6.17 Status AEO w zgłoszeniu celnym

 1. Informacje dotyczące statusu AEO

Uzyskanie przez podmiot statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) uprawnia go do korzystania z ułatwień odnoszących się do kontroli celnej dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony i/lub z uproszczeń przewidzianych w ramach przepisów celnych.

Upoważniony Przedsiębiorca (AEO) może skorzystać z następujących ułatwień dotyczących kontroli celnej:

 • podlega mniejszej niż inni przedsiębiorcy liczbie kontroli fizycznych i kontroli dokumentów,
 • w przypadku wytypowania go do kontroli będzie ona przeprowadzana w sposób priorytetowy,
 • ma możliwość wnioskowania o przeprowadzenie kontroli w innym miejscu niż urząd celny.

Status upoważnionego przedsiębiorcy obejmuje następujące rodzaje pozwolenia:

 1. upoważniony przedsiębiorca w zakresie uproszczeń celnych, które umożliwia mu korzystanie z niektórych uproszczeń zgodnie z przepisami prawa celnego – AEOC; lub
 2. upoważniony przedsiębiorca w zakresie bezpieczeństwa i ochrony, które uprawnia do korzystania z ułatwień dotyczących bezpieczeństwa i ochrony – AEOS.

Można jednocześnie posiadać oba rodzaje pozwolenia AEOC/AEOS, organ celny wydaje w takiej sytuacji jedno łączne pozwolenie (zgodnie z art. 33 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447. Pozwolenie połączone oznaczone jest kodem AEOF.

 1. Podawanie informacji dotyczących AEO w zgłoszeniu celnym wywozowym i tranzytowym

Mając na uwadze konieczność zapewnienia podmiotowi, który uzyskał status Upoważnionego Przedsiębiorcy (AEO) możliwości identyfikacji tego statusu w zgłoszeniu celnym wywozowym i tranzytowym, należy korzystać z następujących kodów unijnych, których zadaniem jest także wskazanie roli, jaką w konkretnym przypadku obrotu towarowego pełni podmiot posługujący się statusem AEO:

Y022 – Nadawca/Eksporter,

Y023 – Odbiorca,

Y024 – Zgłaszający,

Y025 – Przedstawiciel,

Y026 – Osoba korzystająca z procedury tranzytu,

Y027 – Prowadzący Skład Celny,

Y028 – Przewoźnik,

Y029 – Inny AEO (niż ww.),

Y031 – kod przedsiębiorcy AEO z kraju trzeciego w związku ze wzajemnym uznawaniem.

Dzięki temu w Polu 44 może zostać wskazany każdy z Upoważnionych Przedsiębiorców występujących w operacji handlowej będącej podstawą do złożenia konkretnego zgłoszenia celnego. Z kolei jeśli jeden i ten sam podmiot pełni w danej operacji handlowej, będącej podstawą do złożenia konkretnego zgłoszenia celnego, więcej niż jedną rolę np. jest jednocześnie zgłaszającym, eksporterem i prowadzącym skład celny, to może (nie jest to obligatoryjne) podać w Polu 44 wszystkie 3 kody odnoszące się do roli, jaką pełni, wraz z numerem pozwolenia AEO. W tym przypadku, pomimo że po każdym z 3 kodów będzie występował identyczny numer pozwolenia AEO, należy do każdego kodu oddzielnie podać ten sam numer pozwolenia – nie jest więc możliwy następujący wpis w Polu 44 „Y023, Y024, Y027 – numer pozwolenia”.

Jak najpełniejsze wykazanie statusu AEO związanego z konkretnym zgłoszeniem celnym, a więc wskazanie, że kilka różnych podmiotów występujących w operacji handlowej ma status AEO lub że jedna i ta sama osoba posiadająca status AEO występuje w tej operacji w kilku rolach, leży w interesie zgłaszającego, gdyż może mieć wpływ na zakres i tempo czynności związanych z kontrolą celną.

Struktura numeru pozwolenia to jest ona następująca:

ISO symbol kraju, który wydaje pozwolenie (a2)

Typ pozwolenia AEO (a4)

Krajowy numer pozwolenia (an..29)

IT AEOS 1A2B3C4D5E6F7G

(pozwolenie wydane przez władze włoskie)

(typ bezpieczeństwo i ochrona)

(każda administracja celna ma dowolność w tym zakresie, z tym, że nie może on być dłuższy niż 29 znaków alfanumerycznych)

 

Mając na celu ujednolicenie numeracji pozwoleń wydawanych w Polsce, określa się następującą strukturę numeru polskich pozwoleń AEO:

 1. symbol kraju - PL (a2),
 2. typ świadectwa AEO (a4) - jeden z następujących: AEOC, AEOS, AEOF.
 3. krajowy numer pozwolenia (n12), który w przypadku naszego kraju składa się z 3 następujących po sobie elementów:
  • kod izby celnej, która wydała pozwolenie (n6),
  • rok wydania pozwolenia (n2) np. rok 2008 należy wpisać „08”
  • wyróżnik cyfrowy (numer ewidencyjny) pozwoleń wydawanych przez daną izbę celną (n4)

Korzystanie ze statusu AEO (z korzyści wiążących się z przyznaniem takiego statusu) jest uprawnieniem, a nie obowiązkiem podmiotu, tak więc brak tych kodów pozostanie bez wpływu na prawidłowość złożonego zgłoszenia.

W przypadku deklarowania kodu Y031, właściwego dla przedsiębiorców AEO z kraju trzeciego w związku ze wzajemnym uznawaniem, po tym kodzie powinien być również podany numer identyfikacyjny tego upoważnionego przedsiębiorcy (AEO) z kraju trzeciego. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy AEO z kraju trzeciego jest nr EORI a-like posiadający strukturę unijnego numeru EORI, tj. składa się maksymalnie z 17 znaków alfanumerycznych, pierwsze dwa znaki to kod ISO kraju trzeciego np. (US, JP).

Do zgłoszenia celnego nie załącza się pozwolenia AEO.

Powyższe zasady mają zastosowanie w zgłoszeniach wywozowych i tranzytowych do dnia wdrożenia AES/ECS2 PLUS i NCTS2 PLUS.

 1. Podawanie informacji dotyczących AEO w zgłoszeniu celnym przywozowym

W Polu 44 na nagłówku albo na pozycji towarowej zgłaszający może wskazać dodatkowych uczestników łańcucha dostaw, by wykazać, że w całym łańcuchu dostaw uczestniczyli przedsiębiorcy posiadający status AEO. Dane te są nieobowiązkowe, ale jeżeli zgłaszający zdecyduje się je podać, to należy podać kod roli dodatkowych uczestników łańcucha dostaw podany w Części IV niniejszej Instrukcji oraz numer identyfikacyjny.

Zastosowanie mają następujące kody ról:

CS – konsolidator – dla spedytora łączącego pojedyncze mniejsze przesyłki w jedną większą przesyłkę (w procesie konsolidacji), która jest wysyłana do kontrahenta, który odzwierciedla działalność konsolidatora, dzieląc skonsolidowaną przesyłkę na jej pierwotne składniki

FW – spedytor – dla podmiotu podejmującego się spedycji towarów

MF – producent

WH – prowadzący skład – strona odpowiedzialna za towary umieszczone w składzie.

Numerem identyfikacyjnym jest numer EORI lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim, jeżeli numer taki został stronie nadany.

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim nadawany jest przedsiębiorcom uczestniczącym w programie AEO w kraju trzecim, z którym Komisja Europejska podpisała porozumienie o wzajemnym uznawaniu statusu AEO.

W zgłoszeniu przywozowym nie należy podawać kodów Y022 – Y031 opisanych w części dotyczącej zgłoszenia wywozowego i tranzytowego.

< poprzednia strona | następna strona >