6.27 Zasady wypełniania zgłoszenia celnego dla potrzeb rozliczenia procedur specjalnych

W celu rozliczenia procedur specjalnych innych niż tranzyt, należy dla określonych kodów procedur wnioskowanych i poprzednich podawać w zgłoszeniach zamykających procedurę numery pozwoleń, ilość towaru wraz z jednostką miary oraz dodatkowo kody SDE albo CLE lub ZZZ lub OGL zgłoszeń o objęcie procedurą specjalną wraz z pozycją tego zgłoszenia.

 1. Kody pozwoleń

Jeżeli procedurą wnioskowaną jest procedura specjalna, to należy podać kod dla pozwolenia na tę procedurę oraz jego numer:

 1. dla procedury wnioskowanej 51 oraz 11 – kod C601
 2. dla procedury wnioskowanej 53 – kod C516
 3. dla procedury wnioskowanej 21, 46 oraz 48 – kod C019
 4. dla procedury wnioskowanej końcowego przeznaczenia 44 – kod N990

Kodów pozwoleń nie podaje się, jeżeli zgłoszenie celne jest wnioskiem o wydanie pozwolenia (kod 00100).

 1. Ilość towaru i jednostka miary

Jeżeli zgłoszenie dotyczy objęcia towaru procedurą o następujących kodach: 11, 21, 44, 46, 48, 51, 53, 71 to w elemencie „Dokument wymagany” należy podać ilość towaru wraz z jednostką miary właściwych dla objęcia towaru ww. kodami procedur. Co do zasady jednostka miary znajduje się w pozwoleniu na procedurę specjalną i należy ją podać:

 • w przypadku zgłoszeń składanych do systemu AIS/IMPORT po kodzie pozwolenia na stosowanie danej procedury (C019, C601, C516, N990)
 • w przypadku zgłoszeń do systemu AES/ECS2 po kodzie faktury:
  • N380 - faktura handlowa, albo
  • N325 - faktura proforma.

Dla procedury 71 oraz dla zgłoszenia z kodem 00100, dla których to przypadków nie występuje pozwolenie wskazujące na jednostkę miary, można ilość podać w dowolnej, celnej (występującej w słowniku) jednostce miary właściwej dla towaru opisanego na fakturze.

Dana „ilość” i „jednostka” miary powinna wystąpić tylko raz dla każdej pozycji towarowej zgłoszenia. Jeżeli jest podana więcej niż raz, to suma ilości musi być zgodna z ilością podaną w Polu 31 zgłoszenia celnego.

 1. Kody pozwoleń

Jeżeli procedurą poprzednią jest procedura specjalna, to należy podać kod dla pozwolenia na tę procedurę oraz jego numer:

 1. dla procedury poprzedniej 51 oraz 11 – kod C601
 2. dla procedury poprzedniej 53 – kod C516
 3. dla procedury poprzedniej 21, 46 oraz 48 – kod C019
 4. dla zestawu procedur 1044 lub 2144 – kod N990

W przypadku gdy produkt przetworzony powstał z towarów objętych procedurą specjalną na podstawie więcej niż jednego pozwolenia (tryb „łączenia pozwoleń”), to w zgłoszeniu zamykającym procedurę (np. 3151 lub 6121) należy podać również kod 3DK9 z numerem pozwolenia innego niż pozwolenie wskazane po kodzie C601, C019, N990, C516. Kod 3DK9 może wystąpić więcej niż jeden raz.

W przypadku gdy produkt przetworzony powstał z towarów objętych procedurą uszlachetniania czynnego na podstawie więcej niż jednego pozwolenia (tzw. tryb „łączenia pozwoleń”) i jest obejmowany następną procedurą celną w systemie AIS, to:

 • w przypadku zestawu kodów 5151, należy podać dla procedury wnioskowanej albo kod 00100 i związane z nim kody 0PL05-0PL10 albo C601, a po nim numer pozwolenia na wnioskowaną procedurę uszlachetniania czynnego oraz kod informacji dodatkowej 00700, po którym należy podać numery pozwoleń na procedurę poprzednią (zamykaną tym zgłoszeniem),
 • w przypadkach innych niż 5151, czyli dla zestawu kodów xx51, po kodzie informacji dodatkowej 00700 należy podać numery pozwoleń na procedurę poprzednią zamykaną tym zgłoszeniem. Pozostałe dane podaje się na ogólnych zasadach.
 1. Ilość towaru i jednostka miary

Jeżeli zgłoszenie dotyczy towaru lub produktu przetworzonego, objętego wcześniej jedną z procedur o następujących kodach: 11, 21, 46, 48, 51, 53, 54, 71 lub procedurą 1044, to w elemencie „Dokument wymagany” należy podać ilość towaru oraz jednostkę miary właściwych dla towaru zgłaszanego do procedury następnej.

Co do zasady jednostka miary znajduje się w pozwoleniu na procedurę specjalną. Dla zgłoszeń obsługiwanych w AIS/IMPORT ilość i jednostkę miary należy podać po kodzie pozwolenia (C601, C019, C516, N990).

W przypadku pozwolenia w trybie skróconym (kod 00100) składanego do systemu AIS/IMPORT oraz w przypadku procedury składowania celnego, a także dla wszystkich zgłoszeń obsługiwanych w AES/ECS2:

 • N380 – faktura handlowa, albo
 • N935 – faktura, na podstawie której deklarowana jest wartość celna (dotyczy tylko systemu AIS/IMPORT), albo
 • N325 – faktura proforma.

W każdym przypadku dana „ilość” i „jednostka” miary powinna wystąpić tylko raz dla każdej pozycji towarowej zgłoszenia. Jeżeli jest podana więcej niż raz, to suma ilości musi być zgodna z ilością podaną w Polu 31 zgłoszenia celnego.

 1. Dokument poprzedni

Jeżeli poprzednią procedurą jest procedura o jednym z następujących kodów: 11, 21, 44, 46, 48, 51, 53, 54, 91, a także 42/45 z kodem N990, to w zgłoszeniu zamykającym procedurę specjalną powinien pojawić się:

 1. kod dokumentu „ZZZ” z podanym MRN zgłoszenia objęciowego (zgłoszenia standardowego lub uzupełniającego). Jeżeli pozwolenie dla procedury było na zgłoszeniu (kod 00100), to należy wpisać numer MRN zgłoszenia o objęcie towaru tą procedurą.

Jeżeli zgłoszenie było złożone w systemie CELINA należy podać kod OGL z numerem zgłoszenia.

W zgłoszeniu celnym zamykającym procedurę odprawy czasowej dla towaru objętego tą procedurą na podstawie zgłoszenia ustnego albo w formie innej czynności uznanej za zgłoszenie (np. 4053), po kodzie dokumentu poprzedniego „ZZZ” należy wpisać „zgłoszenie ustne”.

 1. numer pozycji zgłoszenia o objęcie towaru procedurą.

Dla potrzeb rozliczenia procedury 71, czyli w przypadku zestawu kodów xx71, konieczne jest podanie jednego z poniższych kodów dokumentu poprzedniego wraz z numerem zgłoszenia albo numerem wpisu do rejestru właściwym dla procedury 71xx:

 1.  kody:
 • SDE - wraz z numerem MRN, gdy było zgłoszenie uproszczone w procedurze 71xx,
 • ZZZ - wraz z numerem MRN, gdy było zgłoszenie w procedurze 71xx albo z numerem wpisu do rejestru dla procedury 71xx (nie należy podawać numeru PWD dla procedury 71xx),
 • OGL – jeżeli zgłoszenie w procedurze 71xx było złożone w systemie CELINA.
 1. numeru pozycji zgłoszenia albo wpisu do rejestru o objęcie towaru procedurą 71.