2.2 Formalności podczas transportu

Należy wypełniać tylko w tranzycie.

Pomiędzy momentem, gdy towary opuściły urząd wywozu i/lub wyjścia a momentem, gdy przybędą do urzędu przeznaczenia, może zajść konieczność wpisania pewnych danych na egzemplarzach jednolitego dokumentu administracyjnego SAD towarzyszącego towarom. Wpisy te dotyczą transportu i dokonywane są na dokumencie podczas trwania czynności transportowych przez przewoźnika, odpowiedzialnego za środki transportu, na które towary zostały bezpośrednio załadowane. Dane mogą być dodane odręcznie w sposób czytelny; w takim przypadku formularz powinien zostać wypełniony atramentem, drukowanymi literami.

Wpisy te dotyczą jedynie następujących pól na egzemplarzach 4 i 5 SAD oraz kartach Tranzytowego Dokumentu Towarzyszącego:

Pierwsze trzy wiersze tego pola wypełnia przewoźnik, jeżeli towary w toku danej operacji tranzytowej są przeładowywane z jednego środka transportu na inny lub z jednego kontenera do innego.

Przewoźnik nie może dokonać przeładunku towarów, bez uprzedniego pozwolenia władz celnych Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ma być dokonany ten przeładunek.

W przypadku, gdy te władze uznają, że operacja tranzytowa może być kontynuowana, powinny, po podjęciu niezbędnych działań, dokonać stosownych adnotacji na egzemplarzach zgłoszenia tranzytowego.

Pole to wypełnić zgodnie z istniejącymi zobowiązaniami w ramach procedury tranzytu unijnego. Ponadto, jeżeli towary zostały załadowane na naczepę i podczas transportu ma miejsce tylko wymiana ciągnika bez przeładunku towarów, podać w tym polu numer rejestracyjny nowego ciągnika. W takich przypadkach nie jest wymagane poświadczenie właściwych organów.