10.1 Uwagi wstępne

Zgodnie z przepisami prawa unijnego z dniem 1 lipca 2009 r. na obszarze Unii rozpoczął się proces wdrażania zasad bezpieczeństwa UE w obrocie towarowym z krajami trzecimi, związany głównie z przeciwdziałaniem terroryzmowi światowemu (tzw. safety and security). Podstawowym założeniem tego przedsięwzięcia jest wprowadzenie obowiązku uprzedniej notyfikacji przywozu i wywozu. Obowiązek ten, przedsiębiorcy realizują poprzez przesyłanie drogą elektroniczną wywozowych, przywozowych deklaracji skróconych, zgłoszeń przywozowych wywozowych lub tranzytowych rozszerzonych o dane bezpieczeństwa i ochrony, które zostaną wykorzystane przez organy celne do przeprowadzenia analizy ryzyka z zakresu „ochrony i bezpieczeństwa”. Termin, w jakim należy przesłać dane bezpieczeństwa uzależniony został zasadniczo od rodzaju transportu (różny dla transportu lądowego, morskiego lub kolejowego). Ograniczony zakres danych został przewidziany dla przedsiębiorców posiadających status AEO, jak również pewnych specyficznych odmian obrotu np. dostawy zaopatrzenia na statki morskie i powietrzne, oraz przesyłki pocztowe i kurierskie.

W związku z podpisaniem stosownych umów danych bezpieczeństwa nie deklaruje się w ruchu towarów pomiędzy Unią a Szwajcarią, Liechtensteinem, Andorą lub Norwegią.

< poprzednia strona | następna strona >