1.1 Formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS

Papierowe formularze SAD i formularze uzupełniające SAD-BIS mogą mieć zastosowanie w określonych przypadkach w niżej opisanych procedurach przywozowych, wywozowych, tranzytowych i dla potrzeb potwierdzania statusu towarów. Formularze te zawierają karty niezbędne do dokonywania formalności odnoszących się do jednej lub kilku procedur, wybrane spośród zestawu 8 kart:

 • karta 1, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności wywozowe (wysyłkowe) lub formalności tranzytu unijnego,
 • karta 2, która przeznaczona jest do celów statystycznych (wywóz/wysyłka),
 • karta 3, która po poświadczeniu przez organy celne zwracana jest eksporterowi,
 • karta 4, która w procedurze tranzytu unijnego ma być przechowywana przez urząd celny przeznaczenia lub służyć jako dokument potwierdzający unijny status towarów,
 • karta 5, która stosowana jest w procedurze tranzytu unijnego jako karta zwrotna,
 • karta 6, która ma być przechowywana przez organ celny, w którym dokonywane są formalności przywozowe,
 • karta 7, która przeznaczona jest do celów statystycznych (przywóz),
 • karta 8, która zwracana jest odbiorcy.

Formularzy i zestawów SAD nie stosuje się jako pełnych zestawów kart.

Stosowanymi zestawami kart są:

 • wywóz, uszlachetnianie bierne lub powrotny wywóz: karty 1, 2 i 3,
 • tranzyt unijny: karty 1, 4 i 5,
 • wywóz i następujący po nim tranzyt unijny: 1, 2, 3, 4, 5.
 • dopuszczenie do obrotu, odprawa czasowa, składowanie celne, uszlachetnianie czynne: karty 6, 7 i 8.

Oprócz wymienionych wypadków, istnieją sytuacje, w których unijny status danych towarów musi zostać potwierdzony w miejscu przeznaczenia. W takich przypadkach karta 4 powinna być stosowana jako dokument T2L.

Zgłoszenie celne dokonywane jest na odrębnych formularzach lub zestawach SAD, w szczególności, gdy:

 1. towary będą objęte różnymi procedurami celnymi, (w tym wypadku za kod procedury przyjmuje się dwucyfrowy kod wnioskowanej procedury celnej, o którym mowa przy kodowym opisie Pola 37),
 2. wartość zgłaszanych towarów jest określona w różnych walutach,
 3. ceny towarów ustalone są na podstawie różnych warunków dostawy,
 4. liczba pozycji towarowych przekracza 99,
 5. wobec towarów zastosowano więcej niż jeden rodzaj transakcji,
 6. w stosunku do poszczególnych pozycji zastosowanie ma różny (inny) kurs waluty.

Jeżeli zgłoszenia o objęcie towarów procedurą celną lub powrotnym wywozem, bądź dokumenty potwierdzające unijny status towarów nieprzemieszczających się w ramach wewnętrznej procedury tranzytu unijnego, sporządzane są na białym papierze przy wykorzystaniu publicznych lub prywatnych systemów przetwarzania danych, to formaty tych zgłoszeń i dokumentów muszą spełniać wszystkie warunki przewidziane w unijnym kodeksie celnym lub przejściowym rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/341 i przepisach krajowych, również te odnoszące się do odwrotnej strony formularzy (jeżeli chodzi o karty wykorzystywane w ramach procedury tranzytu unijnego), z wyjątkiem:

 • koloru druku,
 • użycia kursywy,
 • druku tła pól odnoszących się do tranzytu unijnego.

Dopuszcza się możliwość wykonania formularzy SAD lub zestawów SAD za pomocą drukarek automatycznych, jeżeli wydruki:

 • są wykonane na białym papierze formatu A4 czarnym kolorem,
 • są zgodne z odpowiednimi wzorami formularzy określonymi w Dodatkach B1-B4 Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341,
 • zawierają oznaczenia określone w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowych wymogów jakie powinno spełniać zgłoszenie celne,
 • poszczególnych kart zestawów częściowych zawierają tylko te wypełnione pola, które są określone w pkt I Tabeli określonej w Dodatku B5 Załącznika 9 do przejściowego rozporządzenia delegowanego (UE) 2016/341 oraz w pkt I Tabeli określonej w Dodatku B5 Załącznika 9 do ww. rozporządzenia.

Każdy zestaw musi być wykonany w taki sposób, aby w przypadku, gdy w Rzeczypospolitej Polskiej i w innym Państwie Członkowskim w polach należy wpisać identyczną informację, była ona umieszczona bezpośrednio przez eksportera lub osobę korzystającą z procedury tranzytu na karcie 1 i dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru, była widoczna na wszystkich egzemplarzach. Jednakże, jeżeli z jakiegokolwiek powodu (w szczególności, gdy treść informacji jest różna w zależności od etapu realizowanej procedury), informacja ta nie musi być przekazywana z jednego Państwa Członkowskiego do drugiego, papier musi ograniczać kopiowanie do właściwych kart.

W przypadku zastosowania elektronicznego systemu przyjmowania zgłoszeń, możliwe jest zastosowanie plików składających się z kart, z których każda może mieć podwójne przeznaczenie: 1/6, 2/7, 3/8 i 4/5.

W takim przypadku, numery wykorzystanych formularzy w każdym zestawie muszą zostać uwidocznione poprzez wykreślenie, na marginesie formularza, numerów odnoszących się do niewykorzystywanych kart.

Każdy tak zdefiniowany zestaw przygotowany jest w taki sposób, aby dane, które mają zostać umieszczone na kilku egzemplarzach były widoczne dzięki chemicznemu spreparowaniu papieru.

W przypadku, gdy zgłoszenie tranzytowe jest przetwarzane w urzędzie celnym wyjścia przez system komputerowy, to jedna kopia zgłoszenia musi zostać złożona w tym urzędzie.

Uwaga! Zgłoszenia celne, o których mowa w:

 1. art. 144 ust. 1 oraz w kolumnie H6 w sekcji 1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego,
 2. art. 143a ust. 1 oraz w kolumnie H7 w sekcji 1 rozdziału 3 tytułu I w załączniku B do rozporządzenia delegowanego

– składane są wyłączenie w formie elektronicznej do systemu AIS/e-COMMERCE, bez możliwości stosowania zgłoszeń papierowych.

W tym zakresie jest to wykonanie art. 6 unijnego kodeksu celnego, który stanowi, że wszelka wymiana informacji, takich jak deklaracje, zgłoszenia, wnioski lub decyzje, między organami celnymi oraz między przedsiębiorcami a organami celnymi, a także przechowywanie tych informacji zgodnie z wymogami przepisów prawa celnego, odbywa się za pomocą technik elektronicznego przetwarzania danych. Dla wdrożenia innych zestawów danych wyłącznie w formie elektronicznej zastosowanie mają terminy określone w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/2151 z dnia 13 grudnia 2019 r. ustanawiającej program prac dotyczący rozwoju i wdrażania systemów teleinformatycznych przewidziany w unijnym kodeksie celnym.

< poprzednia strona | następna strona >