6.13 Zasady wypełniania Pola 44 zgłoszenia celnego w obrocie towarami strategicznymi (produkty podwójnego zastosowania i uzbrojenie)

 1. Grupa kodów CN, do których w bazie ISZTAR przypisane są kody unijne X0xx i Y901 gdzie xx oznacza dwie ostatnie cyfry kodu.

Kody te należy stosować alternatywnie.

 1. Jeżeli do zgłoszenia celnego dołączone jest indywidualne zezwolenie na wywóz, wydane przez organ kontroli obrotu, należy umieścić kod X060, a po nim numer tego zezwolenia. Numer posiada format E/DU/I/yyyyy/zz, gdzie poszczególne człony oznaczają DU - produkt podwójnego zastosowania, I - zezwolenie indywidualne, yyyyy – numer kolejny w informatycznym systemie wspomagania licencjonowania, zz – dwie końcowe cyfry roku, w którym wydane zostało zezwolenie.
 2. Jeżeli wywóz produktu podwójnego zastosowania dokonywany jest na podstawie jednego z ośmiu generalnych unijnych zezwoleń na wywóz, określonych w rozporządzeniu ustanawiającym unijny system wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania, należy w Polu 44 umieścić jeden z następujących kodów w parze z numerem właściwego zezwolenia wg następującego porządku: X061 - EU001, X062 - EU002, X063 - EU003, X064 - EU004, X065 - EU005, X066 - EU006, X067 – EU007 lub X068 – EU008
 3. Jeżeli do zgłoszenia celnego dołączone jest globalne zezwolenie na wywóz produktu podwójnego zastosowania, wydane przez organ kontroli obrotu, w Polu 44 należy umieścić kod X070, a po nim numer zezwolenia w formacie analogicznym jak w przypadku zezwolenia indywidualnego E/DU/G/yyyyy/zz, gdzie G oznacza zezwolenie globalne.
 4. Jeżeli wywóz produktu podwójnego zastosowania dokonywany jest na podstawie krajowego zezwolenia generalnego, w Polu 44 należy umieścić kod X071, a po nim numer tego zezwolenia.
  UWAGA W aktualnym krajowym stanie prawnym brak przepisu ustanawiającego tego rodzaju zezwolenia.
 5. Jeżeli do zgłoszenia celnego dołączone jest zezwolenie na tranzyt produktu podwójnego zastosowania, wydane przez organ kontroli obrotu, w Polu 44 należy umieścić kod X072, a po nim numer zezwolenia w formacie analogicznym jak w przypadku zezwolenia indywidualnego T/DU/I/yyyyy/zz, gdzie T oznacza zezwolenie na tranzyt.
 6. Jeżeli do zgłoszenia celnego nie dołączono zezwolenia, o którym mowa w punkcie 1.a, 1.c, 1.e lub nie powołano się na zezwolenia, o których mowa w punkcie 1.b i 1.d, właściwy jest kod Y901, pod warunkiem, że towar nie spełnia wymogów określonych w wykazie produktów podwójnego zastosowania.

Przypadek szczególny:

 • jeśli towar nie jest produktem podwójnego zastosowania, a spełnia wymogi towaru z wykazu uzbrojenia, należy poza kodem unijnym Y901, umieścić kod krajowy 7P16.
 1. Grupa kodów CN odnosząca się do towarów z Wykazu uzbrojenia, do których w bazie ISZTAR nie zostały przypisane kody unijne X0xx i Y901.
  1. przypadku, gdy do zgłoszenia celnego dołączone jest zezwolenie na wywóz, wydane przez organ kontroli obrotu, należy umieścić kod krajowy 7P16, a po nim numer dołączonego zezwolenia. Numer posiada format E/LU/I/yyyyy/zz, gdzie poszczególne człony oznaczają: LU – towar z Wykazu uzbrojenia, I - zezwolenie indywidualne, yyyyy – numer kolejny w informatycznym systemie wspomagania licencjonowania, zz – dwie końcowe cyfry roku, w którym wydane zostało zezwolenie
  2. Jeżeli wywóz towaru z Wykazu uzbrojenia dokonywany jest na podstawie krajowego zezwolenia generalnego ZG-PL-U-2, ZG-PL-U-3, ZG-PL-U-5, ZG-PL-U-6, ZG-PL-U-7, ZG-PL-U-8 lub ZG-PL-U-10, a eksporter złożył organowi kontroli obrotu z co najmniej 30-to dniowym wyprzedzeniem oświadczenie o terminie rozpoczęcia tego obrotu, należy umieścić kod 7P16, a po nim numer właściwego zezwolenia.
 2. Jeżeli do zgłoszenia celnego nie dołączono zezwolenia, o którym mowa w punkcie 2.a, właściwy jest kod krajowy 2DK2, pod warunkiem, że towar nie spełnia wymogów określonych w Wykazie uzbrojenia

Uwaga 1. Umieszczenie w Polu 44 zgłoszenia kodu Y901 albo kodu 2DK2 jest formą oświadczenia złożonego przez zgłaszającego, że towar nie jest towarem o znaczeniu strategicznym (odpowiednio produktem podwójnego zastosowania albo towarem z wykazu uzbrojenia). Umieszczenie wszystkich przedmiotowych kodów, stosownie do sytuacji, jest obligatoryjne, przy czym zgłaszający powinien mieć na uwadze postanowienia art. 15 UKC.

Uwaga 2. W przypadku wątpliwości organu celnego odnośnie statusu towaru, organ celny dąży do ustalenia, czy towar posiada cechy użytkowe i parametry techniczne określone w wykazie produktów podwójnego zastosowania lub wykazie uzbrojenia i w związku z tym, czy wymagane są stosowne zezwolenia.

Uwaga 3. Przytoczone w punkcie 1 i 2 numery zezwoleń, stanowiących obligatoryjne załączniki do zgłoszeń celnych, są oznaczeniami przykładowymi. W praktyce w ciągu znaków numeru zezwolenia mogą występować inne symbole stosownie do rodzaju licencji i realizowanego obrotu.

W miejscu, gdzie znajduje się symbol E mogą występować następujące oznaczenia:

 • „ET” – w przypadku zezwoleń na wywóz towarów w ramach procedury uszlachetniania biernego lub na wystawy,
 • „EZ” – w przypadku zezwoleń na wywóz towarów po zakończeniu procedury odprawy czasowej lub uszlachetniania czynnego,

W miejscu symbolu „I” oznaczającego zezwolenie indywidualne może występować symbol „G” oznaczający zezwolenie globalne.

< poprzednia strona | następna strona >