1.3 Sposób użycia formularza

Formularze SAD powinny być wypełnione czytelnie, pismem maszynowym lub komputerowo. Do prawidłowego umieszczenia formularza w maszynie należy wykorzystać prostokąt znajdujący się w polu 2. Jeżeli znak kontrolny znajduje się w centrum tego prostokąta, to pola w formularzu będą wypełnione równomiernie.

W wypadkach, w których wszystkie karty wybranego zestawu będą stosowane w Rzeczypospolitej Polskiej, dopuszcza się ich ręczne wypełnianie tuszem, dużymi drukowanymi literami. To samo dotyczy danych, które mają zostać umieszczone na kartach wykorzystywanych w procedurze tranzytu unijnego.

Formularz nie może nosić śladów wymazań ani dopisków. Zmiany nanoszone na formularzu wprowadza się poprzez wykreślenie błędnych danych i naniesienie, o ile zaistnieje taka potrzeba, danych poprawnych. Każda w ten sposób dokonana zmiana musi być parafowana przez osobę dokonującą zgłoszenia celnego i wyraźnie potwierdzona przez właściwe organy, które w razie konieczności, mogą zażądać złożenia nowego zgłoszenia.

Ponadto, formularze można wypełniać dokonując automatycznej reprodukcji zamiast stosować metody wymienione powyżej. Można wystawiać i wypełniać w ten sposób, pod warunkiem, że ściśle będą przestrzegane reguły dotyczące wzorów, papieru, formatu formularzy, języka, który należy stosować, czytelności, zakazu wymazywania i dopisywania oraz dokonywania poprawek.

Osoby dokonujące formalności wywozowych, przywozowych lub tranzytu unijnego wypełniają jedynie ponumerowane pola. Pozostałe pola, oznaczone drukowanymi literami, przeznaczone są do użytku służbowego.

Na kartach, które mają pozostać w urzędzie wywozu/wysyłki lub urzędzie wyjścia, musi znajdować się oryginalny podpis zgłaszającego lub jego przedstawiciela.

Złożenie w urzędzie celnym zgłoszenia podpisanego przez zgłaszającego lub jego przedstawiciela, wyraża wolę zgłoszenia towarów do określonej procedury i, bez uszczerbku dla możliwego stosowania sankcji, jest traktowane jako zobowiązanie, w odniesieniu do:

  • prawidłowości danych znajdujących się na zgłoszeniu,
  • autentyczności załączonych dokumentów,
  • przestrzegania obowiązków związanych z objęciem właściwych towarów daną procedurą.

Podpis osoby korzystającej z procedury tranzytu lub, w zależności od przypadku, jego upoważnionego przedstawiciela, zobowiązuje go w odniesieniu do wszystkich danych dotyczących unijnej procedury tranzytowej, do stosowania przepisów dotyczących tranzytu unijnego ustanowionych w unijnym kodeksie celnym i w przejściowym rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341, oraz tak jak zostało to opisane powyżej w punkcie B.

Jeżeli chodzi o formalności tranzytu unijnego i formalności w miejscu przeznaczenia, powinno się uwzględnić, że w interesie każdej osoby uczestniczącej w czynnościach związanych z tymi formalnościami, leży sprawdzenie treści prawidłowości swojego zgłoszenia. W szczególności, osoba zainteresowana, w przypadku zauważenia jakiejkolwiek różnicy między towarami, które mają zostać zgłoszone a danymi zawartymi w formularzach, musi niezwłocznie powiadomić organy celne. W takich przypadkach, należy sporządzić nowe zgłoszenie z wykorzystaniem nowych formularzy.

Jeżeli postanowienia Części II bądź Części III Instrukcji stanowią inaczej, w przypadku, gdy jakieś pole ma nie być wypełnione, powinno ono pozostać w całości niewypełnione.

Uwaga! W przypadkach, podyktowanych zwłaszcza liczebnością wpisywanych danych, o ile wypełniający zgłoszenie stwierdzi, iż dane, które zamierza wpisać do konkretnego pola nie zmieszczą się w nim, w polu tym powinien wpisać krajowy kod informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01” i jednocześnie całą zamierzoną zawartość pola przenieść do załącznika dołączanego do zgłoszenia celnego.

Niedopuszczalnym jest częściowe wypełnienie pola, następnie wpisanie ww. kodu i przeniesienie pozostałej części danych do załącznika.

Załącznik musi zostać opisany w określony sposób, a mianowicie:

Jeżeli kod ogólnej informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01” wpisano w polu odnoszącym się do całego zgłoszenia celnego np. Pole 31, wpisywanie danych należy poprzedzić adnotacją „Załącznik do Pola 31”; jeśli zaś ww. kod wpisano w polu (np. Pole 31) odnoszącym się do danej pozycji towarowej (np. pozycji towarowej nr 15), koniecznym jest wpisanie następującej adnotacji: „Pozycja towarowa nr 15. Załącznik do Pola 31”.

Jeżeli w opisie niektórych pól przewidziano w Instrukcji możliwość wpisania przez zgłaszającego unijnego kodu informacji dodatkowej „Różni - 00200” („Różne - 00200”) to należy posługiwać się tylko ww. kodem unijnym i niedopuszczalnym jest użycie zamiast/obok niego kodu krajowego informacji dodatkowej „Załącznik-0PL01”.

Kod „Załącznik-0PL01” nie może być stosowany w zgłoszeniach elektronicznych.

< poprzednia strona | następna strona >