9.3 Wypełnianie w systemie AES/ECS2 zgłoszenia zbiorczego w obrocie pocztowym

„Zwykłe” zgłoszenie wywozowe w obrocie pocztowym zawiera standardowy zakres danych wymaganych w komunikacie IE515. Niemniej, podobnie jak w przypadku przesyłek kurierskich, w systemie AES/ECS2 stworzona została możliwość dokonania zgłoszenia zbiorczego w obrocie pocztowym. Na złożenie zgłoszenia zbiorczego w obrocie pocztowym organ celny musi wyrazić zgodę. Zgłoszenie „zbiorcze” o objęcie procedurą wywozu paczek zawierających towary nie podlegające należnościom celnym wywozowym, których łączna wartość w przesyłkach pocztowych objętych jednym zgłoszeniem nie przekroczy równowartości 1.000 euro, może mieć tylko i wyłącznie postać zgłoszenia jednopozycyjnego.

Komunikat IE 515 nie może za sobą pociągać generowania komunikatu IE 501 (do urzędu wyprowadzenia o planowanym przybyciu danej przesyłki), co oznacza, iż mamy do czynienia z jedną z poniższych sytuacji:

  • strona wnioskuje o zastosowanie art. art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447(jednolita umowa przewozu),
  • zgłoszenie do procedury wywozu jest składane w urzędzie celnym granicznym,
  •  urząd celny wywozu jest jednocześnie urzędem celnym wyjścia dla procedury tranzytu.

W sytuacjach innych niż trzy powyżej wymienione sporządzenie zbiorczego zgłoszenia w obrocie pocztowym nie jest możliwe i wtedy konieczne jest wypełnienie standardowego komunikatu IE 515 z podziałem na pozycje towarowe (czyli z Wykazem Pozycji).

Komunikat IE 515 w przypadku zgłoszenia zbiorczego wypełniany jest na zasadach określonych w specyfikacji XML systemu AES/ECS2, przy uwzględnieniu następujących odmienności:

Pole 2 - inaczej niż w przypadku zgłoszenia zbiorczego składanego w systemie importowym, w systemie AES/ECS2 nadawca może być tylko jeden,

Pole 5 - wpisać "1",

Pole 6 - wpisać ogólną ilość paczek,

Pole 8 - w sytuacji, gdy jest więcej niż jeden odbiorca to - ze względu na brak możliwości podawania w tym polu w systemie AES/ECS2 kodu „Różne - 00200” - zgłaszający powinien w tym polu podać dane nadawcy, które podał w Polu 2. Natomiast w urzędzie należy przedstawić zestawienie zawierające dane faktycznych odbiorców paczek,

Pole 17a - podać kod kraju, do którego towary są wywożone (jeśli w przesyłce występuje więcej niż jeden kraj wywozu, to należy podać kod kraju dominującego wartościowo),

Pole 22 - wpisać łączną wartość towarów w przesyłce, w walucie kraju dominującego wartościowo,

Pole 31 - wpisać informację „Przesyłki pocztowe” (natomiast w urzędzie przedstawić należy specyfikację odzwierciedlającą zawartość poszczególnych paczek),

Pole 33 - podać kod CN towaru (jeśli w przesyłce występuje więcej niż jeden kod CN, to należy podać kod CN towaru dominującego wartościowo),

Pola 41, 47 - nie należy wypełniać,

Pole 37 - podać kod procedury, a w drugiej części wpisać należy kod krajowy:

8PL – zbiorcze zgłoszenie pocztowe,

Pole 44 - pola tego nie wypełnia się w części dotyczącej wartości celnej (wpisuje się   wymagane dokumenty oraz kody informacji dodatkowej),

Polu 46 - wartość statystyczną należy podać w odniesieniu do wszystkich towarów w przesyłce (należy przenieść wartość z Pola 22 przeliczoną na PLN).

Elektroniczne wywozowe zgłoszenie celne czasopism i książek wyprowadzanych poza obszar celny Unii w obrocie pocztowym, świadczonym przez operatora publicznego na podstawie Światowej Konwencji Pocztowej, może zostać dokonane w miesięcznych okresach rozliczeniowych, w terminie do 10. dnia miesiąca następnego za miesiąc poprzedni, na podstawie wykazów rejestracyjnych prowadzonych w uzgodnieniu z organem celnym. Zgłoszenie celne złożone w tym trybie powinno zawierać standardowy zakres danych wymaganych w komunikacie IE515.

Komunikat IE 515 nie może za sobą pociągać generowania komunikatu IE 501 (do urzędu wyprowadzenia o planowanym przybyciu danej przesyłki), co oznacza, iż mamy do czynienia z jedną z poniższych sytuacji:

  • strona wnioskuje o zastosowanie art. art. 329 ust. 7 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 (jednolita umowa przewozu),
  • zgłoszenie do procedury wywozu jest składane w urzędzie celnym granicznym,
  • urząd celny wywozu jest jednocześnie urzędem celnym wyjścia dla procedury tranzytu.