5.2 Przywozowe zgłoszenie uproszczone i uzupełniające do uproszczonego

Zgłoszenie uproszczone, o którym mowa w art. 166 UKC (z pozwoleniem lub bez pozwolenia) oraz zgłoszenie uzupełniające do zgłoszenia uproszczonego, o którym mowa w art. 167 UKC, są przesyłane do systemu AIS/IMPORT w formie komunikatów elektronicznych. Poszczególne pola/atrybuty zgłoszenia celnego w procedurach uproszczonych wypełnia się zgodnie z regułami określonymi w części II i IV niniejszej Instrukcji, z uwzględnieniem następujących zmian wynikających ze specyfiki procedury:

 1. w przypadku braku posiadania przez zgłaszającego na etapie składania zgłoszenia uproszczonego dokumentów w zakresie pochodzenia lub wartości celnej, w komunikacie zgłoszenia celnego, po kodzie dokumentu wymaganego należy podać zapis: "brak dokumentu". Zgłaszający powinien być w posiadaniu tego dokumentu przy składaniu zgłoszenia uzupełniającego;
 2. do każdego zgłoszenia uproszczonego (z pozwoleniem lub bez pozwolenia) musi zostać złożone zgłoszenie uzupełniające (1:1);
 3. w odniesieniu do następujących danych powinna zachodzić zgodność (tożsamość) pomiędzy zgłoszeniem uproszczonym (z pozwoleniem lub bez pozwolenia) i uzupełniającym:
 • odbiorca,
 • urząd celny zgłoszenia,
 • lokalizacja towaru,
 • kod towaru,
 • procedura celna,
 • numer pozwolenia na korzystanie ze zgłoszenia uproszczonego (jeżeli jest wymagany)
 • jeżeli na zgłoszeniu uproszczonym była podana dla danego typu opłaty metoda płatności D, to na zgłoszeniu uzupełniającym dla takiego samego typu opłaty, powinna również zostać wskazana metoda płatności D,
 • jeżeli na zgłoszeniu uproszczonym była podana dla danego typu opłaty metoda płatności inna niż D, to na zgłoszeniu uzupełniającym dla takiego samego typu opłaty nie powinna zostać wskazana metoda płatności D;
 1. w przypadku zgłoszenia uproszczonego bez pozwolenia termin na złożenie zgłoszenia uzupełniającego ustawiany jest automatycznie przez AIS/IMPORT i wynosi 30 dni od dnia przyjęcia zgłoszenia uproszczonego. Zgłaszający może złożyć wniosek, poza systemem AIS/IMPORT, o przedłużenie terminu na złożenie zgłoszenia uzupełniającego (dotyczy to przypadku braku posiadania dokumentów w zakresie pochodzenia lub wartości celnej).
 2. zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać dane wymagane dla standardowego zgłoszenia celnego dla danej procedury celnej.

< poprzednia strona | następna strona >