6.21 Zasady wypełniania Pola 37 zgłoszenia celnego w przypadku wprowadzenia i dostawy/przemieszczania towarów zwolnionych z VAT lub objętych procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z uwzględnieniem terytoriów specjalnych

Towary nieunijne

  1. Jeśli przedmiotem importu są towary nieunijne, które jednocześnie podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego i są przemieszczane do tego państwa członkowskiego w procedurze zawieszenia poboru akcyzy przez zarejestrowanego wysyłającego zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b Dyrektywy akcyzowej 2020/262 – w pierwszej części Pola 37 podawany jest kod procedury „42”, a w drugiej części tego pola unijny kod „F06” uszczegóławiający procedurę w zakresie zawieszenia poboru akcyzy.
  2. Jeśli przedmiotem importu są towary nieunijne, które w związku z ich wprowadzeniem do składu podatkowego (akcyzowego) zlokalizowanego w Polsce korzystają z procedury zawieszenia poboru akcyzy - w pierwszej części Pola 37 podawany jest kod procedury „45” (brak potrzeby podawania kodu uszczegóławiającego procedurę „F06”).
  3. Jeśli przedmiotem importu są towary nieunijne, które są przemieszczane w procedurze zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 16 ust. 1 lit. b ww. Dyrektywy akcyzowej 2020/262 (z wyłączeniem przemieszczania z zastosowaniem procedury „45”) – w pierwszej części Pola 37 podawany jest kod procedury „40”, a w drugiej części tego pola krajowy kod „F06” uszczegóławiający procedurę w zakresie zawieszenia poboru akcyzy.

Towary unijne

Jeśli przedmiotem importu są towary unijne, które podlegają zwolnieniu z podatku VAT w przypadku dostawy do innego państwa członkowskiego - w pierwszej części Pola 37 podawany jest kod procedury „40”, a w drugiej części tego Pola krajowy kod uszczegóławiający procedurę „1V1” oraz kod F15.

W opisanej powyżej sytuacji, gdy przedmiotem przywozu z terytoriów specjalnych nieobjętych ww. dyrektywą akcyzową są unijne wyroby akcyzowe, do których ma zostać zastosowana procedura zawieszenia poboru akcyzy zgodnie z art. 17 ust. 1 lit. b ww. dyrektywy akcyzowej, w pierwszej części pola 37 podawany jest kod procedury wnioskowanej „40” albo 96, a w drugiej części tego pola kod F15 oraz w przypadku procedury „40” kod „F06” – o ile ma zastosowanie - uszczegółowiający procedurę w zakresie zawieszenia poboru akcyzy (patrz przypadek szczególny nr 4 w tej Części Instrukcji).

< poprzednia strona | następna strona >