6.5 Szczególny przypadek wypełniania niektórych pól zgłoszenia celnego w przypadku przywozu towarów objętych zakresem przedmiotowym unii celnych wiążących Unię

 1. przywóz towarów objętych zakresem przedmiotowym unii celnych wiążących Unię z Andorą i San Marino, w przypadku, gdy zgłaszający deklaruje stosowanie preferencji „400” albo „420”, stricte związanych z faktem obowiązywania unii celnej. Należy przy tym mieć na uwadze, że unie celne z San Marino i Andorą nie obejmują wszystkich towarów i dla tych, które nie są nimi objęte kody 400 i 420 nie mają zastosowania.

Pole 1 (pierwsza część) – „IM”,

Pole 34a Kod kraju pochodzenia – jeżeli krajem pochodzenia jest Andora albo San Marino, to należy podać kod AD albo SM, jeżeli przywóz nastąpił z Andory lub San Marino, ale krajem pochodzenia nie jest jeden z tych krajów, to należy podać kod kraju właściwy dla pochodzenia towaru;
Pole 34b Kod kraju preferencyjnego pochodzenia – nie należy wypełniać;

Pole 36 Preferencje – „400” albo „420”,

Pole 37.2 – uszczegółowienie procedury – F16,

Pole 44 Dokument wymagany:

 • kod N822 lub N825;
 • inne kody dokumentów właściwe dla zakazów, ograniczeń, nadzoru, itp. w odniesieniu do faktycznego kodu kraju pochodzenia towaru, np. właściwe dla Chin, jeżeli w polu 34a jest kod CN;

Pole 47 Opłaty:

 • jeżeli krajem pochodzenia jest Andora albo San Marino (pole 34a – kod AD albo SM), to stawka dla cła (typ opłaty A00 i A20) jest równa 0% oraz nie wystąpią inne należności celne, czyli np. cło antydumpingowe i wyrównawcze;
 • jeżeli krajem pochodzenia nie jest Andora albo San Marino (pole 34a – kod inny niż AD albo SM), ale przywóz nastąpił z Andory albo San Marino (pole 15a – kod AD lub SM), to stawka dla cła (typ opłaty A00 i A20) jest równa 0%, ale pozostałe opłaty powinny być zadeklarowane zgodnie z krajem pochodzenia, w tym cło antydumpingowe i wyrównawcze, jeżeli np. w polu 34a jest kod CN, to pozostałe opłaty właściwe dla Chin.

Zgodnie z TARIC towarom takim, zazwyczaj, przypisane są zerowe stawki celne. W związku z tym w Polu 47 w odniesieniu do typów opłat cła podstawowego, tj. A00 wypełnić należy kolumnę „Podstawa opłaty”, a w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać 0, w kolumnie „Metoda płatności” podać kod „L”, a w przypadku procedur specjalnych może to być również w określonych przypadkach kod „D”.

Jest to generalna zasada, od której Komisja Europejska może wprowadzać wyjątki – tak więc jeżeli TARIC, w jakimś szczególnym wypadku przewiduje cło podstawowe (A00), to Pole 47 należy wypełnić standardowo. Należy przy tym pamiętać, iż mogą w tej grupie przypadków wystąpić opłaty inne niż cło podstawowe np. A20 lub A35 – w takich przypadkach, w odniesieniu do tych opłat Pole 47 wypełniane jest w sposób standardowy.

 1. Przywóz towarów objętych zakresem przedmiotowym unii celnej wiążącej Unię z Turcją w przypadku, gdy zgłaszający deklaruje stosowanie preferencji „400” albo „420” stricte związanych z faktem obowiązywania unii celnej. Należy mieć przy tym na uwadze, że unia celna z Turcją nie obejmuje wszystkich towarów i dla tych, które nie są nią objęte kody 400 i 420 nie mają zastosowania.

Pole 1 (pierwsza część) – „EU”,

Pole 34a Kod kraju pochodzenia – jeżeli krajem pochodzenia jest Turcja, to właściwy jest kod „TR”, jeżeli przywóz nastąpił z Turcji, ale krajem pochodzenia nie jest Turcja, to należy wpisać kod kraju właściwy dla pochodzenia towaru;

Pole 34b Kod kraju preferencyjnego pochodzenia – nie należy wypełniać;

Pole 36 Preferencje – „400” albo „420”,

Pole 37 (procedura wnioskowana) – „40”,

Pole 37.2 – uszczegółowienie procedury – F16,

Pole 44 Dokument wymagany:

 • jeżeli krajem wywozu jest Turcja - kod N018 (świadectwo przewozowe A.TR.);
 • jeżeli krajem wywozu jest inny kraj niż Turcja, ale krajem pochodzenia towarów jest Turcja - kod właściwy dla przedłożonego dowodu pochodzenia, np. świadectwo EUR.1 lub EUR-MED, albo deklaracja na fakturze lub deklaracja na fakturze EUR-MED; stosuje się, gdy przywóz nie nastąpił z Turcji, ale z innego kraju, z którym obydwie strony stosują kumulację pochodzenia w oparciu o identyczne reguły pochodzenia i mogą korzystać z postanowień umowy o unii celnej, zgodnie z art. 17 Decyzji nr 1/2006 Komitetu Współpracy Celnej WE-Turcja z dnia 26 lipca 2006 r. ustanawiającej szczegółowe zasady stosowania Decyzji 1/95 Rady Stowarzyszenia WE-Turcja, a w takim przypadku importer nie będzie dysponował dokumentem A.TR, który może być wystawiony wyłącznie w Turcji;
 • inne kody dokumentów właściwe dla zakazów, ograniczeń, nadzoru, itp., w odniesieniu do faktycznego kodu kraju pochodzenia towaru, np. właściwe dla Chin, jeżeli w polu 34a jest kod CN .

Pole 47 Opłaty:

 • jeżeli krajem pochodzenia jest Turcja (pole 34a – kod TR), to stawka dla cła (A00 i A20) jest równa 0% oraz nie wystąpią inne należności celne, czyli np. cło antydumpingowe i wyrównawcze;
 • jeżeli krajem pochodzenia nie jest Turcja (pole 34a - kod inny niż TR), ale przywóz nastąpił z Turcji (pole 15a – kod TR), to stawka dla cła (typ opłaty A00 i A20) jest równa 0%, ale pozostałe opłaty powinny być zadeklarowane zgodnie z krajem pochodzenia, w tym cło antydumpingowe i wyrównawcze, jeżeli np. w polu 34a jest kod CN, to pozostałe opłaty właściwe dla Chin.

Zgodnie z TARIC towarom takim przypisane są zazwyczaj zerowe stawki celne. W związku z tym w Polu 47 w odniesieniu do typów opłat cła podstawowego, tj. A00 wypełnić należy kolumnę „Podstawa opłaty”, a w kolumnach „Stawka” i „Kwota” wpisać 0, w kolumnie „Metoda płatności” podać kod „L”, a w przypadku procedur specjalnych może to być również w określonych przypadkach kod „D”. Jest to generalna zasada od której Komisja Europejska może wprowadzać wyjątki – tak więc jeżeli TARIC, w jakimś szczególnym wypadku przewiduje cło podstawowe (A00), to Pole 47 należy wypełnić standardowo. Należy przy tym pamiętać, iż mogą w tej grupie przypadków wystąpić opłaty inne niż cło podstawowe np. A20 lub A35 – w takich przypadkach, w odniesieniu do tych opłat Pole 47 wypełniane jest w sposób standardowy.

< poprzednia strona | następna strona >