FAQ

AIS INTRASTAT zgłoszenie statystyczne


Jeżeli jesteś podatnikiem VAT i realizujesz wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej oraz wartość nabyć wewnątrzunijnych lub dostaw wewnątrzunijnych przekroczyła w danym roku (lub w roku poprzednim) ustalony i ogłoszony na dany rok sprawozdawczy tzw. statystyczny próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie) - jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 649425585

Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) składasz nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie, np. za styczeń do 10 lutego.

Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy możesz również dokonać przez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonujesz w ww. terminie.

ID: 649423482

Tak. Osoba zobowiązana do składania zgłoszeń INTRASTAT, nawet gdy korzysta
z usług przedstawiciela, jest odpowiedzialna za prawidłowe dokonywanie zgłoszeń.

ID: 649425569

Jeżeli jesteś podatnikiem VAT w Polsce i realizujesz wymianę towarową z krajami Unii Europejskiej (UE) oraz wartość przywozu towarów z krajów UE lub wywozu towarów do krajów UE przekroczyła w danym roku (lub w roku poprzednim) ustalony i ogłoszony na dany rok sprawozdawczy tzw. statystyczny próg podstawowy (strona otwiera się w nowym oknie) - jesteś osobą zobowiązaną do składania zgłoszeń INTRASTAT.

W wyliczanej wartości obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE uwzględnij wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

ID: 649423441

Tak. Zgłoszenie INTRASTAT będziesz musiał złożyć za miesiąc, w którym dokonasz fizycznego przywozu maszyny (np. jeżeli przywieziesz w maju, to zgłoszenie trzeba będzie złożyć za maj do 10 czerwca). Jeżeli nic więcej nie będziesz przywoził z krajów UE w tym roku, to będziesz musiał składać tzw. zgłoszenia zerowe do momentu wygaśnięcia obowiązku sprawozdawczego:

 • obowiązek wygaśnie z końcem tego roku, jeżeli ustalony na przyszły rok próg podstawowy będzie wyższy niż wartość maszyny,
 • obowiązek wygaśnie z końcem następnego roku, jeżeli ustalony na przyszły rok próg podstawowy nie będzie wyższy niż wartość maszyny.
ID: 650272661

W tej sytuacji jeżeli przekroczyłeś statystyczny próg podstawowy w przywozie lub w wywozie, musisz składać w Polsce zgłoszenia INTRASTAT. Obowiązek ten jest niezależny od istnienia ewentualnego obowiązku dokonywania zgłoszeń INTRASTAT w państwie członkowskim UE, w którym ma siedzibę twoja firma.

ID: 649427049

Nie. Jeżeli wartość obrotów twojej firmy nie przekroczyła progu szczegółowego, nie jesteś zobowiązany do wypełniania w zgłoszeniu INTRASTAT pola dotyczącego wartości statystycznej (koszty transportu uwzględniane są w wartości statystycznej). Rodzaj transportu nie ma tutaj znaczenia.

ID: 650392503

W zgłoszeniu INTRASTAT zawsze podawaj rzeczywisty kraj pochodzenia towaru, nawet jeżeli krajem pochodzenia towaru jest kraj spoza UE. Tylko w przypadku, gdy kraj pochodzenia nie jest znany i nie można go ustalić, podaj kod ostatniego kraju wysyłki.

ID: 650377787

Tak. W powyższej sytuacji dokonaj korekty polegającej na anulowaniu pozycji, ponieważ licencje, w przypadku gdy nie towarzyszą przesyłce towaru, nie podlegają zgłoszeniu do systemu INTRASTAT.

ID: 650377702

Tak. Gdy przewidywany okres użytkowania towarów przywiezionych lub wywiezionych czasowo, w tym w ramach leasingu operacyjnego i dzierżawy, nie był dłuższy niż 24 miesiące i towary te korzystały ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT, a przed upływem tego terminu nastąpiło zbycie lub nabycie towarów. Zgłoszenie INTRASTAT złóż za okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy), w którym nastąpiło zbycie lub nabycie towarów.

ID: 649428263

Tak. W przypadku przywozu do Polski towarów z kraju UE, które po poddaniu ich
w Polsce ww. czynnościom, mają następnie zostać wywiezione do innego kraju UE, dokonaj ich zgłoszenia w systemie INTRASTAT najpierw w przywozie, a następnie w wywozie.

ID: 650272629

Opakowania zwrotne uznaj jako towary przeznaczone do użytku czasowego. Przy czym muszą spełnić wszystkie poniższe warunki:

 • nie mogą być poddane uszlachetnianiu,
 • czasowe użytkowanie nie może być dłuższe niż 24 miesiące oraz
 • ich wywóz/przywóz nie jest deklarowany jako dostawa/nabycie dla celów podatkowych.
ID: 650358701

Tak. Podmiot, który zarejestrowany jest w Polsce do celów podatku VAT, dokonując wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość (WSTO) w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, po przekroczeniu podstawowego progu statystycznego zobowiązany jest do ujmowania tego typu transakcji (tj. podstawy opodatkowania z deklaracji VIU-DO) w zgłoszeniach INTRASTAT odpowiednio w przywozie lub w wywozie.

W polu 13 zgłoszenia (Kod rodzaju transakcji) należy wpisać kod „12” – handel bezpośredni z prywatnymi konsumentami/przez prywatnych konsumentów (w tym sprzedaż na odległość).

ID: 671483721

Zgłoszenie możesz sporządzić na podstawie kopii dokumentów lub informacji przekazanych w dowolny sposób przez podmiot, który reprezentujesz.

ID: 649425553

Tak. W zgłoszeniu INTRASTAT powinieneś wykazać przywóz unijnego towaru z innego kraju członkowskiego UE nawet wówczas, gdy występuje on na jednej fakturze z towarem spoza Unii Europejskiej, a sama faktura wystawiona jest przez podmiot z kraju trzeciego. Towaru, który jest przywożony spoza obszaru celnego UE i zgłosiłeś go na dokumencie SAD, nie będziesz ujmował w zgłoszeniu INTRASTAT.

W systemie INTRASTAT zgłaszasz fizyczny przepływ towarów unijnych z lub do innego kraju członkowskiego UE, nawet wówczas, gdy ich właścicielem była lub pozostaje osoba nieposiadająca siedziby w UE.

ID: 650265381

W tym wypadku nie musisz dokonywać zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 650358733

Nie, możesz działać przez przedstawiciela.

ID: 649425514

Nie. Sprzedaż na terenie kraju osobie prywatnej, cudzoziemcowi z innego kraju UE, nie podlega obowiązkowi sprawozdawczości w systemie INTRASTAT.

ID: 650272645

Nie, jeżeli towar z kraju spoza UE jest dostarczony bezpośrednio i dopuszczony do wolnego obrotu na terenie Polski (w Polsce dokonano odprawy celnej), wówczas takiego przywozu nie zgłaszasz do systemu INTRASTAT.

Tak, jeżeli towar został dopuszczony do obrotu w innym kraju UE (nabył tam status unijny) należy go zgłosić w Polsce do systemu INTRASTAT.

ID: 650265365

Nie, o ile spełnione są następujące warunki:

 • w stosunku do tych towarów nie zaplanowano ani nie wykonano uszlachetniania,
 • przewidywany okres trwania użytkowania czasowego jest nie dłuższy niż 24 miesiące,
 • wywóz albo przywóz takich towarów nie jest deklarowany dla celów podatkowych jako dostawa albo nabycie towarów.
ID: 650272613

Nie. Filmu reklamowego nie zgłaszaj do systemu INTRASTAT, o ile spełnia on następujące warunki:

 • jest towarem używanym jako nośnik informacji utworzony na potrzeby konkretnego klienta, w tym oprogramowanie lub
 • jest towarem dostarczanym bezpłatnie, który sam w sobie nie jest przedmiotem transakcji handlowej, pod warunkiem, że jego przemieszczanie jest wyłącznie w celu przygotowania lub wsparcia zamierzonej transakcji handlowej przez zademonstrowanie cech takich towarów lub usług, takie jak: materiały reklamowe, próbki handlowe.
ID: 650377718

Nie dokonujesz zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnisz następujące warunki:

 • zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej dotyczyć będzie co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);
 • nie będziesz dokonywał żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.
ID: 649427017

Tak. Musisz go zgłosić do systemu INTRASTAT, pomimo faktu kradzieży, ponieważ towar przekroczył granicę polskiego obszaru statystycznego. Zastosuj w zgłoszeniu kod transakcji "99" (inne).

ID: 650358786

W polu 19 zgłoszenia INTRASTAT zawsze podawaj wartość stanowiącą podstawę opodatkowania podatkiem VAT. Wartość ta może zawierać cenę towaru, koszty transportu lub też być pomniejszona o naliczony rabat.

 • Jeżeli rabat pomniejsza podstawę opodatkowania, wówczas tę okoliczność również uwzględnij w zgłoszeniu INTRASTAT.
 • Jeżeli rabat udzielany na podstawie noty kredytowej został przyznany jeszcze przed dokonaniem zgłoszenia INTRASTAT, w polu nr 19 zgłoszenia wpisz wartość pomniejszoną o przyznany rabat.
 • Jeżeli taki rabat udzielony jest w terminie późniejszym, po dokonaniu zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy, dokonaj korekty zgłoszenia,
  o ile nie występują okoliczności, o których mowa w §10 rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT.
ID: 649428295

Tak. Dostawę uwzględnij w zgłoszeniu INTRASTAT jako przywóz z tego kraju UE, w którym towar został dopuszczony do obrotu na terenie UE (w tym kraju nabywa status towaru unijnego). Przemieszczenie towaru unijnego pomiędzy krajami członkowskimi UE podlega zgłoszeniu do systemu INTRASTAT.

ID: 650265397

Tak. W tym przypadku palety zgłoś do systemu INTRASTAT pod osobnym kodem CN.

ID: 650358717

Tak. W miesiącach, w których nie dokonujesz żadnego obrotu, a obowiązek dokonywania zgłoszeń INTRASTAT już powstał (jesteś osobą zobowiązaną), masz obowiązek dokonywać zgłoszeń "zerowych".

ID: 649427081

Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonujesz w przypadku, gdy:

 • pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość fakturowa lub wartość statystyczna towaru zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub
 • pierwotnie podana w zgłoszeniu masa netto (w kg) lub ilość w uzupełniającej jednostce miary towaru zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%, lub
 • dane, które miałyby podlegać korekcie (opis towaru, kod kraju wysyłki –
  w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie, kod warunków dostawy, kod rodzaju transakcji, kod towaru, kod rodzaju transportu, kod kraju pochodzenia , masa netto (w kg), ilość w uzupełniającej jednostce miary), dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1000 euro, lub
 • korekta miałaby dotyczyć danych, takich jak: okres sprawozdawczy, rodzaj deklaracji, kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT, odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie, przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela, łączna wartość fakturowa w PLN, łączna wartość statystyczna w PLN, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, wypełniający, lub
 • po złożeniu wyjaśnień, na wezwanie organu celnego, zostałeś poinformowany
  o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub
 • upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.
ID: 649428279

Zgłoszenie INTRASTAT możesz  złożyć w następnym dniu po dniu lub dniach wolnych od pracy.

ID: 649423498

Dodaj pięć "0" (zer) po 9-cyfrowym numerze, tak aby cały nr REGON składał się
z 14 cyfr.

ID: 650377734

Zgłaszasz dwukrotnie przywóz towaru do Polski i jeden wywóz towaru (zwrot) do kontrahenta zagranicznego, o ile jesteś zobowiązany do składania zgłoszeń INTRASTAT również w wywozie. Jeżeli przywóz towarów do Polski został zgłoszony w systemie INTRASTAT z podaniem kodu transakcji „11”, to zwracając ten towar w zgłoszeniu wywozowym, zadeklaruj kod transakcji „21” (zwrot towarów) oraz podaj wartość towaru, jaka była zadeklarowana przy przywozie. Przywożąc w miejsce towarów zwróconych towary wolne od wad, zadeklaruj je z podaniem ich wartości oraz z zastosowaniem kodu transakcji „22” (wymiana zwróconych towarów).

ID: 649427097

Zadeklaruj wartość, która została wcześniej podana w zgłoszeniu pierwotnym INTRASTAT (proporcjonalnie do zwracanej ilości towaru).

Zastosuj kod rodzaju transakcji „21” (zwrot towarów), natomiast w polu wartość fakturowa oraz w polu wartość statystyczna (jeżeli jest ono wypełniane) podaj wartość, która została zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tych towarów.

ID: 649428247

W przypadku towarów otrzymywanych bezpłatnie lub towarów, które nie zostały zafakturowane fakturą handlową, podaj wartość, która byłaby zafakturowana, gdyby towary podlegały dowolnej transakcji kupna-sprzedaży.

ID: 650358749

W zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie, jako kraj wysyłki zadeklaruj kod kraju B (przemieszczenie towaru nastąpiło z kraju B do Polski). Ponadto, ponieważ w tej sytuacji nastąpiło przeniesienie prawa własności towarów z firmy z kraju A na firmę polską, w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie podaj kod transakcji "11" (kupno/sprzedaż) nie zaś kod "52" (towary po uszlachetnianiu, które nie wracają do początkowego państwa członkowskiego wysyłki).

Wartość towaru zadeklarowana w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie powinna odpowiadać wartości towarów już po procesie ich uszlachetniania dokonanym w kraju B.

ID: 650392519

Do kwot określonych w fakturze korygującej zastosuj kurs z dnia wystawienia faktury pierwotnej.

ID: 650377769

Oszacuj wartość towaru na podstawie dostępnych danych. Przeliczenie na złote polskie (PLN) powinno nastąpić na podstawie kursu waluty ustalonego według zasad określonych dla celów związanych z cłem.

Po otrzymaniu faktury, jeśli istnieje taka konieczność, dokonaj korekty pierwotnego zgłoszenia, mając na uwadze przepis §10 rozporządzenia ws. zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 650377752

Naprawa towaru stanowi przywrócenie towaru do jego pierwotnej funkcji lub stanu. Celem tej operacji jest utrzymanie towaru w stanie pozwalającym na jego użytkowanie, może to oznaczać pewną przebudowę, ale nie zmienia w żaden sposób charakteru towaru. Dlatego też ze zwolnienia z obowiązku zgłoszenia do systemu INTRASTAT mogą korzystać tylko te z części zamiennych, które zostały ujęte w planie napraw.

W praktyce oznacza to, że przywożone czy wywożone części zamienne są dostarczane w celu natychmiastowej wymiany.

ID: 650320058

Aby sprawdzić od kiedy twoja firma jest zobowiązana:

 • zsumuj wartość obrotów towarowych z państwami członkowskimi UE twojej firmy dokonanych w roku poprzednim, osobno dla przywozów towarów do Polski i wywozów towarów z Polski. Porównaj ze statystycznymi progami podstawowymi ustalonymi odrębnie dla każdego kierunku obrotu na ten rok. Pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w bieżącym roku złożysz za styczeń, o ile suma wartości dokonanych obrotów towarowych w przywozie lub w wywozie w roku poprzednim przekroczy statystyczny próg podstawowy obowiązujący na ten rok;
 • zsumuj wartość obrotów towarowych z państwami członkowskimi UE twojej firmy, poczynając od stycznia bieżącego roku, osobno dla przywozów towarów do Polski i wywozów towarów z Polski. Porównaj ze statystycznymi progami podstawowymi ustalonymi odrębnie dla każdego kierunku obrotu na ten rok. Pierwsze zgłoszenie INTRASTAT w bieżącym roku złożysz za miesiąc, w którym obliczona suma wartości dokonanych obrotów towarowych w przywozie lub w wywozie przekroczy statystyczny próg podstawowy.

W wyliczanej wartości obrotu towarowego z państwami członkowskimi UE uwzględnij wewnątrzunijną sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

ID: 649423466

Przedstawicielem może być każda osoba ustanowiona przez ciebie do prowadzenia czynności i załatwiania formalności wymaganych przepisami prawa celnego przed organami celnymi w zakresie INTRASTAT.

ID: 649425530

Obowiązki statystyczne za podmiot, który w okresie sprawozdawczym znalazł się w stanie upadłości, wypełnia syndyk masy upadłości.

ID: 649427001

Wewnątrzunijna sprzedaż towarów na odległość oznacza dostawę towarów osobom nieobjętym obowiązkiem podatkowym z tytułu wewnątrzunijnego nabycia towarów (np. osobom prywatnym), w ramach której towary są transportowane z jednego państwa członkowskiego do innego, przez dostawcę lub w jego imieniu. Typowym przykładem wewnątrzunijnej sprzedaży towarów na odległość jest sprzedaż przez Internet, z dostawą towaru za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej.

ID: 671483705

Decydujące dla zgłoszenia INTRASTAT jest faktyczne przemieszczenie towaru (fizyczny przywóz towaru na terytorium Polski lub fizyczny wywóz towaru z terytorium Polski).

W zgłoszeniu INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy (miesiąc kalendarzowy) wykazujesz te transakcje, które związane były z przemieszczeniem towaru w tym miesiącu, np. faktura za towar dostarczony do Polski została wystawiona 15 stycznia, a przywóz towaru do Polski nastąpił 3 marca – transakcję uwzględnij w zgłoszeniu za miesiąc sprawozdawczy marzec i dokonaj zgłoszenia INTRASTAT do 10 kwietnia.

ID: 649427065

Możliwe są dwa rozwiązania:

 • mogą być złożone dwa odrębne zgłoszenia INTRASTAT, dokonane zarówno przez firmę przejmowaną, jak i przejmującą – każda we własnym zakresie;
 • zgłoszenia INTRASTAT dokonasz ty, jako przejmujący firmę, uwzględniając zarówno przywozy lub wywozy dokonane przez siebie, jak również przez firmę, którą przejąłeś.
  W każdym przypadku powiadom o przejęciu firmy organ celny, do którego składasz zgłoszenie INTRASTAT, tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.
ID: 649427033

Przywóz towaru zamiennego uznaj jako rekompensatę za towary, które nie podlegają zwrotowi (kod transakcji "23") – wymiana (np. w ramach gwarancji) towarów, które nie zostały zwrócone). Wartość fakturową towaru zamiennego w tym wypadku oszacuj na podstawie dokumentów (np. faktury), jakie pierwotnie towarzyszyły przywozowi towarów uznanych później za wadliwe i zutylizowanych na terenie Polski. Mimo tego, że towarzyszy mu np. faktura "zerowa", w rzeczywistości dostarczany jest w zamian za płatność, która pierwotnie dotyczyła nabycia towaru uznanego następnie za wadliwy (bezwartościowy).

ID: 649428222

Jeżeli faktura korygująca powołuje się na pierwotne faktury z podaniem ich numerów i korygowanych pozycji, to dokonaj korekty zgłoszeń INTRASTAT, w których uwzględnione zostały faktury pierwotne (nie podlega korekcie zmiana wartości do 1000 EUR).

W przypadku gdy faktura korygująca dotyczy rabatu ogólnego (np. na koniec roku, kwartału) i nie powołuje się na pierwotne faktury, wówczas nie koryguj zgłoszeń INTRASTAT.

ID: 650320085

Kontakt z Help Desk SISCStatystyka UE (Intrastat) – wsparcie realizacji obowiązków w zakresie statystyki wymiany towarowej z państwami UE 

W ramach Krajowej Administracji Skarbowej działa centralna komórka do spraw obsługi Systemu Statystyki Obrotów Handlowych pomiędzy państwami członkowskimi UE (INTRASTAT):

Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie
Wydział Centralny INTRASTAT

adres korespondencyjny: Lubieszyn 11i, 72-002 Dołuje
adres e-mail Wydziału: igi.1.ias.szczecin@mf.gov.pl
fax Wydziału: 91 425 16 73

Uwaga! Opiekunowie firm świadczą firmom wsparcie w zakresie obsługi zgłoszeń INTRASTAT pod wskazanymi w tabelach 2-3 numerami telefonów i adresami e-mail. Zakres wsparcia podzielony został wg NIP podmiotów zobowiązanych do składania zgłoszeń INTRASTAT. Jeżeli potrzebujesz pomocy, zadzwoń lub napisz do swojego opiekuna. W przypadku gdy wybrany numer jest zajęty lub nie odpowiada, wybierz inny numer w obrębie działu.

Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT na działy w komórce centralnej (tabela 1)
Nazwa i skrót działu w komórce centralnej Adres e-mail działu Zakres wsparcia dla firm – wg NIP
Pierwszy Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IGI1[1]) igi1.1.ias.szczecin@mf.gov.pl od 0000000000 do 5269999999
Drugi Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IG2[1]) igi2.1.ias.szczecin@mf.gov.pl od 5270000000 do 7352000000
Trzeci Dział Kontroli i Weryfikacji Zgłoszeń INTRASTAT (Dział IGI3[1]) igi3.1.ias.szczecin@mf.gov.pl od 7352000001 do 9999999999
Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT na opiekunów firm w poszczególnych działach komórki centralnej (tabela 2)
Skrót działu  Numer telefonu opiekuna firmy Adres e-mail opiekuna firmy Zakres wsparcia dla firm – wg NIP 
IGI1[1] +48 (91) 425 16 26 statystyk1.ias.szczecin@mf.gov.pl 0000000000 – 1181999999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 06 statystyk16.ias.szczecin@mf.gov.pl 1182000000 – 5130209999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 20 statystyk7.ias.szczecin@mf.gov.pl 5130210000 – 5220002999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 47 statystyk27.ias.szczecin@mf.gov.pl 5220003000 – 5249999999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 31 statystyk6.ias.szczecin@mf.gov.pl 5250000000 – 5252999999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 27 statystyk10.ias.szczecin@mf.gov.pl 5253000000 – 5262907814
IGI1[1] +48 (91) 425 16 54 statystyk42.ias.szczecin@mf.gov.pl 5262907815 – 5263039999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 30 statystyk29.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263040000 – 5263109999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 28 statystyk3.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263110000 – 5263169999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 89 statystyk30.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263170000 – 5263223999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 55 statystyk5.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263224000 – 5263333999
IGI1[1] +48 (91) 425 16 45 statystyk44.ias.szczecin@mf.gov.pl 5263334000 – 5269999999
IGI2[1] +48 (91) 425 16 60 statystyk12.ias.szczecin@mf.gov.pl 5270000000 – 5361000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 32 statystyk15.ias.szczecin@mf.gov.pl 5361000001 – 5540300000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 70 statystyk19.ias.szczecin@mf.gov.pl 5540300001 – 5790000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 42 statystyk22.ias.szczecin@mf.gov.pl 5790000001 – 5932300000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 24 statystyk36.ias.szczecin@mf.gov.pl 5932300001 – 6191000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 00 statystyk18.ias.szczecin@mf.gov.pl 6191000001 – 6342500000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 03 statystyk20.ias.szczecin@mf.gov.pl 6342500001 – 6482000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 67 statystyk26.ias.szczecin@mf.gov.pl 6482000001 – 6760100000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 18 statystyk13.ias.szczecin@mf.gov.pl 6760100001 – 6912400000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 15 statystyk21.ias.szczecin@mf.gov.pl 6912400001 – 7170000000
IGI2[1] +48 (91) 425 16 41 statystyk11.ias.szczecin@mf.gov.pl 7170000001 – 7352000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 79 statystyk24.ias.szczecin@mf.gov.pl 7352000001 – 7630000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 52 statystyk28.ias.szczecin@mf.gov.pl 7630000001 – 7773180000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 48 statystyk25.ias.szczecin@mf.gov.pl 7773180001 – 7831500000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 64 statystyk31.ias.szczecin@mf.gov.pl 7831500001 – 8133200000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 94 statystyk35.ias.szczecin@mf.gov.pl 8133200001 – 8411700000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 25 statystyk37.ias.szczecin@mf.gov.pl 8411700001 – 8681800000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 34 statystyk17.ias.szczecin@mf.gov.pl 8681800001 – 8940010000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 43 statystyk39.ias.szczecin@mf.gov.pl 8940010001 – 9150000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 57 statystyk40.ias.szczecin@mf.gov.pl 9150000001 – 9462350000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 14 statystyk43.ias.szczecin@mf.gov.pl 9462350001 – 9560000000
IGI3[1] +48 (91) 425 16 58 statystyk41.ias.szczecin@mf.gov.pl 9560000001 – 9999999999
Podział wsparcia obsługi zgłoszeń INTRASTAT w pozostałym zakresie (tabela 3)
Skrót działu Numer telefonu Adres e-mail Zakres wsparcia dla firm – wg NIP jak dla działu w tabeli 1
IGI1[1] +48 (91) 425 16 93 igi1.1.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Kierownik działu IGI1[1]
IGI1[1] +48 (91) 425 16 92 expert01.ias.szczecin@mf.gov.pl Zastępca kierownika działu IG1[1]
IGI2[1] +48 (91) 425 16 97 igi2.1.ias.szczecin@mf.gov.pl Kierownik działu IGI2[1]
IGI2[1] +48 (91) 425 16 99 expert02.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Zastępca kierownika działu IGI2[1]
IGI3[1] +48 (91) 425 16 98 igi3.1.ias.szczecin@mf.gov.pl Kierownik działu IGI3[1]
IGI3[1] +48 (91) 425 16 33 expert03.ias.szczecin@mf.gov.pl rozwiązywanie problemów technicznych; Zastępca kierownika działu IGI3[1]

 

Wykaz telefonów kontaktowych do Wydziału Centralny INTRASTAT - plik pdf (168 KB)

ID: 676025682
 • portal Centralny Service Desk
  przejdź do portalu CSD - Centralny Service Desk (strona otwiera się w nowym oknie)
 • e-mail: helpdesk-eclo@mf.gov.pl:
  • w polu "temat" wpisz nazwę usługi,
  • w treści wiadomości opisz, co działa nieprawidłowo bądź napisz, czego chcesz się dowiedzieć,
  • wyślij wiadomość z adresu e-mail, który został użyty do założenia konta na PUESC (login PUESC),
 • telefon - wsparcie w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00:
  • 22 330 03 30 (połączenia z telefonów komórkowych)
  • 801 055 055 (połączenia z telefonów stacjonarnych) 
  • +48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicy)
ID: 652137631