5.4 Wpis do rejestru zgłaszającego

Dane składające się na wpis do rejestru zgłaszającego

Zgodnie z art. 182 ust. 1 UKC organy celne mogą zezwolić osobie, na jej wniosek na złożenie zgłoszenia celnego w tym zgłoszenia uproszczonego, w formie wpisu do rejestru zgłaszającego.

W związku z powyższym rejestr zgodnie z powyżej cytowanym przepisem powinien zawierać co najmniej dane wymagane dla zgłoszenia uproszczonego lub dane wymagane dla kompletnego zgłoszenia celnego dla danej procedury celnej.

Mając powyższe na uwadze, jak również wymogi wynikające z przepisów krajowych, w okresie przejściowym rejestr powinien zawierać dane wymagane dla kompletnego zgłoszenia celnego dla danej procedury celnej lub dane określone poniżej.

Wpis do rejestru zgłaszającego dotyczący procedur przywozowych powinien określać w szczególności:

 1. numer i datę wpisu,
 2. numer pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego,
 3. procedurę celną – należy podać kod procedury do której zgłaszane są towary (kod procedury wnioskowanej i procedury poprzedniej),
 4. numer referencyjny/UCR – należy podać niepowtarzalny numer handlowy nadawany towarom przez osobę zainteresowaną. Należy stosować kody WCO (ISO15459) lub im równoważne. Uwaga: informację podaje się jeżeli jest dostępna,
 5. numer dokumentu przewozowego – należy podać odniesienie do dokumentu przewozowego, na podstawie którego dokonywany jest transport towarów na obszar celny UE.
 6. odbiorcę,
 7. zgłaszającego (przedstawiciela) – należy wypełnić, jeżeli jest to osoba inna niż odbiorca.
 8. zgłaszającego/status przedstawiciela (kod) – należy wpisać kod oznaczający zgłaszającego lub status przedstawiciela:
  1. 1 – zgłaszający,
  2. 2 – przedstawiciel (przedstawicielstwo bezpośrednie),
  3. 3 – przedstawiciel (przedstawicielstwo pośrednie)
 9. kod waluty,
 10. opis towarów – zwykły opis handlowy towarów dla celów właściwej klasyfikacji taryfowej,
 11. rodzaj opakowań (kod) – należy podać kod opisujący typ opakowania
 12. liczbę opakowań,
 13. oznaczenie opakowań,
 14. numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych,
 15. kod towaru,
 16. masę brutto (kg),
 17. masę netto (kg),
 18. wartość pozycji - należy podać cenę towarów w odniesieniu do pozycji towarowej.
 19. informacje dodatkowe,
 20. podpis
 21. wartość celną towarów,
 22. elementy podstawy opodatkowania,
 23. stawkę celną i kwotę cła oraz innych należności celnych,
 24. stawkę podatku i kwotę podatku,
 25. numer i datę faktury lub innego dokumentu służącego do ustalania wartości celnej towarów.

Możliwość stosowania poniższego trybu – tylko dla pozwoleń wydanych przed 1 grudnia 2023 r. do czasu utrzymywania systemu AES/ECS2.

Zgodnie z art. 21 ust. 2 przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 do daty wdrożenia zautomatyzowanego systemu eksportu, w celu objęcia towarów procedurą wywozu lub powrotnego wywozu organy celne mogą zezwolić aby powiadomienie o przedstawieniu zostało zastąpione zgłoszeniem, w tym zgłoszeniem uproszczonym.

Mając powyższe na uwadze w Polsce w okresie przejściowym wpis do rejestru zgłaszającego w procedurze wywozu będzie realizowany wyłącznie poprzez kompletne lub uproszczone zgłoszenie celne.

Procedury wywozowe powinny być realizowane w systemie AES/ECS2.

 1. Przesłanie uproszczonego zgłoszenia celnego w ramach pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego.

Towar znajduje się w miejscu uznanym, z którego upoważniony eksporter zobowiązany jest dokonać zgłoszenia zgodnie z zasadami określonymi w 2.1. niniejszej części Instrukcji.

W tym przypadku eksporter nie prowadzi żadnego rejestru

Składanie zgłoszeń uzupełniających w procedurach wywozowych odbywa się zgodnie z aktualną wersją „Instrukcji w zakresie obsługi w Systemie AES/ECS2” udostępnioną w zakładce Usługi sieciowe - informacje i specyfikacje.

 1. Przesłanie kompletnego zgłoszenia celnego w ramach pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego

Towar znajduje się w miejscu uznanym, z którego upoważniony eksporter zobowiązany jest przesłać do urzędu celnego wywozu wskazanego w pozwoleniu (UWU) kompletne zgłoszenie w formie elektronicznej zawierające dane z IE 515. Przyjęcie takiego zgłoszenia przez organ celny oraz przesłanie do upoważnionego eksportera komunikatu IE 529 oraz dokumentu EAD jest równoznaczne ze zwolnieniem towaru do procedury wywozu. W tym przypadku eksporter nie prowadzi żadnego rejestru, jak również, odstępuje się od obowiązku złożenia zgłoszenia uzupełniającego.

W takim kompletnym zgłoszeniu celnym (komunikat IE515):

 • w drugiej części Pola 1 powinien zostać wpisany kod „A”,
 • w Polu 44, powinien zostać podany numer pozwolenia na stosowanie procedury uproszczonej.
 1. Procedura awaryjna we wpisie do rejestru zgłaszającego

Uwaga! Mając na uwadze przepis art. 150 ust. 3 i 4 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, procedura awaryjna będzie możliwa do realizacji wyłącznie poprzez złożenie papierowego zgłoszenia na kartach 1, 2, 3 ESS w organie celnym.

 1. System AES PLUS od 1 grudnia 2023 r. będzie obsługiwał zgłoszenia składane w ramach pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego wydawane zgodnie z przepisami art. w art. 150 ust. 4 UKC-RD.

Zgodnie z art. 150 ust. 4 RD, jeżeli wniosek o udzielenie pozwolenia dotyczy wywozu i powrotnego wywozu, pozwolenia na wpis do rejestru zgłaszającego udziela się jedynie w przypadku spełnienia obu poniższych warunków:

 1. uchylono wymóg złożenia deklaracji poprzedzającej wyprowadzenie zgodnie z art. 263 ust. 2 kodeksu;
 2. urząd wywozu jest także urzędem wyprowadzenia lub urząd wywozu i urząd wyprowadzenia poczyniły przygotowania zapewniające objęcie towarów dozorem celnym przy wyprowadzeniu.”.

Zgłoszenie uzupełniające składane do wpisu do rejestru zgłaszającego, o którym mowa w art. 167 UKC, wypełnia się zgodnie z regułami określonymi w części II i IV Instrukcji. Zgłoszenie uzupełniające powinno zawierać dane wymagane dla standardowego zgłoszenia celnego dla danej procedury celnej.

Zgłoszenie takie może mieć charakter okresowy, tj. obejmować wpisy do rejestru z danego okresu rozliczeniowego. W ramach danej pozycji towarowej może znajdować się odniesienie do wpisów do rejestru zgłaszającego z jednej daty, ale daty te mogą być różne na innych pozycjach zgłoszenia uzupełniającego.