5.1 Uwagi ogólne

Pola zgłoszenia celnego w procedurach uproszczonych stosowanych w poszczególnych procedurach wypełnia się według zasad określonych wcześniej w Częściach I-IV niniejszej Instrukcji, z zastrzeżeniem postanowień niniejszej części oraz przepisów unijnych i krajowych regulujących stosowanie procedur uproszczonych.

Stosowane są trzy rodzaje uproszczeń przy dokonywaniu zgłoszeń celnych.

Rodzaj stosowanego uproszczenia zgłaszający określa w zgłoszeniu celnym w drugiej części Pola 1, której wypełnienie jest zawsze obowiązkowe. I tak, stosując uproszczenia zgłaszający zobowiązany jest podać:

B:  dla zgłoszenia uproszczonego (uproszczenia, o których mowa w art. 166 ust. 1 UKC – bez uprzedniego pozwolenia),

C:  dla zgłoszenia uproszczonego (uproszczenia, o których mowa w art. 166 ust. 2 UKC – na podstawie pozwolenia),

E:  dla zgłoszenia celnego uproszczonego (o którym mowa przy kodzie B), w sytuacji gdy jest ono składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary,

F:  dla uproszczonego zgłoszenia celnego (o którym mowa przy kodzie C), w sytuacji gdy jest ono składane zanim zgłaszający jest w stanie przedstawić towary,

natomiast w przypadku składania zgłoszenia uzupełniającego zgłaszający obowiązany jest w drugiej części Pola 1 wpisać:

X:  dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku uproszczenia określonego przy kodach B i E;

Y:  dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku uproszczenia określonego przy kodach C i F

Z:  dla zgłoszenia uzupełniającego, składanego w przypadku wpisu do rejestru zgłaszającego, o którym mowa w art. 182 UKC.

< poprzednia strona | następna strona >