FAQ

03. Towary podlegające zgłoszeniu przewozu


Katalog towarów, które podlegają systemowi monitorowania przewozu i obrotu jest określony w art. 3 ust. 2 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów wydanym na podstawie art. 3 ust. 11 tej ustawy.

ID: 647483375

Dostawa 800 litrów oleju napędowego do dwóch różnych lokalizacji należących do tego samego odbiorcy (oddzielnie do każdej lokalizacji po 400 litrów) nie podlega zgłoszeniu przewozu.

ID: 647483390

Obowiązek zgłaszania przewozu towarów, tj. oleje smarowe i preparaty smarowe dotyczy przesyłek, których masa brutto przekracza 500 kg lub objętość przekracza 500 litrów. Jednakże w przypadku towaru konfekcjonowanego, klasyfikowanego np. do pozycji CN 2710, obowiązek zgłoszenia przewozu nie istnieje, jeżeli towar ten jest przewożony w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 11 litrów. Oznacza to, że w przypadku przewozu np. 600 kg tego towaru zapakowanego w opakowaniach jednostkowych o pojemności 11 litrów lub poniżej 11 litrów, nie ma obowiązku zgłaszania takiego przewozu.

ID: 647486707

Zgłoszenie przewozu powinno być dokonane tylko na 600 litrów towaru (trzy pojemniki po 200 litrów każdy). Pozostałe 1000 litrów towaru (sto pojemników po 10 litrów każdy) nie podlega zgłoszeniu, ponieważ towar ten (klasyfikowany do pozycji CN 3403) jest zapakowany w opakowaniach jednostkowych poniżej 16 litrów.

ID: 647486722

W ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi zostało zdefiniowane, m.in. zgłoszenie przewozu towaru. Zgodnie z tą definicją, zgłoszenie przewozu towaru do rejestru zgłoszeń dotyczy określonej ilości tego samego rodzaju towaru albo określonych ilości różnych rodzajów towarów przewożonych od jednego nadawcy towaru do jednego odbiorcy towaru, do jednego miejsca dostarczenia towaru, jednym środkiem transportu. Oznacza to, że w takiej sytuacji w jednym zgłoszenia przewozu można zgłosić więcej niż jeden rodzaj towaru.

ID: 647486737

W stosunku do towaru zaklasyfikowanego, np. do pozycji CN 2710, przepis art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. c ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, który mówi o masie brutto przesyłki towarów lub jej objętości (przekraczającej 500 kg/500 litrów) należy analizować łącznie z przepisem art. 3 ust. 4 pkt 2 lit b ww. ustawy.
Oznacza to, że obowiązkiem zgłoszenia przewozu objęty jest ten towar, jeżeli jest zapakowany w opakowaniach jednostkowych większych niż 11 litrów i łączna masa brutto/objętość przesyłki tego towaru wynosi 500 kg/litrów. Może to być, np. cysterna z 600 litrami tego towaru albo 30 pojemników po 20 litrów każdy (co łącznie daje również 600 litrów).

UWAGA! Obowiązkom tym nie podlega przewóz przesyłki, np. 400 litrów w paleto pojemniku albo 24 pojemników po 20 litrów każdy (co łącznie daje 480 litrów) albo 100 pojemników po 10 litrów każdy (co łącznie daje 1000 litrów).

ID: 647486752

„Przesyłka" jest zdefiniowana w art. 3 ust. 3 ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, natomiast w art. 2 pkt 10 powołanej ustawy znajduje się definicja „rodzaju towaru". Z definicji tych wynika, że o przesyłce mówimy wtedy, gdy przewożony towar jest klasyfikowany do jednej 4-cyfrowej pozycji CN. W przypadku, gdy przewożone jest np. 6000 litrów PB95 oraz 1000 litrów PB98, to przesyłką jest 7000 litów towaru klasyfikowanego do pozycji CN 2710.

ID: 647486767

Tak. Taki przewóz należy zgłosić, jak również przewóz towaru, którego objętość wynosi np. 480 litrów, a masa brutto ponad 500 kg.

ID: 647486782

Towary klasyfikowane do pozycji CN 3820 zawierające alkohol etylowy podlegają obowiązkowi zgłoszenia przewozu, jeżeli masa brutto przesyłki przekracza 500 kg lub jej objętość przekracza 500 litrów (art. 3 ust. 2 pkt 1 lit. i ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi).

UWAGA!  Z art. 3 ust. 4 pkt 2 lit. f powołanej ustawy wynika, że towary te nie podlegają zgłoszeniu, jeżeli są przewożone w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 16 litrów.
Oznacza to, że opisany ładunek nie podlega zgłoszeniu, ponieważ towar ten jest pakowany w pojemnikach jednostkowych 5-litrowych i 0,75-litrowych (mimo, że łączna objętość tego towaru to 540 litrów).

ID: 647486797

Tylko przemieszczanie wyrobów akcyzowych z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy, z zastosowaniem systemu EMCS, nie podlega zgłoszeniu do rejestru. W przypadku gazu LPG zgłoszeniu do rejestru nie podlega również przemieszczanie wyrobów objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, przemieszczanych z zastosowaniem systemu EMCS albo na podstawie dokumentu dostawy.

ID: 647490912

W przypadku, w którym warsztat mechaniczny dokonuje sprzedaży oleju odpadowego, który jest następnie przewożony do miejsca, w którym ma być poddany odzyskowi poprzez regenerację, właściciel tego warsztatu staje się podmiotem wysyłającym i winien dokonać zgłoszenia przewozu do rejestru.
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku, gdy warsztat mechaniczny przekazuje innemu podmiotowi olej odpadowy do utylizacji, płacąc jedynie za wykonanie usługi utylizacji. Wówczas, jeżeli następuje przeniesienie na odbiorcę towaru prawa do rozporządzania tym towarem (olejem odpadowym) jak właściciel, to taka transakcja podlega zgłoszeniu.
Dodatkowo, w takim zgłoszeniu należy podać sześciocyfrowy kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów określonym w przepisach ustawy o odpadach (§ 3a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów).

ID: 647490929

W opisanym przypadku odbiór oleju przepracowanego (odpadowego) podlega obowiązkowi zgłoszenia. Zgłoszenie to winno nastąpić najpóźniej przed rozpoczęciem przewozu obydwu partii towaru (po wlaniu do cysterny drugiej partii 400-litrowej, co da łącznie 800 litrów) i winno być dokonane przez przedsiębiorcę prowadzącego warsztat lub jego pełnomocnika.

ID: 647490945

Przewóz paliwa w zbiorniku na paliwo (w tzw. baku), z którego paliwo zasila silnik spalinowy zamontowany w pojeździe mechanicznym, nie podlega zgłoszeniu.

ID: 647490960

Ilość, masa brutto lub objętości towaru w zgłoszeniu powinna być zgodna z obowiązującym w Polsce Międzynarodowym Układem Jednostek Miar (SI).

W przypadku wyrobów energetycznych stosuje się temperaturę referencyjną, tj. litry gotowego wyrobu w temperaturze 15°C lub kilogramy gotowego wyrobu w powietrzu.

Jeżeli dostawa następuje w temperaturze rzeczywistej (ilość na fakturze lub dokumencie przewozu nie uwzględnia temperatury referencyjnej), zastosowanie winna mieć temperatura obserwowana (pomiaru).

ID: 647490975

Tak, towary z kodu CN 3824, które znajdują się w ww. załączniku podlegają zgłoszeniu do rejestru SENT bez względu na ich przeznaczenie.

ID: 647490990

Jeżeli masa/objętość towaru otrzymanego różni się o +/- 10% od masy/objętości zgłoszonej to należy w potwierdzeniu odbioru zaznaczyć opcję „dostawa zgodna ze zgłoszeniem" i podać faktyczną ilość odebranego towaru – w przypadku odbioru paliwa opałowego lub gazu LPG pole to jest obowiązkowe.

ID: 647497005

W przypadku, gdy susz tytoniowy zostaje przekazany innemu podmiotowi do utylizacji, jeżeli następuje przeniesienie na odbiorcę towaru prawa do rozporządzania tym towarem (suszem tytoniowym) jak właściciel, to taka transakcja podlega zgłoszeniu.
Dodatkowo, w takim zgłoszeniu należy podać sześciocyfrowy kod odpadu zgodny z katalogiem odpadów określonym w przepisach ustawy o odpadach (§ 3a rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie dodatkowych danych podlegających wskazaniu w zgłoszeniu przewozu towarów).

ID: 647497020

Towary podlegające ustawie o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi wymienione zostały w art. 3 ust. 2 tej ustawy oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie wykazu towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Na podmiocie dokonującym zgłoszenia ciąży obowiązek prawidłowego określenia m.in. rodzaju towaru czy też pozycji CN. W trakcie klasyfikacji do pozycji CM należy kierować się ogólnymi regułami interpretacji nomenklatury scalonej i rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej. Narzędziem pomocniczym klasyfikowania towaru do kodów Nomenklatury Scalonej jest przeglądarka taryfowa – system ISZTAR http://isztar.mf.gov.pl/isztar/taryfa_celna/web/main_PL

ID: 647497035

Tak. Każda ilość paliwa opałowego przewożona do wskazanych podmiotów podlega zgłoszeniu do rejestru zgłoszeń SENT.

ID: 647497051

Przedrostek „ex” przed pozycją lub kodem Nomenklatury Scalonej (CN) oznacza, że zakres towarów, do których stosuje się wskazaną regulację jest węższy, niż określony odpowiednio w danym dziale/ pozycji/ podpozycji/ kodzie CN lub kodzie Taric i odnosi się wyłącznie do towarów wymienionych/opisanych tą pozycją/podpozycją/kodem.

Np. w przypadku towaru objętego pozycją CN ex 1205, wystąpiło zawężenie pozycji CN tylko do nasion rzepaku – bez uwzględnienia nasion rzepiku.

ID: 679427955

Kontakt z Help Desk SISCW sprawach związanych z aplikacją e-TOLL PL, w szczególności w zakresie:

 • instalacji aplikacji,
 • konfiguracji aplikacji,
 • rejestracji aplikacji,
 • aktualizacji aplikacji,
 • ustawień aplikacji,
 • przejazdów po drogach płatnych,

zapewniamy całodobowe wsparcie konsultantów:

Więcej informacji dotyczących aplikacji e-TOLL PL znajdziesz w serwisie e-TOLL PL (strona otworzy się w nowym oknie).

Uwaga! Jeśli masz problemy z przekazywaniem danych geolokalizacyjnych pojazdu do rejestru SENT z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL, skontaktuj się z Help Desk SISC:

 • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
 • w treści wiadomości napisz, co działa nieprawidłowo lub czego chcesz się dowiedzieć,
 • wyślij wiadomość z adresu e-mail, którego użyłeś do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefonicznie całodobowo (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00) pod numerem:
 • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
 • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
 • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652175989
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC);
 • telefon - wsparcie całodobowe (z wyjątkiem przerwy technicznej w godzinach 21.00-22.00):
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych)
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)

Uwaga! Wsparcie dla tej grupy usług jest świadczone wyłącznie w zakresie obsługi zgłoszeń dotyczących technicznych błędów i nieprawidłowości w działaniu usług. Help Desk SISC nie świadczy wsparcia w zakresie interpretacji przepisów prawa, na podstawie których funkcjonują poszczególne usługi, a także w zakresie stawek celnych i podatkowych, klasyfikacji towarowej, ograniczeń taryfowych, obowiązków i rozliczeń podatkowych, mandatów i kar administracyjnych.

ID: 652175965