10.2 Zakres danych w przywozowych i wywozowych deklaracjach skróconych

Poniżej przedstawiony został tekst Dodatku A Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341, w którym został określony zakres danych w deklaracjach skróconych i w procedurach uproszczonych, wraz z objaśnieniami.

Dodatek A Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341

Uwagi wstępne dotyczące tabel

Uwaga 1: Informacje ogólne

1.1 Deklaracja skrócona składana dla towarów wprowadzanych na obszar celny Unii lub wyprowadzanych z tego obszaru zawiera informacje określone w poniżej zamieszczonych tabelach 1-5, dla każdego przypadku lub rodzaju środka transportu.

Wnioski o zmianę trasy, które należy składać w przypadku gdy aktywny środek transportu wprowadzany na obszar celny Unii ma przybyć najpierw do urzędu celnego znajdującego się w państwie członkowskim, które nie zostało zgłoszone w skróconej deklaracji przywozowej, zawierają informacje wyszczególnione w tabeli 6.

1.2 Tabele 1-7 uwzględniają wszystkie dane niezbędne na potrzeby odnośnych procedur, deklaracji i wniosków o zmianę trasy. Dają one pełny obraz wymogów koniecznych do spełnienia w odniesieniu do różnych procedur, deklaracji i wniosków o zmianę trasy.

1.3 Nagłówki kolumn nie wymagają wyjaśnień i odnoszą się do danych procedur oraz deklaracji.

1.4 Symbol »X« w danej komórce tabeli oznacza, że odpowiednie dane wymagane są na poziomie poszczególnej pozycji towarowej, w odniesieniu do procedury albo deklaracji wskazanej w tytule odpowiedniej kolumny. Symbol »Y« w danej komórce tabeli oznacza, że odpowiednie dane wymagane są na poziomie całego zgłoszenia (deklaracji), w odniesieniu do procedury albo deklaracji wskazanej w tytule odpowiedniej kolumny. Symbol »Z« w danej komórce tabeli oznacza, że odpowiednie dane wymagane są na poziomie dokonywanego przewozu, w odniesieniu do procedury albo deklaracji wskazanej w tytule odpowiedniej kolumny. Jakakolwiek kombinacja symboli »X«, »Y« i »Z« w danej komórce tabeli oznacza, że dane wymagane są na każdym z wymienionych poziomów, w odniesieniu do procedury albo deklaracji wskazanej w tytule odpowiedniej kolumny.

1.5 Zawarte w części 4 opisy i uwagi dotyczące przywozowych i wywozowych deklaracji skróconych, procedur uproszczonych oraz wniosków o zmianę trasy stosuje się do elementów wyszczególnionych w tabelach 1-7.

Uwaga 2: Zgłoszenie celne używane w charakterze przywozowej deklaracji skróconej

2.1 W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w art. 162 ust. 1 Kodeksu, używane jest w charakterze deklaracji skróconej na podstawie art. 130 ust. 1 Kodeksu, musi ono zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w Dodatku C1 lub C2 Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia przejściowego (UE) 2016/341 (zwane dalej PRD), elementy wskazane w kolumnie »Przywozowa deklaracja skrócona« tabel 1-4.

W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w art. 166 Kodeksu, używane jest w charakterze deklaracji skróconej na podstawie art. 130 ust. 1 Kodeksu, musi ono zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w tabeli 7, elementy wskazane w kolumnie »Przywozowa deklaracja skrócona« tabel 1-4.

2.2 W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w art. 162 Kodeksu, jest przedstawiane przez upoważnionego przedsiębiorcę na mocy art. 38 ust. 2 lit. b) Kodeksu i używane w charakterze deklaracji skróconej na podstawie art. 130 ust. 1 Kodeksu, musi ono zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w dodatku C1 lub dodatku C2, elementy wskazane w kolumnie „Przywozowa deklaracja skrócona składana przez AEO” tabeli 5.

W przypadku gdy zgłoszenie celne, o którym mowa w art. 166 Kodeksu, jest przedstawiane przez upoważnionego przedsiębiorcę na mocy art. 38 ust. 2 lit. b) Kodeksu i używane w charakterze deklaracji skróconej na podstawie art. 130 ust. 1 Kodeksu, musi ono zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w tabeli 7, elementy wskazane w kolumnie „Przywozowa deklaracja skrócona składana przez AEO” tabeli 5.

Uwaga 3: Zgłoszenie celne wywozowe

3.1 W przypadku gdy, stosownie do postanowień art. 263 ust. 3 lit. a Kodeksu, wymagane jest złożenie zgłoszenia celnego, o którym mowa w art. 162 Kodeksu, musi ono zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w Dodatkach C1 lub C2, elementy wskazane w kolumnie »Wywozowa deklaracja skrócona« tabel 1 i 2.

W przypadku gdy, stosownie do postanowień art. 263 ust. 3 lit. a Kodeksu, wymagane jest złożenie zgłoszenia celnego, o którym mowa w art. 166 Kodeksu, musi ono zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w tabeli 7, elementy wskazane w kolumnie »Wywozowa deklaracja skrócona« tabel 1 i 2.

Uwaga 4: Inne szczególne okoliczności w odniesieniu do wywozowych i przywozowych deklaracji skróconych oraz poszczególnych typów obrotu towarowego. Wyjaśnienia do tabel 2-4

4.1 Kolumny »Wywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe« oraz »Przywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe « tabeli 2 zawierają wymagane dane, które są udostępniane organom celnym drogą elektroniczną dla celów przeprowadzenia analizy ryzyka przed wyprowadzeniem lub przybyciem przesyłek ekspresowych. Organy pocztowe mają swobodę wyboru co do udostępnienia organom celnym danych zawartych w tych kolumnach tabeli 2 drogą elektroniczną dla celów przeprowadzenia analizy ryzyka przed wyprowadzeniem lub przybyciem przesyłek pocztowych.

4.2 Do celów niniejszego załącznika przesyłka ekspresowa oznacza pojedynczą pozycję towarową przesyłaną w ramach zintegrowanej usługi polegającej na nadaniu, transporcie, odprawie celnej i dostawie paczek w ustalonym z góry terminie, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości śledzenia aktualnej lokalizacji przesyłek, a także zachowaniu nad nimi kontroli, w trakcie całego procesu świadczenia usługi.

4.5 Tabele 3 i 4 zawierają informacje, które są wymagane w przywozowej deklaracji skróconej składanej w transporcie drogowym i kolejowym.

4.6 Jeśli w części 4 nie przewidziano inaczej, tabela 3 dotycząca transportu drogowego ma również zastosowanie do transportu kombinowanego.

Uwaga 5: Procedury uproszczone

5.1 Zgłoszenia do procedur uproszczonych, określonych w art. 166 Kodeksu, zawierają informacje wyszczególnione w tabeli 7.

5.2 Ograniczony zakres niektórych danych wymagany dla procedur uproszczonych nie ogranicza zakresu danych wymaganych zgodnie z Dodatkami C1 i D1 Załącznika 9 do PRD, w szczególności w odniesieniu do danych wymaganych w zgłoszeniach uzupełniających.

2.1 Tabela 1 - Zakres danych dla transportu lotniczego, morskiego, wodami śródlądowymi oraz innych rodzajów transportu lub przypadków, do których nie mają zastosowania tabele 2-4

Nazwa

 Wywozowa deklaracja skrócona
(patrz: uwaga 3.1)

 Przywozowa deklaracja skrócona
(patrz: uwaga 2.1)

Liczba pozycji towarowych

 Y

 Y

Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki

 X/Y

 X/Y

Numer dokumentu przewozowego

 X/Y

 X/Y

Nadawca

 X/Y

 X/Y

Osoba składająca deklarację skróconą

 Y

Y

Odbiorca

 X/Y

 X/Y

Przewoźnik

 

 Z

Osoba kontaktowa

 

 X/Y

Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

 

 Z

Numer referencyjny przewozu

 

 Z

Kod pierwszego miejsca przybycia

 

 Z

Data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii

 

 Z

Kod(-y) kraju(-ów) przejazdu

 Y

 Y

Rodzaj transportu na granicy

 

Z

Urząd celny wyprowadzenia

 Y

 

Lokalizacja towarów

 Y

 

Miejsce załadunku

 

 X/Y

Miejsce wyładunku (kod)

 

 X/Y

Opis towarów

 X

 X

Rodzaj opakowań (kod)

 X

 X

Liczba opakowań

 X

 X

Oznaczenia opakowań

 X/Y

 X/Y

Numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych

 X/Y

 X/Y

Numer pozycji towarowej

 X

 X

Kod towaru

 X

 X

Masa brutto (kg)

 X/Y

 X/Y

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych

 X

 X

Numery nałożonych zamknięć

 X/Y

 X/Y

Kod metody płatności opłat transportowych

 X/Y

 X/Y

Data zgłoszenia

 Y

 Y

Podpis/uwierzytelnienie

 Y

 Y

Kod specyficznych okoliczności

 Y

 Y

Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia

 

Z

 

2.2 Tabela 2 - Przesyłki ekspresowe.

Nazwa

Wywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe (zob. uwagi 3.1 oraz 4.1-4.3)

 Przywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe (zob. uwagi 2.1 oraz 4.1-4.3)

Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki

 

 

Numer dokumentu przewozowego

 

 

Nadawca

 X/Y

 X/Y

Osoba składająca deklarację skróconą

 Y

 Y

Odbiorca

 X/Y

 X/Y

Przewoźnik

 

Z

Numer referencyjny przewozu

 

Z

Data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii

 

Z

Kod(-y) kraju(-ów) przejazdu

 Y

 Y

Rodzaj transportu na granicy

 

Z

Urząd celny wyprowadzenia

 Y

 

Lokalizacja towarów

 Y

 

Miejsce załadunku

 

 Y

Miejsce wyładunku (kod)

 

 X/Y

Opis towarów

 X

 X

Numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych

 

 

Numer pozycji towarowej

 X

 X

Kod towaru

 X

 X

Masa brutto (kg)

 X/Y

 X/Y

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych

 X

 X

Kod metody płatności opłat transportowych

 X/Y

 X/Y

Data zgłoszenia

 Y

 Y

Podpis/uwierzytelnienie

 Y

 Y

Kod specyficznych okoliczności

 Y

 Y

Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia

 

Z

 

2.3 Tabela 3 - Transport drogowy - Informacje w przywozowej deklaracji skróconej

Nazwa

 Transport drogowy - przywozowa deklaracja skrócona (patrz: uwaga 2.1)

Liczba pozycji towarowych

 Y

Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki

 X/Y

Numer dokumentu przewozowego

 X/Y

Nadawca

 X/Y

Osoba składająca deklarację skróconą

 Y

Odbiorca

 X/Y

Przewoźnik

 Z

Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

 Z

Kod pierwszego miejsca przybycia

 Z

Data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii

 Z

Kod(-y) kraju(-ów) przejazdu

 Y

Rodzaj transportu na granicy

Z

Miejsce załadunku

 X/Y

Miejsce wyładunku (kod)

 X/Y

Opis towarów

 X

Rodzaj opakowań (kod)

 X

Liczba opakowań

 X

Numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych

 X/Y

Numer pozycji towarowej

 X

Kod towaru

 X

Masa brutto (kg)

 X/Y

Kod metody płatności opłat transportowych

 X/Y

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych

 X

Numery nałożonych zamknięć

 X/Y

Data zgłoszenia

 Y

Podpis/uwierzytelnienie

 Y

Kod specyficznych okoliczności

 Y

 

2.4 Tabela 4 - Transport kolejowy - Informacje w przywozowej deklaracji skróconej

Nazwa

Transport kolejowy - przywozowa deklaracja skrócona (patrz: uwaga 2.1)

Liczba pozycji towarowych

 Y

Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki

 X/Y

Numer dokumentu przewozowego

 X/Y

Nadawca

 X/Y

Osoba składająca deklarację skróconą

 Y

Odbiorca

 X/Y

Przewoźnik

 Z

Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

 Z

Numer referencyjny przewozu

 Z

Kod pierwszego miejsca przybycia

 Z

Data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii

 Z

Kod(-y) kraju(-ów) przejazdu

 Y

Rodzaj transportu na granicy

Z

Miejsce załadunku

 X/Y

Miejsce wyładunku (kod)

 X/Y

Opis towarów

 X

Rodzaj opakowań (kod)

 X

Liczba opakowań

 X

Numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych

 X/Y

Numer pozycji towarowej

 X

Kod towaru

 X

Masa brutto (kg)

 X/Y

Kod metody płatności opłat transportowych

 X/Y

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych

 X

Numery nałożonych zamknięć

 X/Y

Data zgłoszenia

 Y

Podpis/uwierzytelnienie

 Y

Kod specyficznych okoliczności

 Y

 

2.5 Tabela 5 - Upoważniony przedsiębiorca (AEO) - Ograniczony zakres danych w przywozowych deklaracjach skróconych

Nazwa

 Przywozowa deklaracja skrócona - AEO (patrz: uwaga 2.2)

Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki

 X/Y

Numer dokumentu przewozowego

 X/Y

Nadawca

 X/Y

Osoba składająca deklarację skróconą

 Y

Odbiorca

 X/Y

Przewoźnik

 Z

Osoba kontaktowa

 X/Y

Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

 Z

Numer referencyjny przewozu

 Z

Kod pierwszego miejsca przybycia

 Z

Data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii

 Z

Kod(-y) kraju(-ów) przejazdu

 Y

Rodzaj transportu na granicy

Z

Urząd celny wyprowadzenia

 

Miejsce załadunku

 X/Y

Opis towarów

 X

Liczba opakowań

 X

Numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych

 X/Y

Numer pozycji towarowej

 X

Kod towaru

 X

Data zgłoszenia

 Y

Podpis/uwierzytelnienie

 Y

Kod specyficznych okoliczności

 Y

Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia

Z

 

2.6 Tabela 6 - Wymogi dotyczące wniosków o zmianę trasy

Nazwa

 

Rodzaj transportu na granicy

 Z

Znaki identyfikacyjne środka transportu przekraczającego granicę

 Z

Data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii

 Z

Kod właściwy dla kraju zgłoszonego pierwszego urzędu wprowadzenia

 Z

Osoba składająca wniosek o zmianę trasy

 Z

MRN

 X

Numer pozycji towarowej

 X

Kod pierwszego miejsca przybycia

 Z

Rzeczywisty kod pierwszego miejsca przybycia

 Z

 

3. Tabela 7 - Dane wymagane w procedurach uproszczonych

Nazwa

Wywozowe zgłoszenie uproszczone (zob. uwaga 3.1)

Przywozowe zgłoszenie uproszczone (zob. uwaga 2.1)

Zgłoszenie

Y

Y

Ilość sztuk

Y

Y

Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki

X

X

Numer dokumentu przewozowego

X/Y

X/Y

Nadawca/eksporter

X/Y

 

Odbiorca

 

X/Y

Zgłaszający/przedstawiciel

Y

Y

Kod statusu zgłaszającego/przedstawiciela

Y

Y

Kod waluty

 

X

Urząd celny wyprowadzenia

Y

 

Opis towarów

X

X

Rodzaj opakowań (kod)

X

X

Liczba opakowań

X

X

Oznaczenia przesyłek

X/Y

X/Y

Numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych

 

X/Y

Numer pozycji towarowej

X

X

Kod towaru

X

X

Masa brutto (kg)

 

X

Procedura

X

X

Masa netto (kg)

X

X

Wartość pozycji

 

X

Numer referencyjny wpisu do rejestru zgłaszającego

X

X

Numer pozwolenia

X

X

Informacje dodatkowe

 

X

Data zgłoszenia

Y

Y

Podpis/uwierzytelnienie

Y

Y

 

(*) Generowane automatycznie przez systemy komputerowe.

(**) Informacje należy przedstawić w stosownych przypadkach.

(***) Wersja w postaci kodu, jeżeli jest to możliwe.

MRN

Wniosek o zmianę trasy: Numer ewidencyjny MRN stanowi alternatywę wobec dwóch następujących danych:

 • znaki identyfikacyjne środka transportu przekraczającego granicę,
 • data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii.

Zgłoszenie

Wpisać kody określone w Dodatku D1 Załącznika 9 do PRD stosowane w pierwszej i drugiej części pola 1 dokumentu SAD.

Liczba pozycji(*)

Całkowita liczba pozycji towarowych w zgłoszeniu lub deklaracji skróconej.

[por. SAD pole 5]

Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki

Niepowtarzalny numer nadawany towarom przy wprowadzeniu, w przywozie, przy wyprowadzeniu i w wywozie.

Należy stosować kody WCO (ISO15459) lub im równoważne.

Deklaracje skrócone: element ten jest podawany alternatywnie z numerem dokumentu transportowego, jeśli ten ostatni nie jest dostępny.

Procedury uproszczone: informację podaje się, jeżeli jest dostępna.

Element ten zapewnia odniesienie do innych użytecznych źródeł informacji.

[por. SAD pole 7]

Numer dokumentu przewozowego

Odniesienie do dokumentu przewozowego, na podstawie którego dokonywany jest transport towarów na obszar celny UE lub z obszaru celnego UE. W przypadku gdy osoba składająca przywozową deklarację skróconą nie jest tożsama z przewoźnikiem, podaje się również numer dokumentu przewozowego przewoźnika.

Element ten zawiera kod typu dokumentu przewozowego, określony w Dodatku D1 Załącznika 9 do PRD, po którym następuje numer identyfikacyjny danego dokumentu.

Element ten jest podawany alternatywnie z niepowtarzalnym numerem referencyjnym przesyłki (UCR), jeśli ten ostatni nie jest dostępny. Element ten zapewnia odniesienie do innych użytecznych źródeł informacji.

Wywozowa deklaracja skrócona – dostawy zaopatrzenia na statki wodne i powietrzne: numer faktury lub wykazu załadunkowego.

Przywozowe deklaracje skrócone - transport drogowy: ten element jest podawany w dostępnym zakresie i może on zawierać odniesienie zarówno do karnetu TIR, jak i do listu przewozowego CMR.

Nadawca

Osoba nadająca towary, wskazana w umowie przewozowej przez osobę zlecającą przewóz.

Wywozowe deklaracje skrócone:

Podanie tej informacji jest obowiązkowe, jeżeli nadawca nie jest tożsamy z osobą, która składa deklarację skróconą. Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI nadawcy, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Jeżeli numer EORI nadawcy nie jest dostępny, należy podać pełną nazwę i adres nadawcy. W przypadku gdy wymagane dla wywozowej deklaracji skróconej elementy zostały ujęte w zgłoszeniu celnym zgodnie z art. 263 ust. 3 lit. a) Kodeksu oraz z art. 162 Kodeksu, informacja ta odpowiada danym »Nadawca/eksporter« zawartym w zgłoszeniu celnym.

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo trzecie. Taki numer można stosować, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem.

Numer ma następującą strukturę:

 

Pole

Treść

Rodzaj pola

Format

Przykłady

1

Identyfikator państwa trzeciego (kod kraju ISO alfa 2)

 

Alfabetyczne; 2

a2

US

JP

CH

2

Niepowtarzalny numer identyfikacyjny w państwie trzecim

Alfanumeryczne; do 15

an..15

1234567890ABCDE AbCd9875F

pt20130101aa

 

Przykłady: »US1234567890ABCDE« dla nadawcy w USA (kod kraju: US), którego niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym jest 1234567890ABCDE. »JPAbCd9875F« dla nadawcy z Japonii (kod kraju: JP), którego niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym jest AbCd9875F. »CHpt20130101aa« dla nadawcy ze Szwajcarii (kod kraju: CH), którego niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym jest pt20130101aa.

Identyfikator państwa trzeciego: alfabetyczne kody Unii Europejskiej dla krajów i terytoriów oparte są na obowiązujących kodach ISO alfa 2 (a2), o ile są zgodne z kodami krajów, podanymi zgodnie z art. 5 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 471/2009 z dnia 6 maja 2009 r. w sprawie statystyk Wspólnoty dotyczących handlu zagranicznego z państwami trzecimi, uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1172/95.

Jeżeli podany został numer EORI nadawcy lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny nadawcy w państwie trzecim, nie należy podawać jego nazwy i adresu.

Przywozowe deklaracje skrócone:

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI nadawcy, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Jeżeli numer EORI nadawcy nie jest dostępny, należy podać pełną nazwę i adres nadawcy.

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo trzecie. Taki numer można stosować, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Struktura tego numeru odpowiada strukturze określonej w części »wywozowe deklaracje skrócone« tego wyjaśnienia dotyczącego danych.

Jeżeli podany został numer EORI nadawcy lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny nadawcy w państwie trzecim, nie należy podawać jego nazwy i adresu.

Nadawca/eksporter

Osoba dokonująca zgłoszenia celnego wywozowego lub osoba, na rzecz której takie zgłoszenie jest dokonywane i która jest właścicielem towarów lub posiada podobne do prawa własności prawo do dysponowania towarem w momencie przyjęcia zgłoszenia.

Należy podać numer EORI, o którym mowa w art. 1 ust. 18 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446. Jeżeli nadawca/eksporter nie posiada numeru EORI, organ celny nadaje mu go przy pierwszej czynności z zakresu przepisów celnych.

[por. SAD pole 2]

Osoba składająca deklarację skróconą

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby składającej deklarację skróconą; nie należy podawać jej nazwy i adresu.

Przywozowe deklaracje skrócone: jedna z osób wymienionych w art. 127 ust. 4 Kodeksu.

Wywozowe deklaracje skrócone: osoba określona w art. 271 ust. 2 Kodeksu. Informacji tej nie podaje się w przypadku, gdy zgodnie z art. 263 ust. 1 Kodeksu towary są objęte zgłoszeniem celnym.

Uwaga: informacja ta jest konieczna do określenia osoby, która jest odpowiedzialna za przedstawienie deklaracji skróconej.

Osoba składająca wniosek o zmianę trasy

Wniosek o zmianę trasy: Osoba składająca wniosek o zmianę trasy przy przywozie. Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI osoby składającej wniosek o zmianę trasy; nie należy podawać jej nazwy i adresu.

Odbiorca

Osoba, do której towary są faktycznie wysyłane.

Wywozowe deklaracje skrócone: W przypadkach określonych w art. 215 ust. 2 akapit trzeci rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447 informację tę należy podać w formie pełnej nazwy/imienia i nazwiska i adresu odbiorcy, jeżeli dane te są dostępne. W przypadku gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, a odbiorca nie jest znany, jego dane zastępuje się następującym kodem w polu 44 zgłoszenia wywozowego:

Podstawa prawna

Zastosowanie

Pole

 Kod

Dodatek A

W przypadku konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dla wywozowych deklaracji skróconych, gdy dane odbiorcy nie są znane.

 44

30600

 

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI odbiorcy, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Jeżeli numer EORI odbiorcy nie jest dostępny, należy podać pełną nazwę/imię i nazwisko i adres odbiorcy.

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo trzecie. Taki numer można stosować, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Struktura tego numeru odpowiada strukturze określonej w części »wywozowe deklaracje skrócone« wyjaśnienia dotyczącego danych zatytułowanego »Nadawca«.

Jeżeli podany został numer EORI odbiorcy lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny odbiorcy w państwie trzecim, nie należy podawać jego nazwy i adresu.

Przywozowe deklaracje skrócone: Podanie tej informacji jest obowiązkowe, jeżeli odbiorca nie jest tożsamy z osobą składającą deklarację skróconą. W przypadku gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu: 10600.

Podstawa prawna

Zastosowanie

Kod

Dodatek A

W przypadku konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dla przywozowych deklaracji skróconych, gdy dane odbiorcy nie są znane.

10600

 

W przypadku gdy informacja ta jest wymagana, jest ona podawana w postaci numeru EORI odbiorcy, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Jeżeli numer EORI odbiorcy nie jest dostępny, należy podać pełną nazwę/imię i nazwisko i adres odbiorcy.

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo trzecie. Taki numer można stosować, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Struktura tego numeru odpowiada strukturze określonej w części »wywozowe deklaracje skrócone« wyjaśnienia dotyczącego danych zatytułowanego »Nadawca«.

Jeżeli podany został numer EORI odbiorcy lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny odbiorcy w państwie trzecim, nie należy podawać jego nazwy i adresu.

Zgłaszający/przedstawiciel

Element wymagany, jeśli jest to osoba inna niż nadawca (eksporter) w wywozie/odbiorca w przywozie.

Informacja ta podawana jest w postaci numeru EORI zgłaszającego/przedstawiciela.

[por. SAD pole 14]

Zgłaszający/status przedstawiciela (kod)

Kod oznaczający zgłaszającego lub status przedstawiciela. Należy użyć kodów przewidzianych w Dodatku D1 Załącznika 9 do PRD dla pola 14 dokumentu SAD.

Przewoźnik

Informacji tej nie podaje się, jeżeli przewoźnik jest tożsamy z osobą, która składa przywozową deklarację skróconą, z wyjątkiem przypadków, gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który jest uznawany przez Unię. W takich przypadkach informację tę można podać w postaci niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo trzecie. Struktura tego numeru odpowiada strukturze określonej w części »wywozowe deklaracje skrócone« wyjaśnienia dotyczącego danych zatytułowanego »Nadawca«.

W przypadku gdy przewoźnik nie jest tożsamy z osobą, która składa przywozową deklarację skróconą, informację tę podaje się w postaci pełnej nazwy/imienia i nazwiska i adresu przewoźnika.

Jest ona podawana w postaci numeru EORI przewoźnika lub niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego przewoźnika w państwie trzecim:

 • zawsze, gdy osoba składająca deklarację skróconą dysponuje takim numerem, lub
 • w przypadku transportu morskiego, transportu śródlądowego i transportu lotniczego.

Jest ona podawana w postaci numeru EORI przewoźnika, jeżeli jest on podłączony do systemu celnego i życzy sobie otrzymywać jakiekolwiek z powiadomień, o których mowa w w art. 185 ust. 3 lub art. 187 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego (UE) 2015/2447.

Jeżeli podany został numer EORI przewoźnika lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny przewoźnika w państwie trzecim, nie należy podawać jego nazwy i adresu.

Osoba kontaktowa

Osoba, która w momencie wprowadzania towarów na obszar UE ma być poinformowana o ich przybyciu. Informację podaje się wtedy, kiedy ma to zastosowanie. Jest ona podawana w postaci numeru EORI osoby kontaktowej, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Jeżeli numer EORI osoby kontaktowej nie jest dostępny, należy podać pełną nazwę/imię i nazwisko i adres osoby kontaktowej.

W przypadku gdy ułatwienia są przyznawane w ramach realizowanego przez państwo trzecie programu partnerstwa handlowego, który jest uznawany przez Unię, taka informacja może być podawana w postaci niepowtarzalnego numeru identyfikacyjnego w państwie trzecim, który został udostępniony Unii przez dane państwo trzecie. Taki numer można stosować, jeżeli osoba składająca deklarację skróconą dysponuje tym numerem. Struktura tego numeru odpowiada strukturze określonej w części »wywozowe deklaracje skrócone« wyjaśnienia dotyczącego danych zatytułowanego »Nadawca«.

Jeżeli podany został numer EORI osoby kontaktowej lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny osoby kontaktowej w państwie trzecim, nie należy podawać jej nazwy i adresu.

Przywozowa deklaracja skrócona: w przypadku gdy towary są przewożone na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę przez indos, w której to sytuacji nie są podawane dane odbiorcy i wpisywany jest kod 10600, istnieje obowiązek podania osoby kontaktowej w każdym przypadku.

Wywozowa deklaracja skrócona: W przypadku gdy towary są przewożone na podstawie konosamentu zbywalnego, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę przez indos, w której to sytuacji odbiorca nie jest wymieniany, w polu „Odbiorca” należy zawsze podać dane osoby kontaktowej zamiast danych odbiorcy. Jeśli zgłoszenie wywozowe zawiera dane do celów wywozowej deklaracji skróconej, w polu 44 danego zgłoszenia wywozowego wprowadza się kod 30600.

Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę

Znaki i przynależność państwowa aktywnego środka transportu przekraczającego granicę obszaru celnego Unii. Podając znaki środka transportu, stosuje się definicje zawarte w opisie pola 18 dokumentu SAD w Dodatku C1 do Załącznika 9 do PRD. W przypadku transportu morskiego lub wodnego śródlądowego, podaje się numer identyfikacyjny statku IMO lub niepowtarzalny europejski numer identyfikacyjny statku (ENI). W przypadku transportu lotniczego informacje te nie są wymagane.

Jeżeli znaki środka transportu nie zawierają tej informacji, przynależność państwową podaje się przy użyciu kodów przewidzianych dla pola 21 dokumentu SAD w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD.

Transport kolejowy: należy podać numer wagonu.

Znaki identyfikacyjne środka transportu przekraczającego granicę

Wniosek o zmianę trasy: Informacja ta podawana jest w postaci numeru identyfikacyjnego statku IMO, kodu ENI lub numeru lotu IATA odpowiednio dla transportu morskiego, transportu wodnego śródlądowego i dla transportu lotniczego.

W przypadku transportu lotniczego w sytuacjach, gdy przewoźnik eksploatujący statek powietrzny przewozi towary w ramach umowy o wspólnej obsłudze połączenia z partnerami, stosowane są numery lotu partnerów umowy o wspólnej obsłudze połączenia.

Numer referencyjny przewozu(**)

Oznaczenie przewozu dokonywanego za pomocą środka transportu, np. numer rejsu, lotu, przejazdu, o ile ma to zastosowanie.

W przypadku transportu lotniczego w sytuacjach, gdy przewoźnik eksploatujący statek powietrzny przewozi towary w ramach umowy o wspólnej obsłudze połączenia z partnerami, stosowane są numery lotu partnerów umowy o wspólnej obsłudze połączenia.

Transport kolejowy: należy podać numer pociągu. W przypadku transportu kombinowanego informację tę podaje się wtedy, kiedy ma to zastosowanie.

Kod pierwszego miejsca przybycia

Oznaczenie pierwszego miejsca przybycia na obszar celny Unii. Jest to port dla transportu morskiego, port lotniczy dla transportu powietrznego i przejście graniczne w przypadku przekraczania granicy lądowej.

Należy użyć kodu według wzoru: UN/LOCODE (an..5) + kod krajowy (an..6).

Transport kolejowy i drogowy: kod powinien mieć strukturę analogiczną do tej, która w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD została określona dla urzędów celnych.

Wniosek o zmianę trasy: Należy podać kod zadeklarowanego urzędu celnego pierwszego wprowadzenia.

Kod pierwszego miejsca przybycia

Wniosek o zmianę trasy: należy podać kod rzeczywistego urzędu celnego pierwszego wprowadzenia.

Kod kraju zadeklarowanego pierwszego urzędu wprowadzenia

Wniosek o zmianę trasy: stosuje się kody określone w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 2 dokumentu SAD.

Data i czas przybycia do pierwszego miejsca na obszarze celnym Unii

Data i czas/przewidywana data i czas przybycia środka transportu do pierwszego: portu lotniczego (dla transportu powietrznego), lądowego przejścia granicznego (dla transportu lądowego) lub portu morskiego (dla transportu morskiego), określona za pomocą 12-cyfrowego kodu numerycznego według wzoru (WWRRMMDDHHMM).

Element ten podaje się wedle czasu lokalnego właściwego dla pierwszego miejsca przybycia.

Wniosek o zmianę trasy: Należy podać wyłącznie datę; stosuje się 8-cyfrowy kod numeryczny według wzoru WWRRMMDD.

Kod kraju (kody krajów) przejazdu

Wskazanie, z zachowaniem chronologicznego porządku, krajów przewozu towarów, począwszy od pierwszego kraju wysyłki do kraju ostatecznego przeznaczenia włącznie. Stosuje się kody określone w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 2 dokumentu SAD. Informację podaje się w takim zakresie, w jakim jest ona znana osobie.

Wywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe: przesyłki pocztowe: podaje się tylko kraj ostatecznego przeznaczenia.

Przywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe: przesyłki pocztowe: podaje się tylko kraj rzeczywistej (pierwszej) wysyłki.

Kod waluty

Kod, określony w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 22 dokumentu SAD, właściwy dla waluty, w której została wystawiona faktura handlowa.

Informacja ta podawana jest łącznie z elementem »Wartość pozycji«, w sytuacjach gdy jest to konieczne dla wyliczenia należności przywozowych.

W przywozie państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu podawania tego elementu w zgłoszeniach uproszczonych, o ile warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych uproszczeń pozwalają im na przesunięcie momentu uzyskania tego elementu na etap zgłoszenia uzupełniającego.

[por. SAD pole 22 i 44]

Rodzaj transportu na granicy

Przywozowa deklaracja skrócona: Rodzaj transportu odpowiadający aktywnemu środkowi transportu, którym towary mają zostać wprowadzone na obszar celny Unii. W przypadku transportu kombinowanego zastosowanie mają przepisy określone w uwadze wyjaśniającej dla pola 21 w Dodatku C1 do Załącznika 9 do PRD.

W przypadku gdy przesyłki lotnicze są przewożone innym rodzajem transportu niż transport lotniczy, zgłasza się ten rodzaj transportu.

Stosuje się kody 1, 2, 3, 4, 7, 8 lub 9 przewidziane w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 25 dokumentu SAD.

[por. SAD pole 25]

Urząd celny wyprowadzenia

Kod, określony w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 29 SAD, dotyczący przewidywanego urzędu celnego wyprowadzenia.

Wywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe: przesyłki pocztowe: informacja ta nie jest wymagana, jeśli może ona zostać uzyskana w sposób automatyczny i jednoznaczny z innych danych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę.

Lokalizacja towarów(**)

Precyzyjne wskazanie miejsca, w którym towary mogą zostać poddane badaniu.

[por. SAD pole 30]

Miejsce załadunku(***)

Nazwa portu morskiego, portu lotniczego, terminalu towarowego, stacji kolejowej lub innego miejsca, w którym towary zostały załadowane na środek transportu użyty do przewozu, z podaniem także nazwy kraju, w którym znajduje się to miejsce.

Przywozowa deklaracja skrócona - przesyłki ekspresowe: przesyłki pocztowe: informacja ta nie jest wymagana, jeśli może ona zostać uzyskana w sposób automatyczny i jednoznaczny z innych danych zadeklarowanych przez przedsiębiorcę.

Transport kolejowy i drogowy: może to być miejsce, gdzie towary zostały przejęte zgodnie z umową przewozową lub urząd celny wyjścia w procedurze TIR.

Miejsce wyładunku(***)

Nazwa portu morskiego, portu lotniczego, terminalu towarowego, stacji kolejowej lub innego miejsca, w którym towary zostały wyładowane ze środka transportu użytego do przewozu, z podaniem także nazwy kraju, w którym znajduje się to miejsce.

Transport kolejowy i drogowy: gdy nie jest dostępny kod miejsca, podaje się nazwę tego miejsca z maksymalnie możliwą precyzją.

Uwaga: element ten jest przydatny z punktu widzenia zarządzania procedurą (operacją).

Opis towarów

Deklaracje skrócone: prosty opis, na tyle dokładny, aby umożliwił służbom celnym identyfikację towarów. Niedopuszczalne są określenia ogólne (np. »przesyłki skonsolidowane«, »ładunek drobnicowy«, »części«). Wykaz tego rodzaju określeń ogólnych zostanie opublikowany przez Komisję. Jeżeli podany został element »Kod towaru«, informacja ta nie jest wymagana.

Procedury uproszczone: opis niezbędny dla celów właściwej klasyfikacji taryfowej.

[por. SAD pole 31]

Rodzaj opakowań (kod)

Kod opisujący typ opakowania przewidziany w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 31 dokumentu SAD

Liczba opakowań

Liczba poszczególnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk w przypadku towarów nieopakowanych. Informacji nie podaje się dla towarów masowych.

[por. SAD pole 31]

Oznaczenia opakowań

Dowolny opis znaków i numerów jednostek transportowych lub opakowań.

Informacja podawana jest tylko dla towarów opakowanych, w stosownych sytuacjach. W przypadku towarów przewożonych w kontenerach numer kontenera może zastąpić oznaczenie opakowań, jednak jeśli oznaczenie opakowań można podać, to należy to zrobić. Jeśli niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki (UCR) lub odniesienia w dokumencie przewozowym pozwalają na jednoznaczną identyfikację wszystkich opakowań w przesyłce, element ten może zostać pominięty.

Uwaga: informacja ta ułatwia identyfikację przesyłek.

[por. SAD pole 31]

Numer identyfikujący kontener w przypadku przesyłek kontenerowych

Znaki (litery i/lub numery) identyfikujące kontener.

[por. SAD pole 31]

Numer pozycji towarowej(*)

Numer pozycji towarowej w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zawartych w zgłoszeniu, deklaracji skróconej lub wniosku o zmianę trasy.

Wniosek o zmianę trasy: w przypadku gdy podano MRN i wniosek o zmianę trasy nie dotyczy wszystkich pozycji towarowych przywozowej deklaracji skróconej, osoba składająca wniosek o zmianę trasy podaje właściwe numery pozycji przydzielone towarom w pierwotnej przywozowej deklaracji skróconej.

Podaje się go jedynie, jeśli występuje więcej niż jedna pozycja towarowa.

Uwaga: element ten, automatycznie generowany przez system komputerowy, pomaga w identyfikacji pozycji towarowej w ramach zgłoszenia.

[por. SAD pole 32]

Kod towaru

Kod odpowiadający danej pozycji towarowej.

Przywozowa deklaracja skrócona: pierwsze 4 cyfry kodu Nomenklatury Scalonej (CN). Informacja ta nie jest wymagana, jeśli podany jest opis towaru.

Procedury uproszczone w przywozie: 10-cyfrowy kod TARIC. Przedsiębiorcy mogą, kiedy ma to zastosowanie, uzupełnić tę informację o dodatkowe kody TARIC. W przywozie państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu podawania tego elementu w zgłoszeniach uproszczonych, o ile warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych uproszczeń pozwalają im na przesunięcie momentu uzyskania tego elementu na etap zgłoszenia uzupełniającego.

Wywozowa deklaracja skrócona: pierwsze 4 cyfry kodu CN. Informacja ta nie jest wymagana, jeśli podany jest opis towaru.

Procedury uproszczone w wywozie: 8-cyfrowy kod CN. Przedsiębiorcy mogą, kiedy ma to zastosowanie, uzupełnić tę informację o dodatkowe kody TARIC. W wywozie państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu podawania tego elementu w zgłoszeniach uproszczonych, o ile warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych uproszczeń pozwalają im na przesunięcie momentu uzyskania tego elementu na etap zgłoszenia uzupełniającego.

[por. SAD pole 33]

Masa brutto (kg)

Waga (masa) towarów wraz z całkowitym opakowaniem, z wyjątkiem masy pojemników, kontenerów oraz materiałów wypełniających.

W sytuacjach, kiedy jest to możliwe, określa się wagę w odniesieniu do poszczególnej pozycji towarowej w zgłoszeniu.

Procedury uproszczone w przywozie: informacja ta powinna być podawana jedynie w sytuacjach, gdy jest to niezbędne do wyliczenia należności przywozowych.

W przywozie państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu podawania tego elementu w zgłoszeniach uproszczonych, o ile warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych uproszczeń pozwalają im na przesunięcie momentu uzyskania tego elementu na etap zgłoszenia uzupełniającego.

[por. SAD pole 35]

Procedura

Kod procedury przewidziany w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pierwszej i drugiej części pola 37 dokumentu SAD.

Zarówno w przywozie, jak i w wywozie państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu podawania tego elementu w zgłoszeniach uproszczonych, o ile warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych uproszczeń pozwalają im na przesunięcie momentu uzyskania tego elementu na etap zgłoszenia uzupełniającego.

Masa netto (kg)

Waga (masa) samych towarów bez opakowania.

Zarówno w przywozie, jak i w wywozie państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu podawania tego elementu w zgłoszeniach uproszczonych, o ile warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych uproszczeń pozwalają im na przesunięcie momentu uzyskania tego elementu na etap zgłoszenia uzupełniającego.

[por. SAD pole 38]

Wartość pozycji

Cena towarów podawana w odniesieniu do pozycji towarowej. Informację tę podaje się łącznie z polem »Kod waluty«, jeżeli jest to konieczne do wyliczenia należności przywozowych.

W przywozie państwa członkowskie mogą odstąpić od wymogu podawania tego elementu w zgłoszeniach uproszczonych, o ile warunki określone w pozwoleniach odnoszących się do tych uproszczeń pozwalają im na przesunięcie momentu uzyskania tego elementu na etap zgłoszenia uzupełniającego.

[por. SAD pole 42]

Numer referencyjny wpisu do rejestru zgłaszającego

Jest to numer referencyjny wpisu do rejestru dla procedur opisanych w art. 182 kodeksu. Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego wymogu, gdy stosowane są inne systemy śledzenia przesyłek, które można uznać za satysfakcjonujące.

Informacje dodatkowe

Należy wpisać kod 10100 dla towarów korzystających z zawieszenia ceł określonego w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2018/581.

[por. SAD pole 44]

Numer pozwolenia

Numer pozwolenia na stosowanie uproszczeń. Państwa członkowskie mogą odstąpić od tego wymogu, jeżeli są pewne, że stosowany przez nie system komputerowy umożliwia uzyskanie precyzyjnej informacji w tym zakresie na podstawie innych elementów zgłoszenia, takich jak np. tożsamość (dane) przedsiębiorcy.

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych

Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych (UNDG) to niepowtarzalny kod seryjny (składający się z 4 cyfr) nadawany w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych substancjom lub produktom wpisanym na listę towarów niebezpiecznych, które są najczęściej przewożone.

Element ten jest podawany, o ile ma zastosowanie.

Numery nałożonych zamknięć(*)

Numery identyfikacyjne zamknięć nałożonych na wyposażenie służące do transportu (w stosownych przypadkach).

Kod metody płatności opłat transportowych

Stosuje się następujące kody:

A     Płatność gotówką

B     Płatność kartą kredytową

C     Płatność czekiem

D     Inna (np. bezpośrednie obciążenie rachunku gotówkowego)

H     Przelew bankowy

Y      Z konta założonego u przewoźnika

Z      Nieopłacone z góry

Informację tę podaje się tylko wtedy, gdy jest dostępna.

Data zgłoszenia(*)

Data, kiedy odpowiednie zgłoszenia (deklaracje) zostały sporządzone oraz, w stosownych przypadkach, podpisane lub uwierzytelnione w inny sposób.

Dla procedury wpisu do rejestru określonej w art. 182 Kodeksu jest to data wpisu do rejestru.

[por. SAD pole 54]

Podpis/uwierzytelnienie(*)

[por. SAD pole 54]

Kod specyficznych okoliczności

Zakodowany jak poniżej element, który wskazuje, że w konkretnym przypadku zachodzą specyficzne okoliczności, na które powołuje się osoba dokonująca obrotu towarowego z zagranicą.

A      Przesyłki pocztowe i ekspresowe

C      Transport drogowy

D      Transport kolejowy

E       AEO (upoważniony przedsiębiorca)

Element ten jest wymagany jedynie w sytuacjach, gdy osoba składająca deklarację skróconą powołuje się na wyżej wymienione specyficzne okoliczności, inne niż wymienione w tabeli 1.

Informacja ta nie jest wymagana, jeśli może ona zostać uzyskana w sposób automatyczny i jednoznaczny z innych danych zadeklarowanych przez osobę dokonującą obrotu towarowego.

Kod kolejnego urzędu celnego (kolejnych urzędów celnych) wprowadzenia.

Identyfikacja kolejnych urzędów celnych wprowadzenia na obszar celny Unii.

Kod ten jest wymagany w przypadku, gdy kodem rodzaju transportu na granicy jest 1, 4 lub 8.

Kod ten jest zgodny z wzorem dotyczącym urzędu celnego wprowadzenia, określonym w Dodatku D1 do Załącznika 9 do PRD dla pola 29 dokumentu SAD.

Dane bezpieczeństwa mogą zostać przekazane organom celnym nie tylko w postaci odrębnego dokumentu (komunikatu) tj. deklaracji skróconej, lecz także w ramach przekazywanych zgłoszeń celnych. W takiej sytuacji składane zgłoszenie musi zawierać, oprócz wymaganych dla poszczególnych procedur elementów określonych w Dodatku D1 i D2 do Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341, zwanego dalej „PRD”, także elementy wymagane przez Dodatek C1 do Załącznika 9 do PRD dla deklaracji skróconych.

 1. Zgłoszenie wywozowe powiększone o dane bezpieczeństwa

Przez modyfikacje w wypełnianiu zgłoszenia rozumie się zarówno obowiązek podawania nowych danych jak również zmianę zasad wypełniania pól, które dotychczas były wypełniane w zgłoszeniu wywozowym.

Zakres danych zależy od tego, czy zgłaszający deklaruje wystąpienie specyficznych okoliczności (kod wpisywany w Polu S32).

Ewentualne zredukowanie danych należy do uprawnień a nie obowiązków zgłaszającego – tak więc w przypadku, gdy zgłaszający ma podstawy, aby np. zastosować zakres danych dla AEO, ale nie chce tego robić to może wysłać standardowy zakres danych z Tabeli nr 1 (poniżej pkt 1).

Zasady te należy stosować zarówno do wypełniania komunikatu IE 515 składanego do systemu AES/ECS2, jak i zgłoszenia celnego w formie wyłącznie papierowej, składanego poza systemem AES/ECS2 na dokumencie Wywozowy SAD/Bezpieczeństwo.

Uwzględnienie w zgłoszeniu wywozowym danych bezpieczeństwa wprowadza następujące modyfikacje w jego wypełnianiu:

 1. Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia wywozowego, w przypadku gdy pełni ono również rolę wywozowej deklaracji skróconej - transport lotniczy, morski, wodami śródlądowymi oraz inne rodzaje transportu lub przypadki inne niż przesyłki ekspresowe- Tabela nr 1 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.

 • Pole 44 – obligatoryjnie należy podać kod i numer dokumentu przewozowego (transportowego), o ile jest dostępny,
 • „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) – w przypadku systemu AES/ECS2 jest to atrybut CRN. Element ten wypełniany jest alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (transportowego), o ile ten drugi nie jest dostępny.
 • „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – Pomimo tego, że przepis unijny w Dodatku A do Załącznika 9 do PRD jednoznacznie wskazuje, że podawane kraje przejazdu obejmują kraj wywozu i kraj przeznaczenia, to stosownie do unijnej reguły w specyfikacji systemu AES/ECS2 (reguła 877) kody podawane w tym atrybucie muszą być inne niż podawane w Polach 15a i 17a. W związku z powyższym element ten jest obligatoryjny do wypełnienia za wyjątkiem sytuacji, gdy kody krajów podane w polach kraj wywozu i kraj przeznaczenia „wyczerpują” całą trasę przejazdu.

Np. Wywóz z Polski na Ukrainę przez polski urząd wyprowadzenia – pozostawiamy pole puste,

Wywóz z Polski przez Ukrainę do Kazachstanu – wpis „UA”,

Wywóz z Niemiec do Kazachstanu przez Polskę i Ukrainę – wpis „PL-UA”,

Wywóz w transporcie lotniczym z Polski do USA bez międzylądowania – pole puste

Wywóz w transporcie lotniczym z Polski do USA z międzylądowaniem w Niderlandach – wpis „NL”.

 • „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
 • „Numery nałożonych zamknięć” (Pole S28) – dana podawana przez upoważnionego eksportera w ramach realizacji procedury uproszczonej w miejscu,
 • „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna.

Uwaga! Należy pamiętać, że w przypadku Tabeli 1 w wywozie nie wypełnia się Pola S32 „Kod specyficznych okoliczności” bo kody „C” i „D” są zarezerwowane tylko dla kierunku przywozowego.

 1. Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia wywozowego, w przypadku gdy pełni ono również rolę wywozowej deklaracji skróconej przesyłki ekspresowe (nie dotyczy sytuacji AEO) - Tabela nr 2 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.

 • „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu”(Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
 • „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
 • „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
 • „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „A”.
 1. Zgłoszenie tranzytowe powiększone o dane bezpieczeństwa

Przez modyfikacje w wypełnianiu zgłoszenia rozumie się zarówno obowiązek podawania nowych danych, jak również zmianę zasad wypełniania pól, które są wypełniane w zgłoszeniu tranzytowym.

Zakres danych zależy od tego, czy zgłaszający deklaruje wystąpienie specyficznych okoliczności (kod wpisywany w Polu S32).

Zasady i zakres deklarowania danych bezpieczeństwa w tranzycie są oparte na danych wymaganych w przywozowej deklaracji skróconej.

Uwzględnienie w zgłoszeniu tranzytowym danych bezpieczeństwa wprowadza następujące modyfikacje w jego wypełnianiu:

 1. Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport lotniczy, morski, wodami śródlądowymi oraz innych rodzajów transportu lub przypadków do których nie mają zastosowania tabele 2-4, tj. Tabela nr 1 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).

 • „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu/przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
 • „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
 • Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego (transportowego), o ile jest dostępny,
 • „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
 • „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13),

Uwaga! W tranzycie unijnym mogą być podawane tylko kody krajów UE.

W tranzycie wspólnym (do krajów stron Konwencji o wspólnej procedurze tranzytowej) lub w operacjach TIR – można podać zarówno kody krajów UE jak i kody krajów trzecich.

Przykłady:

Tranzyt T1 z PL do FR przez Niemcy i Belgię: należy zadeklarować „PL-DE-BE-FR” i bez znaczenia jest to, że w tym przypadku przewóz rozpoczął się w Rosji a kończy się w USA.

Tranzyt wspólny T2 z PL do CH przez Niemcy: należy zadeklarować „PL-DE-CH”. W tej sytuacji, jeżeli przewóz rozpoczął się w RU, to należy podać ”RU-PL-DE-CH”.

Operacja TIR z BY do DE przez Polskę: należy zadeklarować „BY-PL-DE”.

 • „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
 • „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
 • „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
 • „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
 • „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
 • „Miejsce wyładunku” (Pole S18)– zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe.
 1. Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - przesyłki ekspresowe tj. Tabela nr 2 do Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).

 • „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
 • „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
 • „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
 • „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu”(Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
 • „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
 • „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
 • „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
 • „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna,
 • „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
 • „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „A”.
 1. Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport drogowy, tj. Tabela nr 3 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).

 • „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
 • „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
 • „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
 • „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) - objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
 • Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
 • „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
 • „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
 • „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
 • „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29) – podaje się, gdy informacja jest dostępna,
 • „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe
 • Kod specyficznych okoliczności (Pole S32) – należy podać symbol „C”.
 1. Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa - transport kolejowy, tj. Tabela nr 4 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD (nie dotyczy sytuacji AEO).
 • „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
 • „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
 • „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
 • „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
 • Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
 • „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
 • „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
 • „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
 • „Kod ONZ dla towarów niebezpiecznych” – jest podawany obligatoryjnie w Polu 44, o ile ma zastosowanie,
 • „Kod metody płatności opłat transportowych” (Pole S29)– podaje się, gdy informacja jest dostępna,
 • „Miejsce wyładunku” (Pole S18) – zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe
 • „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „D”.
 1. Modyfikacje w zakresie wypełniania zgłoszenia tranzytowego powiększonego o dane bezpieczeństwa przez podmiot posiadający świadectwo AEO, tj. Tabela nr 5 Dodatku A do Załącznika 9 do PRD.

 • „Odbiorca/Bezpieczeństwo” (Pole S06 na TSAD) - zawsze wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel). W przypadku, gdy towary przewożone są na podstawie konosamentu na zlecenie, z którego prawa mogą być przenoszone na inną osobę poprzez indos, dane odbiorcy nie są znane i powinny zostać zastąpione przez wpisanie następującego kodu 10600,
 • „Nadawca/Bezpieczeństwo” (Pole S04) – dana wymagana obligatoryjnie,
 • „Miejsce załadunku” (Pole S17) - zawsze wymagane, w postaci kodu o ile to możliwe,
 • Pole 44 – obligatoryjnie należy podać numer dokumentu przewozowego, o ile jest dostępny,
 • „Niepowtarzalny numer referencyjny przesyłki” (Pole 7) - wypełniany alternatywnie z numerem dokumentu przewozowego (Pole 44), o ile ten drugi nie jest dostępny,
 • „Numer referencyjny przewozu” (Pole S10),
 • „Kod (-y) kraju (-ów) przejazdu” (Pole S13) – objaśnienia jak powyżej w pkt 1,
 • „Przewoźnik” (Pole S07) – obligatoryjnie wymagany, chyba że ten sam co osoba składająca deklarację skróconą (osoba korzystająca z procedury tranzytu /przedstawiciel),
 • „Kod specyficznych okoliczności” (Pole S32) – należy podać symbol „E”.

Z dniem 1 lipca 2009 r. w Unii wdrożony został system EORI, którego założeniem jest przypisanie przedsiębiorcom dokonującym czynności przed organami celnymi UE unikalnego i ważnego na terenie całej Unii numeru identyfikacyjnego EORI.

Jako, że przepisy unijne pozwalają krajom członkowskim rozciągnąć obowiązek posługiwania się numerem EORI także na osoby fizyczne, dopuszczalne jest podawanie numeru EORI przez osobę fizyczną, której taki numer został przypisany w innym kraju członkowskim, pomimo tego, że w Polsce nie jest objęta obowiązkiem rejestracyjnym.

W zgłoszeniach dokonywanych w formie papierowej (w formularzach SAD i ESS) wpis NATURAL PERSON nie powinien występować, a osobę tę w Polach 2, 8 i 14 identyfikuje się poprzez podanie nr PESEL.

Występowanie numeru EORI w zgłoszeniach celnych.

Przywóz

Zgłoszenie w systemie AIS/IMPORT

Nadawca/Eksporter (Pole 2) - Numer EORI jest fakultatywny.

Odbiorca (Pole 8) – Numer EORI jest obligatoryjny dla podmiotu gospodarczego (PG), z wyjątkiem objęcia procedurą odprawy czasowej.

Zgłaszający/Przedstawiciel (Pole 14) - Numer EORI jest obligatoryjny dla PG.

 

Tranzyt

Zgłoszenie w systemie NCTS2 (bez danych bezpieczeństwa)

Zgłoszenie w systemie NCTS2 (z danymi bezpieczeństwa)

Nadawca - Numer EORI jest fakultatywny.

 

 

 

 

Odbiorca – Numer EORI jest fakultatywny.

 

 

 

 

 

Upoważniony Odbiorca - jeżeli informacja jest podawana przez zgłaszającego, stosuje się numer TIN.

Osoba korzystająca z procedury tranzytu /posiadacz karnetu TIR – Numer EORI jest obligatoryjny.

Uwaga! Z wyłączeniem głównych zobowiązanych ze Szwajcarii, Norwegii, San Marino i Andory, którzy podają numer TIN.

 

 

 

Nadawca (bezpieczeństwo)

 • Podanie numeru EORI jest obligatoryjne, jeśli urząd celny wyjścia jest na terytorium UE, a nadawca/eksporter jest AEO,
 • W pozostałych przypadkach podanie numeru EORI jest fakultatywne (należy go podać, o ile jest znany zgłaszającemu).

Odbiorca (bezpieczeństwo)

 • Podanie numeru EORI jest obligatoryjne jeśli urząd celny wyjścia jest poza terytorium UE, a odbiorca jest AEO,
 • W pozostałych przypadkach podanie numeru EORI jest fakultatywne (należy go podać, o ile jest znany zgłaszającemu).

Upoważniony Odbiorca - jeżeli informacja jest podawana przez zgłaszającego, stosuje się numer TIN.

Osoba składająca deklarację skróconą (tj. osoba korzystająca z procedury tranzytu /posiadacz karnetu TIR) – Numer EORI jest obligatoryjny.

Uwaga! Z wyłączeniem głównych zobowiązanych ze Szwajcarii, Norwegii, San Marino i Andory, którzy podają numer TIN.

Przewoźnik – informację tę podaje się, jeśli podmiot nie jest jednocześnie „Osobą korzystającą z procedury tranzytu”. W takim przypadku podanie numer EORI przewoźnika jest fakultatywne.

 

Uwaga! Powyższe zasady podawania numeru EORI dotyczą wszystkich rodzajów operacji tranzytowych w systemie NCTS2, w tym także NCTS2-TIR.

Wywóz

Zgłoszenie w AES/ECS2

Nadawca/Eksporter - Numer EORI jest obligatoryjny.

Odbiorca – Numer EORI jest fakultatywny.

Zgłaszający/Przedstawiciel - Numer EORI jest obligatoryjny.

 

Uwaga! W przypadku eksportu towarów, gdy mamy do czynienia z nielicznymi wypadkami, że przyjmowane jest zgłoszenie z wpisanym w Polu 2 podmiotem z kraju trzeciego to podmiot, ten nie musi posiadać i podawać numeru EORI.