9.1 Powiadomienie o powrotnym wywozie

Do czasu uruchomienia docelowego systemu AES/ECS2 obsługującego procedurę wywozu i inne dokumenty związane z wyprowadzaniem towaru zgodnie z UKC, powiadomienie o powrotnym wywozie będzie obsługiwane na zasadach krajowych (art. 54 przejściowego rozporządzenia delegowanego), tj.:

  • z wykorzystaniem papierowego formularza SAD, albo
  • z wykorzystaniem elektronicznego zgłoszenia do powrotnego wywozu w AES/ECS2.

Wybór formy powiadomienia pozostaje w gestii składającego.

Powiadomienie o powrotnym wywozie z wykorzystaniem papierowych formularzy SAD składane jest przy użyciu kart 1, 2 i 3.

Karta 1 ma być przechowywana przez urząd, w którym złożono powiadomienie o powrotnym wywozie.

Karta 2 jest przeznaczona dla celów statystycznych.

Karta 3 po poświadczeniu przez urząd, o którym mowa w art. 329 ust. 9 rozporządzenia wykonawczego, jest zwracana składającemu powiadomienie o powrotnym wywozie.

Odnośnie zakresu danych do powiadomienia składanego z wykorzystaniem papierowych formularzy SAD oraz sposobu wypełniania poszczególnych pól stosuje się wprost przepisy unijne, tj. Załącznik B do RD kolumna A3.

Zakres danych przedstawia się następująco:

Pole 3 – liczba formularzy powiadomienia w formie papierowej

Pole 6 – liczba opakowań

Pole 7 - numer referencyjny (LRN)

Pole 14 – dane zgłaszającego/przedstawiciela (numer identyfikacyjny zgłaszającego, przedstawiciela (o ile występuje), kod statusu przedstawiciela)

Pole 29 – urząd wyprowadzenia

Pole 30 - lokalizacja towarów

Pole 31 - numer identyfikacyjny kontenera

Pole 32 – numer pozycji towarowej

Pole 40 – zgłoszenie uproszczone/poprzednie dokumenty

Pole 44 - Dodatkowe informacje, w tym numer EORI przewoźnika lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny przewoźnika w państwie trzecim oraz numer EORI lub niepowtarzalny numer identyfikacyjny dodatkowych uczestników łańcucha dostaw, przedstawione dokumenty, świadectwa i pozwolenia, dodatkowe odniesienia; w tym polu należy też podać kod informacji dodatkowej „3PL25” oznaczający powiadomienie o powrotnym wywozie (art. 274 UKC)

Pole 54 - Podpis

Pola należy wypełnić zgodnie z zasadami wypełniania analogicznie jak dla zgłoszenia wywozowego, zgodnie z opisem poszczególnych pól w niniejszej Instrukcji.

W przypadku składania powiadomienia z wykorzystaniem zgłoszenia do powrotnego wywozu w systemie AES/ECS2 w Polu 44 należy podać kod informacji dodatkowej „3PL25” oznaczający powiadomienie o powrotnym wywozie (art. 274 UKC).

W pozostałym zakresie, tj.

  • zakres danych,
  • sposób wypełniania pól zgłoszenia,
  • zasady ewidencjonowania

stosuje się zasady jak dla zgłoszeń do powrotnego wywozu.