FAQ

02. Podmiot wysyłający, podmiot odbierający i przewoźnik


Przewóz towarów do osób fizycznych, co do zasady, nie podlega zgłoszeniu do rejestru SENT. Wyjątkiem jest przewóz paliw opałowych – w takim przypadku przewóz każdej ilości tego towaru również do osoby fizycznej podlega zgłoszeniu do rejestru SENT.

ID: 647447443

Jeżeli podmiot kupujący prowadzi działalność gospodarczą, to spełnia ustawową definicję podmiotu odbierającego.
W przypadku dostaw towarów w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług (np. sprzedaż krajowa) podmiot odbierający uzupełnia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru. Wyjątkiem jest paliwo opałowe, którego odbiór należy potwierdzić w dniu dostarczenia.
W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (zakup z kraju UE) podmiot odbierający przesyła zgłoszenie do rejestru SENT, a następnie uzupełnienia zgłoszenia o informację o odbiorze towaru, nie później niż w następnym dniu roboczym po dniu dostarczenia towaru.
Wyjątkiem jest paliwo opałowe, którego odbiór należy potwierdzić w dniu dostarczenia.
Podmiot odbierający prowadzący działalność gospodarczą do uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towaru, powinien posiadać zaawansowany poziom dostępu do PUESC.
Podmioty odbierające paliwa opałowe mogą posiadać podstawowy poziom dostępu do PUESC do uzupełniania zgłoszeń o informację o odbiorze towaru, jeśli są zużywającym podmiotem olejowym nieprowadzącym działalności gospodarczej albo korzystają z kodów transakcyjnych generowanych za pośrednictwem PUESC, np. w aplikacji mobilnej.
Jeżeli podmiot kupujący jest osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej i jest odbiorcą towaru innego niż olej opałowy (np. oleju napędowego), to przewóz tego towaru nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT. W celu wystawienia przez sprzedawcę faktury, można podawać swój nr PESEL, co określi nabywcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.

ID: 647447458

Jeżeli podmiot jest zarejestrowany w PUESC w innym obszarze, np. cła, akcyzy, Intrastat, musi zaktualizować dane podmiotu poprzez wskazanie obszaru „MONITOROWANIE PRZEWOZU”. Link do formularza znajduje się w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi dostępnej na stronie Przewóż towarów objętych monitorowaniem (SENT).
Szczegóły znajdują się w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647456615

Zgłoszeń do rejestru SENT dokonuje przedsiębiorca albo upoważnione osoby działające  w jego imieniu i na jego ryzyko, np. pracownicy.

ID: 647456632

Tak, każdy podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik może upoważnić dowolną osobę fizyczną do działania w jego imieniu i na jego rzecz. W tym przypadku podmiot odbierający może udzielić pełnomocnictwa np. pracownikowi podmiotu wysyłającego lub przewoźnika do potwierdzenia dostawy.

ID: 647456647

O zakresie pełnomocnictwa decyduje odpowiednio podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnik. Może to być pełnomocnictwo rodzajowe ogólne, np. do dokonywania i aktualizowania zgłoszeń w imieniu podmiotu wysyłającego lub do potwierdzania odbioru dostaw w imieniu podmiotu odbierającego. Może to być również pełnomocnictwo rodzajowe szczególne, np. do potwierdzenia odbioru konkretnej dostawy oznaczonej indywidualnym numerem referencyjnym.

ID: 647456662

W opisanym przypadku firma A jest podmiotem wysyłającym obowiązanym do dokonania zgłoszenia zgodnie z art. 5 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi. Dokonując zgłoszenia należy wskazać adres firmy X jako "dane adresowe miejsca załadunku towaru", jeżeli z tego miejsca rozpoczyna się faktyczny przewóz towaru.

ID: 647456677

Jesteśmy „podmiotem zużywającym” według ustawy o podatku akcyzowym i kupujemy alkohol z gorzelni na tzw. dokumencie dostawy. Alkohol ten zużywamy do wytwarzania naszych produktów zgodnie ze zwolnieniem ze względu na przeznaczenie i nie płacimy podatku akcyzowego. Alkohol przewozi dla nas firma transportowa w beczkach z plombami urzędowymi założonymi w gorzelni przez funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej i przy dostawie towaru funkcjonariusze SCS też są w naszej firmie. Sprawdzają plomby, wagę i moc alkoholu. 

Odpowiedź:

W przypadku dostawy (sprzedaży) alkoholu przez np. gorzelnię (podmiot wysyłający) w ilości powyżej 500 kg lub 500 litrów bez względu na rodzaj opakowania (beczki, paleto pojemniki typu mauser), sprzedający ma obowiązek dokonania zgłoszenia do rejestru SENT. Natomiast obowiązkiem podmiotu odbierającego (kupującego) jest uzupełnienie tego zgłoszenia o informacje o odbiorze towaru.

ID: 647472508

Systemem monitorowania przewozu i obrotu objęte są m.in. dostawy w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, w tym paliw silnikowych i ich pochodnych, paliw opałowych, olejów smarowych i preparatów smarowych, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych oraz wyrobów zawierających alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, rozcieńczalniki i rozpuszczalniki).
Szczegółowy wykaz towarów objętych ww. systemem monitorowania został zdefiniowanym w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz rozporządzenia Ministra Finansów wydanego na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy.
Dodatkowe informacje znajdują się w zakładce „Usługa krok po kroku” (KROK WSTĘPNY) w ramach opisu każdej usługi dostępnej na stronie Przewóż towarów objętych monitorowaniem (SENT) oraz w opisie usługi Załóż konto lub sprawdź swoje dane.

ID: 647472523

W celu uznania polskiego podmiotu albo oddziału przedsiębiorstwa zagranicznego w Polsce za podmiot wysyłający, podmiot odbierający lub przewoźnika w rozumieniu ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi można zweryfikować dane w jawnych rejestrach. I tak dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS).

Bez znaczenia dla obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru jest fakt rejestracji konkretnych podmiotów dla potrzeb, np. podatku od towarów i usług.

ID: 647472538

W sprawach reprezentacji, o której mowa w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zastosowanie mają w szczególności przepisy art. 95 i nast. Kodeksu cywilnego. Dlatego też, w przypadku, gdy podmioty będą chciały korzystać z usług pełnomocnika, pełnomocnictwo rodzajowe może mieć następującą treść:
Upoważniam niżej wymienione osoby:
Imię i nazwisko - numer PESEL
do wykonywania czynności określonych w art. 9 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, tj.:

 • przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.

Dodatkowo upoważnienie może dotyczyć:

 • rejestracji/aktualizacji danych podmiotu na potrzeby przesyłania, uzupełnienia i aktualizacji zgłoszeń przewozu towarów do systemu monitorowania.
ID: 647472553

W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi przyjęto, że podmiot wysyłający czy też podmiot odbierający musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców.
Oznacza to, że w celu uznania polskiego podmiotu za podmiot wysyłający czy podmiot odbierający możliwe jest jego zweryfikowanie w jawnych rejestrach. I tak dla:

 • osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (także w formie spółek cywilnych) w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG);
 • podmiotów innych niż osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Bez znaczenia dla obowiązku przesłania zgłoszenia do rejestru jest fakt rejestracji konkretnych podmiotów dla potrzeb, np. podatku od towarów i usług.
Wobec tego, rolnika nieprowadzącego działalności gospodarczej (niewpisanego do ewidencji CEIDG), który prowadzi wyłącznie działalność rolniczą (działalność wytwórczą w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt) nie można uznać za podmiot objęty ustawowymi obowiązkami, a przewóz towaru do takiej osoby nie podlega zgłoszeniu.
Wyjątek stanowi przewóz oleju opałowego do celów grzewczych, który podlega zgłoszeniu w każdym przypadku (bez względu na to czy podmiot odbierający prowadzi, czy nie prowadzi działalności gospodarczej).

ID: 647472568

Odpowiedzialność za dokonywanie poszczególnych czynności w rejestrze zgłoszeń ponoszą podmioty gospodarcze wymienione w ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, nie zaś osoby przez nich upoważnione. Zgodnie z art. 9 ust. 3 ww. ustawy osoba upoważniona przez podmiot wysyłający, podmiot odbierający czy przewoźnika będzie działała w jego imieniu i na jego rzecz, zatem jej działania będą pociągać za sobą skutki dla tych reprezentowanych podmiotów.

ID: 647472583

Osoba upoważniona nie będzie odpowiadać przed kontrolującymi/organami za swoje działania w rejestrze SENT, podejmowane w imieniu i na rzecz podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego albo przewoźnika. Ale w relacji wewnętrznej, czyli pomiędzy osobą upoważnioną a tym podmiotem, może ona odpowiadać na podstawie art. 471 kodeksu cywilnego za błędne (nienależyte wykonanie) działania.

ID: 647472598

Tak, wypełnia formularz zgłoszenia w części dla podmiotu wysyłającego i dla przewoźnika.

ID: 647483313

Jeżeli w trakcie przewozu następuje zmiana przewoźnika, to podmiot wysyłający może wygenerować nowemu przewoźnikowi klucz (formularz SENT_EDIT Uzupełnienie, aktualizacja, zamknięcie, anulowanie [SENT] pole „Nowe klucze").  Wygenerowany klucz podmiot wysyłający musi przekazać nowemu przewoźnikowi. Wówczas poprzedni przewoźnik nie będzie miał dostępu do danych zawartych w zgłoszeniu przewozu. Nowy przewoźnik może również zmienić klucz sam, pod warunkiem otrzymania klucza poprzedniego przewoźnika.

ID: 647483328

W przypadku zamawiania dostawy, np. oleju napędowego na potrzeby działalności wytwórczej w rolnictwie (osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej), gdy podmiot ten prowadzi również działalność gospodarczą, w celu wystawienia przez sprzedawcę faktury, można podawać swój nr PESEL, co określi nabywcę jako osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej.
W przypadku przewozu, np. oleju napędowego do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, przewóz tych towarów nie podlega zgłoszeniu do systemu SENT.

ID: 647483343

Dane podmiotu może zaktualizować uprawniony reprezentant podmiotu, który posiada dostęp do PUESC. W tym celu należy:

 • zalogować się do PUESC;
 • przełączyć kontekst na właściwy dla podmiotu, którego dane chcemy zaktualizować;
 • w menu głównym przejść do „Mój pulpit”,

następnie należy przejść do zakładki „Dane podmiotu”, gdzie znajduje się opcja „Aktualizuj dane podmiotu”.

ID: 647483358

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965