6.29 Zasady wypełniania zgłoszeń celnych do dopuszczenia do obrotu w odniesieniu do przesyłki, która jest objęta zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, składanych do systemu AIS/e-COMMERCE

ZASADY:

 1. Zakres towarowy

Zasady określone w tym przypadku szczególnym odnoszą się do zgłoszeń składanych do procedury dopuszczenia do obrotu towarów objętych zakresem poniższych przepisów rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień:

 1. art. 23-24 - zwolnione z należności celnych przywozowych są przesyłki zawierające towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie;  „towary o niewielkiej wartości” oznaczają towary, których rzeczywista wartość nie przekracza 150 EUR na przesyłkę. Zwolnienia nie stosuje się do: wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych.

W zakres tego zwolnienia nie wchodzą wyroby akcyzowe.

Dla potrzeb wypełnienia zgłoszenia celnego do tego przypadku przypisany jest kod uszczegóławiający procedurę C07;

 1. art. 25-27 - zwolnione z należności celnych przywozowych są towary zawarte w przesyłkach wysyłanych z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej, mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, pod warunkiem że taki przywóz ma charakter niehandlowy. Zwolnień przyznanych na podstawie niniejszego ustępu nie stosuje się do przesyłek wysyłanych z wyspy Helgoland.

Dla potrzeb wypełnienia zgłoszenia celnego do tego przypadku przypisany jest kod uszczegóławiający procedurę C08.

Do celów stosowania ww. przepisów, za „przywóz o charakterze niehandlowym” uważa się przywóz przesyłek, które:

 • mają charakter okazjonalny;
 • zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe;
 • są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Zwolnienia powyższe stosuje się do kwoty 45 EUR na przesyłkę, włączając w to wartość wskazanych poniżej towarów, dla których określone zostały normy ilościowe.

Jeśli wartość całkowita dwóch lub więcej przedmiotów, przypadająca na jedną przesyłkę, przekracza ww. kwotę 45 euro, na takie przedmioty przyznawane są zwolnienia do takich wysokości, jakie zostałyby przyznane, gdyby przedmioty te zostały przywiezione oddzielnie, przyjmując, że wartość pojedynczych przedmiotów nie może być dzielona.

Zwolnienia te ograniczone są na jedną przesyłkę, do ilości podanych dla każdego z poniżej wyszczególnionych towarów:

 • wyroby tytoniowe:
  • 50 papierosów,
  • 25 cygaretek (cygar o maksymalnej masie 3 gramów sztuka),
  • 10 cygar,
  • 50 gramów tytoniu do palenia, albo
  • proporcjonalny asortyment tych różnych produktów w zestawie;
 • alkohol i napoje alkoholowe:
  • napoje destylowane i spirytusowe o objętościowej mocy alkoholu przekraczającej 22 % obj.; nieskażony alkohol etylowy o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80 % objętości lub więcej: 1 litr, albo
  • napoje destylowane i spirytusowe, i aperitify na bazie wina lub alkoholu, tafia, saké lub podobne napoje, o objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 22 % obj.; wina musujące, wina likierowe: 1 litr albo proporcjonalne ilości wyżej wymienionych wyrobów w zestawie, i
  • wina niemusujące: 2 litry;
 • perfumy:
  • 50 gramów, albo
  • wody toaletowe: 0,25 litra.
 1. Właściwość miejscowa złożenia zgłoszenia H7

Urzędem celnym właściwym do dopuszczenia do obrotu towarów w przesyłce objętej zwolnieniem z należności celnych przywozowych na mocy art. 23 ust. 1 lub art. 25 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, w ramach procedury VAT innej niż procedura szczególna (czyli procedura IOSS) jest urząd celny znajdujący się w państwie członkowskim zakończenia wysyłki lub transportu towarów (art. 221 ust. 4 RW).

Oznacza to, że zgłoszenie IOSS (pkt 6.29.1) może zostać złożone w dowolnym państwie członkowskim niezależnie od miejsca przeznaczenia przesyłki, natomiast pozostałe rodzaje zgłoszeń, opisane w punktach 6.29.2, 6.29.3, 6.29.4 i 6.29.5, należy złożyć w państwie członkowskim, w którym znajduje się odbiorca towarów.

 1. Wartość rzeczywista

Wartość rzeczywista oznacza (art. 1 pkt 48 rozporządzenia delegowanego):

 1. w przypadku towarów o charakterze handlowym: cenę samych towarów sprzedawanych w celu wywozu na obszar celny Unii, z wyłączeniem kosztów transportu i ubezpieczenia, chyba że są one ujęte w cenie i nie są oddzielnie wykazane na fakturze, oraz z wyłączeniem wszelkich innych podatków i opłat, jakie organy celne mogą ustalić na podstawie odpowiednich dokumentów;
 2. w przypadku towarów o charakterze niehandlowym: cenę, która zostałaby zapłacona za same towary, gdyby zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii.

Wszelkie inne powiązane koszty, oprócz kosztów transportu i ubezpieczenia, które nie odzwierciedlają wartości samych towarów, muszą zostać również wyłączone z wartości rzeczywistej, w każdym przypadku gdy są one oddzielnie i wyraźnie wskazane na fakturze (np. koszty oprzyrządowania, opłaty licencyjne, podatek wywozowy itp.).

Termin „inne podatki i opłaty” oznacza dowolny podatek lub opłatę nałożone na podstawie wartości towarów lub dodatkowo oprócz podatku lub opłaty już nałożonych na takie towary.

Jeżeli chodzi o towary o charakterze niehandlowym, definicję należy również rozumieć w ten sam sposób co w przypadku towarów o charakterze handlowym, czyli jako wartość samych towarów, z wyłączeniem wszelkich innych kosztów, podatków lub opłat wymienionych już w art. 1 pkt 48 RD UKC.

 1. Stosowanie zasad ogólnych zawartych w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych.

Wypełnienie zgłoszeń z zestawem danych H7 następuje z zachowaniem zasad i kodów wynikających z Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych  opublikowanej na PUESC w zakładce Katalog e-Usług -> e-IMPORT lub SISC -> AIS. Dlatego ilekroć jest mowa poniżej o „niniejszej Instrukcji”, należy przez to rozmieć Instrukcję wypełniania zgłoszeń celnych.

 1. Zgłoszenie H7 to zgłoszenie do procedury dopuszczenia do obrotu.

W zgłoszeniu H7 nie podaje się kodów procedury wnioskowanej, ani procedury poprzedniej, ale zakłada się, że w przełożeniu na kody procedur byłaby to procedura „4000”. Zasada ta wynika z opisu danej 1/10 zawartego w załączniku B do rozporządzenia wykonawczego KE nr 2015/2447 (zmiana w rozporządzeniu nr 2019/1394). Oznacza to, że nie mogą to być zgłoszenia obejmujące towary, które:

 1. dotyczą towarów powracających (kod procedury wnioskowanej 61),
 2. są wprowadzane do składu akcyzowego (kod procedury wnioskowanej 45),
 3. są dopuszczane do obrotu z jednoczesną dostawą do innego państwa członkowskiego (kody procedury wnioskowanej 42, 63, 68),
 4. stanowią zamknięcie procedur specjalnych (kody procedur poprzednich: 51, 53, 71, 78).
 1. Obowiązek podawania w zgłoszeniu H7 kodów uszczegóławiających procedurę: C07 albo C08.

Zgłoszenia z zestawem danych H7 obejmują towary, dla których przypisane są kody uszczegóławiające procedurę C07 i C08. W związku z tym należy stosować następujące zasady:

 1. zgłoszenie zbiorcze z kodem 2PL dedykowane jest dla towarów objętych kodem C08, a zatem podając kod 2PL należy podać jednocześnie kod C08,
 2. jeżeli nie jest to zgłoszenie zbiorcze z kodem 2PL, ale są to towary do których przypisany jest kod C08, to należy podać w zgłoszeniu kod C08 oraz kod 0V8 (zwolnienie z podatku VAT),
 3. zgłoszenia z kodami F48 i F49 dedykowane są towarom objętym kodem C07, w związku z tym podając kody F48 albo F49 należy wpisywać jednocześnie kod C07.
 1. Jeżeli dana występuje na poziomie nagłówka (Y) i na poziomie pozycji towarowej (X), to dane należy podać wyłącznie w jednym z tych pól (atrybutów).

Jeżeli dla wszystkich pozycji towarowych dane będą wspólne, to zaleca się ich podawanie w nagłówku, jeżeli dane te są różne dla poszczególnych pozycji towarowych, to należy podać je tylko na poszczególnych pozycjach towarowych.

 1. Kody charakterystyczne dla zgłoszenia H7.

Kody, które będą najczęściej wykorzystywane w zgłoszeniach z zestawem H7:

 1. dla potrzeb identyfikacji rodzaju zgłoszenia H7 zastosowanie będą miały następujące kody uszczegóławiające procedurę (dana 1/11; pole 37.2):

F48 – procedura IOSS - przywóz w ramach procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE, zwane dalej zgłoszeniem IOSS.

W zgłoszeniu należy podać kody F48 i C07.

Nie mogą wystąpić kody F49, 2PL i C08.

F49 – procedura USZ - przywóz w ramach uregulowań szczególnych dotyczących deklarowania i zapłaty VAT z tytułu importu określonych w tytule XII rozdział 7 dyrektywy 2006/112/WE, zwane dalej zgłoszeniem USZ.

W zgłoszeniu należy podać kody F49 i C07.

Nie mogą wystąpić kody F48, 2PL i C08.

C07 – zgłoszenie standardowe dla towarów objętych zwolnieniem z art. 23 - 24 rozporządzenia 1186/2009, inne niż zgłoszenie IOSS i zgłoszenie USZ, zwane dalej zgłoszeniem C07.

W zgłoszeniu należy podać kod C07.

Nie mogą wystąpić kody F48, F49, 2PL i C08.

C08 - zgłoszenie standardowe dla towarów objętych zwolnieniem z art. 25 - 27 rozporządzenia 1186/2009, niebędące zgłoszeniem zbiorczym, czyli bez kodu 2PL, zwane dalej zgłoszeniem C08.

W zgłoszeniu należy podać kod C08 oraz kod 0V8 (zwolnienie z podatku VAT),.

Nie mogą wystąpić kody F48, F49, 2PL i C07.

2PL – zbiorcze zgłoszenie celne dla towarów objętych zwolnieniem z art. 25 – 27 lit. c rozporządzenia 1186/2009, zwane dalej zgłoszeniem 2PL.

W zgłoszeniu należy podać kody 2PL i C08.

Nie mogą wystąpić kody F48, F49 i C07.

 1. Dla potrzeb wskazania stawki podatku VAT w zgłoszeniu C07 oraz obliczenia tego podatku w zgłoszeniu USZ i wskazania okresu za jaki składane jest zgłoszenie USZ zastosowanie będą miały następujące kody informacji dodatkowej (dana 2/2; pole 44) – szczegóły dotyczące ich stosowania zawarte są w opisach poszczególnych pól, w których te kody mogą wystąpić:

VAT01 – w zgłoszeniu USZ należy po tym kodzie podać kwotę różnicy, o jaką kwota podatku VAT obliczona w zgłoszeniu dla typu opłaty B00 na podstawie zsumowanej wartości przesyłek została zwiększona (+) w porównaniu do sumy kwot podatku VAT dla poszczególnych przesyłek;

VAT02 – w zgłoszeniu USZ należy po tym kodzie podać kwotę różnicy, o jaką kwota podatku VAT obliczona w zgłoszeniu na podstawie zsumowanej wartości przesyłek została zmniejszona (-) w porównaniu do sumy kwot podatku VAT dla poszczególnych przesyłek;

VAT05 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 5% stawka podatku VAT  (dotyczy niektórych przypadków  zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

VAT08 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 8% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków  zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

USZ01 – po tym kodzie należy podać datę w formacie rok i miesiąc– RRRRMM, wskazującą za jaki okres jest składane zgłoszenie USZ (kod F49).

USZ02 – kod ten należy podać w przypadku obowiązku złożenia zabezpieczenia dla podatku VAT w procedurze USZ - obowiązek taki powstaje, gdy zastosowanie będą miały odpowiednie przepisy art. 138i ustawy o podatku VAT związane z zabezpieczeniem

 1. Dla potrzeb wskazania pozycji ewidencji towarów objętych zgłoszeniem USZ (pole 44, dana 2/2) – szczegóły dotyczące stosowania kodu zawarte są w opisie pól, w których ten kod może wystąpić:

EWD01 – ewidencja prowadzona przez osobę składającą zbiorcze zgłoszenie USZ z kodem uszczegóławiającym procedurę F49.

 1. Dla potrzeb wykazania numeru VAT podmiotu w zgłoszeniu IOSS (dana 3/40):

FR5 – sprzedawca IOSS - podatnik korzystający z procedury szczególnej dla sprzedaży na odległość towarów importowanych z terytoriów trzecich lub państw trzecich określonej w tytule XII rozdział 6 sekcja 4 dyrektywy 2006/112/WE oraz posiadacz numeru identyfikacyjnego VAT, o którym mowa w art. 369q tej dyrektywy.

 1. Metody płatności

W komunikatach ZC215H7 nie mają zastosowania następujące kody metod płatności: M, F, Z i L, ponieważ nie występują one w przepisach unijnych mających zastosowanie do danych H7. Zamiast kodów M i F zastosowanie mają nowe kody metod płatności:

„R - zabezpieczenie, włącznie z depozytem gotówkowym” – metoda płatności oznaczona dotuchczasowo w niniejszej Instrukcji kodem „M”,

„E - płatność odroczona lub z przesuniętym terminem” – metoda płatności oznaczona dotychczasowo w niniejszej Instrukcji kodem „F”, z tą różnicą, że  metoda płatności „E” w odróżnieniu od „F” jest dedykowana dla cła i podatku VAT.

Natomiast w przypadku zwolnienia z VAT albo zerowej stawki, pola Metoda płatności nie należy wypełniać (obecnie stosowane MP=Z i L).

Jednakże obecnie nie występuje stawka 0% dla VAT – w słowniku „Kody HS stosowane w deklaracji H7 do 150 EUR” zostały przypisane wyłącznie stawki 5%, 8% i 23%.

Dopuszczalne kody metod płatności dla komunikatu ZC215H7 to: A, H, J (tylko Poczta Polska S.A.) R i E.

Niedopuszczalne kody metod płatności dla komunikatu ZC215H7 to: D, F, G, L, M i Z.

 1. Zakazy i ograniczenia

Zgłoszenie ZC215H7 nie może obejmować towarów podlegających zakazom i ograniczeniom.

 1. Słowniki towarowe

Podany w zgłoszeniach kod towarowy HS (n6) będzie sprawdzany w podanych niżej słownikach opublikowanych na PUESC w zakładce Strefa Klienta KAS -> Słowniki – przeglądanie i pobieranie, zgodnie z założeniami określonymi w dokumencie „Zasady działania Nowego Kalkulatora w ISZTAR4 dla H6 i H7”, zwany Kalkulatorem eCommerce:

 1. „Kody HS towarów dla zgłoszeń H7”, zwany „Słownikiem pozytywnym H7” (Słownik 609) -  zawiera kody towarowe, które mogą być stosowane w zgłoszeniach H7, czyli dla których nie stosuje się zakazów i ograniczeń. Słownik ten nie zawiera również leków i wyrobów akcyzowych. Do kodów towarowych przyporządkowane są stawki podatku VAT;
 2. „Kody towarów niedozwolonych, w zgłoszeniach H6 i H7”, zwany „Słownikiem Negatywnym” - zawiera kody towarowe, których nie można zgłaszać w zgłoszeniach H7 np. narkotyki, towary z ograniczeniami i/lub zakazami i inne;
 3. „Kody HS towarów akcyzowych o wartości do 45 EUR dla zgłoszeń H7” (Słownik 610) –  zawiera kody towarowe, dla których określono podatek akcyzowy, ale są zwolnione z należności przywozowych w ramach określonych norm ilościowych.

Zakres tych słowników może być zmieniany. Podmioty składające zgłoszenia mogą wnioskować o rozszerzenie zakresu towarów ujętych w ww. słownikach np. z uwagi na często występujące w przesyłkach towary, które nie zostały wykazane w „Słowniku pozytywnym H7”. Zgłoszenie towarów, które powinny zostać ujęte w powyższym słowniku proszę przesyłać na adres: dc.isztar@mf.gov.pl

Zgłoszenie w procedurze IOSS ma postać zgłoszenia jednopozycyjnego albo wielopozycyjnego, w którym zgłaszane są przesyłki o wartości do 150 euro, zwolnione z należności celnych i zwolnione z podatku VAT importowego, ale z zapłaconym (uregulowanym) podatkiem VAT od dostawy, przeznaczone dla jednego odbiorcy.

Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego:

Dana 1/6        Numer pozycji towarowej (Pole 32)

Numer pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zawartych w zgłoszeniu, jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja towarowa.

Dana 1/11       Procedura dodatkowa – uszczegółowienie procedury (Pole 37.2)

Podać co najmniej kody F48 i C07.

Nie mogą wystąpić kody F49, 2PL i C08.

Dana 2/1         Poprzednie dokumenty (Pole 40)

Przy użyciu odpowiedniego kodu przewidzianego w opisie pola 40 w pkt 4.2.18 niniejszej Instrukcji odpowiedniego dla atrybutu „Poprzednie dokumenty”, należy podać numer ewidencyjny (MRN) przywozowej deklaracji skróconej lub innego poprzedniego dokumentu, o ile występuje.

Dana 2/2         Dodatkowe informacje (Pole 44)

Wszelkie informacje dostarczone przez zgłaszającego, które mogą okazać się przydatne dla dopuszczenia danej pozycji towarowej do obrotu.

Zastosowanie mają kody informacji dodatkowych występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Dana 2/3         Przedstawione dokumenty, pozwolenia itp. (Pole 44)

Zastosowanie mają kody dokumentów występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Dana 2/4        Numer referencyjny/UCR (Pole 7)

Zapis ten dotyczy niepowtarzalnego handlowego numeru referencyjnego przypisanego danej przesyłce przez osobę zainteresowaną. Może być on w formie kodu Światowej Organizacji Celnej (ISO 15459) lub równoważnej. Zapewnia on dostęp do odnośnych danych handlowych będących przedmiotem zainteresowania organów celnych.

Wpis ten może zostać wykorzystany do oznaczenia identyfikatora transakcji, jeżeli towary są zgłaszane do dopuszczenia do obrotu w ramach procedury szczególnej IOSS.

Numer ten ma zapewnić ewentualne dane dla komunikatu ZC298H7, celem zidentyfikowania przesyłki do wydania przez operatora a zgłoszonej przez inny podmiot niż ten który dysponuje przesyłką. W związku  z tym podanie numeru UCR jest konieczne jeżeli w komunikacie ZC215H7 albo ZC213H7 występuje atrybut /@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego

Dana 2/6        Odroczenie płatności (Pole 48)

Pole to nie podlega wypełnieniu.

Dana 3/1         Eksporter (Pole 2)                

Należy podać dane teleadresowe nadawcy na poziomie nagłówka.

Dana 3/15       Importer (Pole 8)

Należy podać dane teleadresowe odbiorcy przesyłki, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

Dana 3/16      Numer identyfikacyjny Importera

Należy podać numer identyfikacyjny importera, o którym mowa w danej 3/15, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

W przypadku osób fizycznych podaje się PESEL albo inny numer identyfikacyjny, jeżeli są one znane osobie składającej zgłoszenie.

Dana 3/17      Zgłaszający (Pole 14)

Należy podać dane teleadresowe zgłaszającego, jeżeli jest przedstawicielem pośrednim, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji. Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych, ponieważ zawsze podaje EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Dana 3/18      Numer identyfikacyjny Zgłaszającego (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny zgłaszającego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. podaje swoje EORI, ponieważ występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli podaje kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/19      Przedstawiciel (Pole 14)

Należy podać dane teleadresowe przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI przedstawiciela (dana 3/20).

Poczta Polska  S.A.  nie podaje tych danych.

Dana 3/20      Numer identyfikacyjny Przedstawiciela (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych.

Dana 3/21      Kod statusu Przedstawiciela

Należy podać kod:

 • 2 – przedstawiciel bezpośredni, albo
 • 3 – przedstawiciel pośredni.

Poczta Polska S.A. występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli podaje kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/40       Numer identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (Pole 44)

Należy podać kod FR5 wraz z numerem identyfikacyjnym VAT dla podmiotu korzystającego z procedury IOSS.

Dana 4/18    Wartość rzeczywista towarów

 • Kwota

Wartość rzeczywista towaru wynikająca z faktury podana w walucie faktury.

 • Waluta

Waluta faktury.

Dana 4/19   Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca przeznaczenia

 • Kwota

Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca ostatecznego przeznaczenia, o ile występują,  podane w walucie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zadeklarowane koszty.

 • Waluta

Waluta faktury lub podana w innym dokumencie  potwierdzającym zadeklarowane koszty.

Dana ta występuje zarówno na pozycji jak i na nagłówku, ale należy wypełnić albo na poziomie nagłówka albo na poziomie pozycji. W przypadku zgłoszeń wielopozycyjnych wskazane jest podawanie tej danej na pozycjach.

Jeżeli dana ta zostanie podana w nagłówku w zgłoszeniu wielopozycyjnym, to kwota z nagłówka zostanie podzielona na ilość pozycji towarowych i kwota będąca wynikiem dzielenia zostanie dodana do wartości towarów wskazanych w każdej pozycji towarowej.

Danych 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 i 4/8 dotyczących naliczania opłat nie podaje się.

Dana 5/23       Lokalizacja (Pole 30)

Stosując odpowiednie kody, należy podać miejsce, w którym towary mogą zostać poddane rewizji. Lokalizacja ta musi być podana wystarczająco dokładnie, aby umożliwić organom celnym przeprowadzenie bezpośredniej kontroli towarów.

Kraj

Należy stosować kody państw ISO (a2) podane w Instrukcji w pkt 4.2.2 - Pole 15a.

Rodzaj lokalizacji:

W odniesieniu do rodzaju lokalizacji należy stosować kody określone poniżej:

A          miejsce wyznaczone >> urząd celny lub inne miejsce wyznaczone przez organy celne do celów przedstawienia towarów organom celnym zgodnie z art. 139 ust. 1 UKC lub do celów czasowego składowania zgodnie z art. 147 ust. 1 UKC

B          miejsce zatwierdzone >> miejsce zatwierdzone w kontekście pozwolenia wydanego na podstawie art. 22 UKC (magazyn czasowego składowania)

C          miejsce uznane >> miejsce uznane do przedstawiania towarów zgodnie z art. 139 ust. 1 UKC i art. 115 ust. 1 RD lub do celów czasowego składowania zgodnie z art. 147 ust. 1 UKC i art. 115 ust. 2 -RD

D          inne >> zwłaszcza w sytuacjach wystąpienia siły wyższej

Kwalifikator i identyfikator lokalizacji:

Kwalifikator

Identyfikator

Opis stosowania

V

Identyfikator urzędu celnego

W atrybucie „Identyfikator” należy podać kod jednostki organizacyjnej organu celnego w której towar jest przedstawiony.

Y

Numer pozwolenia

W atrybucie „Identyfikator” należy podać numer pozwolenia danej lokalizacji, np. magazynu czasowego składowania, w którym towary można poddać rewizji.

Z

Adres

W atrybucie „Opis” należy podać adres danej lokalizacji.

 

Opis:

Opisowa nazwa miejsca w którym znajduje się towar, czyli adres: ulica i numer, kod pocztowy, miejscowość.

Dana 6/5         Masa brutto (Pole 35)

Masa brutto towarów to ciężar (masa) towarów wraz z opakowaniem, z wyjątkiem materiału transportowego przewoźnika potrzebnego do zgłoszenia.

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący sposób: — od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, — od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg.

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako »0«, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając wszystkie »0« na końcu ilości (na przykład 0,123 dla przesyłki o masie 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o masie 3 gramów i 40 miligramów lub 0,000654 dla przesyłki o masie 654 miligramów).

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia odnoszącym się do pozycji towarowej.

Zasadą jest, że masę brutto podaje się na poziomie pozycji, ale Jeżeli zgłoszenie obejmuje kilka pozycji towarowych, które dotyczą towarów, które są zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto towarów należących do każdej pozycji towarowej, całkowitą masę brutto należy podać na poziomie nagłówka.

Dana 6/8         Opis towarów (Pole 31)   

Należy zamieścić prosty opis.

Dana 6/10       Liczba opakowań (Pole 31)   

Całkowita liczba opakowań w oparciu o najmniejszą jednostkę opakowania zewnętrznego. Jest to liczba poszczególnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk w przypadku towarów nieopakowanych.

Dana 6/14       Kod towarowy (Pole 33)

Podać 6-cyfrowy kod HS właściwy dla towaru wskazanego w danej pozycji towarowej.

Zbiorcze zgłoszenie w procedurze USZ ma postać zgłoszenia jednopozycyjnego, w którym zgłaszane są przesyłki o wartości do 150 euro, zwolnione z należności celnych, ale niezwolnione z podatku VAT.

Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego:

Dana 1/6        Numer pozycji towarowej (Pole 32)

Występuje jedna pozycja towarowa.

Dana 1/11      Procedura dodatkowa – uszczegółowienie procedury (Pole 37.2)

Podać kody F49 i C07.

Nie mogą wystąpić kody F48, 2PL i C08.

Dana 2/1          Poprzednie dokumenty (Pole 40)

Przy użyciu odpowiedniego kodu przewidzianego w opisie pola 40 w pkt 4.2.18 niniejszej Instrukcji odpowiedniego dla atrybutu „Poprzednie dokumenty”, należy podać numer innego poprzedniego dokumentu, o ile występuje.

Z uwagi na to, że ilość dokumentów poprzednich dla zgłoszenia USZ może przekraczać dopuszczalną ilość danych w tym atrybucie (format tej danej to n..9999) oraz fakt, że w zgłoszeniu jednopozycyjnym nie ma możliwości przypisania dokumentu poprzedniego do konkretnej przesyłki, to dane dotyczące dokumentu poprzedniego (np. MRN dla PDS) nie należy podawać w zgłoszeniu USZ – dane te należy podawać w ewidencji USZ.

Dana 2/2          Dodatkowe informacje (Pole 44)

Wszelkie informacje dostarczone przez zgłaszającego, które mogą okazać się przydatne dla dopuszczenia danej pozycji towarowej do obrotu.

Zastosowanie mają kody informacji dodatkowych występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

 1. Zawsze należy podać kod informacji dodatkowej USZ01 – po tym kodzie należy podać datę w formacie rok i miesiąc– RRRRMM, wskazującą za jaki okres jest składane zgłoszenie USZ (kod F49).
 2. W zgłoszeniu USZ należy podać kod (kody) informacji dodatkowej EWD01 ze wskazaniem:
  1. numerów pozycji ewidencji w formie  „od nr … do nr …”,
  2. ilości zgłoszonych pozycji z ewidencji w danym miesiącu,
  3. miesiąca, za który towary są zgłaszane.

Przykład:

EWD01: 5-75755; 68555; kwiecień

Jeżeli przesyłki zostały wpisane do ewidencji, ale nie zostały doręczone, czyli należności od nich nie zostały pobrane w miesiącu dokonanego wpisu, ale zostaną one doręczone w kolejnym miesiącu, to w zgłoszeniu USZ może wystąpić kilka kodów EWD01.

Przykład:

W zgłoszeniu składanym w maju, ale obejmującym przesyłki z marca i kwietnia  należy podać:

„EWD01: 10333 -75755; 58; marzec,

 EWD01: 5-75755; 68555; kwiecień”.

Z uwagi na duży wolumen przesyłek proponuje się wprowadzenie w ewidencji numeracji zaczynającej się od „1” z początkiem każdego miesiąca. W celu identyfikacji, które z tych przesyłek objęte są USZ, należałoby wprowadzić daną: „zgłoszone do USZ”, a następnie do tych pozycji powinien zostać przypisany MRN zgłoszenia USZ.

W przypadku, gdy wpis przekracza 512 znaków, to w zgłoszeniu należy po kodzie EWD01 wpisać: „Wykaz w e-Załączniki”, a do zgłoszenia załączyć w aplikacji e-Załączniki dokument będący wykazem zawierającym numery wpisów do ewidencji przesyłek objętych zgłoszeniem USZ na zasadach opisanych w instrukcji dla podmiotów stosujących aplikację e-Załączniki, z podaniem kodu informacji dodatkowej 0PL11.

Ewidencja powinna umożliwiać filtrowanie i sortowanie wpisów w taki sposób, aby organ celny miał możliwość ustalenia w każdym czasie, które konkretnie pozycje wpisów z rejestru zostały zgłoszone w ramach danego zgłoszenia USZ.

Dana 2/4        Numer referencyjny/UCR (Pole 7)

Pole to nie podlega wypełnieniu.

Dana 2/6        Odroczenie płatności (Pole 48)

Pole to nie podlega wypełnieniu.

Dana 3/1         Eksporter (Pole 2)                

Składający zgłoszenie może zastosować jeden z poniższych sposobów wypełnienia tego pola – w nagłówku komunikatu podać:

 1. dane nadawcy,
 2. dane zagranicznej firmy, która przesłała przesyłki do Polski,
 3. dane polskiego operatora pocztowego, czyli dane Poczty Polskiej S. A. jako operatora wyznaczonego albo operatora  pocztowego innego niż operator wyznaczony.

Informację tę w odniesieniu do danej 3/1 pkt 1 i 2 podaje się, gdy jest dostępna.

Dana 3/15       Importer (Pole 8)

Składający zgłoszenie może zastosować jeden z poniższych sposobów wypełnienia tego pola:

 1.   dane odbiorcy przesyłki;
 2. dane podmiotu składającego zgłoszenie USZ, tj. operatora pocztowego (podmioty wpisane na listę operatorów pocztowych na postawie ustawy – Prawo pocztowe) albo podmiotu posiadającego status AEO.

Dana 3/16      Numer identyfikacyjny Importera (Pole 8)

Należy podać numer identyfikacyjny importera, o którym mowa w danej 3/15, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

W przypadku osób fizycznych podaje się PESEL albo inny numer identyfikacyjny, jeżeli są one znane osobie składającej zgłoszenie.

Dana 3/17      Zgłaszający (Pole 14)

Nie podaje się danych teleadresowych zgłaszającego, ponieważ zawsze podaje się EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Dana 3/18      Numer identyfikacyjny Zgłaszającego (Pole 14)

Należy podać EORI zgłaszającego, czyli operatora pocztowego albo podmiotu posiadającego status AEO.

Dana 3/19      Przedstawiciel (Pole 14)

Danej tej nie podaje się, ponieważ w zgłoszeniu USZ występuje przedstawiciel pośredni, którego dane podawane są dla danej „Numer identyfikacyjny Zgłaszającego”.

Dana 3/20      Numer identyfikacyjny Przedstawiciela (Pole 14)

Danej tej nie podaje się, ponieważ w zgłoszeniu USZ występuje przedstawiciel pośredni, którego dane podawane są dla danej „Numer identyfikacyjny Zgłaszającego”.

Dana 3/21      Kod statusu Przedstawiciela

Należy podać kod „3” – przedstawiciel pośredni.

Dana 3/40      Numer identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (Pole 44)

Pole nie podlega wypełnieniu.

Dana 4/3        Naliczanie opłat – rodzaj opłaty (Pole 47)

Należy podać wyłącznie dane dla typu opłaty B00.

Dana 4/4        Naliczanie opłat – podstawa opłaty

Podstawą opodatkowania jest wartość towarów powiększona o koszty transportu i ubezpieczenia.

Uwaga! Z uwagi na stosowanie zasady  zaokrągleń w obliczaniu podatku od każdego towaru (podawanie kwot należności w pełnych złotych poprzez zaokrąglenie do pełnych złotych - końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych), to suma kwot podatku obliczonego poza systemem AIS/IMPORT dla każdego towaru w ewidencji prowadzonej przez operatora może się różnić od iloczynu podstawy opłaty dla B00 i stawki podatku wykazanego w polu 47 (dla USZ jest to stawka 23%).  W związku  z tym jako kwotę należnego podatku VAT należy wpisać sumę kwot podatku VAT obliczonego dla każdego towaru odrębnie. Ewentualną różnicę pomiędzy tymi kwotami należy podać po kodach:

 • VAT01 – należy po tym kodzie podać kwotę różnicy, o jaką kwota podatku VAT obliczona w zgłoszeniu dla typu opłaty B00 na podstawie zsumowanej wartości paczek została zwiększona (+) w porównaniu do sumy kwot podatku VAT dla poszczególnych paczek;
 • VAT02 – należy po tym kodzie podać kwotę różnicy, o jaką kwota podatku VAT obliczona w zgłoszeniu na podstawie zsumowanej wartości paczek została zmniejszona (-) w porównaniu do sumy kwot podatku VAT dla poszczególnych paczek.

Przykład:

Zgłoszenie obejmuje 15 przesyłek, dla których oddzielnie poza systemem AIS/IMPORT obliczony jest podatek VAT i podany w ewidencji. Suma tak obliczonego podatku VAT wynosi 228 PLN.

W polu 47 zgłoszenia celnego są następujące dane dla B00:

 • podstawa opłaty - 1000 PLN
 • stawka podatku VAT -  23%.

Iloczyn powyższych wartości wynosi 230 PLN, ale w kolumnie Kwota dla typu opłaty B00 należy wpisać faktycznie należną kwotę, czyli 228 PLN, a po kodzie VAT01 wpisać wartość „2”.

Dana 4/5        Naliczanie opłat – stawka opłaty (Pole 47)

Należy podać stawkę podatkową w wysokości 23%.

Dana 4/6        Naliczanie opłat – kwota należnej opłaty (Pole 47)

Należy podać kwotę podatku będącą sumą kwot podatku VAT obliczonego i pobranego dla każdego towaru odrębnie w prowadzonej ewidencji.

Uwaga! Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Dana 4/8        Naliczanie opłat – Metoda płatności (Pole 47)

W zgłoszeniach USZ należy podać  MP=E.

Metodę Płatności „E” podaje się również w przypadku obowiązku złożenia zabezpieczenia dla podatku VAT. Obowiązek taki powstaje, gdy zastosowanie będą miały przepisy art. 138i ust. 14-16 ustawy o podatku VAT. W takim przypadku należy podać również kod informacji dodatkowej „USZ02” oraz w elemencie „Zabezpieczenie” podać dane dotyczące zabezpieczenia:

 1. dla zabezpieczenia generalnego - numeru GRN, kodu dostępu, kwoty, numeru TIN,
 2. dla zabezpieczenia pojedynczego – numeru właściwego dla dokumentu potwierdzającego złożenia zabezpieczenia inny niż GRN.

Dana 4/18   Wartość rzeczywista towarów w PLN

 • Kwota

Suma rzeczywistej wartości towarów wynikająca z faktur lub innych dokumentów potwierdzających zadeklarowaną wartość towaru podana w przeliczeniu na PLN z zastosowaniem kursu walut z dnia wpisu do ewidencji.

 • Waluta

Należy wpisać kod PLN.

Dana 4/19    Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca przeznaczenia         

 • Kwota

Suma kosztów ubezpieczenia i transportu towarów do miejsca ostatecznego przeznaczenia, o ile występują, wynikających z faktur lub innych dokumentów potwierdzających zadeklarowane koszty, podana w przeliczeniu na PLN z zastosowaniem kursu walut z dnia wpisu do ewidencji.

 • Waluta

Należy wpisać kod PLN.

Dana ta występuje zarówno na pozycji jak i na nagłówku, ale należy wypełnić albo na poziomie nagłówka, albo na poziomie pozycji.

Dana 5/23      Lokalizacja

Zasady takie jak opisane w pkt 6.29.1 – Zgłoszenie IOSS.

Dana 6/5         Masa brutto (Pole 35)

Masa brutto towarów to ciężar (masa) towarów wraz z opakowaniem, z wyjątkiem materiału transportowego przewoźnika potrzebnego do zgłoszenia.

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący sposób: — od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, — od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg.

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako »0«, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając wszystkie »0« na końcu ilości (na przykład 0,123 dla przesyłki o masie 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o masie 3 gramów i 40 miligramów lub 0,000654 dla przesyłki o masie 654 miligramów).

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia odnoszącym się do pozycji towarowej.

Dana 6/8         Opis towarów (Pole 31)

Należy zamieścić prosty opis. Można wpisać „Różne”.

Dana 6/10      Liczba opakowań (Pole 31)

Całkowita liczba opakowań w oparciu o najmniejszą jednostkę opakowania zewnętrznego. Jest to liczba poszczególnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk w przypadku towarów nieopakowanych.

Wpisać liczbę opakowań objętych zgłoszeniem USZ; liczba podana w tym polu nie może odnosić się do jednego zbiorczego opakowania, np. jeden kontener, ze wskazaniem w polu wartości „1”, ale podana ilość paczek nie powinna być mniejsza niż ilość odbiorców wynikająca z ewidencji.

Dana 6/14       Kod towarowy (Pole 33)

Podać 6-cyfrowy kod HS.

Kod HS ma być kodem reprezentatywnym dla towarów z danego okresu wykazanego w zgłoszeniu zbiorczym USZ. Może to być kod właściwy dla towarów dominujących liczbowo z danego rodzaju (największa ilość danego rodzaju przesyłek), ale może to być kod właściwy dla towarów dominujących wartościowo (suma wartości towarów danego rodzaju jest najwyższa). Obie opcje są równoważne. O wyborze metody decyduje zgłaszający.

Zgłoszenie USZ ma na celu określenie kwoty podatku VAT, a podstawowym dokumentem określającym rodzaj towaru będzie ewidencja.

Zgłoszenie jednopozycyjne albo wielopozycyjne, w którym zgłaszane są przesyłki o wartości do 150 euro, zwolnione z należności celnych, ale niezwolnione z podatku VAT przeznaczone dla jednego odbiorcy.

Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego:

Dana 1/6        Numer pozycji towarowej (Pole 32)

Numer pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zawartych w zgłoszeniu, jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja towarowa.

Dana 1/11      Procedura dodatkowa – uszczegółowienie procedury (Pole 37.2)

Podać kod C07.

Nie mogą wystąpić kody F48, F49, 2PL i C08.

Dana 2/1        Poprzednie dokumenty (Pole 40)

Przy użyciu odpowiedniego kodu przewidzianego w opisie pola 40 w pkt 4.2.18 niniejszej Instrukcji odpowiedniego dla atrybutu „Poprzednie dokumenty”, należy podać numer ewidencyjny (MRN) przywozowej deklaracji skróconej lub innego poprzedniego dokumentu, o ile występuje.

Dana 2/2         Dodatkowe informacje (Pole 44)

Wszelkie informacje dostarczone przez zgłaszającego, które mogą okazać się przydatne dla dopuszczenia danej pozycji towarowej do obrotu.

Zastosowanie mają kody informacji dodatkowych występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Dla potrzeb wskazania stawki podatku VAT w zgłoszeniu C07 zastosowanie będą miały następujące kody informacji dodatkowej (dana 2/2, pole 44):

VAT05 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 5% stawka podatku VAT  (dotyczy niektórych przypadków  zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

VAT08 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 8% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków  zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

Jeżeli w danej pozycji zgłoszenia nie występuje żaden z tych kodów, to uznaje się że zastosowanie ma zdefiniowana dla danego kodu towarowego najwyższa zdefiniowana stawka podatkowa.

Jeżeli jeden z wyżej wymienionych kodów informacji dodatkowej wystąpi na poziomie całego zgłoszenia, to kod ten ma zastosowanie do każdej pozycji towarowej zgłoszenia.

Dana 2/3         Przedstawione dokumenty, pozwolenia itp. (Pole 44)

Zastosowanie mają kody dokumentów występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji;

Dana 2/4        Numer referencyjny/UCR (Pole 7)

Zapis ten dotyczy niepowtarzalnego handlowego numeru referencyjnego przypisanego danej przesyłce przez osobę zainteresowaną. Może być on w formie kodu Światowej Organizacji Celnej (ISO 15459) lub równoważnej. Zapewnia on dostęp do odnośnych danych handlowych będących przedmiotem zainteresowania organów celnych.

Numer ten ma zapewnić ewentualne dane dla komunikatu ZC298H7, celem zidentyfikowania przesyłki do wydania przez operatora a zgłoszonej przez inny podmiot niż ten który dysponuje przesyłką. W związku  z tym podanie numeru UCR jest konieczne jeżeli w komunikacie ZC215H7 albo ZC213H7 występuje atrybut /@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego

Dana 2/6        Odroczenie płatności (Pole 48)

Pole nie podlega wypełnieniu.

Dana 3/1         Eksporter (Pole 2)                

Należy podać dane teleadresowe eksportera towarów.

Dana 3/15       Importer (Pole 8)

Należy podać dane teleadresowe odbiorcy przesyłki.

Dana 3/16      Numer identyfikacyjny Importera (Pole 8)

Należy podać numer identyfikacyjny importera, o którym mowa w danej 3/15, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

W przypadku osób fizycznych podaje się PESEL albo inny numer identyfikacyjny, jeżeli są one znane osobie składającej zgłoszenie.

Dana 3/17      Zgłaszający (Pole 14)

Jeżeli przedstawiciel działa w przedstawicielstwie pośrednim to należy podać dane teleadresowe przedstawiciela pośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych, ponieważ zawsze podaje EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Dana 3/18      Numer identyfikacyjny Zgłaszającego (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny zgłaszającego (przedstawiciela pośredniego), zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. podaje swoje EORI, ponieważ występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli podaje kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/19      Przedstawiciel (Pole 14)

Jeżeli przedstawiciel działa w przedstawicielstwie bezpośrednim to należy podać dane teleadresowe przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI przedstawiciela (dana 3/20).

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych.

Dana 3/20      Numer identyfikacyjny Przedstawiciela (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych.

Dana 3/21      Kod statusu Przedstawiciela

Należy podać kod:

 • 2 – przedstawiciel bezpośredni, albo
 • 3 – przedstawiciel pośredni.

Poczta Polska S.A. występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli podaje kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/40       Numer identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (Pole 44)

Pole to nie podlega wypełnieniu.

Dana 4/3        Naliczanie opłat – rodzaj opłaty (Pole 47)

Należy podać wyłącznie dane dla typu opłaty B00.

Poczta Polska S.A. nie podaje tej danej, wyjątkiem jest brak możliwości kalkulacji przez systemy organów celnych.

Dana 4/4        Naliczanie opłat – podstawa opłaty

Podstawą opodatkowania jest wartość towarów powiększona o koszty transportu i ubezpieczenia.

Uwaga! Stosuje się zasady zaokrągleń w obliczaniu podatku, czyli zaokrąglenie do pełnych złotych - końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Poczta Polska S.A. nie podaje tej danej, wyjątkiem jest brak możliwości kalkulacji przez systemy organów celnych.

Dana 4/5        Naliczanie opłat – stawka opłaty (Pole 47)

Należy podać stawkę podatkową, która ma zastosowanie dla danego towaru.

Dla potrzeb określenia zastosowanej stawki VAT dla danego towaru należy w polu 44 w danej 2/2 podać odpowiedni kod informacji dodatkowej:

VAT05 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 5% stawka podatku VAT  (dotyczy niektórych przypadków  zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

VAT08 – wskazanie, że w zgłoszeniu zastosowana została 8% stawka podatku VAT (dotyczy niektórych przypadków  zgłoszeń z zestawem danych H6 i H7)

Jeżeli w danej pozycji zgłoszenia nie występuje żaden z tych kodów, to uznaje się, że zastosowanie ma zdefiniowana dla danego kodu towarowego najwyższa zdefiniowana stawka podatkowa.

Jeżeli jeden z ww. kodów wystąpi na nagłówku zgłoszenia, to kod ten przypisywany jest do każdej pozycji zgłoszenia. Jeżeli w zgłoszeniu występują towary, dla których zastosowanie będą miały różne stawki podatku VAT, to kody te należy podawać dla każdej pozycji towarowej, dla której zastosowanie tych kodów jest właściwe.

Poczta Polska nie podaje stawki podatkowej (dana 4/5), ale podaje ww. kody dla danej 2/2.

Dana 4/6        Naliczanie opłat – kwota należnej opłaty (Pole 47)

Należy podać kwotę obliczonego podatku.

Uwaga! Zaokrąglenie do pełnych złotych następuje w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Poczta Polska S.A. nie podaje tej danej, wyjątkiem jest brak możliwości kalkulacji przez systemy organów celnych.

Dana 4/8        Naliczanie opłat – Metoda płatności (Pole 47)

W przypadku Poczty Polskiej S.A. należy podawać metodę płatności J.

Podmioty inne niż Poczta Polska S.A. wskazują metody płatności opisane w pkt 7 „Zasad” wymienionych we wstępie do tego przypadku szczególnego. 

Dana 4/18   Wartość rzeczywista towarów

 • Kwota

Wartość rzeczywista towaru wynikająca z faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zadeklarowaną wartość towaru, podana w walucie faktury lub w ww. dokumencie.

 • Waluta

Waluta faktury lub podana w innym dokumencie potwierdzającym zadeklarowaną wartość towaru.

Dana 4/19    Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca przeznaczenia

 • Kwota

Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca ostatecznego przeznaczenia, o ile występują, podane w walucie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zadeklarowane koszty.

 • Waluta

Waluta faktury lub podana w innym dokumencie potwierdzającym zadeklarowane koszty.

Dana ta występuje zarówno na pozycji jak i na nagłówku, ale należy wypełnić albo na poziomie nagłówka, albo na poziomie pozycji. W przypadku zgłoszeń wielopozycyjnych wskazane jest podawanie tej danej na pozycjach.

Jeżeli dana ta zostanie podana w nagłówku w zgłoszeniu wielopozycyjnym, to kwota z nagłówka zostanie podzielona na ilość pozycji towarowych i kwota będąca wynikiem dzielenia zostanie dodana do wartości towarów wskazanych w każdej pozycji towarowej.

Dana 5/23      Lokalizacja

Zasady takie jak opisane w pkt 6.29.1 – Zgłoszenie IOSS.

Dana 6/5         Masa brutto (Pole 35)

Masa brutto towarów to ciężar (masa) towarów wraz z opakowaniem, z wyjątkiem materiału transportowego przewoźnika potrzebnego do zgłoszenia.

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący sposób: — od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, — od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg.

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako »0«, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając wszystkie »0« na końcu ilości (na przykład 0,123 dla przesyłki o masie 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o masie 3 gramów i 40 miligramów lub 0,000654 dla przesyłki o masie 654 miligramów).

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia odnoszącym się do pozycji towarowej.

Zasadą jest, że masę brutto podaje się na poziomie pozycji, ale Jeżeli zgłoszenie obejmuje kilka pozycji towarowych, które dotyczą towarów, które są zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto towarów należących do każdej pozycji towarowej, całkowitą masę brutto należy podać na poziomie nagłówka.

Dana 6/8 Opis towarów (Pole 31)  

Należy zamieścić prosty opis.

Dana 6/10  Liczba opakowań (Pole 31)  

Całkowita liczba opakowań w oparciu o najmniejszą jednostkę opakowania zewnętrznego. Jest to liczba poszczególnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk w przypadku towarów nieopakowanych.

Dana 6/14 Kod towarowy (Pole 33)

Podać 6-cyfrowy kod HS.

Zbiorcze zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 25 - 27 lit. c rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz zwolnieniem z podatku VAT i podatku akcyzowego ma postać zgłoszenia jednopozycyjnego.

Zbiorczym zgłoszeniem nie mogą być objęte przesyłki, których wartość przekracza kwotę 45 EUR na przesyłkę. W przypadku, gdy wartość całkowita dwóch lub więcej przedmiotów przypadająca na jedną przesyłkę, przekracza ww. kwotę 45 EUR, należy złożyć odrębne zgłoszenie. Towary do kwoty 45 EUR należy objąć zgłoszeniem z kodem C08, a pozostałe towary, których wartość przekracza 45 EUR w przesyłce, ale nie przekracza wartości 150 EUR, (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych) należy objąć zgłoszeniem z kodem C07.

Uwaga: Zgłoszeniem zbiorczym 2PL nie mogą być objęte wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 27 lit. a i b  rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, czyli towary przypisane odpowiednio do pozycji lub podpozycji HS:

 • 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2402 10, 2402 20; dla tych kodów należy podać ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary (dana 6/2);
 • inne wyroby akcyzowe z zakresu art. 27 lit. a i b ww. rozporządzenia dla których nie ma przypisanej w TARIC ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary, czyli bez danej 6/2, np. podpozycja HS 2402 90.

Towary te należy zgłosić  w zgłoszeniu C08 w poszczególnych pozycjach towarowych w rozbiciu na poszczególne podpozycje HS.

Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego:

Dana 1/6         Numer pozycji towarowej (Pole 32)

Występuje jedna pozycja towarowa.

Dana 1/11      Procedura dodatkowa – uszczegółowienie procedury (Pole 37.2)

Podać kody 2PL i C08.

Nie mogą wystąpić kody F48, F49 i C07.

Dana 2/1        Poprzednie dokumenty (Pole 40)

Przy użyciu odpowiedniego kodu przewidzianego w opisie pola 40 w pkt 4.2.18 niniejszej Instrukcji odpowiedniego dla atrybutu „Poprzednie dokumenty”, należy podać numer ewidencyjny (MRN) przywozowej deklaracji skróconej lub innego poprzedniego dokumentu, o ile występuje.

Dana 2/2         Dodatkowe informacje (Pole 44)

Wszelkie informacje dostarczone przez zgłaszającego, które mogą okazać się przydatne dla dopuszczenia do obrotu.

Zastosowanie mają kody informacji dodatkowych występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Do zgłoszenia celnego należy załączyć dokumenty odzwierciedlające zawartość poszczególnych paczek z możliwością zastosowania kodu 3DK6, zgodnie z opisem tego kodu podanym w Części IV niniejszej Instrukcji lub numery dokumentów przewozowych (np. listów HAWB), z zastosowaniem stosownych kodów unijnych.                     

Dana 2/3         Przedstawione dokumenty, pozwolenia itp. (Pole 44)

Zastosowanie mają kody dokumentów występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji. Należy podać np. nr dokumentów przewozowych (np. listów HAWB), specyfikacje uwzględniające odbiorców towarów z wykazaną wartością przesyłek, z zastosowaniem odpowiednich kodów dokumentów.

Dana 2/4        Numer referencyjny/UCR (Pole 7)

Pole nie podlega wypełnieniu.

Dana 2/6        Odroczenie płatności (Pole 48)

Pole nie podlega wypełnieniu.

Dana 3/1         Eksporter (Pole 2)                

Składający zgłoszenie może zastosować jeden z poniższych sposobów wypełnienia tego pola – w nagłówku komunikatu podać:

 1. dane nadawcy,
 2. dane zagranicznej firmy, która przesłała przesyłki do Polski,
 3. dane polskiego operatora pocztowego, czyli dane Poczty Polskiej S.A. jako operatora wyznaczonego albo operatora pocztowego  innego niż operator wyznaczony.

Informację podaje się dla danej 3/1 pkt 1 i 2, gdy jest dostępna, a dla pkt 3 należy podać dane podmiotu składającego zgłoszenie.

Dana 3/15       Importer (Pole 8)

Należy podać dane teleadresowe odbiorcy przesyłki, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

Składający zgłoszenie może zastosować jeden z poniższych sposobów wypełnienia tego pola:

 1. dane odbiorcy przesyłki;
 2. dane zagranicznej firmy, która przesłała przesyłki do Polski,
 3. dane polskiego operatora pocztowego, czyli dane Poczty Polskiej S.A. albo operatora kurierskiego, albo innej osoby składającej zgłoszenie.

Dana 3/16      Numer identyfikacyjny Importera

Należy podać numer identyfikacyjny importera, o którym mowa w danej 3/15, zgodnie z opisem dla Pola 8, zawartym w pkt 2.3.7 niniejszej Instrukcji.

W przypadku osób fizycznych podaje się PESEL albo inny numer identyfikacyjny, jeżeli są one znane osobie składającej zgłoszenie.

Dana 3/17      Zgłaszający (Pole 14)

Należy podać dane teleadresowe zgłaszającego, jeżeli jest przedstawicielem pośrednim, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji. Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych, ponieważ zawsze podaje EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Dana 3/18      Numer identyfikacyjny Zgłaszającego (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny zgłaszającego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. podaje EORI, ponieważ występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/19      Przedstawiciel (Pole 14)

Należy podać dane teleadresowe przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji. Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI przedstawiciela (dana 3/20).

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych.

Dana 3/20      Numer identyfikacyjny Przedstawiciela (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych.

Dana 3/21      Kod statusu Przedstawiciela

Należy podać kod:

 • 2 – przedstawiciel bezpośredni, albo
 • 3 – przedstawiciel pośredni.

Poczta Polska S.A. występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli podaje kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/40       Numer identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (Pole 44)

Pole nie podlega wypełnieniu.

Dana 4/18        Wartość rzeczywista towarów w PLN

 • Kwota
  Suma rzeczywistej wartości towarów wynikająca z dokumentów potwierdzających zadeklarowaną wartość towaru podana w przeliczeniu na PLN.
 • Waluta
  Należy wpisać kod PLN.

Dana 4/19        Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca przeznaczenia     

 • Kwota
  Suma kosztów ubezpieczenia i transportu towarów do miejsca ostatecznego przeznaczenia, o ile występują, wynikających z faktur lub innych dokumentów potwierdzających  zadeklarowane koszty, podana w przeliczeniu na PLN.
 • Waluta
  Należy wpisać kod PLN.

Dana ta występuje zarówno na pozycji jak i na nagłówku, ale należy wypełnić albo na poziomie nagłówka albo na poziomie pozycji.

Dana 5/23      Lokalizacja

Zasady takie jak opisane w pkt 6.29.1 – Zgłoszenie IOSS.

Dana 6/5         Masa brutto (Pole 35)

 Masa brutto towarów to ciężar (masa) towarów wraz z opakowaniem, z wyjątkiem materiału transportowego przewoźnika potrzebnego do zgłoszenia.

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący sposób: — od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, — od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg.

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako »0«, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając wszystkie »0« na końcu ilości (na przykład 0,123 dla przesyłki o masie 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o masie 3 gramów i 40 miligramów lub 0,000654 dla przesyłki o masie 654 miligramów).

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia odnoszącym się do pozycji towarowej.

Dana 6/8         Opis towarów (Pole 31)

Należy zamieścić prosty opis. Można wpisać „Różne”.

W tym zbiorze nie mogą być wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 27 lit. a i b  rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, czyli towary przypisane do kodów:

 • 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 lub z podpozycjami 2402 10, 2402 20; dla tych kodów należy podać ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary (dana 6/2);
 • inne wyroby akcyzowe z zakresu art. 27 lit. a i b ww. rozporządzenia dla których nie ma przypisanej w TARIC ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary, czyli bez danej 6/2, np. kod 2402 90.

Towary te należy zgłosić  w zgłoszeniu C08 w poszczególnych pozycjach towarowych w rozbiciu na poszczególne kody towarowe.

Dana 6/10       Liczba opakowań (Pole 31)

Całkowita liczba opakowań w oparciu o najmniejszą jednostkę opakowania zewnętrznego. Jest to liczba poszczególnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk w przypadku towarów nieopakowanych.

Wpisać liczbę przesyłek; liczba podana w tym polu nie może odnosić się do jednego zbiorczego opakowania, np. jeden kontener, ze wskazaniem w polu wartości „1”, ale podana ilość paczek nie powinna być mniejsza niż ilość odbiorców.

Dana 6/14    Kod towarowy (Pole 33)

Podać 6-cyfrowy kod HS.

Kod HS ma być kodem reprezentatywnym dla towarów objętych zgłoszeniem zbiorczym. Może to być kod właściwy dla przesyłek dominujących liczbowo z danego rodzaju (największa ilość danego rodzaju przesyłek), ale może to być kod właściwy dla przesyłek dominujących wartościowo (suma wartości przesyłek danego rodzaju jest najwyższa). Obie opcje są równoważne. O wyborze metody decyduje zgłaszający.

Nie mogą to być wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 27 lit. a i b  rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, czyli towary przypisane do kodów:

 • 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 lub z podpozycjami 2402 10, 2402 20; dla tych kodów należy podać ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary (dana 6/2);
 • inne wyroby akcyzowe z zakresu art. 27 lit. a i b ww. rozporządzenia dla których nie ma przypisanej w TARIC ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary, czyli bez danej 6/2, np. kod 2402 90.

Towary te należy zgłosić w zgłoszeniu C08 w poszczególnych pozycjach towarowych w rozbiciu na poszczególne kody towarowe.

Zgłoszenie dla towarów objętych zwolnieniem z należności celnych przywozowych zgodnie z art. 25 -27 rozporządzenia (WE) nr 1186/2009 oraz zwolnieniem z należności podatkowych (VAT i akcyza) - inne niż zgłoszenie zbiorcze z kodem 2PL.

W przypadku, gdy wartość całkowita dwóch lub więcej przedmiotów przypadająca na jedną przesyłkę, przekracza kwotę 45 EUR, towary do kwoty 45 EUR należy objąć zgłoszeniem z kodem C08, a pozostałe towary, których wartość przekracza 45 EUR w przesyłce, ale nie przekracza wartości 150 EUR, (z wyłączeniem wyrobów alkoholowych, perfum i wód toaletowych oraz tytoniu i wyrobów tytoniowych) należy objąć zgłoszeniem z kodem C07

Uwaga: Jeżeli przesyłka zawiera wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 27 lit. a i b  rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, czyli towary przypisane do kodów:

 • 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 lub z podpozycjami 2402 10, 2402 20; dla tych kodów należy podać ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary (dana 6/2);
 • inne wyroby akcyzowe z zakresu art. 27 lit. a i b ww. rozporządzenia dla których nie ma przypisanej w TARIC ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary, czyli bez danej 6/2, np. kod 2402 90.

to towary te należy zgłosić  w zgłoszeniu C08 w poszczególnych pozycjach towarowych w rozbiciu na poszczególne kody towarowe.

Wypełnianie poszczególnych pól zgłoszenia celnego:

Dana 1/6         Numer pozycji towarowej (Pole 32)

Numer pozycji w odniesieniu do całkowitej liczby pozycji zawartych w zgłoszeniu, jeżeli występuje więcej niż jedna pozycja towarowa.

Dana 1/11        Procedura dodatkowa – uszczegółowienie procedury (Pole 37.2)

Podać kod C08. Konieczne jest podanie kodu 0V8 dla zwolnienia z podatku VAT.

Nie mogą wystąpić kody F48, F49, 2PL i C07.

Dana 2/1        Poprzednie dokumenty (Pole 40)

Przy użyciu odpowiedniego kodu przewidzianego w opisie pola 40 w pkt 4.2.18 niniejszej Instrukcji odpowiedniego dla atrybutu „Poprzednie dokumenty”, należy podać numer ewidencyjny (MRN) przywozowej deklaracji skróconej lub innego poprzedniego dokumentu, o ile występuje.

Dana 2/2         Dodatkowe informacje (Pole 44)

Wszelkie informacje dostarczone przez zgłaszającego, które mogą okazać się przydatne dla dopuszczenia do obrotu.

Zastosowanie mają kody informacji dodatkowych występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Dana 2/3        Przedstawione dokumenty, pozwolenia itp. (Pole 31)

Zastosowanie mają kody dokumentów występujące w pkt 4.2.20 niniejszej Instrukcji.

Dana 2/4         Numer referencyjny/UCR (Pole 7)

Zapis ten dotyczy niepowtarzalnego handlowego numeru referencyjnego przypisanego danej przesyłce przez osobę zainteresowaną. Może być on w formie kodu Światowej Organizacji Celnej (ISO 15459) lub równoważnej. Zapewnia on dostęp do odnośnych danych handlowych będących przedmiotem zainteresowania organów celnych.

Numer ten ma zapewnić ewentualne dane dla komunikatu ZC298H7, celem zidentyfikowania przesyłki do wydania przez operatora a zgłoszonej przez inny podmiot niż ten który dysponuje przesyłką. W związku  z tym podanie numeru UCR jest konieczne jeżeli w komunikacie ZC215H7 albo ZC213H7 występuje atrybut /@EmailOperatoraPocztowegoLubEkspresowego

Dana 2/6        Odroczenie płatności (Pole 48)

Pole nie podlega wypełnieniu.

Dana 3/1         Eksporter (Pole 2)                

Należy podać dane teleadresowe eksportera towarów.

Dana 3/15       Importer (Pole 8)

Należy podać dane teleadresowe osoby fizycznej będącej odbiorcą przesyłki.

Dana 3/16      Numer identyfikacyjny Importera (Pole 8)

Należy podać PESEL albo inny numer identyfikacyjny, jeżeli są one znane osobie składającej zgłoszenie celne.

Dana 3/17      Zgłaszający (Pole 14)

Jeżeli przedstawiciel działa w przedstawicielstwie pośrednim, to należy podać dane teleadresowe przedstawiciela pośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych, ponieważ zawsze podaje EORI zgłaszającego (dana 3/18).

Dana 3/18      Numer identyfikacyjny Zgłaszającego (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny zgłaszającego (przedstawiciela pośredniego), zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. podaje swoje EORI, ponieważ występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli podaje kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/19      Przedstawiciel (Pole 14)

Jeżeli przedstawiciel działa w przedstawicielstwie bezpośrednim, to należy podać dane teleadresowe przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Danej tej nie podaje się w przypadku podania numeru EORI przedstawiciela (dana 3/20).

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych.

Dana 3/20      Numer identyfikacyjny Przedstawiciela (Pole 14)

Należy podać numer identyfikacyjny przedstawiciela bezpośredniego, zgodnie z opisem dla Pola 14, zawartym w pkt 2.3.9 niniejszej Instrukcji.

Poczta Polska S.A. nie podaje tych danych.

Dana 3/21      Kod statusu Przedstawiciela

Należy podać kod:

 • 2 – przedstawiciel bezpośredni, albo
 • 3 – przedstawiciel pośredni.

Poczta Polska S.A. występuje zawsze jako przedstawiciel pośredni, czyli podaje kod przedstawicielstwa „3”.

Dana 3/40      Numer identyfikacyjny dodatkowych odniesień podatkowych (Pole 31)

Pole nie podlega wypełnieniu.

Dana 4/18    Wartość rzeczywista towarów

 • Kwota
  Wartość rzeczywista towaru wynikająca z innego dokumentu potwierdzającego zadeklarowaną wartość towaru podana w walucie faktury lub ww. dokumentach.
 • Waluta
  Waluta podana w innym dokumencie potwierdzającym zadeklarowaną wartość towaru.

Dana 4/19     Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca przeznaczenia

 • Kwota
  Koszty ubezpieczenia i transportu do miejsca ostatecznego przeznaczenia, o ile występują, podane w walucie faktury lub innego dokumentu potwierdzającego zadeklarowane koszty.
 • Waluta
  Waluta faktury lub podana w innym dokumencie potwierdzającym zadeklarowane koszty.

Dana ta występuje zarówno na pozycji jak i na nagłówku, ale należy wypełnić albo na poziomie nagłówka albo na poziomie pozycji.

Danych 4/3, 4/4, 4/5, 4/6 i 4/8 dotyczących naliczania opłat nie podaje się.

Dana 5/23      Lokalizacja

Zasady takie jak opisane w pkt 6.29.1 – Zgłoszenie IOSS.

Dana 6/2        Ilość towaru w uzupełniającej jednostce miary

W przypadku, gdy zgłoszenie dotyczy towarów, o których mowa w art. 27 lit. a i b rozporządzenia (WE) nr 1186/2009, należy podać ilość danej pozycji wyrażoną w jednostkach ustanowionych w prawodawstwie unijnym, zgodnie z TARIC, czyli ilość towaru, wyrażoną w jednostce miary umieszczonej przy danym kodzie w taryfie celnej.

Pola nie należy wypełniać, jeżeli danej pozycji taryfowej nie przypisano w taryfie celnej uzupełniającej jednostki miary.

Informacje te są wymagane jedynie dla towarów w pozycjach 2204, 2205, 2206, 2207, 2208 lub z podpozycjami 2402 10, 2402 20.

Dana 6/5         Masa brutto (Pole 35)

Masa brutto towarów to ciężar (masa) towarów wraz z opakowaniem, z wyjątkiem materiału transportowego przewoźnika potrzebnego do zgłoszenia.

Jeżeli masa brutto przekraczająca 1 kg zawiera część jednostki (kg) to może ona być zaokrąglona w następujący sposób: — od 0,001 do 0,499: zaokrąglona w dół do najbliższego kg, — od 0,5 do 0,999: zaokrąglona w górę do najbliższego kg.

Masę brutto poniżej 1 kg należy wpisać jako »0«, po którym następuje liczba miejsc po przecinku do 6, odrzucając wszystkie »0« na końcu ilości (na przykład 0,123 dla przesyłki o masie 123 gramów, 0,00304 dla przesyłki o masie 3 gramów i 40 miligramów lub 0,000654 dla przesyłki o masie 654 miligramów).

Należy podać masę brutto, wyrażoną w kilogramach, towarów opisanych w odpowiednim polu zgłoszenia odnoszącym się do pozycji towarowej.

Zasadą jest, że masę brutto podaje się na poziomie pozycji, ale Jeżeli zgłoszenie obejmuje kilka pozycji towarowych, które dotyczą towarów, które są zapakowane razem w taki sposób, że niemożliwe jest określenie masy brutto towarów należących do każdej pozycji towarowej, całkowitą masę brutto należy podać na poziomie nagłówka.

Dana 6/8        Opis towarów (Pole 31)

Należy zamieścić prosty opis. W przypadku towarów akcyzowych należy podać ilość towaru, wartości procentowe wskazane w art. 27 rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowe zwolnienia celne.

Dana 6/10        Liczba opakowań (Pole 31)

Całkowita liczba opakowań w oparciu o najmniejszą jednostkę opakowania zewnętrznego. Jest to liczba poszczególnych pozycji zapakowanych w sposób niepozwalający na ich podział bez uprzedniego rozpakowania lub liczba sztuk w przypadku towarów nieopakowanych.

Dana 6/14       Kod towarowy (Pole 33)

Podać 6-cyfrowy kod HS.