FAQ

Rejestracja firmy i działanie w jej imieniu


Sprawdź, czy nie otrzymałeś komunikatu o błędzie we wniosku. Komunikat powinien pojawić się w ciągu 5 minut od momentu wysłania wniosku.

Jeśli otrzymałeś komunikat o błędzie, ponownie wypełnij wniosek, poprawiając błędy i wyślij go.

W przeciwnym przypadku skontaktuj się z Help Desk.

ID: 650797473

Pamiętaj, aby upoważnienie zawierało dane mocodawcy (nazwa i NIP lub IDSISC lub EORI lub numer TC firmy) oraz dane reprezentanta (Osoba fizyczna: imię, nazwisko, numer PESEL lub inny numer identyfikacyjny; Firma: Nazwa, NIP lub EORI lub IDSISC). Uprawnienia rozszerzone i uprawnienia do systemów możesz otrzymać tylko wtedy, gdy wynikają one wprost z treści pełnomocnictwa. Sprawdź wyjątki w Co powinieneś wiedzieć.

ID: 667006861

Na gruncie prawa celnego członkowie grupy VAT zachowują swoją odrębność, dlatego korzystają ze swoich własnych numerów EORI.
Grupa VAT nie otrzymuje odrębnego – dedykowanego grupie – numeru EORI.
Grupa VAT jako szczególny rodzaj podatnika istnieje tylko do celów podatku od towarów i usług i posługuje się numerem NIP dla grupy VAT.

ID: 667006813

Opłata skarbowa wynosi 17 zł od każdego stosunku pełnomocnictwa. W przypadku gdy upoważniasz dwie osoby, musisz uiścić opłatę w wysokości 34 zł. 

Jak dostarczyć upoważnienie

Jeśli otrzymałeś upoważnienie do reprezentowania firmy na PUESC, to dostarcz je do Wydziału Centralna Rejestracja w Izbie Administracji Skarbowej Poznaniu.

Z treści upoważnienia musi wynikać zakres twoich uprawnień.

Nie zapomnij o uiszczeniu opłaty skarbowej od złożonego upoważnienia.

Jeżeli jesteś pełnomocnikiem, musisz uiścić opłatę skarbową od złożonego upoważnienia w kwocie 17 zł płatne na konto:

Urząd Miasta Poznania
Wydział Finansowy
PKO BP S.A. nr 94102040270000160212620763

PAMIĘTAJ! Dostarcz upoważnienie wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej tylko jednym ze sposobów:

 • przekaż upoważnienie elektronicznie - to znaczy podpisane elektronicznie przez mocodawcę lub uwierzytelnione elektronicznie przez adwokata, radcę prawnego, doradcę podatkowego, notariusza lub przez osobę uprawnioną przez przedsiębiorcę posiadającego pozwolenie na AEO lub uproszczenia celne:
  • jako załącznik (na karcie ZAŁĄCZNIKI) bezpośrednio w składanym wniosku,
   albo
  • korzystając z usługi Zarządzaj e-Dokumentami

albo

 • złóż dokumenty w oddziale celnym, urzędzie celno-skarbowym lub delegaturze urzędu celno-skarbowego,

albo

 • wyślij dokumenty pocztą tradycyjną na adres:
  Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu
  Wydział Centralna Rejestracja
  ul. Smoluchowskiego 1
  60-179 Poznań

Jeśli już wcześniej złożyłeś upoważnienie, to napisz o tym na karcie INFORMACJE DODATKOWE.

ID: 667006893

W Wielkiej Brytanii odpowiednikiem naszego nr NIP jest nr UTR (Unique Taxpayer Reference – jest to numer TC), który jest wydawany przez urząd HMRC (Her Majesty Revenue & Customs).

ID: 652066078

Formę pracownik wybierasz tylko wtedy, gdy wynika ona wprost z treści posiadanego pełnomocnictwa.

ID: 667010209

Wprowadź początkowe cyfry kodu PKD z pominięciem kropek i wybierz właściwy kod z rozwijalnej listy.

ID: 652085310

Aby uzyskać numer EORI, należy wybrać obszar działania CŁO. Pamiętaj, że numer EORI w Polsce może uzyskać tylko firma krajowa lub firma spoza Unii Europejskiej. Firmy posiadające siedzibę na obszarze Unii Europejskiej o numer EORI muszą wystąpić w kraju siedziby.

ID: 652066094

W polu "forma prawna" należy wybrać:

 • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

a w polu "szczegóły formy prawnej":

 • spółka cywilna.
ID: 650780795

Kontakt z Help Desk SISCID: 691175240
 • portal Centralny Service Desk:
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652218903