6.7 Objęcie towarów procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą odprawy czasowej, procedurą końcowego przeznaczenia lub procedurą uszlachetniania biernego na podstawie pozwolenia wstecznego

Pozwolenie wydane na w trybie art. 211 ust. 2 UKC.

Po unieważnieniu pierwotnego zgłoszenia, w składanym nowym zgłoszeniu celnym o objęcie towaru ww. procedurą należy:

  1. podać ilość towarów, która jest obejmowana procedurą uszlachetniania czynnego, procedurą odprawy czasowej lub procedurą uszlachetniania biernego, zgodnie z ilością ze zgłoszenia celnego unieważnionego na podstawie art. 148 ust. 4 lit. d rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446,
  2. w Polu 22 - należy wpisać wartość z Pola 22 unieważnionego zgłoszenia celnego,
  3. w Polu 40 - należy wpisać numer unieważnionego zgłoszenia celnego (zgłaszający obowiązany jest przedstawić jego kserokopię, potwierdzoną przez organ celny za zgodność z oryginałem),
  4. w Polu 44 - w zależności od sytuacji należy wpisać odpowiedni kod z numerem pozwolenia,
  5. w Polu 47 - w rubryce "Kwota" należy wpisać kwotę należności celnych obliczoną według elementów kalkulacyjnych z dnia przyjęcia unieważnionego zgłoszenia celnego.

Pozostałe pola należy wypełniać zgodnie z Instrukcją.

< poprzednia strona | następna strona >