FAQ

Uzyskiwanie dokumentów granicznych - środki ochrony roślin


System Single Window nie zmienia zasad kontroli.
Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Agencja celna nie musi posiadać dodatkowego upoważnienia do składania wniosków do Inspekcji w systemie Single Window na portalu PUESC. Nowe e-usługi w ramach Single Window skierowane są do przedsiębiorców/importerów oraz do przedstawicieli importerów.
Aby z nich skorzystać, wystarczy mieć konto na PUESC oraz posiadać powiązanie z podmiotem (agencją celną, firmą) mającym uprawnienia do co najmniej jednego z systemów celnych (AIS-ICS, AIS-Import, AES, NCTS2). Proszę pamiętać, aby po zalogowaniu na PUESC, a przed wybraniem z głównego menu „Single Window”, przełączyć się w kontekst powiązanego podmiotu. Szczegółowe informacje w tym zakresie dostępne są w sekcji Rejestracja do usług Single Window dla klientów.

ID: 650001621

Dostęp do wniosków mają wszyscy pracownicy firmy, nie ma ograniczenia do osób.

ID: 650003233

Pracownik powiązany z firmą, który jest upoważniony do któregokolwiek z systemów celnych dostępnych na PUESC, może uruchomić Single Window. Nie ma dodatkowych odrębnych uprawnień.

ID: 650003813

Odbiór wersji papierowej nie jest zależny od systemu Single Window, ale od regulacji organizacyjnych jednostek inspekcji.

ID: 650003265

Nie ma obowiązku korzystania z systemu Single Window. Zachęcamy do przejścia na formę elektroniczną obsługi przesyłek wymagających granicznej kontroli środków ochrony roślin. Korzystanie z elektronicznej formy dokumentacji znacznie usprawnia proces obsług towarów, jednocześnie obniżając koszty i czas, który wynikał z konieczności przedstawiania dokumentacji w formie papierowej.

ID: 650003281

W systemie nie ma funkcji korekty. Wniosek można anulować i wysłać jeszcze raz, poprawiony. W tym celu można skorzystać z funkcji "duplikuj".

ID: 650003201

System Single Window nie zmienia zasad kontroli. Wymagalność pełnomocnictw nie zmienia się i zachowuje dotychczasową formę. Przykładowo z informacji otrzymanej z Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynika, że można załączyć skan pełnomocnictwa do wniosku. W przypadku środków ochrony roślin przyjmuje się, że podmiot składa informację o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach we własnym imieniu, chyba że posiada upoważnienie stanowiące inaczej. W takim wypadku należy je załączyć do wniosku.

ID: 650003829

Tak, w przypadku świadectw sanitarnych, wydawanych na podstawie przepisów krajowych, możecie Państwo również składać „Wniosek o dokonanie granicznej kontroli sanitarnej środka spożywczego/materiału lub wyrobu przeznaczonego do kontaktu z żywnością” do wywozu. Wówczas w Nagłówku wniosku w polu „Rodzaj procedury” wybieracie wywóz.

ID: 650001637

Wdrożenie krajowego Single Window nie zmienia obowiązków w zakresie systemu TRACES.NT i obowiązków wynikających z przepisów Unii Europejskiej (UE). Oba systemy będą wykorzystywane niezależnie. TRACES.NT dotyczy dokumentów wydawanych w oparciu o przepisy UE, natomiast Single Window krajowych. Pracują Państwo zatem w jednym systemie: albo TRACES, albo Single Window, w zależności od tego, czy kontrola wynika z przepisów unijnych czy krajowych.

ID: 650001685

Nie trzeba. Od momentu uruchomienia danego typu wniosku można go wypełniać i składać przez system Single Window.

ID: 650003297

Wniosek można zapisać przed wysłaniem i dokładnie sprawdzić. Po wysłaniu klient może anulować wniosek. Jeżeli inspektor uzna wniosek za niekompletny, wniosek będzie można uzupełnić i wysłać ponownie.

ID: 650001653

Wniosek należy podpisać podpisem elektronicznym - kwalifikowanym, profilem zaufanym lub certyfikatem celnym.

ID: 650001605

Osobą wypełniającą wniosek może być dowolna osoba posiadająca powiązanie z firmą na PUESC. Odbiorca towaru może złożyć wniosek, ale musi podać dane wprowadzającego towar.

ID: 650001669

Zasadniczo nie jest wymagane potwierdzanie dokumentów. Jedynym wyjątkiem jest przypadek, gdy wniosek do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, złożony w systemie Single Window, został podpisany podpisem elektronicznym i posiada w sekcji „Załączniki" dokumenty, opatrzone podpisem wnioskodawcy „Za zgodność z oryginałem". W takiej sytuacji organy inspekcji nie będą wymagać dostarczenia papierowej wersji (oryginału). W przypadku gdy organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej powezmą jakiekolwiek wątpliwości, mogą zażądać dostarczenia oryginałów konkretnych dokumentów do wglądu. Wówczas zgłaszający jest zobowiązany takie dokumenty dostarczyć w oryginale, poza systemem Single Window. W przypadku składania informacji o zamiarze wprowadzenia na terytorium RP środków ochron roślin przeznaczonych do stosowania w innych państwach mogą być dołączane kopie dokumentów potwierdzające dopuszczenie wprowadzanych środków ochrony roślin do obrotu lub stosowania w państwach przeznaczenia.

ID: 650003845

Wdrożenie Single Window nie zmienia realizacji czynności w innych systemach, więc postępują Państwo według dotychczasowych zasad. Single Window zmienia jedynie formę wymiany informacji i danych z wersji papierowej na elektroniczną. W dalszym ciągu należy korzystać z lokalnej aplikacji SKK Porty24. Po integracji z wszystkimi inspekcjami w Single Window podjęta zostanie decyzja o dalszym użytkowaniu innych systemów realizujących podobne funkcje.

ID: 650003217

Jest to rozmiar, który jest maksymalnym dopuszczalnym do przekazywania pomiędzy systemami (np. do podpisu przez e-PUAP). W systemie Single Window zastosowano kompresję online załączników, tzn. duże pliki graficzne będą kompresowane po załączeniu.

ID: 650003249

Kontakt z Help Desk SISC • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

UWAGA: Wsparcie telefoniczne jest świadczone wyłącznie w zakresie zakładania konta na portalu PUESC, rejestracji firmy oraz powiązania osoby z firmą na potrzeby korzystania z usługi.

ID: 652137663