfikacyjny Importera

Należy podać PESEL albo inny numer identyfikacyjny, jeżeli są one znane osobie składającej zgłoszenie.

Dana 4/4 Podstawa opłaty (Pole 47)

Dla typu opłaty A00 – należy podać zsumowaną wartość wszystkich towarów objętych zgłoszeniem.

Wartość podawana w tym polu stanowi sumę wartości podanych dla danej 4/18 oraz kosztów transportu podanych dla danej 4/19 (opłaty pocztowe), o ile takie koszty występują i są znane zgłaszającemu.

Dla typu opłaty B00 – należy podać wartość będącą sumą wartości określonej jako podstawa opłaty dla typu A00 i kwoty należnego cła.

Dana 4/5 Stawka opłaty (Pole 47)

Dla typu opłaty A00 – wysokość stawki ryczałtowej wynika z przepisów unijnych i podlega zmianom; w obowiązujących przepisach stawka celna ryczałtowa została ustanowiona na poziomie 2,5 %.

Dla typu opłaty B00 – ma zastosowanie stawka VAT 5% albo 8% albo 23% w zależności od podanego przez Pocztę Polską S.A. kodu podanego dla danej 2/2 w pkt 6.8.1 „Zgłoszenie H6” dotyczące kodów VAT05 i VAT08, albo braku jednego z tych kodów.

Dana 4/6 Kwota opłaty (Pole 37)

Należy podać w złotych polskich kwotę należnego cła i podatku.

Uwaga! Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Dana 6/14 Kod towaru (Pole 33.1)

Należy podać kod CN towaru ze Słownika Pozytywnego dla H6. W przypadku, gdy zawartość przesyłki stanowi więcej niż jeden towar, ale wszystkie towary spełniają kryteria do zastosowania stawki ryczałtowej oraz tej samej stawki podatkowej, należy podać kod CN reprezentatywny dla towarów objętych zgłoszeniem.

Kod CN podany w zgłoszeniu celnym musi istnieć w Słowniku Pozytywnym dla H6, ale jeżeli został podany kod RS001, to nie ma zastosowania stawka celna przypisana w tym słowniku do tego kodu CN, ale stawka ryczałtowa 2,5%.

6.8.1.2.2 Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego z uwzględnieniem stawki ryczałtowej dla wielopozycyjnego zgłoszenia celnego

Zgłoszenie wielopozycyjne z zastosowaniem stawki ryczałtowej stosuje się w następujących przypadkach:

 1. gdy przesyłka zawiera kilka rodzajów towarów i nie wszystkie towary spełniają warunki do zastosowania stawki ryczałtowej, ponieważ co najmniej do jednego z nich zastosowanie ma stawka celna 0%,
 2. spełniają warunki dla stawki ryczałtowej, ale mają różne stawki podatkowe,
 3. zgłaszający zdecyduje, że każdy towar w przesyłce zostanie zgłoszony w oddzielnej pozycji towarowej pomimo spełnienia przesłanek do złożenia jednopozycyjnego zgłoszenia celnego, o który mowa w pkt 6.8.2.1.

Dana 2/2 Dodatkowe informacje (Pole 44)

Dla towarów, dla których zastosowanie ma stawka ryczałtowa należy podać kod informacji dodatkowej RS001.

Kodu RS001 nie podaje się dla pozycji towarowej z zerową stawką celną.

Dla zastosowania właściwej stawki VAT, innej niż 23 %, należy podać kod, odpowiednio VAT05 albo VAT08.

Jeżeli jeden z ww. kodów wystąpi na nagłówku zgłoszenia, to kod ten przypisywany jest do każdej pozycji zgłoszenia.

Jeżeli w zgłoszeniu występują towary, dla których zastosowanie będą miały różne stawki podatku VAT, to kody te należy podawać dla każdej pozycji towarowej, dla której zastosowanie tych kodów jest właściwe.

Dana 4/4 Podstawa opłaty (Pole 47)

Dla typu opłaty A00 – sumę wartości podanej w danej pozycji towarowej dla danej 4/18 oraz kosztów transportu podanych dla danej 4/19 (opłaty pocztowe), o ile występują i są znane zgłaszającemu.

W przypadku zgłoszeń wielopozycyjnych, koszty transportu podane w nagłówku zgłoszenia są dzielone proporcjonalnie do ilości pozycji towarowych w celu uwzględnienia ich w podstawie naliczania opłaty A00 dla każdej pozycji towarowej zgłoszenia.

Dla typu opłaty B00 – należy podać odpowiednio wartość będącą sumą wartości wykazanej w danej pozycji towarowej jako podstawa do obliczenia kwoty dla A00 i kwoty należnego cła.

Dana 4/5 Stawka opłaty (Pole 47)

Dla typu opłaty A00 – należy podać odpowiednio stawkę dla każdej pozycji towarowej – albo 2,5% albo 0%.

Dla typu opłaty B00 – dla potrzeb określenia zastosowanej stawki VAT dla danego towaru należy dla danej 2/2 podać odpowiedni kod informacji dodatkowej.

Dana 4/6 Kwota opłaty (Pole 47)

Należy podać w złotych polskich kwotę należnego cła i podatku obliczonego dla każdej pozycji towarowej.

Uwaga! Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Dana 6/14 Kod towarowy (Pole 33.1)

Należy podać odpowiednie kody CN w poszczególnych pozycjach zgłoszenia właściwe dla danego towaru:

 1. kod CN dla towaru z przypisaną stawką celną 0%, i
 2. kod CN dla towaru ze stawką ryczałtową: 
  • kod CN reprezentatywny dla towarów w przesyłce, o ile spełnione są warunki z pkt 6.8.2.1 - albo
  • kod CN ze stawką ryczałtową, ale właściwy dla danego towaru ze wskazaniem przypisanej stawki podatkowej, jeżeli stawki podatku są różne dla poszczególnych towarów.

Formalności związane z kierunkiem wywozowym powinny uwzględniać podział przesyłek pocztowych na:

 1. przesyłki z korespondencją - uznaje się je za zgłoszone do wywozu lub powrotnego wywozu z chwilą opuszczenia przez nie obszaru UE;
 2. towary w przesyłkach pocztowych, których wartość nie przekracza 1.000 euro i które nie podlegają należnościom celnym wywozowym – uznaje się je za zgłoszone do wywozu z chwilą ich wywozu poza obszar celny UE;
 3.  pozostałe przesyłki.

W przypadku, o którym mowa w pkt 3 towary zawarte w przesyłkach pocztowych powinny zostać zgłoszone na zasadach ogólnych, tj. z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego do obsługi zgłoszeń wywozowych. W przypadku przesyłek podlegających obowiązkowi dokonania elektronicznego zgłoszenia celnego, tryb postępowania przy dokonywaniu zgłoszeń celnych powinien bazować na dotychczasowych regułach postępowania:

 1. dokonanie zgłoszenia celnego na zasadach ogólnych, tj. poprzez jego dokonanie w urzędzie właściwym ze względu na siedzibę nadawcy

Po załatwieniu formalności w urzędzie wywozu, przesyłka powinna być dostarczana do urzędu wyprowadzenia m.in. w celu dokonania potwierdzenia wyprowadzenia towaru. Przedstawianej organom celnym przesyłce powinny towarzyszyć deklaracje celne CN 22 lub CN 23 oraz stosowna etykieta zgodna ze wzorem dotychczas stosowanym.

 1. dokonanie elektronicznego zgłoszenia celnego w urzędzie wywozu, który pełni jednocześnie rolę urzędu wyprowadzenia

Realizacja zgłoszenia powinna przebiegać następująco:

 • nadawca wysyła komunikat wywozowego zgłoszenia celnego do urzędu wywozu, który jest jednocześnie urzędem wyprowadzenia (zgłoszenie celne zostało „złożone”, ale jeszcze nie jest przyjęte przez organ celny),
 • przesyłka pocztowa jest przekazywana następnie przez jej nadawcę organom pocztowym, w celu jej przedstawienia w urzędzie wywozu/wyprowadzenia funkcjonującym przy urzędzie wymiany poczty z zagranicą,
 • przed przejęciem przesyłki do przewozu organ pocztowy upewnia się, iż ma do czynienia z omawianą sytuacją i nakleja wypełnioną przez nadawcę stosowną etykietę (zgodną z dotychczas obowiązującym wzorem),
 • właściwie oznaczona przesyłka jest przesyłana przez urząd pocztowy do urzędu wywozu/wyprowadzenia, w celu jej przedstawienia organom celnym, przyjęcia zgłoszenia celnego i dopełnienia pozostałych formalności związanych z realizacją procedury wywozu.

Tranzyt i potwierdzenie statusu celnego towarów przewożonych w ramach obrotu pocztowego regulowany jest w art. 288-290 rozporządzenia wykonawczego. Zastosowanie znajdują następujące zasady:

 1. w przypadku przemieszczania przesyłek pocztowych zawierających tylko towary nieunijne, przesyłka pocztowa i wszystkie dokumenty towarzyszące, powinny być opatrzone żółtą etykietą określoną w załączniku nr 72-01 do rozporządzenia wykonawczego.

Wzór etykiety:

wzór etykiety

kolor: czarne litery na żółtym tle

 1. w przypadku przemieszczania przesyłek pocztowych zawierających zarówno towary unijne, jak i towary nieunijne:
  1. jeżeli przesyłka pocztowa zawiera zarówno towary unijne, jak i towary nieunijne, przesyłka taka i wszystkie dokumenty towarzyszące powinny być opatrzone żółtą etykietą określoną w załączniku 72-01 do rozporządzenia wykonawczego,
  2. potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych w odniesieniu do towarów unijnych zawartych w przesyłce zostaje:
   • przesłane oddzielnie do operatora pocztowego przeznaczenia – w takim przypadku operator pocztowy przeznaczenia przedstawia otrzymane potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów w urzędzie celnym przeznaczenia wraz z przesyłką, lub
   • dołączone do przesyłki - fakt ten jest wyraźnie potwierdzony na zewnętrznej stronie paczki.

Potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych powinno być dokonane w kraju wysyłki towarów i może mieć formę:

 • karty 4 SAD z widniejącym w polu 1 (deklaracja) symbolem T2L, lub
 • inną formą przyjętą w danym w Państwie Członkowskim dla potwierdzenia T2L lub T2LF z zastosowaniem systemów informatycznych: szczegółowe informacje na stronie internetowej MF Procedura tranzytu (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki), lub
 • numeru MRN z systemu Proof of Union Status (PoUS): możliwe dopiero po dniu wdrożenia tego systemu na poziomie unijnym.
 1. jeżeli towary unijne są przemieszczane na obszary objęte szczególnymi systemami podatkowymi, z takich obszarów lub między nimi z zastosowaniem procedury tranzytu, przesyłka pocztowa i wszystkie dokumenty towarzyszące powinny być opatrzone etykietą określoną w załączniku 72-02 do rozporządzenia wykonawczego

Wzór etykiety:

wzór etykiety

kolor: czarne litery na żółtym tle

 1. jeżeli towary unijne są przemieszczane z zastosowaniem procedury tranzytu z obszaru celnego Unii do kraju – strony Konwencji z dnia 20 maja 1987 r. o wspólnej procedurze tranzytowej - obecnie Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Turcja, Macedonia Północna i Serbia, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Ukraina - w celu dalszego przekazania na obszar celny Unii, do takich towarów w kraju wysyłki załączane jest potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów. Potwierdzenie unijnego statusu celnego towarów przedstawia się w urzędzie celnym w chwili ponownego wprowadzenia na obszar celny Unii.

Potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych może mieć formę:

 • karty 4 SAD z widniejącym w polu 1 (deklaracja) symbolem T2L, lub
 • inną formę przyjętą w danym w Państwie Członkowskim dla potwierdzenia T2L lub T2LF z zastosowaniem systemów informatycznych szczegółowe informacje na stronie internetowej MF Procedura tranzytu (strona otworzy się w nowym oknie przeglądarki), lub
 • numeru MRN z systemu Proof of Union Status (PoUS): możliwe dopiero po dniu wdrożenia tego systemu na poziomie unijnym.

Dodatkowo poniżej prezentujemy szczególne zasady dotyczące potwierdzenia statusu celnego towarów unijnych przemieszczanych z jednego miejsca na obszarze celnym UE do drugiego miejsca na obszarze celnym UE w transporcie lotniczym:

W przypadku przewożenia towarów unijnych drogą powietrzną z jednego miejsca na obszarze celnym UE do drugiego miejsca na obszarze celnym UE, wymagane jest potwierdzenie statusu celnego towarów unijnych. Potwierdzenie to ma szczególną formę możliwą do stosowania do dnia wdrożenia systemu Proof of Union Status (PoUS) - jest nią litera „C” widniejąca w manifeście cargo przedsiębiorstwa lotniczego przewożącego towary.

Zasady dokonywania wywozowych zgłoszeń zbiorczych w obrocie pocztowym w systemie AES/ECS2 zostały przedstawione w Części IX Instrukcji.

W procedurze awaryjnej dla systemu AES/ECS2 można za zgodą organu celnego dokonać zgłoszenia celnego o objęcie procedurą wywozu towarów w przesyłkach pocztowych zbiorczo na jednym dokumencie SAD, jeżeli łączna wartość towarów w przesyłkach pocztowych objętych jednym zgłoszeniem nie przekroczy równowartości 1.000 euro.

Sposób wypełniania dokumentu SAD w takim wypadku podlega następującym modyfikacjom:

Pole 5 - wpisać "1",

Pole 6 - wpisać ilość paczek,

Pole 17a - podać kod kraju dominującego wartościowo w wysyłce,

Pole 22 - w wywozie wpisać łączną wartość towarów w przesyłce, w walucie kraju dominującego wartościowo,

Pole 31 - wpisać kod informacji dodatkowej "Różne - 00200",

Pole 32 - wpisać "1",

Pola 33, 41, 47 - nie należy wypełniać,

Pole 37 (druga część) - wpisać należy kod krajowy „8PL”,

Pole 44 - pole tego nie wypełnia się w części dotyczącej wartości celnej (wpisuje się wymagane dokumenty oraz kody informacji dodatkowej),

Polu 46 - wartość statystyczną należy podać w odniesieniu do wszystkich towarów w przesyłce.

Pozostałe pola należy wypełnić zgodnie z zasadami zawartymi w Częściach II – IV niniejszej Instrukcji.