6.20 Wypełnianie Pola 44 zgłoszenia celnego gdy zgłoszenie celne jest równocześnie wnioskiem o udzielenie pozwolenia na stosowanie procedur specjalnych

Dotyczy: uszlachetniania czynnego, uszlachetniania biernego, odprawy czasowej lub końcowego przeznaczenia (end-use) - tzw. wnioski skrócone.

Poniższe kody informacji dodatkowej należy uzupełnić o tekst uszczegóławiający (opis) dany kod.

W przypadku, gdy opis do kodu będzie przekraczać dopuszczalną ilość znaków w komunikacie dla pola 44, wówczas należy kontynuować treść opisu poprzedzając go nowym właściwym kodem.

Uwaga! W przypadku zgłoszenia celnego dokonywanego w formie papierowej, gdy w Polu 44 zgłoszenia celnego, z uwagi na liczebność wpisywanych danych, zgłaszający stwierdzi, iż dane niezbędne do udzielenia pozwolenia, które zamierza wpisać do Pola 44 za pomocą wymienionych poniżej kodów nie zmieszczą się w tym Polu, wówczas wszystkie informacje objęte kodami 0PL05-0PL10 należy przenieść do załącznika dołączanego do zgłoszenia celnego, a w Polu 44 zgłoszenia celnego podać kod „Załącznik - 0PL01”.

0PL05 – kod używany do wskazania miejsca (miejsc), gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania, gdzie towary będą wykorzystywane (zastosowane) albo w którym towary osiągają końcowe przeznaczenie (end-use)

W Polu 44 należy podać kod „0PL05”, a następnie po myślniku miejsce (miejsca) gdzie będzie dokonywany proces przetwarzania, gdzie towary będą wykorzystywane (zastosowane) albo w którym towary osiągają końcowe przeznaczenie (end-use).

Podanie tych informacji jest konieczne w sytuacji, gdy proces przetwarzania/uszlachetniania, wykorzystywanie towarów albo osiągnięcie końcowego przeznaczenia (end-use) realizowane jest w miejscu innym niż adres odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego. W takim przypadku należy podać odpowiednio albo numer EORI albo pełne imię i nazwisko/nazwę oraz adres osoby/przedsiębiorstwa, w którym dokonywany będzie proces (procesy) przetwarzania towarów, gdzie towary będą wykorzystywane albo w którym towary osiągają końcowe przeznaczenie (end-use).

Przykład 1:

W sytuacji, gdy proces uszlachetniania przeprowadzany jest w miejscu innym niż adres odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego i określenie tego miejsca następuje poprzez zastosowanie numeru EORI należy wpisać:

0PL05-PL1234567890ABCDE

Przykład 2:

W sytuacji, gdy proces przetwarzania przeprowadzany jest w dwóch miejscach i miejsca te są inne niż adres odbiorcy wskazany w Polu 8 „Odbiorca” zgłoszenia celnego, zaś określenie tych miejsc następuje nie poprzez zastosowanie numeru EORI należy wpisać:

0PL05-nazwa i adres miejsca pierwszego

0PL05-nazwa i adres miejsca drugiego

0PL06 – kod używany do wskazania przewidywanego urzędu (urzędów) zamknięcia i kontrolnego urzędu celnego

W Polu 44 należy podać kod „0PL06”, a po nim w następującej kolejności:

  1. po myślniku przewidywany urząd lub urzędy zamknięcia poprzez podanie kodu identyfikacyjnego oddziału celnego lub oddziałów celnych upoważnionych do przyjęcia zgłoszenia celnego kończącego procedurę specjalną, o której mowa w art. 211 ust. 1 UKC, poprzedzonego symbolem PL. Kody urzędów celno-skarbowych podane są w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie urzędów celno-skarbowych oraz podległych im oddziałów celnych, w których są dokonywane czynności przewidziane przepisami prawa celnego w zależności od rodzaju towarów lub procedur celnych, którymi mogą być obejmowane towary.

W przypadku podawania kilku urzędów celno-skarbowych należy poszczególne kody od siebie oddzielić przecinkami.

W przypadku wniosku o pojedyncze pozwolenie na stosowanie procedury odprawy czasowej, z udziałem więcej niż jednego państwa członkowskiego, gdy przewidywany urząd lub urzędy zamknięcia są w innym państwie członkowskim, należy podać kod identyfikacyjny urzędu celnego w danym państwie, poprzedzony dwiema pierwszymi literami kodu państwa (a2- wypełnić przy użyciu kodu z wykazu krajów umieszczonego przy kodowym opisie Pola 15a).

Uwaga! W przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na objęcie towarów procedurą końcowego przeznaczenia (end-use) nie podaje się informacji o urzędzie zamknięcia.

  1. informację dotyczącą kontrolnego urzędu celnego w zgłoszeniach przywozowych i wywozowych należy podać w atrybucie UCKontrolny, przy czym kod urzędu kontrolnego ma być tożsamy z urzędem złożenia zgłoszenia do objęcia procedurą specjalną.

Uwaga! W przypadku zgłoszeń celnych obsługiwanych w systemie importowym nie ma potrzeby po raz kolejny podawania informacji o kontrolnym urzędzie celnym, gdyż informacja na temat kontrolnego urzędu celnego już jest umieszczana w atrybucie @UCKontrolny - odpowiednik Pola 44.

Przykład:

W sytuacji, gdy urzędami zamknięcia mają być: Oddział Celny V w Warszawie-442010 oraz Oddział Celny Towarowy I w Warszawie-443020, zaś kontrolnym urzędem celnym ma być Oddział Celny VI w Warszawie-442020 należy wpisać:

0PL06-PL442010,PL443020/PL442020

0PL07 - kod używany do wskazania charakteru/rodzaju procesu (procesów) przetwarzania albo zastosowania lub końcowego przeznaczenia (end-use) towarów, do wskazania warunków ekonomicznych

W Polu 44 należy podać kod „0PL07”, a po nim w następującej kolejności:

  1. po myślniku, 2-cyfrowy kod, wykorzystując kody zamieszczone poniżej, wskazujący na charakter/rodzaj procesu (procesów) przetwarzania towarów:

Uszlachetnianie czynne i uszlachetnianie bierne:

Kod

Proces przetwarzania

01

Obróbka, w tym montaż, składanie lub instalowanie

02

Przetwarzanie

03

Naprawa, w tym odnawianie i porządkowanie

04

Wykorzystywanie towarów, które nie wchodzą w skład produktów przetworzonych, ale umożliwiają lub ułatwiają ich wytworzenie, nawet jeżeli zostają one całkowicie lub częściowo zużyte w tym procesie ("akcesoria produkcyjne")

05

Niszczenie

06

Proces przetwarzania (w tym naprawa) towarów o charakterze niehandlowym - art. 163 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Delegowanego nr 2015/2446

 

Natomiast w przypadku wniosku o udzielenie pozwolenia na objęcie towarów procedurą końcowego przeznaczenia (end-use) należy po myślniku podać krótki opis rodzaju końcowego przeznaczenia towarów (end-use).

Uwaga! W przypadku uznania, że opis planowanego procesu uszlachetniania/przetwarzania podany za pomocą ww. kodów jest zbyt ogólny oraz że przedstawienie szczegółowego opisu planowanych działań może mieć wpływ na podjęcie decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia, opis taki należy sporządzić w formacie PDF i przedstawić w formie elektronicznej jako załącznik do zgłoszenia celnego.

  1. po slaszu, 2 albo 3 znakowy kod numeryczny (cyfrowy), używając kody zamieszczone poniżej, określający warunki ekonomiczne. Kod odnoszący się do warunków ekonomicznych należy podać wyłącznie w przypadku procedury uszlachetniania czynnego. W przypadku potrzeby podania więcej niż jednego kodu, kody należy od siebie oddzielić przecinkami.

01

przetwarzanie towarów niewymienionych w załączniku 71-02 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446

304

naprawa

302

przetwarzanie towarów bezpośrednio lub pośrednio oddanych do dyspozycji posiadacza pozwolenia, które jest przeprowadzane zgodnie ze specyfikacjami na rzecz osoby mającej siedzibę poza obszarem celnym Unii, zazwyczaj w zamian za pokrycie jedynie kosztów przetworzenia

40

przetwarzanie towarów w celu zapewnienia ich zgodności z wymogami technicznymi obowiązującymi przy ich dopuszczeniu do obrotu

301

przetwarzanie towarów o charakterze niehandlowym

305

przetwarzanie towarów otrzymanych na mocy poprzedniego pozwolenia, którego wydanie podlegało sprawdzeniu warunków ekonomicznych

41

przetwarzanie frakcji stałych i płynnych oleju palmowego, oleju kokosowego, frakcji płynnych oleju kokosowego, oleju z ziaren palmowych, frakcji płynnych oleju z ziaren palmowych, oleju babassu lub oleju rycynowego na produkty, które nie są przeznaczone dla sektora spożywczego

42

przetwarzanie na produkty przeznaczone do włączenia lub wykorzystania w cywilnych statkach powietrznych, dla których zostało wystawione świadectwo zdatności do lotu

Uwaga!

Kod 42 (kod warunków ekonomicznych, o którym mowa w dodatku do załącznika 12 do rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/341) jest odpowiednikiem kodu 14 w podpozycji „6/2. Warunki ekonomiczne” w Tytule II w Załączniku A do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady (UE) 2018/581 z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie tymczasowego zawieszenia autonomicznych ceł wspólnej taryfy celnej na niektóre towary przeznaczone do zamontowania lub wykorzystania w statkach powietrznych oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1147/2002 (Dz.U. L 98 z 18.04.2018, s. 1) zmieniony został opis kodu 14 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „przetwarzanie na produkty przeznaczone do włączenia lub wykorzystania w statkach powietrznych, dla których wystawiono autoryzowane poświadczenie produkcji/obsługi na formularzu 1 EASA lub równoważne świadectwo,” zamiast dotychczasowego brzmienia: „przetwarzanie na produkty przeznaczone do włączenia lub wykorzystania w cywilnych statkach powietrznych, dla których zostało wystawione świadectwo zdolności do lotu”. Powyższe należy mieć na uwadze przy stosowaniu kodu 42 (kodu warunków ekonomicznych).

43

przetwarzanie na produkty korzystające z autonomicznego zawieszenia należności celnych przywozowych na niektóre rodzaje broni i sprzętu wojskowego zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 150/2003

44

przetwarzanie towarów na próbki

45

przetwarzanie wszelkich elektronicznych komponentów, części, zespołów lub innych materiałów na produkty technologii informacyjnej

46

przetwarzanie towarów objętych kodami CN 2707 lub 2710 na produkty objęte kodami CN 2707, 2710 lub 2902

 

47

zredukowanie do odpadów i pozostałości, zniszczenie, odzyskiwanie części lub komponentów

48

denaturacja

303

zwyczajowe czynności, o których mowa w art. 220 unijnego kodeksu celnego

49

łączna wartość towarów, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, w przeliczeniu na wnioskodawcę i na rok kalendarzowy, dla każdego ośmiocyfrowego kodu CN, nie przekracza 150 000 EUR w odniesieniu do towarów, które są objęte załącznikiem 71-02, oraz 300 000 EUR w odniesieniu do innych towarów, z wyjątkiem przypadków, gdy towary, które mają zostać objęte procedurą uszlachetniania czynnego, podlegałyby tymczasowemu lub ostatecznemu cłu antydumpingowemu, cłu wyrównawczemu, środkowi ochronnemu lub cłu dodatkowemu wynikającemu z zawieszenia koncesji, gdyby zgłoszono je do dopuszczenia do obrotu

Uwaga! Ponieważ wniosek o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego w przypadku procedury uszlachetniania czynnego nie może dotyczyć towarów, które są towarami wymienionymi w załączniku 71-02, to zastosowanie kodu „49” oznacza, że zgłaszający deklaruje spełnienie warunku dotyczącego limitu 300 000 EUR, a nie limitu 15 000 EUR.

 

Uwaga! Wniosek o udzielenie pozwolenia na podstawie zgłoszenia celnego w przypadku procedury uszlachetniania czynnego nie może dotyczyć towarów, które są towarami wymienionymi w załączniku 71-02 do rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446.

Uwaga! W przypadku, gdy uzasadnieniem spełnienia warunków ekonomicznych jest okoliczność dokonywania naprawy, zaś już przy określaniu charakteru/rodzaju procesu przetwarzania wskazany został kod „03” (Naprawa, w tym odnawianie i porządkowanie), wówczas nie podaje się już kodu „304”, aby nie powtarzać informacji, iż chodzi o proces naprawy.

Przykład:

W przypadku uszlachetniania czynnego, gdy proces przetwarzania obejmuje przetwarzanie, które realizowane jest na mocy umowy o przetworzenie robocze należy wpisać:

0PL07-02/302

0PL08 – kod używany do wskazania kodu (kodów) CN uzyskiwanych produktów przetworzonych oraz produktów powstałych w wyniku końcowego przeznaczenia (end-use), określenia ich opisu handlowego i/lub technicznego, podania szacunkowego współczynnika produktywności lub metody wyznaczenia takiego współczynnika oraz do określenia proponowanego sposobu(ów) dokonania identyfikacji towarów przywożonych/towarów wywożonych czasowo

W Polu 44 należy podać kod „0PL08”, a po nim w następującej kolejności:

  1. kod dla charakteru uzyskiwanego produktu przetworzonego wykorzystując odpowiednio jeden z następujących (a1) 1-znakowych kodów literowych:

„G” – który oznacza główny produkt przetworzony

„W” – który oznacza wtórny produkt przetworzony;

  1. po myślniku 8-cyfrowy kod CN uzyskiwanego produktu przetworzonego, poprzedzony symbolem „CN” (np. CN04063031). W przypadku produktu powstałego w wyniku końcowego przeznaczenia (end-use) należy podać po slaszu odpowiednio 10- lub 14-cyfrowy kod TARIC, poprzedzony symbolem „TARIC” (np. TARIC5911100010) albo 8-cyfrowy kod CN poprzedzony symbolem „CN” produktu;
  2. po slaszu opis handlowy i/lub techniczny produktu przetworzonego / produktu powstałego w wyniku końcowego przeznaczenia (end-use);
  3. po slaszu wielkość współczynnika produktywności. W sytuacji, gdy nie jest możliwe podanie konkretnej wielkości współczynnika produktywności, należy zadeklarować (a3) 3-znakowy kod literowy „MWW” (metoda wyznaczenia współczynnika produktywności) oznaczający, że ustalenie współczynnika produktywności nastąpi na podstawie prowadzonej księgowości, ewidencji oraz dokumentacji technicznej dot. procesu przetwarzania lub rodzaju końcowego przeznaczenia (end-use) towarów. W takiej sytuacji współczynnik produktywności ustalany będzie przez organ celny na późniejszym etapie stosowania procedury.

Uwaga! W przypadku, gdy produkty przetworzone lub produkty powstałe w wyniku końcowego przeznaczenia (end-use) są klasyfikowane do różnych kodów CN/TARIC, wówczas odrębnie w odniesieniu do każdego kodu CN / TARIC należy podać powyższą informację, poprzedzając ją kodem „0PL08”.

  1. po slaszu przynajmniej jeden z następujących 1-cyfrowych kodów, wskazujących na proponowany sposób dokonania identyfikacji towarów przywożonych/wywożonych czasowo:

1    –    numer seryjny lub numer producenta
2    –    założenie plomb, znaków w formie klipsów oraz innych znaków wyróżniających
3    –    arkusz informacyjny INF
4    –    pobranie próbek, użycie ilustracji lub opisów technicznych
5    –    przeprowadzenie analiz
6    –    dokument informacyjny zamieszczony w ex Załączniku 104 RWKC (stosowany jedynie dla uszlachetniania biernego; brak wzoru tego dokumentu w przejściowym rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341, należy więc stosować załącznik 104 do RWKC)
7    –    inne środki pozwalające identyfikację (podać wyjaśnienie środków identyfikacji, które zostaną wykorzystane)
8    –    bez środków identyfikacji (stosowany jedynie do odprawy czasowej)

W przypadku wskazywania kilku sposobów identyfikacji towarów przywożonych/wywożonych czasowo, podawane 1-cyfrowe kody należy od siebie oddzielić przecinkami.

  1. po slaszu podać, o ile jest to konieczne, doprecyzowanie proponowanego sposobu identyfikacji/środków pozwalających na ustalenie tożsamości towaru przywożonego/wywożonego czasowo.

Uwaga! Nie jest wymagane uszczegóławianie sposobu identyfikacji towarów przywożonych/wywożonych czasowo wyrażonego za pomocą wskazanego 1-cyfrowego kodu w sytuacji, gdy w innym polu zgłoszenia celnego nastąpiło doprecyzowanie tego sposobu.

Przykład:

W sytuacji wskazania kodu „1” nie ma potrzeby podawania numeru seryjnego towaru, jeżeli wskazanie numeru seryjnego nastąpiło już w Polu 31.

W sytuacji wskazania kodu „7” konieczne jest uszczegółowienie/doprecyzowanie sposobu pozwalającego na ustalenie tożsamości towaru przywożonego/wywożonego czasowo.

Przykład:

W sytuacji, gdy wskazany został kod „7” i identyfikacja towarów ma zostać przeprowadzona na podstawie kodów kreskowych, należy wpisać:

0PL08-X-CNXXXXXXXX/abcdefg/XX%/7/kody kreskowe

Przykłady dla kodu 0PL08:

W przypadku uszlachetniania czynnego, gdy w wyniku zastosowanego procesu będą powstawały dwa produkty gotowe (produkty przetworzone główne) o kodzie CN 04063031 i CN 04063039 oraz odpad (produkt przetworzone wtórny) o kodzie CN 23099031, a współczynnik produktywności wynosi odpowiednio 97% i 3%, należy wpisać:

0PL08-G-CN04063031/ser topiony w plastrach/97%/5

0PL08-G-CN04063039/ser topiony w porcjach/97%/5

0PL08-W-CN23099031/masa serowa/3%/4”;

0PL09 – dla tego kodu należy podać cyfry (n2) odpowiadające liczbie miesięcy określających długość terminu wymaganego dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanej procedury specjalnej, o której mowa w art. 211 ust.1 UKC.

W Polu 44 należy podać kod „0PL09”, a po nim w następującej kolejności:

po myślniku, cyfrę (n2) odpowiadającą liczbie miesięcy określających długość terminu wymaganego dla przeprowadzenia operacji w ramach wnioskowanej procedury specjalnej, o której mowa w art. 211 ust.1 UKC.

Przykład:

W sytuacji, gdy przywóz produktu przetworzonego uzyskiwanego w wyniku procesu naprawy towaru objętego procedurą uszlachetniania biernego powinien nastąpić w terminie 6 miesięcy, wówczas termin zakończenia zostanie zapisany w sposób:  „0PL09-06”

0PL10 – kod używany do wskazania zastosowania elementów kalkulacyjnych dla obliczenia kwoty należności celnych przywozowych: albo zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC, albo zgodnie z at. 85 ust. 1 UKC

W Polu 44 należy podać kod „0PL10”, a po myślniku, 3-cyfrowy kod, wykorzystując kody zamieszczone poniżej, wskazujący na sposób obliczenia kwoty należności celnych przywozowych:

Kod

Sposób obliczenia kwoty należności celnych przywozowych

863

Obliczenie kwoty należności celnych przywozowych zgodnie z art. 86 ust. 3 UKC

851

Obliczenie kwoty należności celnych przywozowych zgodnie z art. 85 ust. 1 UKC.

 

Przykład:

Podmiot wskazuje, że chce by w przypadku powstania długu celnego obliczenie kwoty należności celnych przywozowych nastąpiło zgodnie z postanowieniami art. 86 ust. 3 UKC. W takiej sytuacji należy wpisać: 0PL10-863

< poprzednia strona | następna strona >