6.2 Szczególny przypadek dotyczący trybu postępowania z towarami o unijnym pochodzeniu, przywożonymi ze Szwajcarii lub Lichtenstein i dopuszczanymi w Polsce do obrotu

 1. jeżeli towary te spełniają przesłanki niezbędne do skorzystania ze zwolnienia z należności przywozowych jako towary powracające:
  • w drugiej części Pola 37 wpisuje się szczególny kod procedury od F01 – F03,
  • Pola 36 wpisuje się kod „100”,
  • w Polu 34a podaje się kod Unii „EU”,
  • Pole 47 – podać należy typ opłaty, podstawę opłaty, w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać należy „0”, w kolumnie „MP” wpisać „Z”.

Jednakże, jeżeli TARIC, w jakimś szczególnym wypadku przewiduje cło podstawowe (A00), to Pole 47 należy wypełnić standardowo, czyli z uwzględnieniem stawki celnej przewidzianej w TARIC. Należy przy tym pamiętać, iż mogą w tej grupie przypadków wystąpić opłaty inne niż cło podstawowe np. A20 lub A35 – w takich przypadkach, w odniesieniu do tych opłat Pole 47 wypełniane jest w sposób standardowy.

 1. jeżeli towary te nie spełniają przesłanek niezbędnych do uznania ich za towary powracające, ale:
  • przywożone są ze Szwajcarii i objęte są umową dwustronną Szwajcaria – EWG (Dz. U. WE L 300 z 31.12.1972 r. z późn. zmianami), na mocy której towary z Działów od 25 do 97 Taryfy (z wyjątkiem towarów wymienionych w załączniku I do tej umowy) oraz towary wymienione w Protokole 2 do tej umowy (niektóre towary rolne), traktowane są jako quasi – powracające, lub
  • przywożone są z Lichtensteinu, który pozostaje w unii celnej ze Szwajcarią i w związku z tym Unia Europejska stosuje do tych towarów postanowienia ww. umowy Szwajcaria – EWG.

Należy podkreślić, iż w systemie TARIC dla towarów tych przewidziana jest stawka preferencyjna właściwa dla obszaru geograficznego SWITZ, przypisana do środka taryfowego 142, a zgłoszenie celne powinno zostać wypełnione następująco:

 • w Polu 36 wpisuje się kod „300”,
 • w Polu 34a podaje się kod Unii „EU”,
 • w Polu 44 kod dokumentu „U090” albo „U091”,
 • Pole 47 – podać należy typ opłaty, podstawę opłaty, w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać należy „0”, w kolumnie „MP” wpisać „L”.

Jednakże, jeżeli TARIC, w jakimś szczególnym wypadku przewiduje cło podstawowe (A00), to Pole 47 należy wypełnić standardowo, czyli z uwzględnieniem stawki celnej przewidzianej w TARIC. Należy przy tym pamiętać, iż mogą w tej grupie przypadków wystąpić opłaty inne niż cło podstawowe np. A20 lub A35 – w takich przypadkach, w odniesieniu do tych opłat Pole 47 wypełniane jest w sposób standardowy.

 1. jeżeli towary te nie spełniają przesłanek niezbędnych do uznania ich za towary powracające i nie są objęte umową dwustronną Szwajcaria – EWG (towary rolne z Działów 1-24 z wyjątkami oraz niektóre towary z Działów od 25 do 97 - dla tych towarów stawka preferencyjna właściwa dla obszaru geograficznego SWITZ nie istnieje):
 • Pole 37 wypełnia się na ogólnych zasadach,
 • Pole 36 - kod z Wykazu A zawsze „1”,
 • w Polu 34a podaje się kod Unii „EU”,
 • w kolumnie „Stawka” Pola 47 zawsze należy wpisać stawkę erga omnes.

Pozostałe pola w sytuacjach opisanych w pkt a, b i c należy wypełnić zgodnie z zasadami zawartymi w Częściach II – IV Instrukcji.

< poprzednia strona | następna strona >