Wszystkie


W widoku dokumentów, możemy znaleźć następujące rodzaje dokumentów generowanych przez portal w poszczególnych momentach trwania procesowania wysłanych dokumentów. Są to:

UPP – czyli Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia, które jest dokumentem potwierdzającym poprawną formalnie wysyłkę dokumentu, jednak nie jest to dokument, który potwierdza jego odbiór.

UPO – czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to dokument świadczący o poprawnej weryfikacji i odbiorze wysłanego przez nas dokumentu, a także jest dowodem na rozpoczęcie procedowania sprawy użytkownika. Czas oczekiwania wynosi do 1 godz. od wysłania wniosku. Zawiera on numer sprawy oraz dane osoby prowadzącej.

UPD – czyli Urzędowe Poświadczenie Dostarczenia. Jest to dokument, w którym użytkownikowi pokazuje się najpierw komunikat UPD.xml do podpisania i wysyłki, a dopiero po tym właściwy komunikat wysłany przez SISC.

Dane użytkownika można edytować z poziomu widoku Moje dane, w celu edycji należy wcisnąć przycisk Edytuj dane. System wtedy wyróżni pola dostępne do edycji oraz umożliwi użytkownikowi wprowadzenie zmian. Wprowadzone zmiany zapisujemy przyciskiem Zapisz a następnie wprowadzając aktualne hasło użytkownika. 

Należy pamiętać, że adres e-mail jest również loginem do portalu PUESC, a wiec po jego zmianie logowanie będzie możliwe jedynie z wykorzystaniem nowego adresu.

Użytkownicy zarejestrowani w SISC w celu aktualizacji danych zobowiązani są do korzystania z formularza Aktualizacji Osoby Fizycznej. 

W celu podejrzenia wygenerowanego formularza należy przejść do widoku Do wysyłki i robocze  następnie sekcja Do wysyłki. Następnie na wybranym dokumencie klikamy w jego nazwę. System otworzy widok podglądu szczegółów dokumentu do wysyłki, w którym można wykonać dodatkowe akcje dla dokumentu w tym wywołać okno jego podglądu przyciskiem Podgląd dokumentu.

Usunięte dokumenty lub sprawy można przeglądać korzystając z opcji na filtrach „Usunięte”. Po wyszukaniu usuniętej sprawy lub dokumentu a następnie wyborze za pomocą checkbox, system wyświetli jako dostępną akcję Przywróć. Po wykonaniu tej akcji dokumenty lub sprawy przestaną być widoczne na liście usuniętych, będą widoczne w podstawowym widoku spraw lub dokumentów.

Uwaga: Przywracając sprawę z usuniętych zostaną przywrócone także usunięte dokumenty wchodzące w sprawę.

W celu usunięcia konta na portalu PUESC, należy przejść do widoku Moje dane a następnie wybrać opcję Usuń konto i zatwierdzić operację.

W wyniku przeprowadzenia tej operacji zostanie usunięte konto użytkownika na portalu PUESC. Należy jednak pamiętać, że samo usunięcie konta na portalu PUESC w przypadku użytkowników z zaawansowanym poziomem dostępu nie będzie powodowało usunięcia danych z SISC.

Aby mieć możliwość zapisania/wydrukowania wypełnionego formularza należy przejść do widoku Do wysyłki i robocze  następnie sekcja Do wysyłki a następnie wybrać interesujący nas dokument.

Po kliknięciu w nazwę dokumentu PUESC przeniesie nas do okna podglądu jego zawartości. Możliwe będzie tam podejrzenie i ściągnięcie na dysk zawartości pliku oraz jego metadanych. 

Formularz roboczy to formularz zapisany jako roboczy podczas jego wypełniania. Taki dokument zostaje zapisany w zakładce Do wysyłki i robocze  następnie sekcja Formularze robocze i jest dostępny do ponownej edycji. Tworzy się go podczas wypełniania formularza, poprzez wybranie opcji Zapisz formularz.

Dokument do wysyłki, to dokument w formacie XML, wygenerowany z formularza i gotowy do podpisania oraz wysłania. Dokument do wysyłki powstaje z poprawnie wypełnionego formularza i wybór opcji Wygeneruj dokument. Zostaje on zapisany w widoku Do wysyłki i robocze  w sekcji Do wysyłki. Takiego dokumentu nie można go już edytować

Lista niekwalifikowanych certyfikatów S.C. jest to spis certyfikatów wystawionych przez Służbę Celną. Zawiera numer seryjny certyfikatu, datę jego utworzenia i ważności.

Dodatkowo dla każdego certyfikatu można wykonać operację: Zawieś, Odwieś lub Unieważnij jednak, w tym celu należy skontaktować się z Help Deskiem.

Na portalu PUESC istnieje kilka sposobów odnalezienia formularza do wypełnienia:

 1. Po rozwinięciu zakładki e-Formularze a następnie wyborze grupowania formularzy, system wyświetli stronę pozwalającą na wybór właściwego formularza oraz jego wypełnienie.

W zakładce e-Formularze dostępne jest następujące grupowanie wszystkich dostępnych formularzy:

 • Widok alfabetyczny
 • Widok z podziałem na systemy
 • Widok z podziałem na usługi

 1. Po rozwinięciu zakładki e-Usługi a następnie wyborze grupy usług do której przynależy formularz. Zostanie wyświetlona dedykowana strona poświęcona wybranej grupie usług. Podzielona jest ona na dwie zakładki „Lista usług” oraz „Szczegóły usługi”.

Lista usług – zawiera formularze dostępne w ramach wybranej usługi.

Szczegóły usługi – zawiera opis wybranej grupy usług.

 

 1. Wybór z listy skrótów do usług, opcja ta dostępna jest dla zalogowanych użytkowników. W celu wyświetlenia listy skrótów należy przejść do widoku Mój Pulpit -> Moje usługi.  A następnie kliknąć jeden z kafli odpowiadający formularzowi jaki chce wypełnić użytkownik.

Otwarty formularz wypełniamy zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi obok kontrolek. Ponadto interfejs okna udostępnia nam następujące opcje:

Wyczyść (nad nazwą formularza) – usuwa zawartość wszystkich pól

PDF – otwiera widok podglądu formularza w formacie pdf z możliwością zapisu na dysk komputera

Zapisz formularz – zapisuje formularz w wersji roboczej, w zakładce „Formularze robocze

Wygeneruj dokument - zapisuje formularz, jako plik XML gotowy do podpisu elektronicznego i wysyłki, ale niemożliwy już do późniejszej edycji. Dokument pojawi się w zakładce „Do wysyłki”.

Dodanie nowego kafla odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku [Dodaj kolejny], po którym system wyświetla okno definicji nowego skrótu (jak na rysunku poniżej)

Poprawne utworzenie nowego skrótu składa się z trzech kroków:

 1. Wprowadzenie Nazwy własnej dla nowododawanego skrótu, która będzie wyświetlana w pierwszej linii na kaflu. Jeżeli nazwa nie zostanie wprowadzona, system sam ją uzupełni nazwą wybranego przez użytkownika formularza.
 2. Wybór formularza, jaki ma być załadowany po kliknięciu w kafel. Należy wyszukać odpowiedni formularz i w niego kliknąć, wtedy jego nazwa zostanie uzupełniona w polu Wybierz formularz. W celu łatwiejszej nawigacji można skorzystać z wyszukiwania po nazwie lub grupowaniu po systemie lub usłudze, do której dany formularz przynależy.
 3. Wciśnięcie przycisku [Zapisz], w celu zapisania utworzonego skrótu.

Aby zarejestrować się  na portalu PUESC (w systemie SEAP należy po otwarciu portalu PUESC założyć konto za pomocą opcji w prawym górnym rogu strony „Załóż konto”.

Widok nagłówka strony - zakładanie konta

Następnie w formularzu rejestracyjnym należy wypełnić wszystkie wymagane pola (pola obowiązkowe oznaczone są czerwoną gwiazdką), zaakceptować regulaminy oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, a także poprawnie przepisać kod z obrazka. Po wypełnieniu wszystkich pól należy wybrać przycisk u dołu strony – „Załóż konto”.

Jeżeli wszystko zostało poprawnie wypełnione, konto zostanie utworzone, a na podany adres mailowy będzie wysłany e-mail z linkiem weryfikacyjnym, dzięki któremu możliwe będzie pełne korzystanie z serwisu.

W przypadku zapomnianego hasła użytkownika, należy w oknie logowania wybrać opcję „Nie pamiętasz hasła?”. Następnie w oknie odzyskiwania hasła należy podać adres e-mail (login) użytkownika oraz poprawnie wprowadzić kod z obrazka. Wprowadzone dane zatwierdzamy przyciskiem Wyślij

Jeżeli dane zostały wprowadzone poprawnie system wyśle wiadomość zawierającą link do zresetowania hasła i instrukcję postępowania w celu odzyskania dostępu do portalu PUESC.

W celu przełączenia pomiędzy zdefiniowanymi widokami należy wybrać przycisk [Moje widoki], a system rozwinie listę widoków użytkownika (jak na rysunku poniżej). Aby zmienić widok, należy kliknąć w wybraną pozycję.

Widok opcji do zmiany widoku dla dokumentów

 

Lista jest zależna od aktualnej zakładki, czyli w zależności od wyboru Sprawy / Dokumenty, system będzie prezentował odpowiednio zapisane widoki dla spraw lub dokumentów.

Każdy widok składa się z dwóch elementów: zakresu filtrowania oraz układu kolumn. W celu dodania nowego widoku należy przejść do zakładki Moje sprawy i dokumenty  a następnie wybrać sekcję dokumenty.

W przypadku chęci skorzystania z filtrowanej treści w nowododawanym widoku dla dokumentów, w pierwszym kroku należy ustawić odpowiednie filtry, a następnie wybrać przycisk filtracji.

W celu modyfikacji widoku (układu kolumn), należy nacisnąć przycisk listy zaznaczony na poniższym rysunku. Następnie na rozwiniętej liście dostępnych kolumn za pomocą przycisków, można wybrać które kolumny z danymi będą widoczne. Za pomocą strzałek ustala się kolejność prezentowanych kolumn.

Opcja tworzenia własnego widoku dla dokumentów

Ostatnim krokiem jest zapisanie widoku poprzez naciśnięcie przycisku [Zapisz widok] i wprowadzenie własnej nazwy widoku, po czym należy zatwierdzić akcję dodania widoku przyciskiem [Zapisz widok].

Aby zmienić hasło dostępu do swojego konta, po zalogowaniu należy przejść do zakładki Mój pulpit  następnie Moje dane i wybrać przycisk Zmień hasło. W oknie modalnym wprowadzamy swoje dotychczasowe hasło (pole Aktualne hasło) oraz wpisujemy nowo wybrane hasło (pola: Nowe hasło oraz Powtórz nowe hasło). Zmianę zatwierdzamy przyciskiem Zmień hasło.

Aby zalogować się na stronę należy w prawym górnym rogu strony wybrać opcję „Zaloguj”. Następnie w oknie logowania należy wprowadzić swój adres e-mail oraz hasło i wcisnąć przycisk Zaloguj.

Widok nagłówka strony - przycisk logowania

 

Jeżeli wprowadzone dane będą poprawne system wyświetli stronę główną zalogowanego użytkownika.

Będąc w trakcie wypełniania formularza na dole widoczna jest opcja „Zapisz formularz”, służąca do zapisania wersji roboczej – czyli takiej do której użytkownik może powrócić w późniejszym czasie i dokończyć wypełnianie od momentu w którym skończył.

Rozpoczynając pracę na Portalu PESC użytkownik ma możliwość dostosowania sposobu prezentacji treści względem własnych preferencji. Zmiany w konfiguracji domyślnej można wykonać w dowolnym momencie korzystając z dedykowanych przycisków, widocznych na górze strony:

Widok opcji do zmiany wyglądu portalu

Obszar podzielony jest na trzy sekcje, każda z sekcji odpowiada kolejno za:

Sekcja 1. Ustawienie wersji językowej Portalu, aktualnie wybrany język wyróżniony jest kolorem czerwonym oraz pogrubioną czcionką.

Sekcja 2. Ustawienie kontrastu portalu.

Sekcja 3. Ustawienie wielkości/ skalowania czcionek Portalu. Dostępne są następujące skalowania, kolejno od lewej:

 • 100% - domyślna czcionka Portalu,
 • 150%,
 • 200%.

Sekcja konfiguracji wyglądu portalu widoczna jest na każdej stronie, a zmiany sposobu wyświetlania treści można wprowadzać na bieżąco w zależności od potrzeb użytkownika.

Po poprawnym zakończeniu rejestracji konta na platformie PUESC, system wyświetli stronę logowania. Należy wprowadzić tam dane podane podczas rejestracji czyli adres e-mail oraz hasło. Następnie wcisnąć przycisk Zaloguj.

Przy pierwszym logowaniu system będzie żądał podania kodu weryfikacyjnego. Kod został wysłany na adres e-mail podany podczas rejestracji. Koniecznym jest więc odnalezienie wysłanej przez system wiadomości i kliknięcie w link weryfikacyjny lub skopiowanie kodu. Skopiowany kod należy wkleić w wyświetlane przez system okno a następnie zatwierdzić przyciskiem Weryfikuj.

Jeżeli kod nie dotarł na wskazany adres e-mail, należy ponowić jego wysyłkę za pomocą przycisku Wyślij nowy kod weryfikacyjny.

Po przeprowadzonej poprawnie weryfikacji adresu e-mail system wyświetli stronę główną zalogowanego użytkownika.

W celu wygenerowania niekwalifikowanego certyfikatu celnego  należy przejść do sekcji Certyfikaty Celne znajdującej się w widoku Moje szczegółowe dane a następnie wybrać opcję Generuj certyfikat celny.  Kolejnym krokiem jest zapoznanie się z regulaminem oraz wyrażenie wymaganych zgód oraz rozpoczęcie generowania certyfikatu przyciskiem Potwierdź.

Po uruchomieniu aplikacji CertSign należy postępować zgodnie z instrukcją generowania niekwalifikowanego certyfikatu celnego. W oknie konfiguracji usług kryptograficznych dostępne są trzy opcje:

 • CSP – pozwala wygenerować podpis i zapisać klucz prywatny w usłudze systemowej Windows
 • PKCS #11 – pozwala wygenerować podpis i zapisać klucz prywatny na dedykowanym urządzeniu kryptograficznym
 • Keystore – pozwala wygenerować podpis i zapisać klucz prywatny w przenośnym pliku tekstowym

Po poprawnym wygenerowaniu certyfikatu system wyświetli informację o nowym niekwalifikowanym certyfikacie S.C.

Uwaga 1: Przeglądarka może nie mieć dostępu do Javy, należy wtedy zezwolić przeglądarce na dostęp do Javy wybierając Allow na wyświetlonym komunikacie.

Uwaga 2: Okno usług kryptograficznych CertSing może otworzyć się „pod” przeglądarką. Aby zobaczyć jego zawartość należy zminimalizować przeglądarkę.